Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf bevat een overzicht van alle verbonden partijen, de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij, het openbaar belang dat ermee gediend wordt en de financiële gegevens van de verbonden partij, zoals het eigen vermogen, vreemd vermogen en het verwachte rekeningresultaat.

We hebben de keuze onze taken in eigen beheer uit te voeren, derden deze taken gesubsidieerd te laten doen of onze belangen via een verbonden partij te verwezenlijken. Een belangrijk criterium voor de wijze waarop onze taken worden uitgevoerd is doelmatigheid. Verder zijn de mate waarin we invloed hebben op het volbrengen van de taken en het risico dat ermee is gemoeid bepalend.

Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft.
•    Van een bestuurlijk belang is sprake als wij op één of andere manier zeggenschap hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zetel in het bestuur of stemrecht bij bestuurlijke beslissingen
•    Het financieel belang betekent dat wij middelen die wij aan een derde partij ter beschikking stellen niet terugontvangen in geval van faillissement, dan wel dat financiële problemen op ons verhaald kunnen worden
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen. 
Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen zijn vastgelegd in de in 2022 vastgestelde nota Verbonden Partijen: Sturen op samenwerking (2352378). Deze nota bevat:
-    een afwegingskader dat gericht is op het beoordelen of Gooise Meren een verbintenis moet aangaan om een taak (of taken) effectief en efficiënt te realiseren;
-    strategische uitgangspunten die moeten helpen bij het sturen op verbonden partijen;
-    sturingsprofielen die een richtlijn bieden voor de wenselijke mate van sturing, gegeven het financieel en maatschappelijk belang dat we in een verbonden partij hebben.

 

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren

Naam verbonden partij Vestigingsplaats

Bijdrage in 2023

(op basis van (bijgestelde) begroting)

     
Gemeenschappelijke regelingen        
Regio Gooi en Vechtstreek  Bussum  13.793.784 * 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum  4.753.146
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad  982.789
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum 1.550.000
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden pm
     
Vennootschappen en coöperaties     
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.  Harderwijk 29.536
BNG Bank N.V. Den Haag pm
GEM Crailo BV   Laren pm
     
Stichtingen en verenigingen    
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum 581.230
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t.  (renteloze lening)
     
Overige verbonden partijen     
Metropoolregio Amsterdam (bestuurlijk convenant)  Amsterdam *
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Hoorn 10.599
Totaal   21.701.084

     * In deze bijdrage is de gemeentelijke bijdrage van Metropoolregio Amsterdam verdisconteerd.

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek

 

 

Ontwikkelingen

De Regio heeft de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026 opgesteld en de Gemeenschappelijke regeling aangepast conform de eisen van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast heeft de Regio gewerkt aan de voorbereiding voor het samenvoegen van de GGD met de JGZ, extra geïnvesteerd in informatieveiligheid en stappen gemaakt om een nieuwe locatie voor de GAD te verwerven.  

Risico’s
Het totale risicoprofiel van de Regio is bepaald op € 1.5 mln. voor 2023. Dit profiel is de optelsom van alle geschatte risico's afgezet tegen de kans op voordoen. Hoog in deze lijst staan: tarieven recyclingscomponenten (wat de regio krijgt voor te recyclen materialen), ICT problemen, materiële kosten van de Regio (a.g.v. inflatie), hogere loonkosten en de ontwikkeling van pensioenkosten. 

Kerngegevens

Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 1: Voor en van iedereen Programma 2: Kansrijk opgroeien Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar Programma 5: Duidelijke en transparante dienstverlening Programma 6: Financieel gezond
Deelnemers Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming. Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één lid. De gemeente met het grootste aantal inwoners heeft een extra lid in het algemeen bestuur, maar dit extra lid heeft geen stem in het algemeen bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023 bedraagt op basis van de (bijgestelde) begroting € 13.793.784. Dit is 25% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 55.721.000. In deze bijdrage is ook de bijdrage van € 130.966 voor de MRA verdisconteerd.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 14.051.447 € 14.170.017 € 14.262.576 € 14.321.247
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 21.959.000 € 21.559.000
Vreemd vermogen € 52.301.000 € 51.488.000
Solvabiliteitsratio 0,30 0,30
Resultaat 2023 Op basis van de concept-jaarrekening 2023 is sprake van een positief resultaat van € 3,4 mln. Het na resultaatbestemming resterende bedrag ter hoogte van € 1,5 mln. wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen
De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is de zelfredzaamheid in onze samenleving te vergroten. De intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF), hulpverleningspartners en inwoners, krijgen prioriteit. De samenwerking met VRGV samen met VRF richt zich de komende jaren op de Meldkamer Midden-Nederland en een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing. Voor verdere ontwikkelingen, risico’s en uitgevoerde taken, verwijzen wij naar de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de Veiligheidsregio.

