Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
    2. Blz. 7 Financieel
    3. Blz. 8 Leeswijzer
   3. Blz. 9 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 10 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 11 1.1 Participerende overheid
     1. Blz. 12 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 13 1.1.1 Burgerparticipatie
      2. Blz. 14 1.1.2 Wijk- en kerngericht werken
      3. Blz. 15 1.1.3 Initiatieven
      4. Blz. 16 1.1.4 Inwonersorganisatie
    3. Blz. 17 1.2 Inclusie
     1. Blz. 18 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 19 1.2.1 Inclusie
    4. Blz. 20 1.3 Klantgerichte dienstverlening
     1. Blz. 21 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 22 1.3.1 Dienstverlening digitaal
      2. Blz. 23 1.3.2 Archief bij de tijd
      3. Blz. 24 1.3.3 Programma dienstverlening
      4. Blz. 25 1.3.4 Mediation
      5. Blz. 26 1.3.5 Sturing en monitoring
    5. Blz. 27 1.4 Samenwerken met overheden
     1. Blz. 28 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 29 1.4.1 Bestuurlijke samenwerking
    6. Blz. 30 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 31 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 32 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 33 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 34 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 35 2.1 Aanpak criminaliteit
     1. Blz. 36 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 37 2.1.1 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
      2. Blz. 38 2.1.2 Vermogens criminaliteit/high impact crimes
    3. Blz. 39 2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing
     1. Blz. 40 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 41 2.2.1 Rampen en crisis
      2. Blz. 42 2.2.2 Brandveilig leven
      3. Blz. 43 2.2.3 Veiligheidsregio
    4. Blz. 44 2.3 Sociale veiligheid verbeteren
     1. Blz. 45 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 46 2.3.1 Persoonsgerichte aanpak (PGA)
      2. Blz. 47 2.3.2 Zorg- en Veiligheidshuis
      3. Blz. 48 2.3.3 Jeugd en veiligheid
      4. Blz. 49 2.3.4 Radicalisering en polarisatie
    5. Blz. 50 2.4 Handhaving
     1. Blz. 51 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 52 2.4.1 Handhaving/minder overlast
      2. Blz. 53 2.4.2 Toezicht kinderopvang
    6. Blz. 54 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 55 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 56 Toelichting financiële verschillen
   5. Blz. 57 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 58 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 59 3.1 Bereikbare en veilige gemeente
     1. Blz. 60 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 61 3.1.1 Mobiliteitsplan met Actieprogramma Fiets
      2. Blz. 62 3.1.2 Snelfietspaden/doorfietspaden
      3. Blz. 63 3.1.3 Verkeersveiligheid
      4. Blz. 64 3.1.4 Veilige wegen
      5. Blz. 65 3.1.5 Toegankelijkheid in de buitenruimte
    3. Blz. 66 3.2 Openbaar vervoer
     1. Blz. 67 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 68 3.2.1 Goed en toekomst-vast openbaar vervoer
      2. Blz. 69 3.2.2 Knelpunt snelwegen A1/A6
      3. Blz. 70 3.2.3 Belemmeringen verminderen "spoorse doorsnijding"
    4. Blz. 71 3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren
     1. Blz. 72 Inleiding
     2. Blz. 73 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 74 3.3.1 Parkeerregulering die bijdraagt aan de kwaliteit van wonen, werken en leven in Gooise Meren
      2. Blz. 75 3.3.2 Kwaliteit parkeergarages
      3. Blz. 76 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties
      4. Blz. 77 3.3.4 Inclusieve samenleving: parkeren voor doelgroepen
      5. Blz. 78 3.3.5 Modernisering parkeerketen
    5. Blz. 79 3.4 Leefbaarheid
     1. Blz. 80 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 81 3.4.1 Kwaliteit van de leefomgeving
    6. Blz. 82 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 83 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 84 Toelichting financiële verschillen
   6. Blz. 85 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 86 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 87 4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving
     1. Blz. 88 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 89 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet
      2. Blz. 90 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit
      3. Blz. 91 4.1.3 Bestemmingsplannen op orde
      4. Blz. 92 4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten
    3. Blz. 93 4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling
     1. Blz. 94 Inleiding
     2. Blz. 95 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 96 4.2.1 Vitale kernen
      2. Blz. 97 4.2.2 Werken aan meer werkplekken
      3. Blz. 98 4.2.3 Ondernemersbeleid en ondernemersloket
      4. Blz. 99 4.2.4 Waterfront
      5. Blz. 100 4.2.5 Toerisme
    4. Blz. 101 4.3 Wonen
     1. Blz. 102 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 103 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod
      2. Blz. 104 4.3.2 Wonen met zorg
      3. Blz. 105 4.3.3 Huisvesting statushouders
      4. Blz. 106 4.3.4 Verlenen omgevingsvergunningen
    5. Blz. 107 4.4 Vastgoed
     1. Blz. 108 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 109 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed
      2. Blz. 110 4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed
      3. Blz. 111 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed
    6. Blz. 112 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 113 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 114 Toelichting financiële verschillen
   7. Blz. 115 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 116 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 117 5.1 Duurzaamheid
     1. Blz. 118 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 119 5.1.1 Samen sneller duurzaam
      2. Blz. 120 5.1.2 Bewustwording duurzaamheid en klimaatadaptatie
      3. Blz. 121 5.1.3 Circulaire economie
      4. Blz. 122 5.1.4 Energietransitie
      5. Blz. 123 5.1.5 CO2- reductie
      6. Blz. 124 5.1.6 Fairtrade
    3. Blz. 125 5.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 126 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 127 5.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen
    4. Blz. 128 5.3 Groen, natuur en milieu
     1. Blz. 129 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 130 5.3.1 Biodiversiteit
      2. Blz. 131 5.3.2 Groene gemeente
      3. Blz. 132 5.3.3 Natuurbescherming
      4. Blz. 133 5.3.4 Milieubeheer
    5. Blz. 134 5.4 Begraafplaatsen
     1. Blz. 135 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 136 5.4.1 Begraafplaatsen
    6. Blz. 137 5.5 Goede afvalzorg
     1. Blz. 138 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 139 5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG
    7. Blz. 140 5.6 Grip op water
     1. Blz. 141 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 142 5.6.1 Riolering
      2. Blz. 143 5.6.2 Waterbeheer (waterbeheer, waterkeringen)
      3. Blz. 144 5.6.3 Waterrecreatie
    8. Blz. 145 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 146 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 147 Toelichting financiële verschillen
   8. Blz. 148 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 149 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 150 6.1 Werk
     1. Blz. 151 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 152 6.1.1 Inclusieve arbeidsmarkt
    3. Blz. 153 6.2 Inkomen
     1. Blz. 154 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 155 6.2.1 Inkomensvoorziening
      2. Blz. 156 6.2.2 Armoede en sociaal isolement
      3. Blz. 157 6.2.3 Schuldhulpverlening
    4. Blz. 158 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 159 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 160 Toelichting financiële verschillen
   9. Blz. 161 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 162 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 163 7.1 Integraliteit Sociaal domein
     1. Blz. 164 Inleiding
     2. Blz. 165 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 166 7.1.1 Beleidsontwikkeling
      2. Blz. 167 7.1.2 Innovatie
    3. Blz. 168 7.2 Sterke Sociale Basis
     1. Blz. 169 Inleiding
     2. Blz. 170 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 171 7.2.1 Preventie en Vroeg-signalering
      2. Blz. 172 7.2.2 Laagdrempelige voorzieningen
      3. Blz. 173 7.2.3 Mantelzorgondersteuning
      4. Blz. 174 7.2.4 Gezondheid
      5. Blz. 175 7.2.5 Onderwijskansenbeleid
      6. Blz. 176 7.2.6 Onderwijshuisvesting
     3. Blz. 177 7.2.7 Aanpak knelpunten bij het aantrekken en behouden van leerkrachten
    4. Blz. 178 7.3 Maatwerk bieden
     1. Blz. 179 Inleiding
     2. Blz. 180 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 181 7.3.1 Toegang
      2. Blz. 182 7.3.2 Aanbod / inkoop
    5. Blz. 183 7.4 Bescherming en opvang
     1. Blz. 184 Inleiding
     2. Blz. 185 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 186 7.4.1 Bescherming en opvang voorzieningen
      2. Blz. 187 7.4.2 Huiselijk geweld en kindermishandeling
      3. Blz. 188 7.4.3 Maatschappelijke uitval jongeren voorkomen
    6. Blz. 189 7.5 Dierenwelzijn
     1. Blz. 190 Inleiding
     2. Blz. 191 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 192 7.5.1 Dierenwelzijn
    7. Blz. 193 Beleidsindicatoren
    8. Blz. 194 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 195 Toelichting financiële verschillen
   10. Blz. 196 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 197 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 198 8.1 Kunst en Cultuur
     1. Blz. 199 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 200 8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod
      2. Blz. 201 8.1.2 Kunst en Cultuur
      3. Blz. 202 8.1.3 Kerncollectie eigen kunst
    3. Blz. 203 8.2 Cultureel Erfgoed
     1. Blz. 204 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 205 8.2.1 Gemeentelijke monumentenlijst
      2. Blz. 206 8.2.2 Erfgoed Gooise Meren
    4. Blz. 207 8.3 Sport
     1. Blz. 208 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 209 8.3.1 Beweeg- en sportstimulering
      2. Blz. 210 8.3.2 Vitale sportorganisaties
      3. Blz. 211 8.3.3 Duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur
      4. Blz. 212 8.3.4 Eenduidige en transparante beleidskeuzes
    5. Blz. 213 8.4 Spelen en recreëren
     1. Blz. 214 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 215 8.4.1 Speelplaatsen
      2. Blz. 216 8.4.2 Bespeelbaarheid Openbare Ruimte
      3. Blz. 217 8.4.3 Inclusie
    6. Blz. 218 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 219 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 220 Toelichting financiële verschillen
   11. Blz. 221 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 222 Wat hebben we bereikt?
    2. Blz. 223 9.1 Sluitende begroting
     1. Blz. 224 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 225 9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust
      2. Blz. 226 9.1.2 Transparantie
      3. Blz. 227 9.1.3 Gooise Meren in Balans
    3. Blz. 228 9.2 Lasten stabiel
     1. Blz. 229 Wat hebben we daarvoor gedaan?
      1. Blz. 230 9.2.1 Lasten stabiel
    4. Blz. 231 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 232 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 233 Algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 234 Overhead
    8. Blz. 235 Vennootschapsbelasting
    9. Blz. 236 Onvoorzien
    10. Blz. 237 Doorbelastingen
   12. Blz. 238 Financiële Recapitulatie
    1. Blz. 239 Totaaloverzicht
  2. Blz. 240 Paragrafen
   1. Blz. 241 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 242 Overzicht lokale heffingen
    2. Blz. 243 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 244 Lokale belastingdruk
    4. Blz. 245 Tarieven en opbrengsten
    5. Blz. 246 Kostendekkende heffingen
   2. Blz. 247 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 248 Risicobeheersing
    2. Blz. 249 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 250 Kengetallen
   3. Blz. 251 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 252 Inleiding
    2. Blz. 253 Beleidskader
    3. Blz. 254 Ontwikkelingen 2019
   4. Blz. 255 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 256 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 257 Financieringsbeleid
    3. Blz. 258 Financiering
    4. Blz. 259 EMU saldo
   5. Blz. 260 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 261 Inleiding
    2. Blz. 262 GroeiMee/Organisatieontwikkeling
    3. Blz. 263 Human Resource Management
    4. Blz. 264 Informatisering & Automatisering
    5. Blz. 265 Informatieveiligheid en privacy
    6. Blz. 266 Control
    7. Blz. 267 Inkoop
   6. Blz. 268 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 269 Inleiding
    2. Blz. 270 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 271 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 272 Stichting Goois Natuurreservaat
    5. Blz. 273 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    6. Blz. 274 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    7. Blz. 275 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    8. Blz. 276 GEM Crailo BV
    9. Blz. 277 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    10. Blz. 278 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    11. Blz. 279 BNG Bank N.V.
    12. Blz. 280 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
    13. Blz. 281 Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019
   7. Blz. 282 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 283 Hoofdlijnen
    2. Blz. 284 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 285 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 286 Reserves en risico's grondexploitaties
  3. Blz. 287 Jaarrekening
   1. Blz. 288 Leeswijzer
    1. Blz. 289 Leeswijzer
   2. Blz. 290 Balans
    1. Blz. 291 Balans per 31 december 2019
   3. Blz. 292 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 293 4.2 Overzicht van baten en lasten.
    2. Blz. 294 Vennootschapsbelasting
   4. Blz. 295 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 296 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    2. Blz. 297 Grondslagen voor resultaatbepaling
    3. Blz. 298 Balans
   5. Blz. 299 Toelichting op de balans
    1. Blz. 300 Vaste activa
    2. Blz. 301 Vlottende activa
    3. Blz. 302 Vaste passiva
    4. Blz. 303 Vlottende passiva
    5. Blz. 304 Niet in balans opgenomen rechten/ verplichtingen
   6. Blz. 305 Toelichting op overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 306 Overzicht baten en lasten per programma
    2. Blz. 307 Onvoorzien
    3. Blz. 308 Incidentele baten en lasten
    4. Blz. 309 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
    5. Blz. 310 Begrotingsafwijkingen
    6. Blz. 311 Wet Normering Topinkomens
   7. Blz. 312 SISA verantwoording
    1. Blz. 313 Sisa verantwoording 2019
   8. Blz. 314 Gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 315 Gebeurtenissen na balansdatum
   9. Blz. 316 Controleverklaring
    1. Blz. 317 Controle verklaring
  4. Blz. 318 Bijlagen
   1. Blz. 319 Bijlage 1 Overzicht Investeringen
    1. Blz. 320 Lopende en afgesloten investeringen
    2. Blz. 321 Voorgenomen investeringen
   2. Blz. 322 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 323 Taakvelden
   3. Blz. 324 Bijlage 3 Afkortingen
    1. Blz. 325 Afkortingen
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap