Bijlage 3 Indicatoren

Verplichte indicatoren eigen gegevens

Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren eigen gegevens
Programma Nummer indicator Naam indicator Eenheid Bron GM realisatie 2020 GM realisatie 2021 GM realisatie 2022 GM realisatie 2023
5 1 Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,79 6,88 6,91 7,68
5 2 Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,43 6,59 6,62 7,15
5 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting € 629 € 962 € 668 € 783
5 4 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 12,0% 12,7% 13,7% 13,9%
5 5 Overhead % van totale lasten Eigen begroting 10,9% 12,64% 12,1% 14,00%

Toelichting:

1. De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari en voor het realisatiejaar per 31 december
2. Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, incl. boventallige medewerkers, voor het begrotingsjaar op 1 januari en realisatiejaar per 31 december.
3. Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, excl. bestuur.
4. Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. Begroting is 0%, omdat in de begroting de toegestane formatie leidend is voor de budgetbepaling.
5. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?

Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?
Programma Nummer indicator Naam indicator Eenheid Bron GM 2020 GM 2021 GM 2022 GM 2023 gemeente 50.000 - 100.000 inwoners 2023
5 6 Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar Bureau Halt 15 4 7
5 8 Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,6 1,9 1,7 2,2 2,5
5 9 Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,8 2,4 2,4 2,6 4,3
5 10 Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,9 2,6 3,1 2,3 1,3
5 11 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 6,5 5,8 4,7 5,2 5,8
5 22 Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS / gemeentelijke monitor sociaal domein 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
3 14 Functiemenging % CBS BAG/LISA 44,9% 45,8% 46,4%
4 16 Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar LISA 203,3 211,7 229,4
3 35 Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS € 431.000 € 460.000 € 503.000 € 559.000 € 368.000
3 36 Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen BAG 6,6 5,1 15
3 37 Demografische druk % CBS 87,0% 85,8% 86,1% 85,2% 70,30%
3 38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden In Euro's COELO € 712 € 738 € 857 € 903 € 860
3 39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro's COELO € 817 € 851 € 989 € 1.040 € 942
3 33 Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS 155 149 147
3 34 Hernieuwbare elektriciteit % RWS 4,3% 6,4%
4 21 Banen 74,4 CBS / LISA 627,7 646,3 661,9 805,5
2 23 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS 3,0% 2,0% 3,0%
4 24 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking CBS 69,9% 71,7% 74,4% 75,1% 73,1%
2 26 Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen CBS 1,0% 1,0% 1,0%
4 27 Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners CBS 399,9 315,4 237,8 219 344,8
4 28 Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 63,1 107,7 155,4 189,4 191,5
2 17 Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 0 0 0 n.n.b.
2 18 Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 21 19 22
2 19 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Ingrado 0,9% 1,1% 1,4% 1,3% 2,40%
2 29 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 9,7% 12,7% 13,0% 10,2% 11,10%
2 30 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 0,6% 0,7% 0,9% 0,7% 1%
2 31 Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3
1 32 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners GMSD 610
1 20 Niet-sporters % Gezondheids-enquête (CBS, RIVM) 42,90% n.n.b. 36,60%

Toelichtingen verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Toelichtingen verplichte indicatoren
Programma Nummer indicator Toelichting
5 6 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. De Halt-straf is een interventie voor jongeren van 12 - 17 jaar. Zij komen na het plegen van een licht strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straf. Jongeren komen bij Halt terecht via de politie (soms na expliciete toestemming door het OM), een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), of bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. De stijging t.o.v. 2019 wordt veroorzaakt doordat in het verleden niet alle cijfers van de politie correct in de registratie zijn beland.
5 8 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
5 9 Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
5 10 Diefstallen uit woning. Het aantal diefstallen uit de woning dat door de politie is geregistreerd.
5 11 Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.
5 22 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
3 14 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De verwachting is dat er iets meer woningen (nieuwbouwprojecten) dan arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Toch blijven we inzetten op behoud en groei.
4 16 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Het streven is om het aantal vestigingen gelijkblijvend te houden.
3 35 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
3 36 Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen.
3 37 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
3 38 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.
3 39 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.
3 33 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).
3 34 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. De berekening van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit is voor een deel gebaseerd op modelmatige interpretaties. De cijfers uit 2019 zijn het meest recent.
4 21 Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
2 23 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
4 24 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
2 26 Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
4 27 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
4 28 Het aantal lopende re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2 17 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om zo hun kansen in de maatschappij te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van het verzuim, dat ieder jaar verder daalt. DUO heeft nog geen cijfers na schooljaar 2017-2018. Er zijn wel meer lokale en regionale gegevens beschikbaar: https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/2170589_Bijlage_bij_RM_-_Jaarverslag_RBL_2019-2020.pdf
2 18 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om hun kansen in de samenleving te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van verzuim, dat ieder jaar verder daalt.
2 19 Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Zonder startkwalificatie kunnen jongeren geen goede plek verwerven op de arbeidsmarkt, één van de voorwaarden om zelfredzaam te zijn. We zetten in op het verminderen van het aantal VSV'ers, dat ieder jaar verder daalt.
2 29 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. We zien een niet significante daling ten opzichte van de realisatie 2019. Wel is meer jeugdhulp verstrekt dan begroot voor 2020. In hoeverre corona een rol speelt is niet inzichtelijk maar wel aannemelijk. Overigens sluit meer inzet van jeugdhulp dan begroot aan bij de landelijke trend.
2 30 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een Jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Er is sprake van een niet-significante daling.
2 31 Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). We zien een stabilisatie in het aantal jongeren met jeugdreclassering.
1 32 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
1 20 Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Deze indicator wordt elke vier jaar onderzocht met behulp van de gezondheidsmonitor van de GGD. De meest recente cijfers dateren uit 2016. Op basis van die cijfers hebben we in Gooise Meren minder inwoners die niet wekelijks sporten (40,0%) ten opzichte van vergelijkbare gemeenten (50,9%).