Jaarrekening 2023

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De jaarrekening bestaat uit de programmarekening (inclusief toelichting) en de balans. De onderdelen zijn opgebouwd op basis van de geldende voorschriften. Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende onderdelen.


1. Balans
In de jaarrekening presenteren we de balans per 31 december 2023. De balans bestaat uit de bezittingen, vorderingen, liquide middelen (activa) en eigen vermogen en de schulden (passiva).

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
In de waarderingsgrondslagen staat per onderdeel van de balans aangegeven via welke methode deze is opgenomen en gewaardeerd in de balans. Bij de vaste activa staat een overzicht waarin per soort investering de afschrijvingstermijn wordt vermeld.

3. Toelichting op de balans
Bij de toelichting op de balans worden per onderdeel een of meer gedetailleerdere overzichten gepresenteerd, zoals de voorschriften dat vereisen. De toelichting is verdeeld in de vaste en vlottende activa en de vaste en vlottende passiva. Verder is er een verloopoverzicht toegevoegd.

4. Overzicht van baten en lasten
Het overzicht van baten en lasten toont de betreffende lasten en baten per programma. In het programmaverslag worden ze dan ook per programma gepresenteerd. In het overzicht van baten en lasten staan de totalen per programma in één overzicht. Dit overzicht geeft de gerealiseerde cijfers 2022 weer, de cijfers uit de programmabegroting 2023 en de werkelijke cijfers 2023. De gegevens per programma zijn exclusief eventuele mutaties in de reserves. Die mutaties staan apart vermeld waardoor het resultaat voor en na inzet van reserves gepresenteerd kan worden.

5. Toelichting op overzicht van baten en lasten
In de toelichting gaan we in op de incidentele baten en lasten, onvoorziene uitgaven en begrotingsrechtmatigheid. Tot slot hebben we een verplicht onderdeel opgenomen over topinkomens.

6. SiSa verantwoording
Tot de bijlagen behoort ook de SiSa verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.

7. Gebeurtenissen na balansdatum
Eventuele gebeurtenissen die zich na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2023 hebben voorgedaan worden hier toegelicht.

8. Rechtmatigheidsverantwoording
In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.

9. Controleverklaring
Het oordeel van de accountant over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023 is hier opgenomen.

1. Balans

1 Balans per 31 december 2023

Terug naar navigatie - 1 Balans per 31 december 2023
Balans per 31 december 2023
Activa (x € 1.000) 31-12-2022 31-12-2023
Vaste Activa
Materiele Vaste Activa € 190.012 € 190.805
Investeringen met een economisch nut € 97.854 € 97.991
Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven € 47.614 € 47.212
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut € 44.544 € 45.602
Financiële vaste activa € 37.499 € 49.244
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen € 252 € 252
Overige langlopende leningen € 79 € 0
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 37.168 € 48.992
Totaal Vaste Activa € 227.511 € 240.049
Vlottende Activa
Voorraden € 3.005 € 3.301
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie € 2.997 € 3.299
Gereed product en handelsgoederen € 9 € 2
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 17.184 € 21.185
Vorderingen op openbare lichamen € 11.237 € 13.540
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 1 € 2.022
Overige vorderingen € 5.946 € 5.623
Liquide Middelen € 219 € 11
Kassaldi € 6 € 8
Banksaldi € 214 € 2
Overlopende Activa € 7.483 € 9.127
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk € 3.139 € 2.047
Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen € 1.049 € 15
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen € 2.781 € 4.817
Overige vooruitbetaalde bedragen € 515 € 2.247
Totaal Vlottende Activa € 27.892 € 33.623
 Totaal Activa € 255.403 € 273.672
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat € 0 € 0
Passiva (x € 1.000) 31-12-2022 31-12-2023
Vaste Passiva
Eigen Vermogen € 54.493 € 59.248
Algemene reserve € 32.891 € 31.751
Bestemmingsreserves € 14.510 € 17.975
Gerealiseerd resultaat € 7.093 € 9.522
Voorzieningen € 20.127 € 21.618
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 9.119 € 10.065
Onderhoudsegalisatievoorzieningen € 4.413 € 5.081
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting € 6.594 € 6.472
Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 149.120 € 160.499
Onderhandse leningen van:
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen € 12.467 € 11.500
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 94.615 € 85.847
Binnenlandse bedrijven € 8.502 € 8.502
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden € 33.000 € 54.100
Waarborgfondsen € 536 € 550
Totaal Vaste Passiva € 223.740 € 241.365
Vlottende Passiva
Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 17.214 € 10.150
Overige kasgeldleningen € 0 € 0
Banksaldi € 4.788 € 1.038
Overige schulden € 12.426 € 9.112
Overlopende Passiva € 14.449 € 22.158
Nog te betalen bedragen € 4.968 € 7.750
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk € 5.373 € 9.776
Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen € 2.246 € 2.792
Overige vooruit ontvangen bedragen € 1.863 € 1.840
Totaal Vlottende Passiva € 31.663 € 32.308
Totaal Passiva € 255.403 € 273.672
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt € 109.639 € 107.854

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - 2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening 2023 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening
gemeente Gooise Meren.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Is dat anders dan staat dat bij het desbetreffende balansonderdeel.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Voor de jaarrekening hanteren wij overeenkomstig de voorschriften het baten- en lastenstelsel, waarbij uitgaven en ontvangsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen meegenomen als zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Investeringslasten komen niet ten laste van het jaar waarin de rekeningen zijn betaald, maar worden gespreid over de jaren waarin de investering wordt gebruikt.

