Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Beleid Blz. 6
Financieel Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 9
Wat hebben we bereikt? Blz. 10
1.1 Participerende overheid Blz. 11
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 12
1.1.1 Burgerparticipatie Blz. 13
1.1.2 Wijk- en kerngericht werken Blz. 14
1.1.3 Initiatieven Blz. 15
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 16
1.2 Inclusie Blz. 17
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 18
1.2.1 Inclusie Blz. 19
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 20
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 21
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 22
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 23
1.3.3 Programma dienstverlening Blz. 24
1.3.4 Mediation Blz. 25
1.3.5 Sturing en monitoring Blz. 26
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 27
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 28
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 29
Beleidsindicatoren Blz. 30
Wat heeft het gekost? Blz. 31
Toelichting financiële verschillen Blz. 32
2. Programma Veiligheid Blz. 33
Wat hebben we bereikt? Blz. 34
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 35
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 36
2.1.1 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 37
2.1.2 Vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 38
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 39
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 40
2.2.1 Rampen en crisis Blz. 41
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 42
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 43
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 44
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 45
2.3.1 Persoonsgerichte aanpak (PGA) Blz. 46
2.3.2 Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 47
2.3.3 Jeugd en veiligheid Blz. 48
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 49
2.4 Handhaving Blz. 50
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 51
2.4.1 Handhaving/minder overlast Blz. 52
2.4.2 Toezicht kinderopvang Blz. 53
Beleidsindicatoren Blz. 54
Wat heeft het gekost? Blz. 55
Toelichting financiële verschillen Blz. 56
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 57
Wat hebben we bereikt? Blz. 58
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 59
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 60
3.1.1 Mobiliteitsplan met Actieprogramma Fiets Blz. 61
3.1.2 Snelfietspaden/doorfietspaden Blz. 62
3.1.3 Verkeersveiligheid Blz. 63
3.1.4 Veilige wegen Blz. 64
3.1.5 Toegankelijkheid in de buitenruimte Blz. 65
3.2 Openbaar vervoer Blz. 66
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 67
3.2.1 Goed en toekomst-vast openbaar vervoer Blz. 68
3.2.2 Knelpunt snelwegen A1/A6 Blz. 69
3.2.3 Belemmeringen verminderen "spoorse doorsnijding" Blz. 70
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 71
Inleiding Blz. 72
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 73
3.3.1 Parkeerregulering die bijdraagt aan de kwaliteit van wonen, werken en leven in Gooise Meren Blz. 74
3.3.2 Kwaliteit parkeergarages Blz. 75
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 76
3.3.4 Inclusieve samenleving: parkeren voor doelgroepen Blz. 77
3.3.5 Modernisering parkeerketen Blz. 78
3.4 Leefbaarheid Blz. 79
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 80
3.4.1 Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 81
Beleidsindicatoren Blz. 82
Wat heeft het gekost? Blz. 83
Toelichting financiële verschillen Blz. 84
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 85
Wat hebben we bereikt? Blz. 86
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 87
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 88
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 89
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 90
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 91
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 92
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 93
Inleiding Blz. 94
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 95
4.2.1 Vitale kernen Blz. 96
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 97
4.2.3 Ondernemersbeleid en ondernemersloket Blz. 98
4.2.4 Waterfront Blz. 99
4.2.5 Toerisme Blz. 100
4.3 Wonen Blz. 101
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 102
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 103
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 104
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 105
4.3.4 Verlenen omgevingsvergunningen Blz. 106
4.4 Vastgoed Blz. 107
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 108
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 109
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 110
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 111
Beleidsindicatoren Blz. 112
Wat heeft het gekost? Blz. 113
Toelichting financiële verschillen Blz. 114
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 115
Wat hebben we bereikt? Blz. 116
5.1 Duurzaamheid Blz. 117
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 118
5.1.1 Samen sneller duurzaam Blz. 119
5.1.2 Bewustwording duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 120
5.1.3 Circulaire economie Blz. 121
5.1.4 Energietransitie Blz. 122
5.1.5 CO2- reductie Blz. 123
5.1.6 Fairtrade Blz. 124
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 125
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 126
5.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen Blz. 127
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 128
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 129
5.3.1 Biodiversiteit Blz. 130
5.3.2 Groene gemeente Blz. 131
5.3.3 Natuurbescherming Blz. 132
5.3.4 Milieubeheer Blz. 133
5.4 Begraafplaatsen Blz. 134
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 135
5.4.1 Begraafplaatsen Blz. 136
5.5 Goede afvalzorg Blz. 137
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 138
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 139
5.6 Grip op water Blz. 140
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 141
5.6.1 Riolering Blz. 142
5.6.2 Waterbeheer (waterbeheer, waterkeringen) Blz. 143
5.6.3 Waterrecreatie Blz. 144
Beleidsindicatoren Blz. 145
Wat heeft het gekost? Blz. 146
Toelichting financiële verschillen Blz. 147
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 148
Wat hebben we bereikt? Blz. 149
6.1 Werk Blz. 150
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 151
6.1.1 Inclusieve arbeidsmarkt Blz. 152
6.2 Inkomen Blz. 153
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 154
6.2.1 Inkomensvoorziening Blz. 155
6.2.2 Armoede en sociaal isolement Blz. 156
6.2.3 Schuldhulpverlening Blz. 157
Beleidsindicatoren Blz. 158
Wat heeft het gekost? Blz. 159
Toelichting financiële verschillen Blz. 160
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 161
Wat hebben we bereikt? Blz. 162
7.1 Integraliteit Sociaal domein Blz. 163
Inleiding Blz. 164
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 165
7.1.1 Beleidsontwikkeling Blz. 166
7.1.2 Innovatie Blz. 167
7.2 Sterke Sociale Basis Blz. 168
Inleiding Blz. 169
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 170
7.2.1 Preventie en Vroeg-signalering Blz. 171
7.2.2 Laagdrempelige voorzieningen Blz. 172
7.2.3 Mantelzorgondersteuning Blz. 173
7.2.4 Gezondheid Blz. 174
7.2.5 Onderwijskansenbeleid Blz. 175
7.2.6 Onderwijshuisvesting Blz. 176
7.2.7 Aanpak knelpunten bij het aantrekken en behouden van leerkrachten Blz. 177
7.3 Maatwerk bieden Blz. 178
Inleiding Blz. 179
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 180
7.3.1 Toegang Blz. 181
7.3.2 Aanbod / inkoop Blz. 182
7.4 Bescherming en opvang Blz. 183
Inleiding Blz. 184
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 185
7.4.1 Bescherming en opvang voorzieningen Blz. 186
7.4.2 Huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 187
7.4.3 Maatschappelijke uitval jongeren voorkomen Blz. 188
7.5 Dierenwelzijn Blz. 189
Inleiding Blz. 190
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 191
7.5.1 Dierenwelzijn Blz. 192
Beleidsindicatoren Blz. 193
Wat heeft het gekost? Blz. 194
Toelichting financiële verschillen Blz. 195
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 196
Wat hebben we bereikt? Blz. 197
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 198
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 199
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 200
8.1.2 Kunst en Cultuur Blz. 201
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 202
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 203
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 204
8.2.1 Gemeentelijke monumentenlijst Blz. 205
8.2.2 Erfgoed Gooise Meren Blz. 206
8.3 Sport Blz. 207
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 208
8.3.1 Beweeg- en sportstimulering Blz. 209
8.3.2 Vitale sportorganisaties Blz. 210
8.3.3 Duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 211
8.3.4 Eenduidige en transparante beleidskeuzes Blz. 212
8.4 Spelen en recreëren Blz. 213
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 214
8.4.1 Speelplaatsen Blz. 215
8.4.2 Bespeelbaarheid Openbare Ruimte Blz. 216
8.4.3 Inclusie Blz. 217
Beleidsindicatoren Blz. 218
Wat heeft het gekost? Blz. 219
Toelichting financiële verschillen Blz. 220
9. Programma baten en lasten Blz. 221
Wat hebben we bereikt? Blz. 222
9.1 Sluitende begroting Blz. 223
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 224
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 225
9.1.2 Transparantie Blz. 226
9.1.3 Gooise Meren in Balans Blz. 227
9.2 Lasten stabiel Blz. 228
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 229
9.2.1 Lasten stabiel Blz. 230
Wat heeft het gekost? Blz. 231
Toelichting financiële verschillen Blz. 232
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 233
Overhead Blz. 234
Vennootschapsbelasting Blz. 235
Onvoorzien Blz. 236
Doorbelastingen Blz. 237
Financiële Recapitulatie Blz. 238
Totaaloverzicht Blz. 239
Paragrafen Blz. 240
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 241
Overzicht lokale heffingen Blz. 242
Beleid lokale heffingen Blz. 243
Lokale belastingdruk Blz. 244
Tarieven en opbrengsten Blz. 245
Kostendekkende heffingen Blz. 246
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 247
Risicobeheersing Blz. 248
Weerstandsvermogen Blz. 249
Kengetallen Blz. 250
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 251
Inleiding Blz. 252
Beleidskader Blz. 253
Ontwikkelingen 2019 Blz. 254
Paragraaf Financiering Blz. 255
Algemene ontwikkelingen Blz. 256
Financieringsbeleid Blz. 257
Financiering Blz. 258
EMU saldo Blz. 259
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 260
Inleiding Blz. 261
GroeiMee/Organisatieontwikkeling Blz. 262
Human Resource Management Blz. 263
Informatisering & Automatisering Blz. 264
Informatieveiligheid en privacy Blz. 265
Control Blz. 266
Inkoop Blz. 267
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 268
Inleiding Blz. 269
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 270
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 271
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 272
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 273
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 274
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 275
GEM Crailo BV Blz. 276
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 277
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 278
BNG Bank N.V. Blz. 279
Metropoolregio Amsterdam (MRA) Blz. 280
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019 Blz. 281
Paragraaf Grondbeleid Blz. 282
Hoofdlijnen Blz. 283
Bouwgronden in exploitatie Blz. 284
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 285
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 286
Jaarrekening Blz. 287
Leeswijzer Blz. 288
Leeswijzer Blz. 289
Balans Blz. 290
Balans per 31 december 2019 Blz. 291
Overzicht van baten en lasten Blz. 292
4.2 Overzicht van baten en lasten. Blz. 293
Vennootschapsbelasting Blz. 294
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 295
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 296
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 297
Balans Blz. 298
Toelichting op de balans Blz. 299
Vaste activa Blz. 300
Vlottende activa Blz. 301
Vaste passiva Blz. 302
Vlottende passiva Blz. 303
Niet in balans opgenomen rechten/ verplichtingen Blz. 304
Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 305
Overzicht baten en lasten per programma Blz. 306
Onvoorzien Blz. 307
Incidentele baten en lasten Blz. 308
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 309
Begrotingsafwijkingen Blz. 310
Wet Normering Topinkomens Blz. 311
SISA verantwoording Blz. 312
Sisa verantwoording 2019 Blz. 313
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 314
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 315
Controleverklaring Blz. 316
Controle verklaring Blz. 317
Bijlagen Blz. 318
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 319
Lopende en afgesloten investeringen Blz. 320
Voorgenomen investeringen Blz. 321
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 322
Taakvelden Blz. 323
Bijlage 3 Afkortingen Blz. 324
Afkortingen Blz. 325
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap