Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als gemeente gaan we bewust met ons geld om en zorgen we dat we op korte en lange termijn financieel gezond blijven. We gaan daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de gemeente streeft naar een solide financieel beleid. Wanneer er bezuinigd moet worden wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten op langere termijn. Andersom moet bij investeringen ook verder gekeken worden naar de opbrengst op langere termijn.
• de uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder en leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en welk effect is bereikt. De algemene reserve houden we op een verantwoord niveau.
• we onderzoeken of we moeten investeren in een domein overstijgende subsidiespecialist, die kan helpen om interessante subsidies voor de gemeente binnen te halen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

6.2. Vastgoed

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vastgoed is een belangrijk instrument voor de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en toerisme en in het sociaal domein. We investeren op natuurlijke momenten in duurzaamheidsmaatregelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:

  • we stellen een vastgoedstrategie vast en geven hier uitvoering aan.
  • we gaan verder met het verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

6.3. Grondbeleid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We hanteren een grondbeleid dat concrete richting geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar rol en positie in de ruimtelijke ontwikkeling. Het is een middel voor het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente en grondeigenaren.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

6.4. Belastingen

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De dienstverlening waar leges tegenover staan, is zo veel mogelijk kostendekkend en daarbij sturen wij op efficiëntie. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. We benaderen de woonlasten integraal en streven ernaar om deze zo min mogelijk te verhogen en de gemeentelijke voorzieningen daarbij in stand te houden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Als in een uitzonderlijk geval, vanwege zwaarwegende redenen van lokale aard, een verdere stijging noodzakelijk lijkt, kan dit uitgangspunt worden heroverwogen.
• bij het heffen van leges streeft de gemeente naar kostendekkendheid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenheffing en rioolbelasting volgen wij nauwgezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2023?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Prim. Begroting 2023 Begroting 2023 (na wijziging) Realisatie 2023
Lasten
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 5.845 6.088 7.210 8.284
613 Ruimtelijke ontwikkeling 5 0 0 4
639 Belastingen 739 652 713 930
640 Overige baten en lasten 204 522 7.192 260
646 Overhead 20.589 23.977 26.110 26.222
Totaal Lasten 27.381 31.239 41.225 35.700
Baten
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -2.849 -3.036 -3.567 -6.408
613 Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0
638 Uitkeringen Gemeentefonds -95.803 -93.525 -100.156 -99.569
639 Belastingen -12.012 -12.315 -12.570 -12.940
640 Overige baten en lasten -1.327 -1.762 -1.884 -248
646 Overhead -543 -152 -37 -581
Totaal Baten -112.535 -110.790 -118.215 -119.746
Resultaat voor bestemming -85.154 -79.551 -76.990 -84.046
Toevoegingen
613 Ruimtelijke ontwikkeling 305 0 96 96
640 Overige baten en lasten 4.259 0 3.924 3.924
641 Rekening van baten en lasten 7.093 0 0 0
Totaal Toevoegingen 11.656 0 4.019 4.019
Onttrekkingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 0 -150 -150 -150
613 Ruimtelijke ontwikkeling -696 -200 -460 -323
640 Overige baten en lasten -6.248 -91 -12.523 -12.156
Totaal Onttrekkingen -6.944 -441 -13.133 -12.630
Saldo reserves 4.712 -441 -9.114 -8.610

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen tussen Realisatie 2023 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2023    
Onderdeel programma 6 Verschil (€ x 1.000)

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 6.
606 V

Beheer gemeentelijke gebouwen - Sportfondsen

Eind 2023 is er duidelijkheid gekomen over de btw-positie van Sportfondsen Gooise Meren en zijn met terugwerkende kracht nieuwe overeenkomsten opgesteld voor de huur en voor de beheer-en exploitatievergoeding voor De Zandzee. De verwerking daarvan leidt tot € 3,4 mln. hogere lasten en € 3,3 mln. hogere baten. Daarbij is er sprake van een incidenteel voordelig btw-effect van € 546.000.

446 V

Beheer gemeentelijke gebouwen - ESCO

De afrekening van de ESCO leidt binnen programma 6 voor 2023 tot € 565.000 lagere lasten.

565 V

Uitkeringen Gemeentefonds

De laatste bijstelling van de algemene uitkering in 2023 (decembercirculaire) had per saldo een negatief effect en kon niet meer in de begroting worden verwerkt. Het negatieve effect wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een actualisatie (door de fondsbeheerder) van de maatstaf 'huishoudens met laag inkomen', een belangrijke maatstaf in het verdeelmodel van de algemene uitkering. 