Dividendopbrengsten van deelnemingen gelden als baat op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Balans
Vaste Activa

Materiële vaste activa

Conform de Nota activabeleid Gooise Meren activeert de gemeente geen bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Materiële vaste activa

In de balans worden, zoals artikel 35 BBV aangeeft, onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• investeringen met een economisch nut
• investeringen met een economisch nut, waarvoor om de kosten te drukken een heffing kan plaatsvinden
• investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Bij de materiële vaste activa staat vermeld welke in erfpacht zijn uitgegeven.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde. Dat is de verkrijgingsprijs met aftrek van eventuele investeringsbijdragen en de cumulatieve afschrijvingen. De geschatte levensduur vormt de basis voor de afschrijvingen. In geval van verwachte duurzame waardeverminderingen wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.


In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in dit geval de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening gold).


Afschrijven
De afschrijving van de geactiveerde kosten voor een bepaald actief begint in het jaar dat volgt op het jaar waarin het actief in gebruik werd genomen. De gemeente Gooise Meren past bij afschrijvingen de lineaire methode toe.


Afschrijftermijnen
De afschrijvingsbedragen van gerealiseerde investeringen zijn gebaseerd op de afschrijftermijnen zoals vermeld staan in de in 2018 vastgestelde nota Activabeleid. De verwachte levensduur speelt daarbij uiteraard een rol. Voor investeringen vanuit voormalige fusie gemeenten Naarden, Bussum en Muiden hanteren wij de afschrijvingstermijnen als destijds bepaald.

 

Financiële vaste activa
Op grond van artikel 36 BBV vallen onder financiële activa:

• de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen
• verstrekte langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen
• overige langlopende leningen
• overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar
• bijdragen aan activa die eigendom van derden zijn

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen uitstaande geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Mocht de waarde van de aandelen onverhoopt structureel tot onder de verkrijgingsprijs dalen, dan vindt afwaardering plaats.

Is afwaardering van financiële activa noodzakelijk dan staat het verschil in één keer als een last in de rekening van lasten en baten.

Vlottende activa

Voorraden
De grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Bouwgronden in exploitatie die als onderhanden werken zijn opgenomen, worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel tegen de lagere marktwaarde. Er vindt afwaardering plaats wanneer de marktwaarde beneden de boekwaarde ligt. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die daar rechtstreeks aan kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken). Ook een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten vallen onder de vervaardigingsprijs. Tussentijdse winsten worden genomen volgens het realisatiebeginsel. De techniek die hiervoor toegepast moet worden is de “percentage of completion (POC) methode” (percentage gerealiseerde kosten x percentage gerealiseerde opbrengsten x geraamde winst). Op de geraamde winst worden eerst de risico’s in mindering gebracht.

Gereed gekomen producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of als de marktwaarde lager uitvalt dan de kostprijs tegen de marktwaarde. Dat laatste doet zich vooral voor bij incourante voorraden.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Mocht de vordering niet inbaar blijken dan is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt op basis van de geschatte kans de vordering alsnog te innen statistisch vastgesteld.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa staan tegen de nominale waarde vermeld. 

Vaste passiva
Ook de vaste passiva zijn opgenomen voor nominale waarde, tenzij dit bij het desbetreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen vallen ook de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat.

Reserves
In het BBV staan reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen mogen worden beschouwd en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De gemeenteraad beslist over de noodzakelijke omvang van de reserves. Daarom worden de reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kennen bestemmingsreserves op het eind van het verslagjaar geen negatieve stand. Krijgt een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's);

b) kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (onderhoudsegalisatievoorzieningen);

c) van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (door derden beklemde middelen) met uitzondering van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen welke verantwoord worden onder de ‘Overlopende passiva’.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de verplichting in kwestie of als dat zich voordoet het voorspelbare verlies. Hierop bestaan twee uitzonderingen, namelijk de voorzieningen voor wachtgelden en pensioenen. Deze wordt bijgehouden op contante waarde. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij houden we rekening met de kwaliteitseisen die daarvoor zijn geformuleerd. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen - opgenomen in het jaarverslag - wordt het beleid daarover uiteengezet.
De voorziening grondexploitaties wordt conform artikel 63, lid 7, BBV gewaardeerd tegen de contante waarde.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Gedane aflossingen zijn daarvan afgetrokken. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.
 
Vlottende passiva
De vlottende passiva staan tegen de nominale waarde vermeld.

Overlopende passiva
Ook de nog te betalen bedragen, nog te besteden specifieke uitkeringen en de overige vooruit ontvangen bedragen zijn opgenomen voor de nominale waarden.

