Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

De dienstverlening aan onze inwoners is adequaat.
Onze inwoners kunnen rekenen op een toegankelijk, duidelijk en transparant bestuur en de bijbehorende organisatie.
Onze inwoners kunnen veilig in onze gemeente leven.
De gemeente Gooise Meren werkt effectief samen en is daarmee slagvaardig.

5.1. Dienstverlening & communicatie

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De inwoner staat centraal bij de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente doet wat ze zegt, zegt wat ze doet en legt dit ook uit. De gemeente is persoonlijk, toegankelijk en (actief) communicatief en zoekt naar oplossingen. Uitgangspunt is digitaal waar kan, persoonlijk/fysiek waar moet. De gemeente informeert inwoners in een vroegtijdig stadium en is transparant.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we zijn dienstbaar, oplossingsgericht en duidelijk en passen waar nodig onze communicatie daarop aan. We zorgen voor een duidelijke terugkoppeling bij meldingen en actieve uitleg bij vertraagde processen.
• de vraag van inwoners, ondernemers en instellingen staat centraal in ons handelen. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren door nog persoonlijker en directer te communiceren. We willen onze medewerkers hiervoor meer ruimte geven en waar nodig onze processen aanpassen.
• de digitalisering wordt uitgebouwd. Persoonlijk contact en het maken van (spoed) afspraken blijven mogelijk en onze gemeenteloketten blijven open.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

5.2. Veiligheid & handhaving

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente draagt bij aan de veiligheid in Gooise Meren en werkt hierbij integraal samen met relevante partners. De gemeente draagt zorg voor het voldoen aan de geldende regelgeving door middel van handhaving.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de aanpak van ondermijning.
• het verstevigen de samenwerking met bewoners en ondernemers om buurten veiliger te maken (buurtpreventie) en focussen op het verminderen van de drugdealoverlast op verschillende plekken in onze gemeente. We maken het melden van overlast en criminaliteit makkelijk en toegankelijk.
• het leggen van nadruk op het weerbaarder maken van onze inwoners tegen digitale criminaliteit door middel van actieve communicatiecampagnes.
• we zetten onze boa’s effectiever in met minder nadruk op het handhaven van parkeren en meer op handhaving van de openbare orde en veiligheid (waaronder ook verkeersveiligheid).

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

5.3. Bestuur & organisatie

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners worden uitgenodigd om initiatieven in te brengen en worden actief betrokken bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De gemeentelijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief wendbaar, is toekomstgericht en in staat om flexibel op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we passen onze participatievisie aan op basis van opgedane ervaring en de inwerkingtreding van de omgevingswet/visie en de daarbij behorende participatieverordening. We willen de discussies over beleidsontwikkeling of projecten tussen de raad, het college en de inwoners verbeteren, waarbij iedereen tijdig en goed wordt betrokken en er adequate verslaglegging is.

• we blijven investeren in wijkagenda’s en zorgen dat wijkagenda’s, gebiedsvisies en centrumplannen op elkaar aansluiten.

• wijkplatforms en -raden zijn waardevolle instrumenten. We willen de kring van belanghebbenden uitbreiden. Zo komen de algemene afwegingen die de gemeente moet maken beter in beeld door de bredere betrokkenheid. We gaan hiervoor ook nieuwe vormen van participatie onderzoeken en het burgerpanel actiever inzetten, waarbij de gemeente de regie voert.

• we investeren in onze organisatie. We moeten zorgen dat de hoeveelheid werk in overeenstemming met de capaciteit is.  Daarnaast zorgen we dat er ruimte is om het potentieel te benutten en toekomstbestendig te worden met elkaar.

• we investeren in strategische personeelsplanning. 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