Risico's
In de paragraaf weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Voor de opsomming van de risico's wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de Programmabegroting 2024.

Kerngegevens

 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duidelijke en transparante dienstverlening
Deelnemers Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zes leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023 bedraagt op basis van de (bijgestelde) begroting € 4.753.146, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 4.648.431 en de bijdrage bevolkingszorg van € 104.715. Dit is 23% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 20.524.055.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 5.226.748 € 5.226.748 € 5.226.748 € 5.226.748
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 4.765.000 € 3.905.000
Vreemd vermogen € 30.191.000 € 30.167.000
Solvabiliteitsratio 0,14 0,11
Resultaat 2023 De concept-jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 853.000 en is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat te dekken door het vragen van een extra bijdrage aan de deelnemende gemeente (Gooise Meren: € 199.000)

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen
De OFGV is druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet (in werking 1 januari 2024). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben op de wijze van werken. Veel taken veranderen en er zijn ook nieuwe taken. 2024 is het laatste jaar van de huidige kostprijssystematiek (KPS) periode van 3 jaar ingegaan. De ervaring met de gewijzigde en nieuwe taken zal medio 2024 worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe KPS voor 2025-2027. In 2023 heeft de OFGV een nieuwe directeur gekregen die naar verwachting nieuwe ontwikkelingen in goede banen zal leiden.

Risico's 
Gooise Meren heeft al haar milieutaken (zowel basistaken als plustaken) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers, omdat er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.

Bodemtaken

Gemeenten krijgen er in januari 2024 met de komst van de Omgevingswet nieuwe bodemtaken bij. Het grootste deel van de bodemtaken, waarvoor nu nog de Provincie het bevoegde gezag is, gaat over naar de gemeenten. Voor Gooise Meren leidt het tot een jaarlijkse extra bijdrage vanaf 2024 van ruim € 83.000 waar geen tegemoetkoming door het Rijk tegenover staat.

Interbestuurlijk Programma versterken VTH-stelsel

Met versterken VTH stelsel wordt vooral het functioneren van de OD's onder de loep genomen. Naar aanleiding van het rapport Van de commissie Van Aartsen (2022) is in 2023  een landelijk Interbestuurlijk Programma (IBP) opgestart met pijlers voor de uitwerking van de diverse aanbevelingen van de commissie. Dit is niet vrijblijvend. Onderdeel hiervan is  de discussie over robuustheid van de Omgevingsdiensten (OD’s) (pijler 1). De OFGV voldoet op dit moment niet aan de financiële robuustheidseisen. Ook op een aantal andere onderwerpen moet de OFGV zich verbeteren. Dit gaat een betere kwaliteit in de uitvoering van de VTH opleveren, maar zal de partners ook meer geld gaan kosten. De OFGV is druk bezig met het opstellen van een verbeterplan en in de eerste helft van 2024 zal concreter worden, wat er nodig is.  

Kerngegevens

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Een robuuste uitvoeringsdienst ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek, waarmee een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken wordt beoogd. De uitvoering is bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023 bedraagt op basis van de (bijgestelde) begroting € 982.789, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 969.775 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 13.014. Dit is 6% van de totale deelnemersbijdragen van € 15.518.016.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 1.090.448 € 1.128.523 € 1.165.334 € 1.203.500
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 2.555.000 € 3.431.000
Vreemd vermogen € 5.560.000 € 4.426.000
Solvabiliteitsratio 0,31 0,44
Resultaat 2023 Op basis van de concept-jaarrekening 2023 is sprake van een positief resultaat van € 1,4 mln.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen
In 2019 is geconstateerd dat Tomingroep-BV verlies maakt. De achterliggende oorzaak daarvan is het gegeven dat de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2015 is beëindigd bij het invoeren van de Participatiewet (P-wet). Mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt die vanaf dat moment een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning, kunnen worden geholpen vanuit de P-wet. Echter het rijk verstrekt binnen de P-wet veel minder subsidie per medewerker dan in de oude Wsw geregeld was. Het verschil bedraagt afgerond € 10.000 subsidie per medewerker. De verwachting dat de daling van de Wsw-populatie -en de daarmee gepaard gaande afname van de Wsw-rijkssubsidies- kon worden gecompenseerd met inzet van P-wet uitkeringsgerechtigden is niet haalbaar gebleken.

In 2021 heeft het AB daarom gekozen voor een nieuw bedrijfsplan voor de periode 2022-2025. Tomingroep transformeert tot een bedrijf waarin werknemers zoveel mogelijk worden ontwikkeld en opgeleid om te gaan werken bij reguliere werkgevers. Tomingroep blijft alleen de werkgever voor mensen die wegens hun beperkingen buiten Tomingroep niet kunnen functioneren. Daartoe zijn tussen de gemeenten en Tomingroep afspraken gemaakt over de aantallen mensen die bij Tomingroep kunnen werken en de bijbehorende middelen, en er zijn uitgangspunten geformuleerd over de gemeentelijke opdrachten aan Tomingroep.

Risico's 
De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Indien de winst en/of de Algemene Reserve van de BV niet volstaan, dan moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen. 

Kerngegevens

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Deelnemers Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Eemnes en Almere.
Doel/Openbaar belang Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie en vanuit de Participatiewet. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk werknemers uit die doelgroepen richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft acht leden en wordt geadviseerd door een ambtelijk secretaris en twee ambtelijke adviesgroepen (beleid en financiën). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor 2023 bedraagt € 1.604.959 o.b.v. de septembercirculaire 2023. Omdat er echter sprake is van onderrealisatie qua SE's wordt rekening gehouden met een uiteindelijke bijdrage van € 1.550.000. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 1.518.925 € 1.383.010 € 1.361.928 € 1.208.765
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 7.262.000 € 10.429.000
Vreemd vermogen € 4.534.000 € 2.711.000
Solvabiliteitsratio 0,62 0,79
Resultaat 2023 Het netto resultaat voor 2023 bedraagt € 3,2 miljoen positief. Dit resultaat is met name positief beïnvloed door de ophoging van de subsidie per SE (Standaard Eenheid). Voorgesteld wordt het positieve resultaat als bestemmingsreserve op te nemen ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep en/of Tomingroep BV in de komende jaren.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen
Er was een breed gedragen bestuurlijk streven in de regio om een nieuwe, goed uitgeruste archieforganisatie op regionaal niveau in te richten. Hiertoe zijn het archief Gooise Meren en Huizen per 1 januari 2024 gefuseerd met het streekarchief Hilversum, tot het streekarchief Gooi en Vechtstreek. Daarbij is Hilversum de centrumgemeente en is een nieuwe gemeenschappelijk regeling opgesteld, waarbij participanten invloed hebben op beleid en investeringen. De nieuwe archiefdienst zal de digitaliseringsopgave - het komen tot een e-depot – zelf ter hand nemen.  

Risico's 
Geen bijzonderheden in 2023.

Kerngegevens

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Financieel gezond
Deelnemers Gooise Meren, Huizen
Doel/Openbaar belang Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang Centrumregeling waarbij gemeente Gooise Meren 1 vertegenwoordiger heeft in de commissie van advies.
Financieel belang Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen n.v.t. n.v.t.
Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t.
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Resultaat 2023 n.v.t.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Vanuit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet zij het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden in 2023.

Risico's 
Geen bijzonderheden in 2023.

Kerngegevens

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang 1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren; 2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren; 3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren; 4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren; 5. Recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren, streven naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en het gebied op de recreatieve kaart zetten via gebiedspromotie.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor 2023 bedraagt op basis van de (bijgestelde) begroting € 29.536. Dit is 8% van de totale gemeentelijke bijdragen. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 30.275 € 31.031 € 31.714 € 32.412
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 11.524.000 n.n.b.
Vreemd vermogen € 1.090.000 n.n.b.
Solvabiliteitsratio 0,91 n.n.b.
Resultaat 2023 n.n.b.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat

Ontwikkelingen

Bestuurlijk ontwikkelingen 
In 2023 is er door het bestuur een besluit genomen hoe om te gaan met de uittreedsom van Amsterdam en de provincie Noord-Holland nadat deze medio 2022 officieel zijn  uitgetreden. Daarnaast is de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de overgebleven participanten. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
Eind 2023 is het beleidsplan 2024-2027 door het bestuur vastgesteld. Begin 2024 wordt dit stuk ter zienswijze voorgelegd aan de raad. 
 
Financiële ontwikkelingen
Eind 2023 is het deel van de uittreedsom van de gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland waar Gooise Meren recht op had vanuit Huizen naar Gooise Meren overgemaakt. Het gaat hierbij om een bedrag van € 4.936.000. Dit bedrag is opgenomen in een bestemmingsreserve. Tot 2043 zal hier jaarlijks een bedrag aan onttrokken worden om de hogere bijdrage aan het GNR te dekken. 

Risico's 
Niet volledig ontvangen van de geraamde terug te vorderen btw.
Het GNR is door de Belastingdienst aangemerkt als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen. Als gevolg hiervan kan de door de stichting betaalde btw worden doorgeschoven naar de participanten. De participanten kunnen de doorgeschoven btw verrekenen via het btw-compensatiefonds. In het geval van een lagere realisatie van btw-belaste activiteiten ontstaat er mogelijk een lager saldo aan terug te vorderen btw. 

Kerngegevens

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren
Doel/Openbaar belang De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden. Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de stichting heeft 8 leden. Iedere gemeente is met één collegelid vertegenwoordigd, de overige 3 leden (waaronder de voorzitter) zijn ongebonden bestuursleden. De gemeente Gooise Meren heeft in het bestuur 3 van de in totaal 14 stemmen.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor 2023 bedraagt op basis van de (bijgestelde) begroting € 581.230 dit is na aanwending van € 317.290 uit de uittreedsom van Amsterdam en de provincie Noord-Holland en exclusief de doorschuif BTW (€ 141.280). Dit is 27% van de totale gemeentelijke bijdragen.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 627.040 € 627.040 € 627.040 € 627.040
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 2.028.000 € 3.012.000
Vreemd vermogen € 1.216.000 € 863.000
Solvabiliteitsratio 0,63 0,78
Resultaat 2023 Het resultaat voor resultaatsbestemming bedraagt inclusief een bijzondere bate vanwege de opbrengst van de verkoop van een dienstwoning € 984.000 positief. Na verwerking van de dotaties/ onttrekkingen aan de bestemmingsreserves resteert een negatief saldo van € 6.000. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene egalisatiereserve.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen
Het grote landelijke lerarentekort is een thema dat veel impact heeft onder andere op het ziekteverzuim bij Talent Primair. Ook in 2023 was dit een belangrijk aandachtspunt. Het onderwijs aan Oekraïense leerlingen liep ook in 2023 door. Dit onderwijs zal een meer duurzaam karakter krijgen en de eerste leerlingen zullen doorstromen naar het regulier onderwijs. Tot slot is een belangrijke ontwikkeling de vereenvoudiging van het Rijksbekostiging vanaf 2023.

Risico's 
Een maatschappelijk risico is het toenemende lerarentekort. Talent Primair werkt hard om de vacatures zo veel als mogelijk in te vullen en zoekt daarbij ook naar creatieve oplossingen. Het lukt helaas niet alle gaten te vullen wat als gevolg heeft dat kinderen minder onderwijs krijgen dan wenselijk is. We overleggen met schoolbesturen en gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek om te onderzoeken hoe kwalitatief goede leraren willen (blijven) werken in onze regio.  
De nadelige effecten die door de vereenvoudiging van de Rijksbekostiging optreden zullen wij als gemeente vanuit onze toezichthoudende rol blijven monitoren.

Kerngegevens

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 2: Kansrijk opgroeien
Deelnemers Amsterdam, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Laren, Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de deelnemende gemeenten. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
Bestuurlijk belang De gemeenten zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten. De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 8 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de deelnemende gemeenten. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert.
Financieel belang De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting. De lening is uiterlijk ultimo 2028 volledig afgelost.
Geraamde bijdrage n.v.t.
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023* 31-12-2023*
Eigen vermogen € 7.368.000 n.n.b.
Vreemd vermogen € 6.333.000 n.n.b.
Solvabiliteitsratio 0,54 n.n.b.
* meest recente gegevens uit jaarrekening 2022
Resultaat 2023 Nog niet bekend.

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen
Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.

In 2019 is een stedenbouwkundig plan voor Crailo opgesteld dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Vervolgens is door de GEM Crailo een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld dat in het najaar van 2020 is vrijgegeven voor zienswijzen. Het bestemmingsplan is door de drie betrokken gemeenten vastgesteld op 7 juli 2021.
Eind maart 2023 heeft de GEM Crailo het plan Kazernekwartier van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling geselecteerd voor de ontwikkeling van de eerste fase van Buurtschap Crailo. Het kazernegebied wordt op natuur-inclusieve wijze ontwikkeld en gebouwd. 

De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9,0 mln. Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risicomanagement opgenomen.

Risico's 
Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risicomanagement binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9,0 mln. 

Kerngegevens

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV.
Financieel belang Deelneming in kapitaal GEM Crailo BV: - gemeente Hilversum en Gooise Meren: ieder 45% - gemeente Laren: 10%
Geraamde bijdrage n.v.t.
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 1.000 aandelenkapitaal € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen zie toelichting zie toelichting
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t
Toelichting Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).
Resultaat 2023 n.n.b.

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden in 2023.

Risico's 
Geen bijzonderheden in 2023.

Kerngegevens

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Financieel gezond
Deelnemers Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel).
Geraamde bijdrage n.v.t.
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023* 31-12-2023*
Eigen vermogen 4.615 mln. 4.721 mln.
Vreemd vermogen 107.459 mln. 110.819 mln.
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Resultaat 2023 Over 2023 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 254 mln. (2022: € 300 mln.).

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam

Ontwikkelingen
 De activiteiten van de MRA in 2023 volgt de MRA-agenda 2020 - 2024. Wat organisatie betreft is in 2023 is de nieuwe governance van de MRA geheel ingevoerd. Afgevaardigden van alle deelnemende gemeenten  en provincies vormen de algemene vergadering. De algemene vergadering buigt zich over kaders en financiën. De raden hebben een sterkere positie: aan hen zijn zienswijzen gevraagd over de termijnagenda en de begroting. De MRA kent de MRA-raadstafel, waarin raads- en statenleden uit de gemeenten en provincies uit de MRA zijn vertegenwoordigd. De Raadstafel adviseert het bestuur en de algemene vergadering. In 2023 is een start gemaakt met de voorbereiding van de MRA agenda 2024 - 2028. Betrokken Regio's zijn gevraagd hiervoor een propositie op te stellen. De propositie in onze Regio legt het accent op Media/creatieve industrie en de kwaliteiten van het landschap. 

 

Risico's
Deelname aan de MRA is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee. Het niet meedoen aan de MRA is eerder een risico, omdat de middelen die van het rijk naar de MRA kunnen vloeien dan minder snel in het bereik van onze gemeente komen. Investering in de MRA door deelname aan projecten of het nemen van een trekkersrol vraagt extra capaciteit en middelen. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen als Regio aan de MRA deel om meer invloed te hebben.

Kerngegevens

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Deelnemers 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam
Doel/Openbaar belang Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.
Bestuurlijk belang De MRA kent een bestuur (dagelijks bestuur) en een Algemene Vergadering (algemeen bestuur). Gooise Meren is in beide gremia vertegenwoordigd.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage maakt onderdeel uit van de bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek en bedraagt voor 2023 € 130.966.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 132.125 € 132.125 € 132.125 € 132.125
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen n.v.t. n.v.t.
Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t.
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Resultaat 2023 n.v.t

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Terug naar navigatie - Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Door middel van de Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer heeft de gemeente Gooise Meren samen met andere gemeenten gelegen aan IJmeer en/of Markermeer de krachten gebundeld in de organisatie en in de uitvoering van het maaien van waterplanten.

Ontwikkelingen

In bestuurlijk overleg in 2023 is besloten om de ledenbijdragen, in afwijking op de samenwerkingsovereenkomst, vanaf 2024 jaarlijks te indexeren.

Risico's
Geen bijzonderheden in 2023.

Kerngegevens

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers Almere, Amsterdam, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn (regievoerder), Koggenland, Stede Broec en Waterland
Doel/Openbaar belang Het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft tien leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor 2023 bedraagt € 10.599 en bestaat uit een bijdrage in de proceskosten en een bijdrage in de maaikosten.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 10.590 € 10.590 € 10.590 € 10.590
Financiële gegevens Balansdatum 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen nog niet bekend nog niet bekend
Vreemd vermogen nog niet bekend nog niet bekend
Solvabiliteitsratio nog niet bekend nog niet bekend
Resultaat 2023 nog niet bekend