Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Gezondheid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als gemeente stimuleren we dat inwoners gezond leven. We zetten in op preventie, vroegsignalering en communicatie. We werken hierbij samen met relevante partners. We kijken bij gezondheid niet alleen naar individuele fysieke en mentale beperkingen, maar ook naar hoe iemand ermee omgaat en welke mogelijkheden de omgeving biedt voor de inwoners om passende keuzes te maken.

Daarom geven we extra aandacht aan: 
• preventieve voorzieningen in de leefomgeving.
• een betere luchtkwaliteit en aan het verminderen van geluidsoverlast.
• een goed regionaal zorgcentrum en streven ernaar om in samenwerking met partners de zorg – formeel en informeel – anders te organiseren, bijvoorbeeld door andere woonvormen (‘wonen met zorg’) en zorgondersteuning op wijkniveau.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

1.2. Sport & bewegen

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als gemeente zorgen wij dat iedereen toegang heeft tot sport- en beweegmogelijkheden, zowel binnen als buiten in de openbare ruimte. Wij stimuleren het gebruik hiervan. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met deze voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van het gebruik van sportaccommodaties voor meerdere doeleinden. De komende vier jaar leggen we de nadruk op bewegen in de openbare ruimte en op de toegankelijkheid van sport voor inwoners voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is.
Daarom geven we extra aandacht aan:
• meer plekken in onze gemeente waar inwoners kunnen bewegen.
• het meer toegankelijk maken van sport en het stimuleren van doorstroming naar verenigingen, o.a. door inzet van de buurtsportcoaches.
• het bevorderen dat iedereen zoveel mogelijk deel kan nemen aan de sport naar eigen keuze.
• het streven naar de realisatie van een nieuwe zwemvoorziening in het Naarderheem, waarna het zwembad De Lunet gesloten kan worden.
• goede sportaccommodaties met multifunctioneel gebruik.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

1.3. Welzijn

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als gemeente ondersteunen we de kwetsbaren met als doel dat zij (weer) zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We werken aan het voorkomen van armoede. We zien eenzaamheid en isolatie als een serieus maatschappelijk vraagstuk.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de effecten van armoede op kinderen en ouderen.
• eenzaamheid en isolement.
• de minimaregelingen waar we niet op gaan bezuinigen, en gaan onderzoeken of we onze voorzieningen bereikbaar moeten maken voor een grotere groep huishoudens met een smalle beurs om zo de armoede te bestrijden.
• preventie, zorg en advies. We hebben daarbij extra aandacht voor vroegsignalering. We voeren de recent aangepaste en uitgebreide aanpak van schuldhulpverlening uit. Daarbij sluiten we aan bij landelijke initiatieven.
• een meer effectieve aanpak in het bestrijden van analfabetisme en digibetisme, die we lokaal gaan inbedden, onder andere via de bibliotheek.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het aanbod aan maatschappelijke en culturele voorzieningen vormt het sociale hart van Gooise Meren voor iedereen. Daar waar initiatieven uit de samenleving komen, worden deze ondersteund.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• een sterk lokaal netwerk. Daarom vragen we van welzijnsorganisaties dat zij van lokale verenigingen gebruikmaken of hierop aansluiten.
• het versterken van het lokale netwerk, aan het ondersteunen we initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan verbinding en ontwikkeling.
• met partners werken aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor iedereen, zoals de Plataan. Hierbij leggen we de nadruk op cultuur en creativiteit.
• met cultuurcoaches bevorderen dat inwoners, met name jongeren, in aanraking komen met cultuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Prim. Begroting 2023 Begroting 2023 (na wijziging) Realisatie 2023
Lasten
628 Collectieve voorzieningen 4.241 4.067 4.843 4.611
629 Maatwerkvoorzieningen wmo 11.247 10.814 11.449 11.639
631 Opvang en beschermd wonen 1.394 2.000 -47 -392
632 Gezondheidszorg 2.969 2.881 3.715 3.255
633 Culturele vorming 1.712 1.783 1.839 1.818
634 Sport 3.283 3.676 3.907 3.604
635 Kunst 3.593 916 995 860
636 Monumenten en musea 185 200 200 188
647 Samenkracht en participatie 0 0 187 17
Totaal Lasten 28.624 26.337 27.087 25.599
Baten
628 Collectieve voorzieningen -78 0 -67 -81
629 Maatwerkvoorzieningen wmo -648 -588 -627 -731
631 Opvang en beschermd wonen -1.387 -2.000 -1.500 -1.618
632 Gezondheidszorg -40 0 -416 -205
633 Culturele vorming -1 0 -55 -55
634 Sport -360 -796 -1.036 -561
635 Kunst -5 0 0 -2
Totaal Baten -2.518 -3.384 -3.700 -3.254
Resultaat voor bestemming 26.105 22.953 23.386 22.346
Onttrekkingen
628 Collectieve voorzieningen -136 0 -68 -68
634 Sport -173 -171 -171 -171
Totaal Onttrekkingen -308 -171 -239 -239

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen tussen Realisatie 2023 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2023    
Onderdeel programma 1 Verschil(x € 1.000)

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 6.
-202 N

Collectieve voorzieningen

Het budget voor collectieve voorzieningen is niet volledig besteed in 2023. Dit komt deels (€ 93.000) door onderbesteding op het project "Keerpunt Noord",  een project om huisvesting voor wijkongeschikten te realiseren. Dit project wordt in 2024 afgemaakt.

332

V

Maatwerkvoorzieningen WMO

Voor materieel maatwerk is een stijging van het aantal aanvragen te zien. Verder zien we een lichte daling van dagbesteding, doordat wij een voorliggende traject hebben opgetuigd. Hierdoor komen mensen niet in de WMO terecht maar worden ze via voorliggende voorzieningen geholpen. Doordat mensen niet gedurende het hele jaar hulp hebben gehad, zijn ze daardoor ook vrijgesteld van het betalen van de bijdrage over de specifieke maanden.

-131

N

Maatwerkvoorzieningen WMO - bijdrage Regio Gooi en Vechtstreek

Btw-correcties over voorgaande jaren veroorzaken een incidenteel voordeel ter hoogte van € 240.000.

240

V

Opvang en beschermd wonen - bijdrage Regio Gooi en Vechtstreek

Bij het vaststellen van laatste begrotingswijziging 2023 van de Regio is door het algemeen bestuur van de Regio besloten om ook het te verwachten voordeel op Bescherming en Opvang te verwerken. Dit leidt tot een voordeel van € 442.000 ten opzichte van onze bijgestelde begroting.

442

V

Gezondheidszorg - bijdrage Regio Gooi en Vechtstreek

De bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek wordt over verschillende producten verdeeld. Op het product gezondheidszorg is sprake van een onderschrijding, maar dit wordt op andere programma's gecorrigeerd.

166 
Overige verschillen < € 70.000 193 V
Totaal 1.040 V