Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

Gooise Meren biedt passende woonruimte.
De gemeente Gooise Meren is duurzaam, leefbaar en toekomstgericht.
De gemeente Gooise Meren groeit met behoud van de kwaliteit van de groene en veilige
leefomgeving.

3.1. Wonen

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente wil scherp blijven sturen op de vervulling van de lokale woningbehoefte. Daarom gaat zij de woonvisie actualiseren, zodat zij kaders kan stellen en voorwaarden heeft voor ontwikkelaars en woningcorporaties. Op hun beurt kunnen zij dan zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. De tekorten aan geschikte woningen gelden met name voor de lagere- en middeninkomensgroepen en voor spoedzoekers, jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte zijn erop gericht dat deze groen, schoon en veilig is, bestand is tegen de effecten van de klimaatverandering en bijdraagt aan de biodiversiteit. We betrekken inwoners hierbij en stimuleren actieve bijdragen vanuit de samenleving. Zorg voor dierenwelzijn is voor ons een kwestie van beschaving. Organisaties die wettelijke taken uitvoeren bij het inzetten voor dierenwelzijn, moeten structureel ondersteund worden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we realiseren en versterken natuurverbindingen, beschermen bomen en parken (door middel van een algemene kapvergunning) en voegen meetbaar groen en bomen toe.
• natuurhistorische parken krijgen onderscheidend aandacht bij het beheer en onderhoud van groen.
• we voeren het Biodiversiteitsplan uit en hebben speciale aandacht voor het verminderen van verharde, stenen ondergrond.
• we evalueren na twee jaar het effect van de keuze voor het huidige onderhoudsniveau en besluiten dan of het niveau omhoog moet.
• we zetten ons in om de faciliteiten voor opvang en het bevorderen van dierenwelzijn in samenwerking met gemeenten in de regio structureel te regelen en tevens dat de dierenopvang naar Crailo terugkeert.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

3.3. Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente Gooise Meren onderschrijft de landelijke klimaatdoelstellingen om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair te zijn.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we geven prioriteit aan waarbij wij als gemeente het hoogste klimaat- en/of milieurendement kunnen realiseren gegeven de beperkte middelen. 
• duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid. Daarom stimuleren we dat iedereen mee kan doen en dat ook doet. We werken samen met lokale partijen en stimuleren particuliere initiatieven.
• we zetten in op energieneutraliteit en de klimaatdoelen door de nadruk te leggen op isolatie voor alle huizen, opwek door zonnepanelen op daken, kiezen voor vergroening (van openbare gebouwen, bedrijfsterreinen en van onze centra) en bevorderen meervoudig ruimtegebruik.
• we betrekken ook onze monumenten bij de verduurzamingopgave, mede met het oog op het behoud ervan.
• we zijn tegen een biomassacentrale in Diemen.
• bij de herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met klimaatverandering (opwarming, hittestress, langdurige droogte en meer regen in korte tijd).
• we geven uitvoering aan de vastgestelde Transitievisie Warmte en aan onze ambities in het kader van Regionale Energiestrategie (RES).

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In Gooise Meren benutten we de beperkte ruimte voor groei optimaal. Binnen onze schaarse ruimte kiezen we voor duurzame ontwikkeling, met oog voor de natuur, de historische waarde en de leefbaarheid in de bestaande woongebieden. We groeien, waar mogelijk, om in woningbehoefte te voorzien en zorgen dat het aanbod van bedrijfsruimte niet afneemt. We onderzoeken, samen met de betreffende bedrijven, of overlast gevende bedrijvigheid uit de kernen verplaatst kan worden en plaats kan maken voor andere bedrijvigheid of woningbouw. Bij nieuwbouw kijken we ook naar de voorzieningen en bij (her)inrichting van de openbare ruimte kijken we of er kansen zijn voor buitensport of spel.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• we nemen de huidige parkeernormen en -richtlijnen opnieuw onder de loep en werken aan een transparant kader waarin maatwerk mogelijk is. Deze normen en richtlijnen hangen nauw samen met de binnenstedelijke ontwikkeling en zijn nauw gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving.
• we blijven zoeken naar locaties voor woningen en bedrijven. We bouwen niet in de natuur en breiden, als dat past, wel in. Op inbreidlocaties worden uiterlijk en massa goed afgestemd op de omgeving.
• we passen de rol van de commissie ruimtelijke kwaliteit aan in het licht van de Omgevingswet.
• voortvarende ontwikkeling en (verdere) uitvoering van lopende ruimtelijke projecten, zoals BORgronden, Naarderheem, Crailo, Krijgsman en Hocras.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Prim. Begroting 2023 Begroting 2023 (na wijziging) Realisatie 2023
Lasten
607 Wegen en straatmeubilair 8.068 8.470 9.414 10.030
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 800 482 578 649
613 Ruimtelijke ontwikkeling 2.457 6.527 4.111 2.771
614 Projecten 1.142 868 2.985 3.142
615 Bouwen 2.406 1.245 2.652 2.558
616 Afval en afvalstoffenheffing 6.555 6.721 6.838 6.809
617 Riolering en rioolheffing 4.631 4.842 5.046 4.724
618 Begraven 1.161 1.216 1.292 1.465
619 Water 1.206 617 597 600
620 Groen 4.254 4.972 5.049 5.262
621 Natuur en milieu 2.099 2.096 2.233 2.384
642 Speelvoorzieningen 398 605 579 549
643 Ongediertebestrijding 49 44 46 52
645 Duurzaamheid 2.696 2.164 1.579 1.495
Totaal Lasten 37.922 40.867 42.998 42.490
Baten
607 Wegen en straatmeubilair -605 -188 -713 -847
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -82 -21 -19 -63
613 Ruimtelijke ontwikkeling -2.304 -4.734 -1.864 -1.144
614 Projecten -2.113 -1.147 -1.147 -161
615 Bouwen -2.667 -1.253 -4.238 -6.578
616 Afval en afvalstoffenheffing -8.068 -8.260 -8.354 -8.348
617 Riolering en rioolheffing -6.032 -6.263 -6.331 -6.428
618 Begraven -889 -817 -817 -907
619 Water -115 -29 -27 -32
620 Groen -184 -342 -206 -120
621 Natuur en milieu -449 -1 -4.894 -5.221
642 Speelvoorzieningen -3 0 -25 -23
643 Ongediertebestrijding -1 0 0 0
645 Duurzaamheid -769 -824 -300 -407
Totaal Baten -24.280 -23.878 -28.933 -30.280
Resultaat voor bestemming 13.642 16.989 14.064 12.211
Toevoegingen
621 Natuur en milieu 0 0 4.777 4.777
Onttrekkingen
614 Projecten 0 0 -429 -429
620 Groen -39 0 -81 -81
Totaal Onttrekkingen -39 0 -510 -510
Saldo reserves -39 0 4.267 4.267

Toelichting financiële verschillenverschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillenverschillen
Toelichting verschillen tussen Realisatie 2023 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2023    
Onderdeel programma 3

Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 6.
326 V

Wegen en straatmeubilair - degeneratievergoedingen

De opbrengsten van de degeneratievergoedingen (voor graafwerkzaamheden van nutsbedrijven) zijn moeilijk vooraf te bepalen omdat we afhankelijk zijn van de planning en voortgang van de uitvoering door de nutsbedrijven. Voor 2023 betekent dit een incidenteel voordeel van € 166.000.

166 V

Wegen en straatmeubilair -  straatreiniging

De lasten voor straatreiniging zijn € 251.000 hoger dan geraamd. Dit komt met name door extra inhuur van veegmachines (door uitval eigen veegmachine) voor het verwijderen van onkruid in goten, de gevolgen van storm Poly en door de inzet van extra capaciteit om goten vrij te maken van afgevallen bladeren in verband met het natte najaar.

-251 N

Wegen en straatmeubilair -  openbare verlichting

De eindafrekening van de energielasten voor openbare verlichting over 2023 leiden op basis van het nieuwe leveringscontract tot een overschrijding.

 

-288

 

N

Ruimtelijke ontwikkeling - algemeen

De lasten voor het projectplan voor de Emmalocatie en het masterplan Muiden Noordwest vallen respectievelijk € 137.000 en € 71.000 lager uit dan geraamd. Deze lasten worden gedekt uit de algemene reserve grondexploitatie en de algemene reserve (Programma 6). 

De budgetten voor de Structuurvisie Bussum-Zuid en Waterpoort Vecht Muiden laten een onderbesteding zien van per saldo € 164.000. Omdat deze projecten doorlopen in 2024 wordt voorgesteld deze budgetten over te hevelen.

Daarnaast zijn € 63.000 minder opbrengsten uit anterieure overkomsten binnen gekomen dan geraamd en tot slot is er sprake van een rentevoordeel van € 170.000.