5.4. Bestuurlijke samenwerking

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als regiogemeenten versterken we elkaar door effectief samen te werken op de onderwerpen waar dat nodig is.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de gemeente wil op voor ons belangrijke onderwerpen een voortrekkersrol nemen in de regionale samenwerking.
• het uitgangspunt is ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Hierbij blijft de gemeente de inhoudelijke lijn bepalen. Nieuwe samenwerkingen komen enkel op initiatief van de gemeente(n) tot stand. Samenwerking wordt altijd getoetst aan kwaliteit, kosten en een aantoonbare meerwaarde voor inwoners. Hiervoor biedt de nota verbonden partijen een kader.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Prim. Begroting 2023 Begroting 2023 (na wijziging) Realisatie 2023
Lasten
601 Bestuur 2.413 2.321 2.675 3.888
602 Bestuursondersteuning 2.882 1.383 1.309 2.016
603 Burgerzaken 1.794 1.504 1.524 1.732
604 Raadsondersteuning 501 625 625 539
605 Brandweer en rampen 5.287 5.616 8.074 7.934
606 Handhaving 1.214 962 987 782
647 Samenkracht en participatie 42 295 301 59
Totaal Lasten 14.135 12.706 15.495 16.951
Baten
601 Bestuur -1.791 0 0 -366
602 Bestuursondersteuning -148 -183 -183 -124
603 Burgerzaken -960 -573 -698 -877
604 Raadsondersteuning -6 0 0 -6
605 Brandweer en rampen -30 0 -2.036 -2.305
606 Handhaving -109 -69 -69 -67
647 Samenkracht en participatie 0 0 -2 -1
Totaal Baten -3.045 -825 -2.988 -3.746
Resultaat voor bestemming 11.090 11.881 12.507 13.206

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen tussen Realisatie 2023 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2023    
Onderdeel programma 5 Verschil (x € 1.000) V/N 
(V= voordeel, N= nadeel)
Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 6.
-116 N
Bestuur - voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders
In overleg met de accountant is de berekeningswijze voor het bepalen van de benodigde hoogte van de voorziening Pensioenen en Wachtgelden wethouders aangepast. Hierdoor is een extra toevoeging aan de voorziening noodzakelijk.
-761 N
Bestuursondersteuning - voorziening personeel
De gemeente heeft (met goed onderling overleg) afscheid genomen van enkele medewerkers. De hiermee gepaard gaande kosten zijn aan de voorziening "voormalig personeel"  (voorziening Personele kosten) toegevoegd.
-449 N
Burgerzaken
In 2023 zijn meer reisdocumenten en rijbewijzen uitgegeven. Dit leidt per saldo tot een voordeel (€ 130.000 hogere baten en € 73.000 hogere lasten).

57

V

Brandweer en rampen - verkoop brandweerkazerne

De afwikkeling van de overdracht van de nieuwe brandweerkazerne in Muiden aan de Veiligheidsregio heeft per saldo geleid een voordelig effect op de exploitatie.

 

252

 

V

Brandweer en rampen - bijdrage Veiligheidsregio

De uiteindelijke extra bijdrage aan de Veiligheidsregio valt op basis van de concept-jaarrekekning 2023 lager uit dan geraamd.

 

151

 

V

Overige verschillen < € 70.000

167

V
Totaal -699 N

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Eigen indicatoren Veiligheid

Nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022 2023 Streefwaarde Bron
1. Percentage inwoners dat zich ‘s avonds onveilig voelt - 1,00% - - Nog bepalen Veiligheidsmonitor
2. Percentage inwoners dat sociale overlast ervaart - 10,00% - - Nog bepalen Veiligheidsmonitor
3. Totaal aantal geregistreerde misdrijven Gooise Meren 2.771 2.499 2.362 2.618  = 2.362 (= voorgaand jaar) RVS - politie
Toelichting:
1. In 2023 heeft Gooise Meren niet aan de Veiligheidsmonitor deelgenomen. In 2025 zal Gooise Meren weer deelnemen aan de Veiligheidsmonitor
2. In 2023 heeft Gooise Meren niet aan de Veiligheidsmonitor deelgenomen. In 2025 zal Gooise Meren weer deelnemen aan de Veiligheidsmonitor
3.

Eigen indicatoren Dienstverlening

 

Nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022 2023 Streefwaarde Bron
1. Percentage inkomende telefoontjes dat binnen 30 seconden wordt opgenomen 66% 72% 70% Telefooncentrale
2. 90% van de baliebezoekers worden binnen 5 minuten na afspraaktijd geholpen 90% 89% 90% Klantbegeleidingssysteem JCC
3. 80% van de Burgerzaken producten worden digitaal aangevraagd 80% 87% 80% I-Burgerzaken
4. Waardering van inwoners over de dienstverlening aan de balie 8,6 8,4 cijfer 7 KCM survey
5. Waardering van inwoners over de telefonische dienstverlening - 7,1 cijfer 7 KCM survey
6. Percentage telefoontjes dat opgenomen wordt 90% 93% 93% Telefooncentrale