Borg- en garantstellingen
Als de gemeente leningen waarborgt, is het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten - buiten de balanstelling - per einde boekjaar opgenomen.

Eigen bijdrage op basis van de Wmo
Een inwoner die een Wmo voorziening op indicatie ontvangt, moet op basis van de Wmo daaraan zelf een financiële bijdrage betalen. Dit geldt ook als deze hulp en ondersteuning is geregeld via het persoonsgebonden budget (Pgb). De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage uitvoert. De informatie die de gemeente van het CAK ontvangt - om privacy redenen beperkt - is ontoereikend om per aanvrager de juistheid van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen.

3. Toelichting op de balans

3.1 Vaste activa

Terug naar navigatie - 3.1 Vaste activa

Materiele Vaste Activa

Bedragen x € 1.000
Overzicht onderdelen materiële vaste activa 1-1-2023 31-12-2023
Gronden uitgegeven in erfpacht 319 319
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 47.614 47.212
Overige investeringen met een economisch nut 96.994 97.672
Totaal investeringen economisch nut 144.927 145.203
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 44.544 45.602
Totaal 189.471 190.805

Overzicht investeringen met een economisch nut waarvoor om de kosten te verminderen een heffing kan worden geheven:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2023 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 45.786 1.613 0 1.163 750 45.486
Vervoermiddelen 32 0 0 10 0 22
Machines, apparaten en installaties 11 0 0 11 0 0
Overige materiele vaste activa 1.784 0 0 81 0 1.703
Totaal 47.614 1.613 0 1.266 750 47.212

Toelichting investering economisch nut met een heffing

In 2023 is er voor ca. € 1,6 mln. geïnvesteerd aan rioleringsprojecten. Voor de Riolering Beerensteinerlaan en Eikenlaan zijn de uitgaven voor circa € 750.000 gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering. 

De toerekening van overhead aan investeringen en Grex gebeurt door het doorbelasten van de interne uren op basis van een integraal uurtarief.

Overzicht overige Investeringen met een economisch nut:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2023 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2023
Gronden uitgegeven in erfpacht 319 0 0 0 0 319
Gronden en terreinen 6.145 0 0 0 0 6.145
Woonruimten 96 0 0 10 0 87
Bedrijfsgebouwen 78.780 5.120 140 3.342 1.969 78.449
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 6.325 530 0 700 84 6.071
Vervoermiddelen 869 94 6 194 0 763
Machines, apparaten en installaties 3.399 1.954 0 665 352 4.335
Overige materiele vaste activa 1.380 788 0 342 4 1.823
Totaal 97.312 8.485 145 5.253 2.408 97.991

Toelichting investeringen:
De investeringen op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen sportvelden.

De investeringen op machines, apparaten en installaties betreffen automatisering,  duurzaamheidsinvesteringen ESCo project, verlichting sportvelden en realisatie van een zoutsilo.

De investeringen op overige materiële vaste activa betreffen programma digitalisering en sportmaterialen Sporthal Bredius.

Toelichting desinvesteringen:
De desinvestering op bedrijfsgebouwen en overige materiële vaste activa betreft voornamelijk de sloop van de Tweemaster.
De desinvestering op vervoermiddelen betreft de verkoop van een vervoermiddel.

Toelichting grootste/belangrijkste bijdragen derden:
De bijdrage van derden aan bedrijfsgebouwen betreft voornamelijk een specifieke uitkering stimulering sport voor Sporthal Bredius en de verkoop van de brandweerkazerne Muiden.

De bijdrage van derden op machines, apparaten en installaties betreft het ontvangen van gelden met betrekking tot de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed en een specifieke uitkering stimulering sport voor de besteding van ledverlichting SC Muiderberg.

De bijdrage van derden aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontvangen van gelden van een specifieke uitkering stimulering sport voor de realisatie van het 3e halve hockeyveld Bredius.

De bijdrage van overige materiële activa wordt veroorzaakt door het ontvangen van gelden van een specifieke uitkering stimulering sport voor de besteding van sportmaterialen Sporthal Bredius.

Toelichting
Volgens artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

 

 

Toelichting grootste/belangrijkste investeringen:
De investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen de volgende projecten:

Bedragen x € 1.000
Projectnaam Uitgaven
Nieuwbouw Tweemaster 1.114
Carport De Zandzee 602
Renovatie Vondelschool 595
Sporthal Bredius 504
Instandhouding Goois Lyceum 363
Voorbereidingskrediet KC de Meerstroom 359
Hockeyclub Naarden kleedkamers 315
Renovatie Juliana school/Dalton 222
Opslagruimte Sportpark Zuid 151
Hockeyclub Naarden kantine 147
WKO opslag De Zandzee 139
Renovatie daken AC Jan Lighart 137
Rugbyclub 't Gooi kleedkamers 133
Voorbereidingskrediet Parkeergarage de Olmen 126
Renovatie Indon school 116

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde 1-1-2023 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 44.544 3.680 0 1.404 1.218 45.602
Totaal 44.544 3.680 0 1.404 1.218 45.602

Toelichting grootste/belangrijkste investeringen:

De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige projecten betreffen de volgende projecten:

Bedragen x € 1.000
Projectnaam Uitgaven Inkomsten
Busbaan Bredius 867 251
Zonnegeluidswal Naarderwoonbos 311
Herinrichting parkeerterrein De Zandzee 264
Uitvoeringskrediet Schootsvelden Zuid-Oost 237 228
Wegen Spiegelstraat 221
Vervanging OV o.a. Amsterdamsestraatweg 200
Bomenplan Muiderberg 179 56
Voorbereidingskrediet Veerstraat 157
Vervanging speeltoestellen 2022 143
Herstel Vestingwallen (Verder met Vesting Muiden) 142
Inrichting openbare ruimte Centrum Keverdijk 131 500
Wegen Vlietlaan 125
Toegankelijkheid Vestingwallen 113
Voorbereidingskrediet Brug Hooftlaan 111
Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden 105
Uitvoeringskrediet Entree Muiden Zuid-West 104
Aanpassing Amersfoortsestraatweg/Godelindeweg 85

Financiële vaste activa  

Financiële vaste activa
Bedragen x € 1.000
Overzicht financiële vaste activa Boekwaarde 1-1-2023 Toename Aflossingen Afschrijvingen Afwaardering duurzame waarde vermindering Boekwaarde 31-12-2023
Kapitaalverstrekkingen aan:
§  Deelnemingen 252 0 0 0 0 252
Overige langlopende leningen 79 0 79 0 0 0
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 37.168 14.011 2.187 0 0 48.992
Totaal 37.499 14.011 2.266 0 0 49.244

3.2 Vlottende activa

Terug naar navigatie - 3.2 Vlottende activa

Voorraden  

Bedragen x € 1.000
Overzicht opgenomen voorraden 31-12-2022 31-12-2023
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 2.997 3.299
Gereed product en handelsgoederen 9 2
Vooruitbetalingen
Totaal 3.006 3.301

Onderhanden werk, Bouwgronden in exploitatie

 

Bedragen x € 1.000
Bouwgronden in exploitatie Bredius
Boekwaarde 01-01-2023 7.933
Verliesvoorziening -4.936
Boekwaarde 01-01-2023, incl. verliesvoorziening 2.997
Investeringen en overige vermeerderingen:
·          Grondaankopen
·         Bouwrijp maken 287
·         Rentekosten 119
·         Overige bestedingen 49
·         Storting in Algemene Reserve Grondexploitatie (t.b.v. volkshuisvestingsfonds)
·         Bij resultaatbestemming storten in Algemene Reserve Grondexploitatie
Opbrengsten (verminderingen)
·         Verkopen
·         Overige opbrengsten -99
·         Bij resultaatbestemming onttrekken uit Algemene Reserve Grondexploitatie
·         Winst uitname
Mutaties in verliesvoorziening -52
Boekwaarde 31-12-2023 8.289
Verliesvoorziening -4.988
Boekwaarde 31-12-2023, incl. verliesvoorziening 3.301
Nog te verwachten kosten:
·         Bouwrijp maken 920
·         Rentekosten 348
·         Overige bestedingen 148
Nog te verwachten opbrengsten:
·         Verkopen -4.412
·         Overige opbrengsten -
Verwacht eindresultaat o.b.v. eindwaarde (nadeel) 5.293
Verwacht eindresultaat o.b.v. netto contante waarde (nadeel) 4.988
Toelichting:
Om te bepalen met welke verliesvoorzieningen voor de lopende grondexploitaties we te maken krijgen, zijn we uitgegaan van de contante waarde van de toekomstige baten en lasten. De in 2019 getroffen verliesvoorziening voor de grondexploitatie Bredius moet in 2023 € 52.000 naar boven worden bijgesteld. Voor een verdere toelichting verwijzen we u graag naar de paragraaf grondbeleid.

Uitzettingen

Overzicht Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2023 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2023
Vorderingen op openbare lichamen 11.237 13.540 0 13.540
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 1 2.022 0 2.022
Overige vorderingen:
Debiteuren 5.965 7.981 -2.330 5.650
Overige vorderingen -18 -27 0 -27
Totaal 17.184 23.515 -2.330 21.185

Debiteuren en liquide middelen

Bedragen x € 1.000
De post debiteuren is als volgt opgebouwd: Vordering Voorz. Dub debiteuren
Privaat rechtelijk 2.245 -496
Publiek rechtelijk 3.998 -994
Sociale zaken Terugvordering en verhaal 1.738 -841
Totaal 7.981 -2.330
Overzicht liquide middelen Boekwaarde 3 1-12-2022 Boekwaarde 31-12-2023
Kassaldi 6 8
Bank saldi 214 2
Totaal 219 11

Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden hun liquide middelen, als die een gemeente gerelateerde norm overstijgen, onder moeten brengen bij het ministerie van Financiën. Dit gebeurt in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. De genoemde norm is ingesteld op 2% van het begrotingstotaal en was voor 2023 € 3,1 mln. De gemeente zou dus gemiddeld per kwartaal niet meer dan € 3,1 mln. positief mogen staan op alle bankrekeningen samen. Onderstaand overzicht laat zien dat wij in 2023 geen drempelbedrag hebben overschreden.                  

Bedragen x € 1.000
Drempelbedrag schatkistbankieren 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023   3e kwartaal 2023    4e kwartaal 2023
1.     Gemiddeld buiten de schatkist 863 2.084 549 1.482
2.     Drempelbedrag 3.132 3.132 3.132 3.132
3.      Ruimte onder het drempelbedrag (2-1) 2.269 1.048 2.584 1.650
4.    Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

Overlopende activa

De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor onder andere investeringsprojecten te dekken. In onderstaand overzicht staat per subsidie het verloop ervan in 2023. Deze bedragen moeten nog ontvangen worden. De kosten voor het project zijn hiervoor al gemaakt.

Bedragen x € 1.000
Overlopende activa gerubriceerd Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2023
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
§  het Rijk 3.139 2.047
§  overige Nederlandse overheidslichamen 1.049 15
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen 2.781 4.718
Overige vooruitbetaalde bedragen 515 2.247
Totaal 7.483 9.028

Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

 

Overzicht van de in de balans opgenomen voorschotbedragen die we nog van Europese en Nederlandse overheidsinstanties moeten ontvangen.
Bedragen x € 1.000
Subsidienummer Beschrijving Saldo per 31-12-2022 Toevoegingen 2023 Ontvangen 2023 Saldo per 31-12-2023
Europees overheidslichamen:
het Rijk:
Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds 2022 1.612 1.612 0
Algemene uitkering Gemeentefonds 2021 0 52 52
TOZO 2022 46 46 0
BBZ 2022 5 5 0
OEKG110.01 Opvang ontheemden Oekraïne (A16) 763 13.764 13.178 1.349
POR/202211/000016 SPUK D19 Tijdelijke onderwijshuisv. ontheemden (D19) 73 73 0
BSK-2012/217796 Railscherm Uitvoering (2015/2016) (E3) 104 0 0 104
BSV/23/00016 Gevelmaatregelen F1 geluidsanering 7 7
SPUKSPRT22323 Spuk Sport 2022 (H4) 536 536
Overige Nederlandse overheidslichamen:
105994 Fietsvoorziening Bussum-Zuid 11 11 0
1459262/1472321 Landstraat 5 5 0
2019/146630 Landstraat 0 12 12
1831374/1852344 Muiden Noordwest 0 3 3
1583876/1707436 Provincie Noord Holland Beerensteinerlaan 300 300 0
INW/BSK-2020/2030160 Klein infrastructuur subsidie Beerensteinerlaan 200 200 0
INW/BSK-2020/2030160 Klein infrastructuur subsidie Vlietlaan 532 532 0
Totaal 4.187 13.838 15.962 2.062

3.3 Vaste passiva

Terug naar navigatie - 3.3 Vaste passiva

Reserves en voorzieningen

Een groot deel van het vermogen van de gemeente bestaat uit reserves en voorzieningen. Het verschil zit hier in: reserves maken deel uit van het eigen vermogen dat in principe vrij besteedbaar is; voorzieningen daarentegen behoren tot het vreemd vermogen dat met het oog op reële risico's of egalisatie van onvermijdelijke kosten is gevormd. Bijvoorbeeld groot onderhoud of verplichtingen.

Reserves

Samen met het saldo van rekening van baten en lasten vormen de reserves het eigen vermogen van de gemeente. Het totaal van het eigen vermogen bedroeg eind 2023 afgerond € 57,8 mln. en is als volgt onderverdeeld:

Eigen vermogen

Reserves
Bedragen x € 1.000
Het eigen vermogen van de gemeente Gooise Meren Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2023
Algemene Reserves 32.891 31.751
Bestemmingsreserves 14.510 17.975
Resultaat na bestemming 7.093 9.522
Totaal 54.493 59.247

Overzicht verloop reserves:

Bedragen x € 1.000
Reserves Saldo 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking Resultaat bestemming Saldo 31-12-2023
Toevoeging Onttrekking
Algemene Reserve 32.891 0 5.064 3.924 0 31.751
Totaal Algemene reserve 32.891 0 5.064 3.924 0 31.751
Bestemmingsreserves:
Algemene reserve Grondexploitatie 1.206 96 323 979
Reserve Parkeren Centrum Bussum/Scapino 2.179 0 0 2.179
Reserve Godelinde 2.387 0 65 2.322
Reserve Sociaal Domein 1.248 0 90 1.158
Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman 40 0 0 40
Reserve Grote projecten Muiden 641 0 0 641
Egalisatiereserve Primair 33 0 1 33
Reserve uitbreiding sportvoorzieningen 716 0 171 545
Reserve Groen beleidsplan 81 0 81 0
Reserve MFC Keverdijk 150 0 150 0
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 1.526 0 53 1.473
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen 500 0 0 500
Reserve Dek kap.last. dak Villa Zeezicht 618 0 26 592
Reserve Dek kap.last. Grote Proj. Muiden 3.050 0 429 2.621
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw 134 0 19 115
Reserve Uittreedsom GNR 0 4.777 0 4.777
Totaal bestemmingsreserves 14.510 4.873 1.408 0 0 17.975
Totaal reserves 47.401 4.873 6.472 3.924 0 49.725

Toelichting aard en reden reserves 2023

Naam Algemene Reserve
Aard Algemene reserve
Reden Bufferfunctie voor opvangen van tegenvallers en afdekken risico’s.
Onttrekking Onttrekkingen in 2023 (totaal € 5.063.842):
-          € 565.756 Budgetoverheveling decemberwijziging 2022
-          € 42.026 Voorbereidingskosten en uitvoering procesplan ontwikkeling pand De Vonk
-          € 466.853 Afboeken boekwaarde en sloopkosten De Tweemaster
-          € 27.228 Veilig vlaggen
-          € 3.961.979 Saldo 2e Voortgangsverslag 2023
Toevoeging Toevoeging in 2023:
-          € 3.923.828 Jaarrekening resultaat 2022
Naam Algemene reserve grondexploitatie
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking voor onzekere toekomstige exploitatiesaldi grondexploitaties door verrekening van winsten en verliezen.
Onttrekking Onttrekkingen in 2023 (totaal € 323.403):
-          € 200.000 Pre-projectfase
-          € 123.403 Projectplan Kon. Emmaschool
Toevoeging Toevoegingen in 2023:
-          € 95.533 Vrijval verliesvoorziening Grex Bredius (Jaarstukken 2022)
Naam Reserve Parkeren Centrum Bussum
Aard Bestemmingsreserve
Reden Reserve is ingesteld om het openbaar parkeren in Bussum te verbeteren.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2023.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Godelindeschool
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld.
Onttrekking Onttrekking 2023:
-          € 64.508 Kapitaallasten Godelindeschool
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Sociaal Domein
Aard Bestemmingsreserve
Reden De reserve wordt aangehouden in verband met de transformatie van het sociaal domein ter uitvoering van de plannen vanuit het college uitvoeringsprogramma.
Onttrekking Onttrekkingen in 2023 (totaal € 90.145):
-          € 101.758 Werken aan Werk
-          € 67.642 Extra subsidie MEE
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ontwikkeling van bovenwijkse voorzieningen gerelateerd aan de kosten van de aanleg van de toerit A1 en de brug naar de Krijgsman.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2023.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Grote projecten Muiden
Aard Bestemmingsreserve
Reden Voor de grote projecten In Muiden is in 2013 een bestemmingsreserve ingesteld. Het doel is om de financiële voor- en nadelen van de projecten die onder het projectbureau vallen via deze bestemmingsreserve te laten lopen. Hierdoor wordt de reguliere begroting van de gemeente niet beïnvloed door zaken aangaande het projectbureau.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2023.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Egalisatiereserve Talent Primair
Aard Bestemmingsreserve
Reden Bedoeld om de interne rentekosten van een verstrekte renteloze lening te dekken. Deze lening maakt de continuering mogelijk van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, Naarden.
Onttrekking Onttrekking 2023:
-          € 590 Interne rentekosten 2023
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Uitbreiding Sportvoorzieningen
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden.
Onttrekking Onttrekking 2023:
-          € 171.394 Kapitaallasten sportvoorzieningen Naarden
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Groen Beleidsplan
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de komende jaren de kwaliteit van het openbaar groen in Muiden te verbeteren.
Onttrekking Onttrekking in 2023:
-          € 81.287 Vrijval van resterende saldo. Deze bestemmingsreserve is opgeheven in 2023.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve MFC Keverdijk
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk was een reserve ingesteld. Het MFC wordt echter door een derde ontwikkeld en besloten is om alleen nog een bedrag te reserveren voor de afkoop van de huur voor 25 jaar door de gemeente van een deel van het MFC.
Onttrekking Onttrekking in 2023:
€ 150.000 Vrijval van resterende saldo. Deze bestemmingsreserve is opgeheven in 2023.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs PO
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kosten van tijdelijke huisvesting voor het primair onderwijs te dekken.
Onttrekking Onttrekkingen in 2023:
-          € 52.897 Exploitatielasten tijdelijke huisvesting onderwijs 2023
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Stimuleringsfonds betaalbare woningen
Aard Bestemmingsreserve
Reden In deze reserve worden de afkoopsommen bestemd zoals die zijn genoemd in de Compensatieregeling indien de realisatie van sociale woningbouw binnen het bouwplan én op een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt en de initiatiefnemer toestemming van het College heeft om tot financiële compensatie over te gaan. De reserve (het Stimuleringsfonds) is bedoeld om de realisatie van sociale huurwoningen en onrendabele middeldure huurwoningen te stimuleren. Initiatiefnemers kunnen een bijdrage uit dit fonds krijgen als zij in hun plannen meer dan de vereiste 1/3de sociale woningen en/of extra onrendabele huurwoningen realiseren.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2023.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Dekking kapitaallasten dakherstel Villa Zeezicht
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in het herstel van de dakconstructie van Villa Zeezicht te dekken.
Onttrekking Onttrekking 2023:
-          € 25.749 Kapitaallasten dakherstel Villa Zeezicht
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in de Ontsluitingsweg A1 Krijgsman/Bredius - 3 bruggen te dekken.
Onttrekking Onttrekking 2023 (totaal € 428.812):
-          € 319.388 Vrijval
-          € 109.424 Kapitaallasten grote projecten Muiden
Toevoeging Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Dekking Kapitaallasten tijdelijke huisvesting onderwijs
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in de tijdelijke huisvesting onderwijs te dekken.
Onttrekking Onttrekking 2023:
-          € 19.127 Kapitaallasten tijdelijke huisvesting onderwijs
Toevoeging -          Geen toevoegingen in 2023.
Naam Reserve Uittreedsom GNR
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking van de hogere bijdrage aan het GNR voor de periode 2024-2043.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2023.
Toevoeging Toevoeging in 2023:
-          € 4.777.042 Vormen bestemmingsreserve met ontvangen uittreedsom.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000
Voorzieningen Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 9.119 10.065
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 4.413 5.081
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 6.594 6.472
Totaal 20.127 21.618

Overzicht verloop voorzieningen:

Bedragen x € 1.000
Voorzieningen Saldo 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking Vrijval Saldo 31-12-2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Spaarpremies hypotheken ambtenaren 75 4 79 0
Afkoop onderhoud graven 1.399 131 137 1.393
Voorziening wachtgeld en pensioenen 5.331 1.909 1.036 6.204
Voorziening Personele kosten 1.182 505 351 1.336
Verliesvoorziening lening Warmtebedrijf Muiderberg 1.132 0 0 1.132
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 9.119 1.476 1.603 0 10.065
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:
Voorziening onderhoud gebouwen 1.013 1.024 589 1.448
Voorziening onderhoud wegen 2.409 1.865 1.336 2.938
Voorziening onderhoud Kunstwerken 991 414 709 696
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 4.413 3.303 2.634 0 5.081
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:
Egalisatie rioolheffing 6.431 0 72 6.359
Egalisatie afvalstoffenheffing 106 0 23 83
Egalisatie sociale recherche 58 8 36 30
Vervangingsinvestering riolering 0 750 750 0
Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 6.594 758 880 0 6.472
Totaal voorzieningen 20.127 6.609 5.118 0 21.618

Toelichting aard en reden voorzieningen 2023

Naam Voorziening Spaarpremies Hypotheken Ambtenaren
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Deze voorziening is ingesteld om de uitkering van het benodigde kapitaal zeker te stellen. De deelnemers in de regeling zijn daardoor gegarandeerd van de aflossing van de hypotheek aan het eind van de looptijd.
Naam Voorziening Afkoop Onderhoud Graven
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Deze voorziening is Ingesteld om de lasten en baten te egaliseren voor het onderhoud aan graven waarvoor een afkoopsom is ontvangen.
Naam Voorziening Wachtgeld en Pensioenen
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Bedoeld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en wethouders te bekostigen, evenals de pensioenen van wethouders.
Naam Voorziening Personele Kosten
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Ingesteld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en de financiële gevolgen van sociaal plan te bekostigen. Met ingang van 2022 wordt ook rekening gehouden met de verplichtingen van spaarverlof.
Naam Voorziening lening Warmtebedrijf
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Ingesteld om risico af te dekken dat de aan het Warmtebedrijf verstrekte lening in het kader van de aanleg van een warmtenet in Muiderberg niet volledig kan worden terugbetaald.
Naam Diverse onderhoudsvoorzieningen
Aard Onderhoudsvoorzieningen
Reden Ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten van het (groot) onderhoud van gemeentelijke gebouwen, wegen, civieltechnische kunstwerken en waterwegen.
Naam Egalisatievoorzieningen rioolheffing en afvalstoffenheffing
Aard Door derden beklemde middelen voor een specifieke aanwending
Reden Bestemd voor de egalisatie van lasten in relatie tot de daarvoor ingestelde heffing of leges.
Toelichting Het saldo van de op basis van het GRP gerealiseerde lasten voor groot onderhoud en investeringen en de baten uit de rioolheffing wordt in de egalisatievoorziening riolering verrekend. Voor vervangingsinvesteringen in de riolering is een aparte voorziening gevormd.
Naam Egalisatievoorziening Sociale recherche
Aard Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
Reden Dekking periodieke uitgaven investeringen Sociale recherche ten behoeve van de gemeenten Blaricum, Diemen, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
Naam Vervangingsvoorziening riolering
Aard Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
Reden Deze voorziening wordt ingesteld ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen, conform artikel 44, lid 1d BBV.
Toelichting Jaarlijks wordt op basis van het GRP een toevoeging gedaan aan Vervangings-voorziening riolering. Op basis van de werkelijke vervangingsinvesteringen in het jaar vindt de onttrekking aan deze voorziening plaats.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

 

Bedragen x € 1.000
Vaste Schulden Saldo 31-12-2022 Vermeerdering Aflossingen Saldo 31-12-2023 Rentelast
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 12.467 0 967 11.500 89
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 94.615 0 8.769 85.847 1.580
Binnenlandse bedrijven 8.502 0 0 8.502 0
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 33.000 22.000 900 54.100 813
Waarborgsommen 536 48 34 550
Totaal 149.120 22.048 10.669 160.499 2.482

Toelichting

Dit jaar hebben wij 2 langlopende leningen afgesloten met een totaal van € 22,0 mln. Hiervan was € 10,0 mln. bestemd om ingeplande projecten te realiseren en € 12,0 mln. ten behoeve van een doorverstrekte lening. In 2023 is € 10,6 mln. afgelost. De totale schuld is met € 11,4 mln. toegenomen. 

3.4 Vlottende passiva

Terug naar navigatie - 3.4 Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2023
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 4.788 1.038
Overige vlottende schulden:
Crediteuren 12.466 9.059
Overige schulden -41 53
Totaal 17.214 10.150

Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000
Overlopende passiva Boekwaarde 31-12-2022 Boekwaarde 31-12-2023
Nog te betalen bedragen 4.968 7.750
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
§  Europese overheidslichamen 0 0
§  het Rijk 5.373 9.776
§  overige Nederlandse overheidslichamen 2.246 2.792
Overige vooruit ontvangen bedragen 1.863 1.840
Totaal 14.449 22.158

Toelichting

De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor onder andere investeringsprojecten te financieren. In onderstaand overzicht wordt per subsidie het verloop in 2023 weergegeven. Deze bedragen hebben we dus ontvangen en moeten nog gebruikt worden. 

Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2023

 

Bedragen x € 1.000
Subsidienummer Beschrijving Saldo per 31-12-2022 Toevoegingen 2023 Ontvangen 2023 Gemaakte kosten 2023 Saldo per 31-12-2023
Het Rijk: 5.373 9.776
SUVIS21-01198134 Uitkering ventilatie in scholen (C32) 41 41 0
2021-99922 Aanpak energiearmoede (C55) 884 433 441 876
LAI23-03619048 Nationaal Isolatieprogramma (C94) 0 1.111 1.111
2023-0000698679 SPUK – Startbouwimpuls (C105) 0 725 725
POR/202111/000030 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (D14) 347 361 505 202
POR/202211/000016 Onderwijshuisvesting Oekraïne (D19) 0 422 129 293
202304/000017 Voorschoolse educatie ontheemde peuters (D22) 0 72 72
BSV 2011057265 Railschermenproject voorbereiding (E3) 145 279 424
IenW/BSK-2018/170767 Geluidsanering Huizerweg Oost uitvoering (E3) 46 46
IenW/BSK-2018/170757 Geluidsanering Ceintuurbaan uitvoering (E3) 17 6 11
IenW/BSK-2018/178339 Geluidsanering Brinklaan, Kerkstraat, Nieuwstraat uitvoering (E3) 76 16 60
IenW/BSK-2018/234657 Geluidsanering Laarderweg uitvoering (E3) 31 25 6
IenW/BSK-2018/195655 Geluidsanering Huizerweg West uitvoering (E3) 33 28 5
IenW/BSK-2019/315 Geluidsanering Generaal de la Reylaan uitvoering (E3) 250 57 193
IenW/BSK-2020/178877 Geluidsanering fase 1 gevelmaatregelen (E3) 9 9 0
BSK-2020/230160 SPV deel II (E20) 257 257
IenW/BSK-2020/230160 Stimuleringsverkeersveiligheidsmaatregelen (E20) 2.719 250 2.469
CDOKE-23-03465214 Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (F28) 0 1.086 302 784
2021-0000152701 Wet inburgering 2021 (2022) (G10) 270 -30 240
2022-0000197597 Wet inburgering 2021 (2023) (G10) 0 615 347 269
2022--0000215301 Onderwijsroute (G13) 50 50
SPUKSPRT23298 SPUK Sport (H4) 0 730 411 319
- Sportakkoord 2021-2022 (H8) 46 46
2033144 Preventieakkoord en preventieaanpakken (H12) 20 20
1043543 Preventieakkoord en preventieaanpakken (H12) 0 30 20 10
SPUKBR0064/2033144 Verstrekking voor sport en bewegen (H30) 0 739 518 221
SPUK MEOZ Lunet (H32) 0 162 43 119
SPUK MEOZ Zandzee (H32) 0 593 68 525
11323934/1501407 Vergroten fietsvoorziening Bussum-Zuid 7 7 0
ZOMw preventieakkoord 2022 28 28
DMV2301294/43TLY DUMAVA 0 252 252
1145797 Comeniusmuseum Naarden 4 2 6
1145861 Stadsarchief Burgerweeshuis Naarden 8 4 12
1145886 Muizenfort gebouw C Muiden 7 3 10
1146647 St.Nicolaaskerk Muiden 0 0
1148461 Kazerne Muiden 11 6 17
1155176