Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Voor u liggen de Jaarstukken 2019. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders inhoudelijk en financieel verantwoording af over de uitvoering van het beleid dat in de Programmabegroting 2019-2023 is vastgesteld.

De jaarrekening wordt afgesloten met een positief resultaat van bijna 1,7 miljoen euro. Het positieve resultaat is voor een groot deel te verklaren door een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro dat in 2019 niet is uitgegeven aan incidentele posten. Daar staan een aantal tegenvallers tegenover.

In 2019 is de uitvoering van het Coalitieakkoord ‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal’ in de volle breedte ter hand genomen. Rode draad hierbij was de verbinding die gelegd is met de inwoners. Op diverse terreinen zijn goede resultaten geboekt. Waar in het eerste jaar van de coalitie de focus nog lag op beleidsvorming, is deze in 2019 meer op uitvoering van beleid komen te liggen.

De financiële stabiliteit van Gooise Meren is goed te noemen. Dat blijkt uit de benchmark die BDO heeft uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten. Gooise Meren staat in die benchmark van gemeenten 50.000-100.000 inwoners op een nette 17e positie. Ook bij het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie Noord-Holland komt Gooise Meren goed uit de bus. Zo wordt het weerstandsvermogen voldoende geacht om de risico’s af te dekken. Uiteraard is er ruimte voor verbeteringen.

We zijn echter sinds enkele maanden in een nieuwe werkelijkheid beland. Met het uitbreken van de coronacrisis lijkt 2019 nu heel ver weg. Deze crisis, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, trekt een zware wissel op gemeenten. De prioriteit ligt nu bij het controleren van de crisis en de zorg en steun voor hen die er door getroffen worden. De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De overheid tast diep in de buidel om de crisis te managen. Dat ook gemeenten financieel getroffen zullen worden is een gegeven.

Terug naar de oude werkelijkheid. We presenteren de Jaarstukken 2019 voor het eerst digitaal via begroting.gooisemeren.nl. De Jaarstukken zijn hierdoor toegankelijker, niet alleen voor de raad, maar ook voor onze inwoners.

College van Burgemeester en Wethouders