-587 N

Belastingen - kostenvergoeding bezwaarfase

De wettelijk verplichte kostenvergoeding van bezwaar- en beroepsprocedures (m.n. no-cure-no-pay) worden nooit begroot, omdat we van mening zijn dat wij juist waarderen. Deze kostenvergoedingen zijn het afgelopen jaar echter wel zeer sterk gestegen.

-173 N

Belastingen - OZB niet-woningen

Er is sprake van hogere opbrengsten OZB niet-woningen (eigendom en gebruik). Dit komt doordat in 2023 aanslagen over voorgaande jaren zijn opgelegd. Dit houdt onder andere verband met een groot complex waarvan de waarde vanwege de complexiteit pas laat kon worden vastgesteld.

525 V

Belastingen - toeristenbelasting

Er is sprake van een lagere opbrengst toeristenbelasting in 2023. Dit komt doordat definitieve aanslag over 2022 lager is dan geraamd en doordat het tarief niet is meegestegen met extra opbrengstverhoging in 2022.

-106 N

Overige baten en lasten - resultaat bespaarde rente

Bij de actualisatie van de kapitaallasten in het 2e Voortgangsverslag is het bedrag aan te betalen rente foutief overgenomen. Hierdoor is het bedrag van de toegerekende rente voor een te hoog bedrag in de raming opgenomen.

-747 N

Overige baten en lasten - incidentele baten en lasten

De duidelijkheid over de btw-positie van Sportfondsen betekent ook dat de gemeente in het verleden teveel uitkering heeft ontvangen voor de Spuk Sport. De correctie over de afgelopen jaren betekent een nadeel van € 628.000. De bijstelling van de Spuk Sport over 2023 heeft een nadelig effect van € 152.000.

-780 N

Overige baten en lasten - saldo begrotingswijzigingen

Op basis van begrotingswijzigingen uit o.a. de voorjaars- en najaarsnota was een voordeel van € 7,0 mln. begroot, maar dat wordt niet apart geboekt maar meegenomen in het rekeningresultaat.

6.974 

Reservemutaties - algemene reserve 

De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten, zijn gebaseerd op de gerealiseerde (lagere) uitgaven. Met name de uitgaven voor de asbestsanering van de Vondelschool en masterplan Muiden Noordwest zullen pas in 2024 plaatsvinden en leiden daardoor in 2023 tot een lagere onttrekking van € 300.000. Ook de uitgaven t.b.v. de ontwikkeling van De Vonk en veilig vlaggen zijn in 2023 lager uitgevallen dan geraamd en leiden daarmee tot een lagere onttrekking.

-300 N

Reservemutaties - algemene reserve grondexploitatie

De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten, zijn gebaseerd op de gerealiseerde (lagere) uitgaven. De uitgaven voor het projectplan voor de Emmalocatie zullen deels in 2024 plaatsvinden en leiden daardoor in 2023 tot een lagere onttrekking van € 137.000.

-137 N
Overige verschillen < € 70.000

267

V
Totaal 6.553 V

Doorbelastingen

Terug naar navigatie - Doorbelastingen
Realisatie 2023 t.o.v. begroting inclusief wijzigingen 2023
Programma Omschrijving programma (x € 1.000) (V= Voordeel, N=Nadeel)
1 Voor en van iedereen -202 N
2 Kansrijk opgroeien 303 V
3 Passend wonen in een groene omgeving 326 V
4 Economisch vitaal en bereikbaar 35 V
5 Duidelijke en transparante dienstverlening -116 N
6 Financieel gezond 606 V
Totaal doorbelastingen exploitatie 952 V
Totaal doorbelastingen investeringen -59 N

De onderschrijding van € 952.000 (2%) op de afdelingsbudgetten (inclusief overheadkosten) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat kosten voor eigen personeel gedekt konden worden door incidentele exploitatiebudgetten. Bijvoorbeeld (rijks)middelen voor opvang van Oekraïners, Energietransitie en Omgevingswet.

In totaal is € 59.000 (5%) minder aan uren toegerekend aan projecten en investeringen dan waar in de begroting 2023 rekening mee was gehouden. Deze lasten zijn alsnog toegerekend aan de exploitatie.