479 V

Projecten - De Krijgsman

De lasten voor project De Krijgsman zijn met name als gevolg van juridische kosten € 194.000 hoger dan geraamd.

-194 N

Bouwen

In overleg met de accountant rekenen we vanaf dit jaar de opbrengsten van omgevingsvergunningen toe aan het jaar waarin deze worden aangevraagd en niet meer aan het jaar waarin de legesnota wordt verstuurd. Deze gewijzigde toerekening betekent voor 2023 dat zowel opbrengsten van in 2021, 2022 en 2023 vergunde vergunningen als opbrengsten van in 2023 aangevraagde vergunningen worden verantwoord. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2023.

1.300 V

Afval en afvalstoffenheffing

Bij de afvalstoffenheffing is 100% kostendekking het uitgangspunt. Bij de bepaling van de kostendekking voor 2023 zijn de toe te rekenen kosten hoger dan begroot. Hierdoor wordt in plaats van de geraamde storting van € 94.000 in de egalisatievoorziening (lasten voor de begroting) uiteindelijk € 23.000 aan de voorziening onttrokken (baten voor de begroting). Voor een nader onderbouwing van de kostendekking zie de paragraaf Lokale heffingen.

117 V

Riolering en rioolheffing

Bij de rioolheffing is 100% kostendekking het uitgangspunt. Bij de bepaling van de kostendekking voor 2023 zijn de toe te rekenen kosten hoger dan begroot. Hierdoor wordt in plaats van de geraamde storting van € 134.000 in de egalisatievoorziening (lasten voor de begroting)  uiteindelijk € 72.000 aan de voorziening onttrokken (baten voor de begroting). Voor een nader onderbouwing van de kostendekking zie de paragraaf Lokale heffingen.
Daarnaast is er ook sprake van lager dan geraamde lasten (€ 198.000) voor met name het jaarlijkse onderhoud van pompen en gemalen door de overgang naar de nieuwe aannemer.

404 V

Groen

De lasten voor het groenonderhoud zijn € 245.000 hoger dan geraamd. Dit komt onder andere doordat er extra capaciteit is ingehuurd voor de pilot om samen met Tomin onderhoud openbaar groen uit te voeren. Daarnaast zijn de lasten hoger door de gevolgen van storm Poly en de bestrijding van exoten zoals de Japanse duizendknoop en een inhaalslag bij het maaien van slootkanten.

Op de activiteit Snippergroen is door een combinatie van extra inhuur voor grondzaken en tegenvallende opbrengsten sprake van een nadeel van € 103.000.

-348 N
Overige verschillen < € 70.000 142 V
Totaal 1.853 V

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Eigen indicatoren Duurzaamheid

 

Nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022 2023 Streefwaarde Bron
1 % woningen met geregistreerde zonnepanelen op het dak 9,00% 12,00% 13,20% 14% n.v.t. Klimaatmonitor  Rijkswaterstaat
2 % circulaire inkoop (euro's) ten opzichte van totale inkoop door eigen organisatie - zilver goud zilver 2025: goud Spend Analyse, contractregistratie, afd. Inkoop
3 CO2 Footprint eigen organisatie - - 412,6 ton CO2 nog niet bekend 2050: energieneutraal Milieubarometer
4 Groenindex - 0,516 0,499 0,557 0,5 zie toelichting
Toelichting:
1 Hiermee wordt aangegeven welk percentage van de woningen voorzien is van geregistreerde zonnepanelen. De cijfers worden jaarlijks geüpdatet via luchtscans op zonnedakje.nl.
2 De meetmethodiek van de MRA is dusdanig opgezet dat gewerkt wordt met bandbreedtes: Zilver: tussen 20 en 49% wordt circulariteit meegenomen in inkoopopdrachten. Goud: tussen 50 en 79% wordt circulariteit meegenomen in inkoopopdrachten.
De verrassende score in 2022 voor Circulair inkopen en opdrachtgeverschap was Goud (50-79% circulair). Dit jaar zitten we weer op de prognose voor 2023, namelijk Zilver (20-49% circulair). Vorig jaar was hoger doordat de twee grootste inkooppakketten samen een ongebruikelijk groot inkoopvolume kenden en beiden circulair ingekocht. De verwachting is dat we met de ingezette koers en enkele aanvullende maatregelen weer Goud (50-79% circulair) gaan scoren volgens onze ambitie, minstens 50% circulair in 2025.
3 In 2023 is de milieubarometer over 2022 ingevuld. Dit betreft de uitstoot van de eigen organisatie. De cijfers over 2023 worden dit jaar onderzocht.
4 Gebaseerd op satellietbeelden en afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Bosperceel = 1.0; een versteende wijk zonder groen en tuinen = 0,0. Met als toelichting: De gemiddelde groenheid in Gooise Meren in 2023 is ongeveer 10% hoger dan in 2022 (0.557 in 2023 versus 0.499 in 2022). Dit verschil is grotendeels te verklaren door het groeizame weer in de zomer van 2023, met relatief veel regen en normale (niet extreem hoge) temperaturen. De groenindex waarde van 2023 ligt hiermee in hetzelfde bereik als in 2016 en 2017. De jaren hiera lieten relatief lagere waardes zien door het droge warme weer in deze zomers. Op wijkniveau zijn ook alle wijken groener in 2023 dan in 2022. Wel is het zo dat de wijken met relatief weinig groen (Bussum Centrum en het bedrijvenpark) ook maar weinig stijgen en de groenere wijken duidelijk meer. Hieruit kunnen we daadwerkelijk opmaken dat de stijging vooral te maken heeft met het groeizame weer in de zomer van 2023. De nieuwe wijk Krijgsman laat al twee jaar op rij een duidelijke stijging zien; hier krijgt het groenbeleid in de wijk duidelijk resultaat. Interessant is om te kijken waar de uiteindelijke groenindex van Krijgsman stabiliseert de komende jaren; in de middenmoot of bovengemiddeld? Nemen we de voorlopige drempelwaarde van 0.5 (dit is ongeveer het gemiddelde van geheel Gooise Meren), dan is er nog werk aan de winkel in 3 bestaande wijken (Bussum Centrum, Keverdijk + Jac P. Thijssepark, en Muiden Vesting); daar waar dit vorig jaar nog 6 bestaande wijken betrof. Vraag is uiteraard wel in hoeverre het weer hierop van invloed is. De komende jaren zal hierover meer duidelijk worden.

Eigen indicatoren Wonen

Nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022 2023 Streefwaarde 2024 en 2040 Bron
1. Aantal geclusterde woonvormen GM totaal - - - 1.018 2024: 1.066 Gegevens van woningcorporaties gemeente Gooise Meren
2040: 2.750 gemeente Gooise Meren
Toelichting:
1 Aantal geclusterde woningen GM van woningcorporaties in 2022 + nieuwbouw in 2023. Keverdijk 40 geclusterde appartementen van Dudok Wonen: opgeleverd januari 2024 dus tellen niet mee voor 2023. Het Anker 42 geclusterde appartementen van G&O: opgeleverd in 2023. Totaal in 2023 is 976 + 42 = 1.018

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Kengetallen Duurzaamheid

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Streefwaarde Bron
1. Totaal elektriciteitsgebruik woningen (kWh) 75,8 mln. kWh 78,8 mln. kWh  74,3 mln. kWh nog niet beschikbaar n.v.t. Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2. Totaal aardgasverbruik woningen (m3) (temperatuur gecorrigeerd) 41,4 mln. m3 41,6 mln. m3 37,3 mln. m3 nog niet beschikbaar 2050 aardgasvrij Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
3. Opbrengst zonneprojecten Wattnu 154.631 kWh 146.197 kWh 218.015 kWh 384.498 kWh n.v.t. Wattnu
4. Aantal duurzaamheidsleningen 57 24 61 48 n.v.t. Afdeling M&O
Toelichting:
1. Dit cijfer geeft het totaal elektriciteitsgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In werkelijkheid is het elektriciteitsverbruik hoger, omdat stroom geleverd door zonnepanelen op het dak niet zijn meegerekend. Cijfers van de klimaatmonitor zijn in Q1 2024 beschikbaar tot en met 2022.
2. Dit cijfer geeft het totaal aardgasgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In de cijfers is rekening gehouden met de invloed van temperatuurschommelingen. Het daadwerkelijke gasverbruik ligt dus hoger of lager, omdat in een jaar veel meer koude dagen heeft geteld. Of juist heel weinig aantal koude dagen telt. Cijfers van de klimaatmonitor zijn in Q1 2024 beschikbaar tot en met 2022.
3. Dit betreft de werkelijke opwekopbrengst in 2023 van de coöperatieve daken van energiecoöperatie Wattnu.
4. Duurzaamheidsleningen: 48 verstrekt in 2023. Vanaf de start van de lening in 2020 zijn in totaal 188 leningen verstrekt.