Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Hoofdlijnen Blz. 8  
Beleid Blz. 9  
Financieel Blz. 10  
Leeswijzer Blz. 11  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 12  
Wat hebben we bereikt? Blz. 13  
1.1 Participerende overheid Blz. 14  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 15  
1.1.1 Burgerparticipatie Blz. 16  
1.1.2 Wijk- en kerngericht werken Blz. 17  
1.1.3 Initiatieven Blz. 18  
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 19  
1.2 Inclusie Blz. 20  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 21  
1.2.1 Inclusie Blz. 22  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 23  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 24  
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 25  
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 26  
1.3.3 Programma dienstverlening Blz. 27  
1.3.4 Mediation Blz. 28  
1.3.5 Sturing en monitoring Blz. 29  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 30  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 31  
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 32  
Beleidsindicatoren Blz. 33  
Wat heeft het gekost? Blz. 34  
Toelichting financiële verschillen Blz. 35  
2. Programma Veiligheid Blz. 36  
Wat hebben we bereikt? Blz. 37  
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 38  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 39  
2.1.1 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 40  
2.1.2 Vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 41  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 42  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 43  
2.2.1 Rampen en crisis Blz. 44  
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 45  
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 46  
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 47  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 48  
2.3.1 Persoonsgerichte aanpak (PGA) Blz. 49  
2.3.2 Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 50  
2.3.3 Jeugd en veiligheid Blz. 51  
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 52  
2.4 Handhaving Blz. 53  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 54  
2.4.1 Handhaving/minder overlast Blz. 55  
2.4.2 Toezicht kinderopvang Blz. 56  
Beleidsindicatoren Blz. 57  
Wat heeft het gekost? Blz. 58  
Toelichting financiële verschillen Blz. 59  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 60  
Wat hebben we bereikt? Blz. 61  
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 62  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 63  
3.1.1 Mobiliteitsplan met Actieprogramma Fiets Blz. 64  
3.1.2 Snelfietspaden/doorfietspaden Blz. 65  
3.1.3 Verkeersveiligheid Blz. 66  
3.1.4 Veilige wegen Blz. 67  
3.1.5 Toegankelijkheid in de buitenruimte Blz. 68  
3.2 Openbaar vervoer Blz. 69  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 70  
3.2.1 Goed en toekomst-vast openbaar vervoer Blz. 71  
3.2.2 Knelpunt snelwegen A1/A6 Blz. 72  
3.2.3 Belemmeringen verminderen "spoorse doorsnijding" Blz. 73  
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 74  
Inleiding Blz. 75  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 76  
3.3.1 Parkeerregulering die bijdraagt aan de kwaliteit van wonen, werken en leven in Gooise Meren Blz. 77  
3.3.2 Kwaliteit parkeergarages Blz. 78  
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 79  
3.3.4 Inclusieve samenleving: parkeren voor doelgroepen Blz. 80  
3.3.5 Modernisering parkeerketen Blz. 81  
3.4 Leefbaarheid Blz. 82  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 83  
3.4.1 Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 84  
Beleidsindicatoren Blz. 85  
Wat heeft het gekost? Blz. 86  
Toelichting financiële verschillen Blz. 87  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 88  
Wat hebben we bereikt? Blz. 89  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 90  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 91  
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 92  
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 93  
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 94  
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 95  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 96  
Inleiding Blz. 97  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 98  
4.2.1 Vitale kernen Blz. 99  
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 100  
4.2.3 Ondernemersbeleid en ondernemersloket Blz. 101  
4.2.4 Waterfront Blz. 102  
4.2.5 Toerisme Blz. 103  
4.3 Wonen Blz. 104  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 105  
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 106  
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 107  
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 108  
4.3.4 Verlenen omgevingsvergunningen Blz. 109  
4.4 Vastgoed Blz. 110  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 111  
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 112  
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 113  
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 114  
Beleidsindicatoren Blz. 115  
Wat heeft het gekost? Blz. 116  
Toelichting financiële verschillen Blz. 117  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 118  
Wat hebben we bereikt? Blz. 119  
5.1 Duurzaamheid Blz. 120  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 121  
5.1.1 Samen sneller duurzaam Blz. 122  
5.1.2 Bewustwording duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 123  
5.1.3 Circulaire economie Blz. 124  
5.1.4 Energietransitie Blz. 125  
5.1.5 CO2- reductie Blz. 126  
5.1.6 Fairtrade Blz. 127  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 128  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 129  
5.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen Blz. 130  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 131  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 132  
5.3.1 Biodiversiteit Blz. 133  
5.3.2 Groene gemeente Blz. 134  
5.3.3 Natuurbescherming Blz. 135  
5.3.4 Milieubeheer Blz. 136  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 137  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 138  
5.4.1 Begraafplaatsen Blz. 139  
5.5 Goede afvalzorg Blz. 140  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 141  
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 142  
5.6 Grip op water Blz. 143  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 144  
5.6.1 Riolering Blz. 145  
5.6.2 Waterbeheer (waterbeheer, waterkeringen) Blz. 146  
5.6.3 Waterrecreatie Blz. 147  
Beleidsindicatoren Blz. 148  
Wat heeft het gekost? Blz. 149  
Toelichting financiële verschillen Blz. 150  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 151  
Wat hebben we bereikt? Blz. 152  
6.1 Werk Blz. 153  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 154  
6.1.1 Inclusieve arbeidsmarkt Blz. 155  
6.2 Inkomen Blz. 156  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 157  
6.2.1 Inkomensvoorziening Blz. 158  
6.2.2 Armoede en sociaal isolement Blz. 159  
6.2.3 Schuldhulpverlening Blz. 160  
Beleidsindicatoren Blz. 161  
Wat heeft het gekost? Blz. 162  
Toelichting financiële verschillen Blz. 163  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 164  
Wat hebben we bereikt? Blz. 165  
7.1 Integraliteit Sociaal domein Blz. 166  
Inleiding Blz. 167  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 168  
7.1.1 Beleidsontwikkeling Blz. 169  
7.1.2 Innovatie Blz. 170  
7.2 Sterke Sociale Basis Blz. 171  
Inleiding Blz. 172  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 173  
7.2.1 Preventie en Vroeg-signalering Blz. 174  
7.2.2 Laagdrempelige voorzieningen Blz. 175  
7.2.3 Mantelzorgondersteuning Blz. 176  
7.2.4 Gezondheid Blz. 177  
7.2.5 Onderwijskansenbeleid Blz. 178  
7.2.6 Onderwijshuisvesting Blz. 179  
7.2.7 Aanpak knelpunten bij het aantrekken en behouden van leerkrachten Blz. 180  
7.3 Maatwerk bieden Blz. 181  
Inleiding Blz. 182  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 183  
7.3.1 Toegang Blz. 184  
7.3.2 Aanbod / inkoop Blz. 185  
7.4 Bescherming en opvang Blz. 186  
Inleiding Blz. 187  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 188  
7.4.1 Bescherming en opvang voorzieningen Blz. 189  
7.4.2 Huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 190  
7.4.3 Maatschappelijke uitval jongeren voorkomen Blz. 191  
7.5 Dierenwelzijn Blz. 192  
Inleiding Blz. 193  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 194  
7.5.1 Dierenwelzijn Blz. 195  
Beleidsindicatoren Blz. 196  
Wat heeft het gekost? Blz. 197  
Toelichting financiële verschillen Blz. 198  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 199  
Wat hebben we bereikt? Blz. 200  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 201  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 202  
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 203  
8.1.2 Kunst en Cultuur Blz. 204  
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 205  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 206  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 207  
8.2.1 Gemeentelijke monumentenlijst Blz. 208  
8.2.2 Erfgoed Gooise Meren Blz. 209  
8.3 Sport Blz. 210  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 211  
8.3.1 Beweeg- en sportstimulering Blz. 212  
8.3.2 Vitale sportorganisaties Blz. 213  
8.3.3 Duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 214  
8.3.4 Eenduidige en transparante beleidskeuzes Blz. 215  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 216  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 217  
8.4.1 Speelplaatsen Blz. 218  
8.4.2 Bespeelbaarheid Openbare Ruimte Blz. 219  
8.4.3 Inclusie Blz. 220  
Beleidsindicatoren Blz. 221  
Wat heeft het gekost? Blz. 222  
Toelichting financiële verschillen Blz. 223  
9. Programma baten en lasten Blz. 224  
Wat hebben we bereikt? Blz. 225  
9.1 Sluitende begroting Blz. 226  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 227  
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 228  
9.1.2 Transparantie Blz. 229  
9.1.3 Gooise Meren in Balans Blz. 230  
9.2 Lasten stabiel Blz. 231  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 232  
9.2.1 Lasten stabiel Blz. 233  
Wat heeft het gekost? Blz. 234  
Toelichting financiële verschillen Blz. 235  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 236  
Overhead Blz. 237  
Vennootschapsbelasting Blz. 238  
Onvoorzien Blz. 239  
Doorbelastingen Blz. 240  
Financiële Recapitulatie Blz. 241  
Totaaloverzicht Blz. 242  
Paragrafen Blz. 243  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 244  
Overzicht lokale heffingen Blz. 245  
Beleid lokale heffingen Blz. 246  
Lokale belastingdruk Blz. 247  
Tarieven en opbrengsten Blz. 248  
Kostendekkende heffingen Blz. 249  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 250  
Risicobeheersing Blz. 251  
Weerstandsvermogen Blz. 252  
Kengetallen Blz. 253  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 254  
Inleiding Blz. 255  
Beleidskader Blz. 256  
Ontwikkelingen 2019 Blz. 257  
Paragraaf Financiering Blz. 258  
Algemene ontwikkelingen Blz. 259  
Financieringsbeleid Blz. 260  
Financiering Blz. 261  
EMU saldo Blz. 262  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 263  
Inleiding Blz. 264  
GroeiMee/Organisatieontwikkeling Blz. 265  
Human Resource Management Blz. 266  
Informatisering & Automatisering Blz. 267  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 268  
Control Blz. 269  
Inkoop Blz. 270  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 271  
Inleiding Blz. 272  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 273  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 274  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 275  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 276  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 277  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 278  
GEM Crailo BV Blz. 279  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 280  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 281  
BNG Bank N.V. Blz. 282  
Metropoolregio Amsterdam (MRA) Blz. 283  
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019 Blz. 284  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 285  
Hoofdlijnen Blz. 286  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 287  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 288  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 289  
Jaarrekening Blz. 290  
Leeswijzer Blz. 291  
Leeswijzer Blz. 292  
Balans Blz. 293  
Balans per 31 december 2019 Blz. 294  
Overzicht van baten en lasten Blz. 295  
4.2 Overzicht van baten en lasten. Blz. 296  
Vennootschapsbelasting Blz. 297  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 298  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 299  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 300  
Balans Blz. 301  
Toelichting op de balans Blz. 302  
Vaste activa Blz. 303  
Vlottende activa Blz. 304  
Vaste passiva Blz. 305  
Vlottende passiva Blz. 306  
Niet in balans opgenomen rechten/ verplichtingen Blz. 307  
Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 308  
Overzicht baten en lasten per programma Blz. 309  
Onvoorzien Blz. 310  
Incidentele baten en lasten Blz. 311  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 312  
Begrotingsafwijkingen Blz. 313  
Wet Normering Topinkomens Blz. 314  
SISA verantwoording Blz. 315  
Sisa verantwoording 2019 Blz. 316  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 317  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 318  
Controleverklaring Blz. 319  
Controle verklaring Blz. 320  
Bijlagen Blz. 321  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 322  
Lopende en afgesloten investeringen Blz. 323  
Voorgenomen investeringen Blz. 324  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 325  
Taakvelden Blz. 326  
Bijlage 3 Afkortingen Blz. 327  
Afkortingen Blz. 328