Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

De werkgelegenheid en het voorzieningenniveau voor onze bedrijven en inwoners blijven in stand.
Wij zetten onze natuur en ons culturele erfgoed in om onze economie te versterken.
De gemeente Gooise Meren stimuleert de arbeidsparticipatie in deze krappe arbeidsmarkt.
Inwoners en ondernemers kunnen veilig op weg in een goed bereikbaar én leefbaar Gooise Meren.

4.1. Economie

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We stimuleren de bedrijvigheid en levensvatbaarheid van onze winkelgebieden en bedrijfsterreinen en houden daarmee ook ons voorzieningenniveau op peil.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we zorgen dat de winkelgebieden en bedrijventerreinen goed bereikbaar, veilig, groen en toegankelijk zijn en blijven. Er blijft voldoende bedrijfsruimte beschikbaar om de werkgelegenheid op peil te houden.
• we vergroten onze economische mogelijkheden door samen te werken in de Regio Gooi en Vechtstreek en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat is in gang gezet met onze regionale samenwerkingsagenda (RSA) en MRA-agenda. Binnen onze netwerken maken we ons met name sterk voor mobiliteit, duurzaamheid en economie.
• we streven naar een circulaire economie. We besteden lokaal aan binnen wat wettelijk mogelijk is.
• we zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers.
• we stimuleren innovatief ondernemerschap en zien kansen in de zorgsector om werkgelegenheid te creëren. Eventuele nieuwe vormen van ondernemen kunnen in onze gemeente een plek krijgen mits ze op een geschikte en veilige manier kunnen worden ingepast.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We koesteren het erfgoed en bevorderen toerisme en recreatie die zorgen voor economische activiteiten en voorzieningen in onze gemeente. Zo blijven we aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en bezoekers van buiten. En zo blijft onze gemeente fijn om in te wonen en te recreëren en zorgen recreanten en toerisme voor extra werkgelegenheid in onze gemeente.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we benutten de belevingswaarde van cultureel erfgoed beter door bestemmingen aantrekkelijker te maken door ze te verbinden en te promoten bij doelgroepen die daar het meest ontvankelijk voor zijn, zoals bijvoorbeeld natuur- en cultuurliefhebbers, wandelaars en fietsers.
• we werken hiervoor als gemeente proactief samen binnen de MRA. We positioneren ons als groene, culturele en open ruimte binnen de regio en spelen in op de toenemende behoefte aan recreatie als gevolg van de toenemende verstedelijking om ons heen. Vanwege leefbaarheid, natuurwaarde, recreatie en cultuurhistorie streven wij ernaar dat nieuwe verbindingswegen ondergronds worden aangelegd, vooral bij een eventuele extra verbinding naar Flevoland.
• we zorgen samen met onze partners dat de toename van het toerisme en recreatie niet leidt tot schade aan onze natuur en ons erfgoed.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

4.3. Werk & inkomen

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Met de huidige druk op de arbeidsmarkt ondersteunen wij inwoners en ondernemers om een match te maken tussen werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. We hebben aandacht voor minima en doelgroepen en zijn goed toegankelijk voor hen die hulp nodig hebben. We zetten in (boven)regionaal verband actief in op het aantrekken van werkgelegenheid.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• in samenwerking met het bedrijfsleven willen we ervoor zorgen dat vacatures vervuld worden en arbeidsparticipatie toeneemt als harde noodzaak bij de huidige arbeidsmarkt.
• we vergroten de inzet op van-werk-naar-werk, van-onderwijs-naar-werk en van-uitkering-naar-werk.
• we zorgen dat het ondernemersloket goed vindbaar is, ook voor startende ondernemers.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

4.4. Mobiliteit

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Samen met de inwoners en ondernemers houden we onze gemeente verkeersveilig en goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto. De kernen van onze gemeente willen we leefbaar houden, door negatieve effecten van parkeren, uitstoot en geluid van (vracht)auto’s en sluipverkeer te verminderen.

Het samen verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en specifieke punten, zoals sportverenigingen en gevaarlijke oversteken, heeft prioriteit. We zorgen voor ruimte voor OV en (snel)fietsverkeer en ook fietsparkeren. Het openbaar vervoer en voorzieningen zijn toegankelijk, ook voor ouderen en mindervaliden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• een actuele uitvoeringsagenda waarin veilige schoolzones en schoolroutes, het autoluw maken van de (vesting)kernen, het realiseren van een fietsroutenetwerk en de verkeersveiligheid prioriteit heeft. Verbetering van verkeerssituaties wegen we integraal af en prioriteren we waar mogelijk.
• een slim en modern parkeerbeleid waar (technologische) voorzieningen bij aansluiten. Binnen het beleid moet maatwerk mogelijk zijn in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Waarbij de auto niet vanzelfsprekend het eerste recht op een plek in de openbare ruimte heeft.
• in de (boven) regionale samenwerking onderzoeken we mogelijkheden om de bereikbaarheid van de gemeente te vergroten door te kijken naar de Gooicorridor, de flessenhals A1 en het openbaar vervoer in het algemeen. Bij de uitbreiding van Almere zetten wij in op een ondergrondse verbinding naar Noord-Holland. Bovenregionaal is een besluit tot het verdiepen van het spoor niet actueel. We willen daarom deze periode een besluit nemen of we de reservering voor het verdiept spoor met een (tijdelijke) functie willen blijven invullen.
• verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van onze kernen. Samen met de inzet van de inwoners onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de gaten op te vullen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Prim. Begroting 2023 Begroting 2023 (na wijziging) Realisatie 2023
Lasten
608 Verkeer 950 932 987 1.103
609 Parkeren 1.742 1.723 1.889 1.829
610 Economie 1.361 1.342 1.419 1.429
611 Bestemmingsplannen 612 680 714 646
622 BUIG 13.353 13.865 15.192 15.384
623 Werkvoorziening 12.246 3.657 15.085 15.143
624 Minimabeleid 5.240 2.091 6.149 5.503
625 Sociale recherche 474 620 608 140
636 Monumenten en musea 401 558 543 523
637 Recreatie 280 318 339 339
Totaal Lasten 36.659 25.786 42.924 42.037
Baten
608 Verkeer -54 -21 -23 -38
609 Parkeren -2.653 -3.251 -3.285 -3.166
610 Economie -764 -770 -990 -1.024
611 Bestemmingsplannen -47 -63 -63 -5
622 BUIG -12.324 -12.433 -12.990 -13.114
623 Werkvoorziening -9.341 0 -14.011 -14.818
624 Minimabeleid -114 -30 -30 -141
625 Sociale recherche -405 -402 -457 -412
636 Monumenten en musea -127 -100 -99 -107
637 Recreatie -8 -9 -9 -21
Totaal Baten -25.836 -17.079 -31.957 -32.845
Resultaat voor bestemming 10.823 8.707 10.967 9.192
Onttrekkingen
623 Werkvoorziening -120 0 -102 -23

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen tussen Realisatie 2023 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2023    
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 6.
35 V

Parkeren

De lasten voor straatparkeren zijn € 127.000 lager dan geraamd. Dit komt onder meer door minder uitgaven aan fietsparkeren (€60.000).

De inkomsten uit parkeren € 148.000 lager dan geraamd. De opbrengsten fluctueren jaarlijks en zijn voor 2023 4,5% lager dan geraamd.

-21 N

Werkvoorziening - re-integratie

De lasten voor re-integratietrajecten en loonkostensubsidies om mensen aan het werk en uit de uitkering te krijgen zijn € 215.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding moet wel gezien worden in relatie tot de uitgaven BUIG waar per saldo sprake is van een klein voordeel. 

De lasten voor het project Werken aan Werk vallen € 79.000 lager uit dan geraamd. Deze lasten worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

-136 N

Werkvoorziening - noodopvang Oekraïners

Ten opzichte van bijgestelde (conservatieve) raming is er met betrekking tot de noodopvang van Oekraïners uiteindelijk sprake van € 214.000 lagere lasten en € 473.000 hogere baten.

687 V

Werkvoorziening - inburgering

De lasten voor inburgering konden in 2023 gedekt worden uit specifieke rijksmiddelen. Het reguliere budget, inclusief het budget dat via de algemene uitkering beschikbaar is gesteld voor hogere instroom, bleef daardoor onbenut.

205 V

Minimabeleid 

Ondersteuning van de inwoners met een laag inkomen blijft nodig. De lasten voor bijzondere bijstand en de diverse specifieke minimaregelingen zijn uiteindelijk € 181.000 hoger dan geraamd.

-181 N

Minimabeleid - Energietoeslag

Van het totaal in 2023 beschikbare budget voor de energietoeslag (€ 4,0 mln.), waarvan in december € 2,2 mln. is ontvangen, resteert per saldo nog € 1,0 mln. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2024.

1.018 V

Reservemutaties - reserve sociaal domein

De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten, zijn gebaseerd op de gerealiseerde (lagere) uitgaven. De uitgaven voor het project Werken aan Werk zijn lager uitgevallen en leiden daardoor in 2023 tot een lagere onttrekking van € 79.000.

-79 N
Overige verschillen < € 70.000 168 V
Totaal 1.696 V

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Eigen indicatoren Werk en Inkomen

Nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022 2023 Bron
1. Het percentage klanten dat gedurende het poortproces 'afgevangen' worden (van melding tot start inkomen). - - 33,50%
2. Uitstroom naar betaald werk of opleiding als percentage van het aantal te bemiddelen personen 23% 25% 12% 10% Administratie USD
Toelichting:
1. Deze indicator (preventiequota) heeft als doel om zoveel mogelijk cliënten gedurende het poortproces aan het werk te krijgen.
2. Deze indicator toont de uitstroom uit de uitkering van jongeren (18 -27 jarigen) naar betaald werk en opleiding (dat is het doel van re-integratie activiteiten). Andere uitstroomredenen, zoals verhuizing of overlijden, worden niet meegenomen in dit percentage.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Kengetallen Werk en Inkomen

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Bron
1. Beroepsbevolking 29.000 31.000 32.000 CBS (databank Statline)
2. Klanten Participatiewet 988 795 884 873 Administratie USD
3. Klanten WSW 78 62 55 45 Administratie USD
4. Inwoners met een WW-uitkering 999 630 515 627 UWV
5. Aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling 908 819 825 880 Administratie USD
6. Aantal meldingen inzake 'vroegsignalering' - 171 1.344 2.088 Administratie USD
7. Aantal inwoners met een financiële hulpvraag aan de gemeente 78 50 107 140 Administratie USD
8. Aantal inwoners met een schuldregeling 46 56 48 Administratie USD
9. Aantal voorzieningen/trajecten dat is afgerond 390 496 441 474 Administratie USD
Toelichting:
1.
2. Dit kengetal toont het aantal personen met een Participatiewet-uitkering.
3. Dit kengetal toont het aantal personen dat binnen een WSW-dienstverband werkt.
4. Dit kengetal toont het aantal personen met een WW-uitkering (verstrekt door het UWV).
5.
6. Aantal meldingen dat de gemeente ontvangt over achterstallige betalingen (van o.a. nutsbedrijven). Hieraan nemen woningcorporaties (nog) geen deel.
7.
8.
9. Dit kengetal toont het aantal afgeronde voorzieningen gericht op re-integratie. Het betreft re-integratietrajecten en ook (randvoorwaardelijke) voorzieningen zoals sociaal-medische adviezen. loonwaardemetingen, reiskosten en kinderopvang. Het kan zijn dat aan 1 cliënt meerdere voorzieningen worden toegekend.