Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Jeugdbeleid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Gooise Meren is met haar ligging en voorzieningen een prachtige gemeente om in op te groeien. Als gemeente willen wij dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen dit kansrijk te doen, waarbij wij voorwaardenscheppend, stimulerend en toegankelijk zijn. We dragen bij aan de brede ontwikkeling van jeugdigen door een breed en inclusief aanbod aan onderwijs, opvang, sport, speelgelegenheid en kunst/cultuur. Zo is het staand beleid dat we speelplekken op verzoek inclusief toegankelijk maken, dat we jongeren ondersteunen bij initiatieven en de toegang tot sport en cultuur stimuleren.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we stellen de nota integraal jeugdbeleid vast en voeren deze uit.
• we betrekken jeugd steeds bij ons beleid en de keuze voor voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

2.2. Jeugdzorg

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In ons aandeel voor de zorg voor onze jeugd stimuleren we een snelle en adequate hulpverlening. Door instroom te verlagen en doorstroom en uitstroom te bevorderen willen we dat er minder kinderen in de jeugdzorg zitten. We investeren gericht in preventie en zetten in op normaliseren en de-medicaliseren. Zo waarborgen wij dat zorg beschikbaar blijft voor die kinderen die het echt nodig hebben.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we investeren in collectieve voorzieningen die preventief werken, zoals zorg voor passende hulp voor jeugdigen bij ingrijpende keuzes.
• we kijken o.a. bij verlengingen telkens kritisch of specifieke jeugdzorg nog steeds de beste oplossing is voor jeugdigen en gezinnen.
• we zorgen voor versterking van het gemeentelijk jeugdteam, zodat er meer tijd is om tot een op maat gesneden toeleiding te komen en de hulptrajecten te kunnen volgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen dat kinderen vrije keuzes en gelijke kansen en behandeling krijgen in het onderwijs. We werken hierbij actief samen met de onderwijsinstanties. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting. De arbeidskrapte en de stijging van de bouwkosten vragen om scherpere prioritering in de tijd. We kijken naar multifunctioneel gebruik van de huisvesting voor zowel onderwijs als voor activiteiten buiten schooltijd.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we stimuleren gelijke kansen voor alle kinderen bij de aanmeldprocedures voor scholen (PO & VO).
• het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Prim. Begroting 2023 Begroting 2023 (na wijziging) Realisatie 2023
Lasten
626 Onderwijshuisvesting 4.022 3.592 4.455 3.896
627 Overige onderwijs 2.500 2.187 2.764 2.816
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd 13.796 14.175 14.852 16.490
Totaal Lasten 20.319 19.954 22.071 23.201
Baten
626 Onderwijshuisvesting -92 0 -40 -122
627 Overige onderwijs -675 -230 -443 -670
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd -95 0 0 -71
Totaal Baten -862 -230 -483 -864
Resultaat voor bestemming 19.456 19.724 21.588 22.338
Toevoegingen
626 Onderwijshuisvesting 134 0 0 0
627 Overige onderwijs 103 0 0 0
Totaal Toevoegingen 237 0 0 0
Onttrekkingen
626 Onderwijshuisvesting -443 -65 -309 -137
627 Overige onderwijs -1 -26 -26 -26
Totaal Onttrekkingen -444 -91 -335 -163
Saldo reserves -207 -91 -335 -163

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen tussen Realisatie 2023 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2023    
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 6.
303 V

Onderwijshuisvesting

Op beheer en onderhoud is sprake van € 524.000 lagere lasten. Dit wordt voor € 250.000 veroorzaakt doordat de asbestsanering van de Vondelschool (gedekt uit de algemene reserve (Programma 6)) pas in 2024 wordt gerealiseerd. Ook de lasten voor de wissellocatie (gedekt uit de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs) en de exploitatielasten voor de tijdelijke huisvesting in de PC Hooftschool Muiden vallen respectievelijk € 172.000 en € 71.000 lager uit. Op de overige beheer- en onderhoudsbudgetten is sprake van een voordeel van € 31.000.

524 

Overig onderwijs

Afrekeningen en btw-correcties over voorgaande jaren met betrekking tot volwasseneducatie en leerlingenvervoer veroorzaken een incidenteel voordeel.

171 V

Jeugd

De gedeclareerde kosten voor de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen jeugd zijn ook in 2023 gestegen. Verklaring is de stijging van de vraag naar jeugdhulp. Er was sprake van een stijging (7%) van het aantal unieke cliënten in 2023 t.o.v. 2022. Waarbij voor een deel van de cliënten ook zwaardere en daarmee duurdere vormen van individuele ondersteuning nodig bleek. Casussen zijn ook complexer worden en komen dus eerder voor inzet individuele voorzieningen in aanmerking en voor de inzet van meerdere voorzieningen per casus  (gestapelde ondersteuning). 
Het bleek ook nodig om op lokaal niveau maatwerkcontracten af te sluiten voor de inzet van duurdere verblijfsvoorzieningen, GGZ voorzieningen zonder verblijf en specifieke voorzieningen dagbehandeling en dagbesteding. Deze waren naar aard zo specifiek, dat deze regionaal niet zijn ingekocht. En een lokaal maatwerkcontract is in de regel duurder dan een regionaal ingekochte voorziening. Ook is sprake van een hogere uitnutting van de geïndiceerde jeugdhulp.

-1.901 N

Reservemutaties - reserve tijdelijke huisvesting onderwijs

De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten, zijn gebaseerd op de gerealiseerde (lagere) uitgaven. De uitgaven voor de tijdelijke huisvesting onderwijs waren € 172.000 lager dan geraamd en leiden daardoor in 2023 tot een lagere onttrekking van € 172.000.

-172 N

Overige verschillen <€ 70.000

153 V
Totaal -922 N