Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Hoofdlijnen Blz. 5  
Beleid Blz. 6  
Financieel Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 9  
Wat hebben we bereikt? Blz. 10  
1.1 Participerende overheid Blz. 11  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 12  
1.1.1 Burgerparticipatie Blz. 13  
1.1.2 Wijk- en kerngericht werken Blz. 14  
1.1.3 Initiatieven Blz. 15  
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 16  
1.2 Inclusie Blz. 17  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 18  
1.2.1 Inclusie Blz. 19  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 20  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 21  
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 22  
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 23  
1.3.3 Programma dienstverlening Blz. 24  
1.3.4 Mediation Blz. 25  
1.3.5 Sturing en monitoring Blz. 26  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 27  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 28  
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 29  
Beleidsindicatoren Blz. 30  
Wat heeft het gekost? Blz. 31  
Toelichting financiële verschillen Blz. 32  
2. Programma Veiligheid Blz. 33  
Wat hebben we bereikt? Blz. 34  
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 35  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 36  
2.1.1 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 37  
2.1.2 Vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 38  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 39  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 40  
2.2.1 Rampen en crisis Blz. 41  
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 42  
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 43  
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 44  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 45  
2.3.1 Persoonsgerichte aanpak (PGA) Blz. 46  
2.3.2 Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 47  
2.3.3 Jeugd en veiligheid Blz. 48  
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 49  
2.4 Handhaving Blz. 50  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 51  
2.4.1 Handhaving/minder overlast Blz. 52  
2.4.2 Toezicht kinderopvang Blz. 53  
Beleidsindicatoren Blz. 54  
Wat heeft het gekost? Blz. 55  
Toelichting financiële verschillen Blz. 56  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 57  
Wat hebben we bereikt? Blz. 58  
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 59  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 60  
3.1.1 Mobiliteitsplan met Actieprogramma Fiets Blz. 61  
3.1.2 Snelfietspaden/doorfietspaden Blz. 62  
3.1.3 Verkeersveiligheid Blz. 63  
3.1.4 Veilige wegen Blz. 64  
3.1.5 Toegankelijkheid in de buitenruimte Blz. 65  
3.2 Openbaar vervoer Blz. 66  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 67  
3.2.1 Goed en toekomst-vast openbaar vervoer Blz. 68  
3.2.2 Knelpunt snelwegen A1/A6 Blz. 69  
3.2.3 Belemmeringen verminderen "spoorse doorsnijding" Blz. 70  
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 71  
Inleiding Blz. 72  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 73  
3.3.1 Parkeerregulering die bijdraagt aan de kwaliteit van wonen, werken en leven in Gooise Meren Blz. 74  
3.3.2 Kwaliteit parkeergarages Blz. 75  
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 76  
3.3.4 Inclusieve samenleving: parkeren voor doelgroepen Blz. 77  
3.3.5 Modernisering parkeerketen Blz. 78  
3.4 Leefbaarheid Blz. 79  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 80  
3.4.1 Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 81  
Beleidsindicatoren Blz. 82  
Wat heeft het gekost? Blz. 83  
Toelichting financiële verschillen Blz. 84  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 85  
Wat hebben we bereikt? Blz. 86  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 87  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 88  
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 89  
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 90  
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 91  
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 92  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 93  
Inleiding Blz. 94  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 95  
4.2.1 Vitale kernen Blz. 96  
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 97  
4.2.3 Ondernemersbeleid en ondernemersloket Blz. 98  
4.2.4 Waterfront Blz. 99  
4.2.5 Toerisme Blz. 100  
4.3 Wonen Blz. 101  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 102  
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 103  
