Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Inleiding
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft via een dwarsdoorsnede van de begroting inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:
1.    Riolering
2.    Gebouwen
3.    Kunstwerken
4.    Wegen
5.    Water
6.    Groen
7.    Spelen
8.    Sport
9.    Begraafplaatsen
10.   (straat)Meubilair
11.   Verlichting & verkeersregelinstallaties (VRI)

Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:
1.    Het beleidskader
2.    De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
3.    De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
4.    De ontwikkelingen in 2023

 

 

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

Nr. Kapitaalgoed Beheer-/beleidsplan   Looptijd tot en met
1 Riolering Beheerplan Riolering 2025
2 Gebouwen Beheerplan Gebouwen 2025
3 Kunstwerken Beheerplan Civiele Kunstwerken 2025
4 Wegen Beheerplan wegen 2025
5 Water Beheerplan Water 2025
6 Groen Beheerplan Groen 2025
7 Spelen Beheerplan Speelvoorzieningen 2025
8 Sport Beheerplan Buitensportaccommodaties 2025
9 Begraafplaatsen Beheerplan Begraafplaatsen 2025
10 (straat)Meubilair Beheerplan Meubilair 2025
11 Verlichting en verkeersregelinstallaties Beheerplan Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 2025

Beeldkwaliteit
De lopende contracten voor onkruid- en zwerfafvalbeheersing in het groen, onkruid op verharding en de begraafplaatsen zijn gecontinueerd. Verder is de openbare ruimte onderhouden conform de vastgestelde beheerplannen 2022-2025. We zijn gestart met het maandelijks monitoren van de openbare ruimte.


Beheerplannen
De Visie Buitenruimte (2018) is vertaald naar beheerplannen voor de verschillende kapitaalgoederen. Hierin zijn de financiële middelen ten behoeve van het regulier onderhoud, storingsonderhoud, het planmatig (groot)onderhoud alsmede de benodigde vervangingsinvesteringen opgenomen. In de nieuwe beheerplannen 2022-2025 is een keuze voorgelegd voor de te hanteren beeldkwaliteit en is een jaarlijks programma opgenomen voor het ontwikkelen en het lange termijn plannen van assets. 

 

Ontwikkelingen 2023

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen 2023

1. Riolering

Onderhoud

Het onderhoud aan pompen en gemalen is dit jaar door een nieuwe aannemer gestart. De inspecties voor het hoofdriool zijn in kilometers uitgebreid. Het doel is om meer inzicht te krijgen in  de staat van het rioolstelsel om risicogestuurd de vervangings- of herstelopgave te programmeren. 
 
Grootschalige vervanging
In 2023 zijn er geen grootschalige vervangingen opgeleverd. Er zijn wel een aantal integrale projecten geinitieerd zoals het Spiegel, Lorentzweg,  waar een rioolopgave in zit. Daarnaast is een deel van het riool vervangen in de Groot Hertoginnelaan n.a.v. schade die veroorzaakt is door een lekke waterleiding van de PWN.

 

 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Riolering Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud en groot onderhoud *1 1.366 1.233
Investeringen *2 1.584
Kapitaallasten 1.850 1.850
*1 Voor onderbouwing zie toelichting financiële verschillen bij programma 3.
*2 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie 2023 gepresenteerd.

2. Gebouwen

De aanbesteding Bouwkundig onderhoud is afgerond en dezelfde aannemer heeft gewonnen. We hebben een nieuw contract kunnen afsluiten voor de komende 4 jaren.  Er is besloten de contractpartij voor onderhoud aan installaties in april 2024 niet te verlengen. Een nieuwe aanbesteding hiervoor is opgestart waarbij ook het onderhoud Brandveiligheid is toegevoegd.  Het groot onderhoud is opgepakt waarbij enkele onderdelen zijn doorgeschoven naar 2024 om op deze wijze werk met werk te maken.  Op de torens en het raadhuis in Naarden Vesting kan weer veilig gevlagd worden. Divers planmatig groot onderhoud aan daken en gevels is uitgevoerd. Daarnaast zijn diverse gym- en sportzalen voorzien van nieuwe sportvloeren en voldoen ze weer aan de huidige wettelijk vastgestelde eisen. De asset Gebouwen is uitgebreid met kleedkamers en kantines die in het kader van de buitensportharmonisatie zijn overgenomen van sportclubs. Tevens is Sportcentrum Bredius in beheer genomen. De oude brandweerkazerne in Muiden is verkocht. De nieuwe is in beheer bij de Veiligheidsregio. 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Gebouwen Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud *1 997 877
Groot onderhoud (voorziening) 814 489
Investeringen *2 297
Kapitaallasten 1.774 1.762
*1 Verschil betreft met name lagere lasten onderhoud dan begroot voor Sporthal Bredius.
*2 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie 2023 gepresenteerd.

3. Kunstwerken

Het veilig houden en het goed functioneren van de kunstwerken wordt jaarlijks gewaarborgd door middel van planmatige onderhoudswerkzaamheden en het inspecteren van de kunstwerken. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd door de contractaannemer. De gecontracteerde werkzaamheden betreffen het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen. Storingen en schades aan de beweegbare bruggen worden ook opgelost door de contractaannemer.
De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen van Muiden en Muiderberg wordt door Waternet uitgevoerd. De bruggen in de kern Naarden wordt door de afdeling Beheer en Service bediend.
Naast de onderhoudswerkzaamheden worden er ook groot onderhoud of vervangingswerkzaamheden uitgevoerd volgens het Beheerplan Kunstwerken. 
•    Kwakelbrug heeft groot onderhoud gehad
•    Brug hamerfort-West is in zijn geheel vervangen

Voor de hakkelaarsbrug is er in 2023 opdracht gegeven, om het groot onderhoud uit te gaan voeren. in 2024 zal het groot onderhoud uitgevoerd gaan worden.

De brug gelegen in de Hooftlaan moet vervangen worden. In 2023 is er technisch ontwerp gemaakt, in 2024 wordt er een aanbesteding gehouden en 2025 wordt de brug vervangen. Daarnaast vindt er een areaaluitbreiding plaats door toevoeging van de bruggen in het Naarderbos. Ook zijn er gesprekken gaande met het Rijksvastgoedbedrijf en Vattenfall over de overname van  respectievelijk de Groenebrug en de PENbrug  door de gemeente. 

 

 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Civiele Kunstwerken Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud 423 484
Groot onderhoud (voorziening) *1 1.151 709
Investeringen *2 0 315
Kapitaallasten 210 210
*1 Het verschil wordt veroorzaakt doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024
*2 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie gepresenteerd.

4. Wegen

Onderhoud Wegen
Het veilig houden van de wegen is een belangrijkste taak. Hierbij reageren wij op meldingen van bewoners of weggebruikers. Meldingen en kleine herstelwerkzaamheden omvatten: het herstellen van weggebreken, gaten dichten, scheuren vullen, omver gereden palen herstellen, opfrissen van belijning, aanvullen van halfverhardingen en het verhelpen van oneffenheden door boomwortelopdruk. Werkzaamheden worden deels door eigen medewerkers uitgevoerd en door onze contractaannemers voor elementen- en asfaltverhardingen. 

Groot onderhoud
Het groot onderhoud betreft het planmatig en cyclisch onderhoud van wegen. De uitvoering gebeurt door onze contractaannemers.  Het gaat dan om het herstraten van voetpaden, parkeerstroken en het asfalteren van rijwegen en fietsstroken. De locaties zijn: de Meerstraat, Valkeveenselaan, de Bollelaan en parkeerplaats ’t Spant. Bij de asfaltwerkzaamheden is een licht geluid-reducerend asfaltmengsel toegepast waardoor omwonenden minder geluidsoverlast door voertuigen ervaren. De Huizerstraatweg is tot aan de komgrens geheel vervangen inclusief de inritten. Het elementendeel van de rijweg wordt in 2024 herstraat.
Locaties waar herstel van voetpaden, parkeerstroken en inritconstructies met een elementenverharding of halfverhardingen heeft plaatsgevonden zijn onder meer: Generaal de la Reijlaan Brinklaan, Jur Visserlaan, de Maar, Vroedschap, Dirk ter Steeglaan, Vaartweg, Naarderwoonbos, Naardereiland, en Oud Huizerweg en Meentweg (Valkeveen).
Het afgelopen jaar is er ook onderhoud aan bermen uitgevoerd. Langs de doorgaande wegen is er in totaal 12 km aan bermen verlaagd, dit ook om de afwatering op deze wegen goed te reguleren. 

Projecten
Integraal uitgevoerde projecten met verschillende  vakdisciplines zoals riolering, wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting zijn met name rondom de kernen Muiden en Muiderberg deels gestart zoals het project Muiden-Zuid/West; dit project loopt door in 2024.
Het groot onderhoud project Zuid/West Muiden is voor 80% uitgevoerd. De werkzaamheden bevatten het herstellen van de voet/fietspaden, parkeerplaatsen en rijwegen, vervangen van de koppen van de inspectieputten, trottoirkolken en enkele huisaansluitingen. Ook de plantvakken worden gerenoveerd.
De herinrichtingsprojecten Beerensteinerlaan en enkele aanliggende straten en het project Vlietlaan zijn begin 2023 afgerond. Deze projecten zijn mede door participatie met bewoners en ondernemers tot stand gekomen. Het project Mariahoeve is buiten afgerond. Financiële afronding volgt in 2024.

Doorgeschoven werkzaamheden
Het onderhoud aan de voetpaden in Rembrandtpark en Componistenkwartier (Naarden) is doorgeschoven naar 2024. Dit heeft te maken met geplande aanleg van een glasvezelnetwerk. Ook diverse projecten zijn doorgeschoven naar 2024. Dit komt onder andere door ontwikkelingen rondom de aanleg van een warmtenet, capaciteitsproblemen bij aannemers, leveringsproblemen van materialen en uitloop van andere projecten in de omgeving. Zo zijn de projecten Buitendijke, Kocherplantsoen, van der Helstpark en Brink (Muiderberg) doorgeschoven naar 2024 of zelfs 2025. De voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan de Groot Hertoginnelaan zijn on hold gezet wegens discussie over de herinrichting van deze weg. En het onderhoud aan de Cort van der Lindelaan is naar 2024 verplaatst doordat de gewenste verkeerskundige aanpassingen in 2023 n nog niet waren vastgesteld. 

Weginspectie
Alle wegverhardingen worden 2-jaarlijks geïnspecteerd. Eind 2022 is gestart met de inspectieronde en deze liep door tot medio 2023. Eind 2023 hebben we (pas) de rapportage inclusief maatregeltoets en een voorstel meerjarenplanning ontvangen. Begin 2024 maken we meerjarenplanning rond en de bijbehorende financiële middelen inzichtelijk.

Toegankelijkheid wegen
In het kader van Inclusie zijn er ook weer op diverse locaties optimalisaties uitgevoerd ten behoeve van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Het betrof o.a. het aanbrengen van de noppen gidslijn naar de ingang van het gemeentehuis in Bussum en bij haltering locaties openbaar vervoer. Tevens wordt in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid openbare ruimte beter getoetst aan de hand van (CROW-)richtlijnen.

Bluswatervoorzieningen
Naar aanleiding van de inventarisatie en controle in 2022 van de Brandweer Gooi- en Vechtstreek zijn er ook in 2023 op diverse locaties aanpassingen uitgevoerd om de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen te garanderen. Deze werkzaamheden lopen ook door in 2024.

Wegmarkeringen en belijning
In 2023 is middels een aanbesteding een nieuwe contractaannemer geselecteerd. Onderdeel van de opdracht was ook het inspecteren van alle wegmarkeringen.  Hierna is er een inhaalslag uitgevoerd op het onderhoud van de verschillende wegmarkeringen en belijningen. De zichtbaarheid en herkenning op diverse onveilige locaties is hierdoor verbeterd. In 2024 moeten er nog een aantal locaties aangepakt worden. 

Openbare Kunstobjecten
In de openbare ruimte staan 69 kunstobjecten waaronder ook de oorlogsmonumenten. Het afgelopen jaar is er aan alle objecten klein onderhoud uitgevoerd door onze contractpartner. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het schoonmaken en graffitivrij maken van de objecten, schilderen, algen en mos verwijderen, het poetsen van brons of RVS en coating aanbrengen. Alle kunstobjecten zijn gedigitaliseerd in een beheertool.
Op het Veerplein in Bussum is de natuurstenen wisselsokkel en het kunstwerk door vandalisme vernield. De wisselsokkel is hersteld en de kunstenaar is gecompenseerd omdat het kunstwerk niet meer te herstellen was. In het gemeentehuis Bussum stond al jaren een kunstwerk (Mama Donna) opgeslagen. Op verzoek van de kunstenaar is dit beeld geplaatst op de wisselsokkel. Noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd aan het kunstwerk Empty Eyes gelegen aan de rotonde Landstraat te Bussum. Het beschikbare budget Openbare Kunstobjecten is door dit herstel wel overschreden.

Straatreiniging
Het beeldkwaliteitsniveau voor de straatreiniging en onkruid op verhardingen van beeldkwaliteit B naar beeldkwaliteit C bijgesteld. Door het bijstellen wordt er minder frequent gereinigd. Hierdoor ontstaat er meer veegvuil in de goten met onkruid groei als gevolg. De afwatering op wegen wordt hierdoor belemmerd, er ontstaat hinderlijke plasvorming. Meerdere meldingen zijn hierover binnen gekomen, en extra zuigveeg wagens zijn ingehuurd tijdens de lange natte periode in het 4e kwartaal.  

(Storm)schade
Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met veel stormschade door de zomerstorm Poly en de najaarsstorm Ciarán. Hierom is er meerdere keren extra herstellend onderhoud uitgevoerd. 
Het afgelopen jaar hebben er verschillende illegale afvaldumpingen (drugsafval, asbest, bouwpuin) plaats gevonden. Ook hier is extra inzet voor nodig geweest.

Gladheidbestrijding
In het begin van het jaar 2023 en aan het eind van dat jaar hebben we een zachte winter gehad. Hierdoor is de gladheidbestrijdingsploeg nauwelijks uitgerukt. Het afgelopen jaar is de uitvoering van de gladheidbestrijding gewijzigd. Binnen de gemeente is er overgegaan van droog strooien naar nat strooien. Voor de opslag van het strooizout (steenzout) is er op de werf Naarden een zoutsilo gebouwd en zijn alle voertuigen aangepast op de nieuwe strooiwijze. Door 2 nieuwe gladheidmeldsystemen (sensoren in de rijweg nabij de Churchillstraat Naarden en de Spieringbrug Muiden) is nu nog beter in te schatten wanneer inzet nodig is.

Abri’s
Het afgelopen jaar zijn alle 55 Abri’s (wachtvoorzieningen) vervangen in combinatie met buitenreclame. Door het opheffen van enkele buslijnen zijn 14 Abri’s verwijderd, en 9 opgeheven bushalte locaties vergroend. 

 

 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Wegen Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud *1 2.243 2.565
Groot onderhoud (voorziening) *2 3.923 1.213
Investeringen *3 1.962
Kapitaallasten 1.311 1.307
*1 Voor onderbouwing zie toelichting financiële verschillen bij programma 3.
*2 Het verschil wordt veroorzaakt doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024
*3 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie gepresenteerd.

5. Water

Naast de instandhouding, zijn er geen noemenswaardige bijzonderheden.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Water Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud en groot onderhoud 158 183
Investeringen *1 1
Kapitaallasten 90 90
*1 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie gepresenteerd.

6. Groen

Gooise Meren is groen.  Onder ‘groen’ verstaan we de samenhang tussen ‘straatgroen’ (bomen, heesters, gras), grotere groeneenheden en de natuur- en landbouwgronden die grenzen aan de kernen. Het periodiek onderhoud en correctief onderhoud van groen heeft betrekking op alle beplantingen, bomen en grasachtige vegetaties die in eigendom en beheer zijn.

Jaarlijks vervangen we een deel van de beplantingen. Bij deze vervangingen is het streven de biodiversiteit te vergroten. Dit helpt bijvoorbeeld bij de bestrijding van de eikenprocessierups doordat meer natuurlijke vijanden aanwezig zijn in het groen. Bij een grotere biodiversiteit zijn de risico’s op ziektes en plagen ook kleiner. Ook monitoren we de ontwikkeling van de invasieve soorten zoals Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en de verspreiding van eikenprocessierups nauwlettend.

Een deel van de groenstructuren is technisch geïnventariseerd ter voorbereiding op:

 • Herinrichting van plantvakken vanuit perspectief biodiversiteit;
 • Omvormen van gazons naar bloemrijke bermen;
 • Maatregelen voor bos- en bosplantsoenbeheer;
 • Preventieve maatregelen invasieve exoten.

Uitgevoerd:

 • In 2023 is een Tiny Forest gerealiseerd in Naarden in overleg met de omwonenden. Daarbij is aansluiting gezocht met de naastgelegen school (Helicon groenopleiding). In oktober is de Tiny Forest feestelijk geopend door de wethouder. 
 • Het groen op de rotondes aan de Huizerweg is vervangen. Hier is gekozen voor biodiverse en kleurrijke beplanting.
 • In het kader van het biodiversiteitsplan zijn bermen ingezaaid (met een ecologisch mengsel) aan de Nienhuis Ruyskade in Muiderberg, Koekoeklaan in Bussum en de H.A. Lorentzweg in Bussum.
 • Een pilot met de Tomingroep is uitgevoerd, waarbij de gemeentewerf de medewerkers van Tomin hebben aangestuurd. Om het kwaliteitsniveau te halen was het nodig om externe medewerkers in te zetten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een overschrijding van het budget.
 • Het kunstwerk (tientje van Lieftinck) is verplaatst van de Dorpstraat naar het Pleintje aan Zee in Muiderberg. Hierbij is het watertappunt weer in ere hersteld.

Bewonersinitiatieven:

Voorbereiding:

 • Voorbereiden gebruikersovereenkomst voor een voedselbos  op de voormalige geitenweide  in Naarden.

Uitvoering:

 • In het Eendrachtpark en de Cacaostraat zijn tegels verwijderd en plantvakken aangelegd. Daarbij hebben bewoners geholpen met de aanplant.
 • Beplanting is vervangen aan de Graaf Willem den Oudenlaan in overleg met bewoners.
 • Langs de gracht aan de Brinklaan (Bussum) zijn vier plantenbakken aangebracht die de bewoners zelf hebben aangeplant en ook onderhouden.
 • Boomspiegeladoptie en de aanleg van geveltuinen door particulieren is nieuw leven ingeblazen.

NK tegelwippen

In het Laarderwegkwartier zijn ca. 3.700 tegels verwijderd. De plantvakken die hierdoor zijn ontstaan zijn ingeplant met biodivers groen.   

 

 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Groen Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud en groot onderhoud *1 1.932 2.211
Investeringen *2 335
Kapitaallasten 110 110
*1 Voor onderbouwing zie toelichting financiële verschillen bij programma 3.
*2 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie gepresenteerd.

7. Spelen

Onderhoud
Het uitvoeren van het periodiek onderhoud aan speelvoorzieningen en toetsen op de veiligheid van onze speeltoestellen en ondergronden heeft plaats gevonden.  Waar nodig  zijn correctieve herstelmaatregelen uitgevoerd.

Projecten/vervangingen
Voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd voor:
- Drie skatebanen (Bussum, Naarden en Muiderberg)
- Het in beeld brengen van de spreiding van speel locaties (speelcirkels).

Projecten: 
De volgende projecten zijn uitgevoerd:
Gerenoveerd zijn de speelplaatsen in de Wijk Mariahoeve. Het gaat om De Blauwe Wereld, De Duijf, Nooitgedacht en De Spiering.  De speelplaats De Spiering is vanwege de centrale ligging feestelijk geopend door de Wethouder. Daarnaast zijn nog op drie locaties de speelplaatsen gerenoveerd in overleg met de bewoners. Het gaat om de Flevolaan in Muiderberg, het Eendrachtpark, Dr.J Th. De Visserlaan Bussum. In overleg met de basisschool De Vrije School Michaël is een trapveld omgevormd naar een pannaveld. 

Bij de renovatie van speellocaties zijn mooie tools gebruikt voor de participatie. Kinderen konden zelf een speeltuin ontwerpen. Het winnende ontwerp is in de planvorming meegenomen en gerealiseerd.

 

 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Speelvoorzieningen Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud en groot onderhoud 184 151
Investeringen *1 231
Kapitaallasten 69 60
*1 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie gepresenteerd.

8. Sport

Onderhoud
De buitensportaccommodaties zijn beheerd volgens het meerjarenonderhoudsplan. Er is gezorgd dat de sportcomplexen functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. Velden en banen zijn beheerd en onderhouden volgens bondsnormen van de betreffende sporttakken. In Gooise Meren zijn dit: voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal, atletiek en honk- en softbal. 

 

 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Buitensportaccommodaties Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud en groot onderhoud *1 672 482
Investeringen *2 1.337
Kapitaallasten 1.091 1.069
*1 Verschil betreft met name effect harmonisatie sport Bij Sportpark De Kuil en Sportpark Sportvallei.
*2 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie gepresenteerd.

9. Begraafplaatsen

Onderhoud
Het onderhoud op de zeven begraafplaatsen wordt uitgevoerd volgens het beheerplan waarbij rekening wordt gehouden met tijdig en planmatig inspecteren en onderhouden, zodat gewaarborgd is dat de begraafplaatsen een aangename omgeving zijn voor bezoekers en belanghebbenden. Uiteraard draagt het areaal van de begraafplaatsen bij aan het imago van de gemeente en de kwaliteit van de leefomgeving. Het beheer is gericht op het behoud van de artistieke, cultuurhistorische en lokale natuurwaarden van de begraafplaatsen. 

Projecten/vervangingen
Op begraafplaats Muiden is een onderzoek naar een mogelijke drainage uitgevoerd. De resultaten hiervan worden nu verwerkt in een toekomstbeeld voor deze begraafplaats die in 2024 wordt afgerond. 
Op begraafplaats Nieuw Valkeveen is nieuwe beplanting aangeplant en gestart met een aangepast bemestingscyclus om de beplanting weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. Op begraafplaats Bussum is een gazon omgevormd naar een bloemrijk grasveld ter vergroting van de biodiversiteit.

 

 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Begraafplaatsen Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud en groot onderhoud 265 255
Investeringen *1 30
Kapitaallasten 18 18
*1 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie gepresenteerd.

10. (Straat)meubilair

Verkeersborden en Straatmeubilair
Het reguliere onderhoud aan de verkeersborden (schoonmaken, vervangen, bijplaatsen) wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de Buitendienst. Dit geldt ook voor de wegwijzers en bebording van de Nationale bewegwijzeringsdienst. Ook het reguliere onderhoud aan het straatmeubilair wordt door de Buitendienst onderhouden. Palen, fietsenrekken, afvalbakken, hekwerken, plattegrondkasten, anti parkeerbeugels, komportalen en overige objecten worden hersteld en gereinigd. De houten zitgedeeltes van de zitbanken in Bussum zijn vervangen.
In 2023 zijn 29 oplaadpalen aangelegd. Vooraf is niet goed aan te geven hoeveel oplaadlocaties jaarlijks worden aangelegd, daarmee is nu het beschikbare budget Straatmeubilair overschreden.

Sanering Verkeersborden
In het areaal staan circa 9.300 verkeersborden. De verkeersborden zijn in het jaar 2022 geïnventariseerd en in het beheersysteem gedigitaliseerd. Een team van verkeerskundigen toetst per locatie of sanering van verkeersborden mogelijk is. De sanering heeft als doel een duidelijker en overzichtelijker verkeersbeeld en minder ver-rommeling op straat. In totaal zijn er 426 locaties hersteld en 253 verkeersborden verwijderd. Deze aanpak gaat door in 2024.

Schade Straatmeubilair
Het afgelopen jaar zijn we wederom geconfronteerd met diverse schades, zoals vuurwerkschade aan afvalbakken en verkeersborden, een onherstelbaar omver gereden Hoogtebegrenzer bij de Kloosterweg in Bussum, een vangrail tpv. de Amersfoortseweg Naarden en een omver gereden komportaal bij de Pampusweg in Muiden. De schade is niet altijd te verhalen, ook niet bij het Waarborgfonds, en dus voor eigen rekening. 

Verkeersmaatregelen
Er zijn diverse verkeerskundige maatregelen uitgevoerd, zoals 30 km zone aangebracht Comeniuslaan Bussum, verbeteren toegang Bilderdijkpark, aanbrengen fietspad belijning en verkeersgeleider ventweg Amersfoortsestraatweg, aanleg brommer voertuigen parkeerplaats station Bussum-Zuid, aanbrengen fietspad palen incl. inleidende belijning op diverse locaties.
Voor tijdelijke verkeersmaatregelen zijn eigen afzethekken, verkeerskegels en afzetbakens aangeschaft. Zo is de inzet, aangevuld soms met verkeersregelaars, veilig bij bijvoorbeeld tijdelijke weekendafsluitingen bij Muiden Vesting en bij calamiteiten zoals in het afgelopen jaar tijdens het uitvallen van de verkeersregelinstallatie Brediusweg/Bollelaan.

 

 

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
(straat)Meubilair Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud en groot onderhoud 82 108
Investeringen 0
Kapitaallasten 2 0

11. Verlichting & verkeersregelinstallaties (VRI)

Openbare Verlichting

De gemeente Gooise Meren zorgt ervoor dat de openbare verlichting op de wegen en straten in woon- en industriegebieden goed functioneert en er verzorgd uitziet.  De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van de lichtmasten en armaturen en het vervangen van SOX-lampen (jaren 80) door duurzame ledverlichting, zodat het areaal er weer toekomstbestendig bij staat. De schade- en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld. Dit wordt gemonitord door een 4-wekelijks overleg met de contractaannemer. Verplaatsingen van lichtmasten of aanpassingen van de armaturen worden per aanvraag getoetst en op maatwerk uitgevoerd. Voor de diverse projecten is de voorbereiding van de vervanging van de lichtmasten en armaturen gestart en wordt er een nieuw lichtplan met lichtberekening gemaakt. Het gaat dan om projecten zoals het Spiegel. De duurzame armaturen worden in combinatie met herstelwerkzaamheden aan de bestrating en riolering aangebracht. Ook wordt aan de hand van een nieuw vervangingslichtplan met lichtberekening de armaturen in de wijk Keverdijk vervangen. 

Verkeersregelinstallaties

Voor het correctief onderhoud aan de verkeersregelinstallatie (VRI) hebben wij een onderhoudscontract afgesloten, zowel voor de verkeerslichten als voor de automaatkasten. In 2024 is er een plan voor de vervanging of aanpassing van de installaties op basis van de nulmeting. De vlotte en veilige doorstroming van verkeer wordt hiermee geborgd.

Onderhoud VRI
Het jaarlijks onderhoud aan VRI bestaat uit het herstellen van storingen en schades aan het buitenwerk van de verkeersregelinstallatie. Daarnaast worden er verbindingen gerealiseerd in de verkeersregelinstallaties, zodat die - via een gebruiksinterface - ook op afstand bestuurbaar zijn.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Verlichting & verkeersregelinstallaties (VRI) Begroting 2023 Realisatie 2023
Regulier onderhoud en groot onderhoud *1 484 600
Investeringen *2 334
Kapitaallasten 150 155
*1 Verschil betreft hoger lasten onderhoud bij openbare verlichting en verkeersregelinstalaties. Achtereenvolgens € 56.000 en € 59.000.
*2 Omdat de kredieten jaaroverstijgend zijn wordt alleen de realisatie gepresenteerd.