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 104  
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 105  
4.3.4 Verlenen omgevingsvergunningen Blz. 106  
4.4 Vastgoed Blz. 107  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 108  
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 109  
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 110  
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 111  
Beleidsindicatoren Blz. 112  
Wat heeft het gekost? Blz. 113  
Toelichting financiële verschillen Blz. 114  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 115  
Wat hebben we bereikt? Blz. 116  
5.1 Duurzaamheid Blz. 117  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 118  
5.1.1 Samen sneller duurzaam Blz. 119  
5.1.2 Bewustwording duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 120  
5.1.3 Circulaire economie Blz. 121  
5.1.4 Energietransitie Blz. 122  
5.1.5 CO2- reductie Blz. 123  
5.1.6 Fairtrade Blz. 124  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 125  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 126  
5.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen Blz. 127  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 128  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 129  
5.3.1 Biodiversiteit Blz. 130  
5.3.2 Groene gemeente Blz. 131  
5.3.3 Natuurbescherming Blz. 132  
5.3.4 Milieubeheer Blz. 133  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 134  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 135  
5.4.1 Begraafplaatsen Blz. 136  
5.5 Goede afvalzorg Blz. 137  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 138  
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 139  
5.6 Grip op water Blz. 140  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 141  
5.6.1 Riolering Blz. 142  
5.6.2 Waterbeheer (waterbeheer, waterkeringen) Blz. 143  
5.6.3 Waterrecreatie Blz. 144  
Beleidsindicatoren Blz. 145  
Wat heeft het gekost? Blz. 146  
Toelichting financiële verschillen Blz. 147  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 148  
Wat hebben we bereikt? Blz. 149  
6.1 Werk Blz. 150  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 151  
6.1.1 Inclusieve arbeidsmarkt Blz. 152  
6.2 Inkomen Blz. 153  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 154  
6.2.1 Inkomensvoorziening Blz. 155  
6.2.2 Armoede en sociaal isolement Blz. 156  
6.2.3 Schuldhulpverlening Blz. 157  
Beleidsindicatoren Blz. 158  
Wat heeft het gekost? Blz. 159  
Toelichting financiële verschillen Blz. 160  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 161  
Wat hebben we bereikt? Blz. 162  
7.1 Integraliteit Sociaal domein Blz. 163  
Inleiding Blz. 164  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 165  
7.1.1 Beleidsontwikkeling Blz. 166  
7.1.2 Innovatie Blz. 167  
7.2 Sterke Sociale Basis Blz. 168  
Inleiding Blz. 169  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 170  
7.2.1 Preventie en Vroeg-signalering Blz. 171  
7.2.2 Laagdrempelige voorzieningen Blz. 172  
7.2.3 Mantelzorgondersteuning Blz. 173  
7.2.4 Gezondheid Blz. 174  
7.2.5 Onderwijskansenbeleid Blz. 175  
7.2.6 Onderwijshuisvesting Blz. 176  
7.2.7 Aanpak knelpunten bij het aantrekken en behouden van leerkrachten Blz. 177  
7.3 Maatwerk bieden Blz. 178  
Inleiding Blz. 179  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 180  
7.3.1 Toegang Blz. 181  
7.3.2 Aanbod / inkoop Blz. 182  
7.4 Bescherming en opvang Blz. 183  
Inleiding Blz. 184  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 185  
7.4.1 Bescherming en opvang voorzieningen Blz. 186  
7.4.2 Huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 187  
7.4.3 Maatschappelijke uitval jongeren voorkomen Blz. 188  
7.5 Dierenwelzijn Blz. 189  
Inleiding Blz. 190  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 191  
7.5.1 Dierenwelzijn Blz. 192  
Beleidsindicatoren Blz. 193  
Wat heeft het gekost? Blz. 194  
Toelichting financiële verschillen Blz. 195  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 196  
Wat hebben we bereikt? Blz. 197  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 198  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 199  
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 200  
8.1.2 Kunst en Cultuur Blz. 201  
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 202  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 203  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 204  
8.2.1 Gemeentelijke monumentenlijst Blz. 205  
8.2.2 Erfgoed Gooise Meren Blz. 206  
8.3 Sport Blz. 207  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 208  
8.3.1 Beweeg- en sportstimulering Blz. 209  
8.3.2 Vitale sportorganisaties Blz. 210  
8.3.3 Duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 211  
8.3.4 Eenduidige en transparante beleidskeuzes Blz. 212  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 213  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 214  
8.4.1 Speelplaatsen Blz. 215  
8.4.2 Bespeelbaarheid Openbare Ruimte Blz. 216  
8.4.3 Inclusie Blz. 217  
Beleidsindicatoren Blz. 218  
Wat heeft het gekost? Blz. 219  
Toelichting financiële verschillen Blz. 220  
9. Programma baten en lasten Blz. 221  
Wat hebben we bereikt? Blz. 222  
9.1 Sluitende begroting Blz. 223  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 224  
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 225  
9.1.2 Transparantie Blz. 226  
9.1.3 Gooise Meren in Balans Blz. 227  
9.2 Lasten stabiel Blz. 228  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 229  
9.2.1 Lasten stabiel Blz. 230  
Wat heeft het gekost? Blz. 231  
Toelichting financiële verschillen Blz. 232  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 233  
Overhead Blz. 234  
Vennootschapsbelasting Blz. 235  
Onvoorzien Blz. 236  
Doorbelastingen Blz. 237  
Financiële Recapitulatie Blz. 238  
Totaaloverzicht Blz. 239  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 240  
Overzicht lokale heffingen Blz. 241  
Beleid lokale heffingen Blz. 242  
Lokale belastingdruk Blz. 243  
Tarieven en opbrengsten Blz. 244  
Kostendekkende heffingen Blz. 245  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 246  
Risicobeheersing Blz. 247  
Weerstandsvermogen Blz. 248  
Kengetallen Blz. 249  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 250  
Inleiding Blz. 251  
Beleidskader Blz. 252  
Ontwikkelingen 2019 Blz. 253  
Paragraaf Financiering Blz. 254  
Algemene ontwikkelingen Blz. 255  
Financieringsbeleid Blz. 256  
Financiering Blz. 257  
EMU saldo Blz. 258  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 259  
Inleiding Blz. 260  
GroeiMee/Organisatieontwikkeling Blz. 261  
Human Resource Management Blz. 262  
Informatisering & Automatisering Blz. 263  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 264  
Control Blz. 265  
Inkoop Blz. 266  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 267  
Inleiding Blz. 268  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 269  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 270  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 271  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 272  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 273  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 274  
GEM Crailo BV Blz. 275  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 276  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 277  
BNG Bank N.V. Blz. 278  
Metropoolregio Amsterdam (MRA) Blz. 279  
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019 Blz. 280  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 281  
Hoofdlijnen Blz. 282  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 283  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 284  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 285  
Leeswijzer Blz. 286  
Leeswijzer Blz. 287  
Balans Blz. 288  
Balans per 31 december 2019 Blz. 289  
Overzicht van baten en lasten Blz. 290  
4.2 Overzicht van baten en lasten. Blz. 291  
Vennootschapsbelasting Blz. 292  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 293  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 294  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 295  
Balans Blz. 296  
Toelichting op de balans Blz. 297  
Vaste activa Blz. 298  
Vlottende activa Blz. 299  
Vaste passiva Blz. 300  
Vlottende passiva Blz. 301  
Niet in balans opgenomen rechten/ verplichtingen Blz. 302  
Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 303  
Overzicht baten en lasten per programma Blz. 304  
Onvoorzien Blz. 305  
Incidentele baten en lasten Blz. 306  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 307  
Begrotingsafwijkingen Blz. 308  
Wet Normering Topinkomens Blz. 309  
SISA verantwoording Blz. 310  
Sisa verantwoording 2019 Blz. 311  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 312  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 313  
Controleverklaring Blz. 314  
Controle verklaring Blz. 315  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 316  
Lopende en afgesloten investeringen Blz. 317  
Voorgenomen investeringen Blz. 318  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 319  
Taakvelden Blz. 320  
Bijlage 3 Afkortingen Blz. 321  
Afkortingen Blz. 322  
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud