2. Programma Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Gooise Meren wil een gemeente zijn met leefbare, vitale en veilige wijken. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen.

De gemeente heeft geïnvesteerd in relaties en overlegvormen, zodat in samenwerking met de veiligheidspartners, inwoners en ondernemers, een balans gevonden wordt tussen proactief handelen, preventie en repressie. Eigen verantwoordelijkheid was daarin een belangrijk aspect. Om bij te dragen aan veiligheid en veiligheidsgevoel is er extra aandacht besteed aan het terugdringen van criminaliteit en het voorkomen daarvan, voor jeugd, voor polarisatie en voor handhaving. Als het gaat om veiligheid hebben wij ‘cyclisch’ gewerkt; eerst preventie, dan maatregelen, dan nazorg en evaluatie en op basis daarvan aanpassing op preventie.

2.1 Aanpak criminaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.1.1 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Terug naar navigatie - 2.1.1 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Cruciaal bij de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC) is awareness van de aard en risico’s van de fenomenen waar het om gaat, en van het risico ongewild faciliterend op te treden als gemeente. In 2019 is er ingezet op het vergroten van de bewustwording, onder andere door het organiseren van interne trainingen en de inzet van communicatie en voorlichting om signalen te herkennen meer preventief op te kunnen treden. Er is een interne e- learning ondermijning ontwikkeld in samenwerking met de Groeimee! Academie en er zijn twee (interactieve) bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers.

Tevens is er een nagebouwde hennepkwekerij in een container in het centrum van Bussum geplaatst in samenwerking met partners als de politie, netbeheerders, woningcorporaties en de brandweer. Het doel was om meer bewustwording over de gevaren van hennepteelt bij inwoners te creëren, kwekerijen te herkennen en signalen te melden. Er wordt vanuit de gemeente sinds 2019 ingezet op het versturen van brieven naar omwonenden na het aantreffen van een hennepkwekerij en/of bij het sluiten van (drugs)panden. Tot slot is er in de veiligheidskrant aandacht besteed aan hennepteelt en de aanpak van GOC. De krant is oktober 2019 huis- aan huis bezorgd in Gooise Meren.

In Gooise Meren is het interne meldpunt belegd bij team openbare orde en veiligheid (OOV). Ambtenaren kunnen intern signalen en vermoedens van ondermijning melden. De signalen worden geregistreerd en binnen de huidige capaciteit verrijkt en geanalyseerd. Er is eveneens een extern meldpunt op de website van de gemeente ingericht waarbij de signalen doorgezet worden naar team OOV. Wanneer de aanpak van GOC verder ontwikkeld is wordt het extern meldpunt breed bekend gemaakt.

De signalen vormen een goed beeld van mogelijke personen, locaties en netwerken in de Gooise Meren die betrokken zijn bij GOC. Een goede informatiepositie maakt het mogelijk om effectiever te sturen op de beperkte capaciteit, om netwerken inzichtelijk te maken, gericht te interveniëren en om prioriteit te geven aan de juiste zaken.

Integrale aanpak

De gezamenlijke focus van de veiligheidspartners op georganiseerde criminaliteit is een nieuwe werkwijze die in 2019 verder ontwikkeld is. Er is een Districtelijk Team Ondermijning (DTO) en een Districtelijk Integrale Stuurploeg (DIS) opgericht als aanvulling op de lokale ondermijningstafel. Met de komst van het DTO is er meer capaciteit en expertise voor de analyse van casuïstiek en de integrale aanpak. Vanuit het DIS wordt er integraal gestuurd en geprioriteerd op de beschikbare capaciteit bij gemeente, politie, belastingdienst, etc. In 2019 zijn werkprocessen ontwikkeld en werkgroepen samengesteld om samen te werken aan het Regionale Actieplan Ondermijning: Wie praat, die gaat.

In Gooise Meren worden meldingen van GOC besproken aan de lokale ondermijningstafel.  Aan de lokale tafel worden signalen gedeeld, informatie verzameld, beoordeeld, worden interventies inzichtelijk gemaakt en indien noodzakelijk wordt het signaal ingebracht onder het RIEC-convenant, opgeschaald naar het DTO.

In 2019 is er aan 18 signalen gewerkt door de lokale ondermijningstafel. De meeste onderzoeken lopen door in 2020. Enkele signalen zijn afgerond omdat er geen sprake was van ondermijning of omdat er door een interventie, bijvoorbeeld een bezoek van de wijkagent, ondernemingen uit de gemeente verdwenen zijn.

Van de achttien signalen zijn er 9 verschillende cases een RIEC-casus, waarin integraal informatie verzameld wordt en interventies plaatsvinden. Het gaat om vermoedens van witwassen, georganiseerde hennepteelt, productie en handel in verdovende middelen, mogelijke betrokkenheid bij liquidaties, illegaal gokken en fraude in de vastgoedsector.  8 onderzoeken lopen door, 1 onderzoek (Huizerweg) is afgerond.

Toezicht- en handhavingsacties

In het kader van de handhavingsestafette zijn er 16 bedrijfspanden gecontroleerd op het bedrijventerrein Gooimeer Zuid te Naarden. Hierbij is gecontroleerd op diverse wet- en regelgeving in samenwerking met verschillende partners, zoals de OFGV, Politie, Brandweer, ISZW, NVWA, Liander, Douane, UWV, RIEC, de Kansspelautoriteit en diverse afdelingen vanuit de gemeente.

In meerdere bedrijfspanden zijn goederen bedoeld voor grootschalige illegale hennepteelt aangetroffen, onder andere filters, lampen, ventilatoren en plantenvoeding. Ook is een geldtelmachine aangetroffen. Naar aanleiding van deze vondsten, is de gemeente een handhavingstraject gestart.

In samenwerking met de Kansspelautoriteit is nader onderzoek ingesteld naar overtredingen van de Wet op de Kansspelen. Op locatie zijn meerdere kansspelautomaten, een pokertafel en behendigheidsspeelautomaten aangetroffen. Bij de controle zijn tevens een aantal milieuovertredingen geconstateerd, onder meer voor het afvoeren en opslaan van gevaarlijke afvalstoffen. Daarnaast is twee keer uitkeringsfraude geconstateerd, In enkele gevallen wordt nader onderzoek verricht in het kader van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslagen, de Arbeidstijdenwet en de Wet Arbeid Vreemdelingen.

In september zijn er integrale controles uitgevoerd bij massagesalons in Gooise Meren. In samenwerking met ISZW, Politie, UWV, de Sociale Recherche, de Ketenregisseur Mensenhandel en OOV zijn er 8 ondernemingen bezocht. Hierbij zijn twee aanhoudingen in Bussum verricht. Er lopen op dit moment nog twee vervolgonderzoeken en een handhavingstraject.

Om de integrale samenwerking op het dossier hennep te kunnen blijven waarborgen, is het van belang geweest het oude hennepconvenant te toetsen aan de huidige regel- en wetgeving, procesafspraken en de aanbevelingen uit de evaluatie van 2017. Diverse bijeenkomsten en schriftelijke rondes in samenwerking met alle partners hebben geresulteerd in het hennepconvenant 2019-2022. Daarnaast zijn er ook wijzigen en aanvullingen aangebracht in het uitvoeringsprotocol.

In 2019 zijn er twee woningen en een onderneming gesloten op last van de burgemeester voor een bepaalde duur (van 8 weken tot 6 maanden) op grond van art. 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid). In samenwerking met de woningcorporaties zijn bij de aangetroffen hennepkwekerijen in hun panden maatregelen door de corporaties zelf genomen in overleg met de gemeente. In andere gevallen is een waarschuwing voor bestuursrechtelijke maatregelen afgegeven door de burgemeester.

In 2019 zijn er naast de minimale Bibob-toets (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) die standaard bij DHW- en exploitatievergunning aanvragen uitgevoerd wordt, achttien (18) Bibob-onderzoeken ingesteld. De Bibob-onderzoeken worden op basis van de indicatoren uit de beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren beoordeeld en indien noodzakelijk (risico gestuurd) wordt er een uitgebreide Bibob-toets uitgevoerd. Deze 18 onderzoeken hebben geleid tot zes (6) buiten behandelingstellingen, een (1) weigering en twee (2) adviesverzoeken aan het Landelijk Bureau Bibob in 2019.Tevens komt het in de praktijk voor dat wanneer kenbaar gemaakt is dat een Bibob-onderzoek uitgevoerd wordt bij een vergunningsaanvraag, de aanvrager geen aanvraag indient of de aanvraag intrekt. Hier gaat een preventieve werking van uit.

2.1.2 Vermogens criminaliteit/high impact crimes

Terug naar navigatie - 2.1.2 Vermogens criminaliteit/high impact crimes

Rol inwoners bij veiliger maken buurt

Met de zogeheten ‘hotspot-aanpak’ hebben wij ingezet op gebieden waar vermogensdelicten meer speelden, dan in andere gebieden. Hierbij werden bewoners op diverse manieren betrokken. In samenwerking met burgerinitiatieven, zoals buurtpreventieverenigingen, zijn bewoners geïnformeerd bij een verhoogde criminele activiteit in hun buurt. Daarnaast zijn bewoners via social media gebiedsgericht geïnformeerd of gewaarschuwd indien nodig. Middels Burgernet zijn er het afgelopen jaar diverse successen geboekt bij het opsporen van verdachte of vermiste personen. Tijdens de week van de veiligheid en de week van Burgernet hebben wij het gratis lidmaatschap voor Burgernet onder de aandacht gebracht van bewoners om het aantal deelnemers te verhogen. Naast het delen van informatie bij incidenten of hotspots zijn, in het kader van het Waaks-project en in samenwerking met de buurtpreventieverenigingen, bewoners van Gooise Meren ook in algemene zin geïnformeerd over de veiligheid in hun buurt.  Waaks is een samenwerkingstraject tussen politie, gemeente en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verhogen en woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. In de Keverdijk zijn bewoners tijdens de wijkmarkt betrokken bij de keuze om opnieuw een vuurwerkvrije zone in de Keverdijk in te voeren. Daarnaast hebben bewoners, de moskee in Naarden, politie, versa welzijn en de gemeente samengewerkt om de jaarwisseling in de Keverdijk rustig te laten verlopen. Zo heeft Versa Welzijn extra activiteiten georganiseerd voor jongeren en hebben buurtbewoners geholpen met surveilleren tijdens de jaarwisseling in de Keverdijk. 

In het najaar 2019 heeft de gemeente een Veiligheidskrant uitgebracht, die huis-aan-huis in Gooise Meren is verspreid.   

Voorlichting

Door onze goede contacten met burgerinitiatieven, de inzet van social media en het gebruik van krantenartikelen is aan bewoners handelingsperspectief geboden om de kans te verkleinen dat zij slachtoffer werden van een misdrijf. Tijdens de ‘donkere dagen’, vakanties en feestdagen is hier verhoogd op ingezet. In een regionale samenwerking is kennis uitgewisseld om manieren van voorlichten verder te ontwikkelen. Ook zijn telefonisch en schriftelijk diverse vragen van bewoners over hun veiligheid of de veiligheid in hun buurt beantwoord.

Woninginbraak

Door de hotspot aanpak zijn het aantal en de locaties van woninginbraken in onze gemeente continu gemonitord. Er is ingezet om de daling in woninginbraken van de afgelopen jaren door te zetten, waarbij een regionale samenwerking met andere gemeenten de politie wordt onderhouden. Bij verhoogde ‘activiteit’ van inbrekers in een buurt is er extra op de wijk ingezet om de heterdaadkracht te verhogen.

De woninginbraken in 2019 zijn met 30 procent gedaald. 

Fietsendiefstal

Op station Naarden-Bussum hebben wij ons ingezet om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen. Er is bij het ontwerp van het nieuwe stationsplein rekening gehouden met een sociaal veiligere inrichting van de omgeving. Wij hebben in samenwerking met de politie en de NS een druk bezochte fietsgraveeractie georganiseerd om het stelen van fietsen in Gooise Meren minder aantrekkelijk te maken en bewoners te voorzien van gratis diefstal-preventieadvies. Bij de tijdelijke fietsenstallingen van het station heeft de gemeente geïnvesteerd om de fietsenstallingen waar mogelijk zo overzichtelijk en sociaal veilig mogelijk in te richten.

In samenwerking met de NS en ProRail hebben wij het afgelopen jaar gekeken hoe wij na eerdere maatregelen de inrichting van het station blijvend kunnen verbeteren. Deze verkenning is nog niet afgerond.

Bestrijden illegale handel in alcohol en drugs

De aanpak van drugs(overlast) heeft de volle aandacht van de politie en gemeente. Het gebruik van en handel in drugs leidt namelijk tot meer (ondermijnende) criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid. Wij nemen specifieke bevoegdheden en strafbepalingen op in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). We promoten het melden van illegaal drank verkoop via social media bij het regionaal meldpunt drankkoeriers. De politie en/of gemeentelijke toezichthouders of opsporingsambtenaren houden toezicht op de naleving van deze regels. Onze partners zijn: Politie, Openbaar Ministerie, Buurgemeenten, Woningcorporaties, Ketenpartners, (georganiseerde) Inwoners,  Ondernemers.

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.2.1 Rampen en crisis

Terug naar navigatie - 2.2.1 Rampen en crisis
In 2019 zijn er vanuit de veiligheidsregio themabijeenkomsten aangeboden aan de lokale medewerkers gemeenten om de kennis verder te ontwikkelen en onderhouden. Lokaal is er een GBT oefening gehouden waar verschillende collegeleden aan deel hebben genomen en is er een training geweest voor de locoburgemeesters. Daarnaast is er een RBT oefening gehouden waar de burgemeester aan heeft deelgenomen. Tot slot is er vanuit de veiligheidsregio een advies gegeven hoeveel medewerkers er per gemeente een regionaal piket zou moeten invullen. Voor de gemeente Gooise Meren hebben we hier in 2019 niet aan kunnen voldoen, maar door werving en opleiding in 2019 is dit per 1 januari 2020 wel het geval.
 

2.2.2 Brandveilig leven

Terug naar navigatie - 2.2.2 Brandveilig leven
Het landelijke programma van de brandweer - brandveilig leven – heeft als doel om de activiteiten rond fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Met name de kwetsbare ouderen zullen de komende jaren onze aandacht vragen. Er is een duidelijke trend zichtbaar van langer zelfstandig wonen en zorg aan huis.
Brandveiligheid is geen exclusief aandachtsgebied voor de brandweer. Het voorkomen en beperken van brand en het voorkomen van slachtoffers vraagt ook inspanningen van anderen: woningcorporaties, zorgorganisaties en verzekeraars. Er worden preventieprojecten uitgevoerd.
Medio 2019 heeft de gemeente Gooise Meren wijkbrandweerlieden die samen met de gemeente en andere instanties o.a. hierop inzet.

2.2.3 Veiligheidsregio

Terug naar navigatie - 2.2.3 Veiligheidsregio

Samenwerking/fusie draagt bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de Veiligheidsregio, is kostenbesparend en vergroot de kwaliteit bij de uitvoering van de taken. In 2019 zijn de Veiligheidsregio’s en de GGD-en Gooi en Vechtstreek en Flevoland bezig geweest met het opstellen van een Samenwerkingswerkingsovereenkomst als vervolg op de eerder vastgestelde concept-intentieverklaring om een fusie te realiseren. In december 2019 is deze SOK door de voorzitters van de beide veiligheidsregio's en de directeuren van de GGD-en ondertekend. 

2.3 Sociale veiligheid verbeteren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.3.1 Persoonsgerichte aanpak (PGA)

Terug naar navigatie - 2.3.1 Persoonsgerichte aanpak (PGA)
Wij hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor verschillende doelgroepen. In 2019 was de PGA gericht op personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast hebben veroorzaakt. Gooise Meren heeft in 2019 te maken gehad met een toename van incidenten van personen met verward gedrag.  Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over dezelfde personen. Hierbij ging het niet alleen om personen met een psychische stoornis, maar veelal om mensen die de grip op hun leven hebben verloren waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.  Een van de risicofactoren waar wij mee te maken hebben is verslaving.
De signalen vanuit zorg en vanuit veiligheid zijn besproken in het overleg van het team maatschappelijke zorg van de gemeente. In dit overleg worden de casussen beoordeeld en waar nodig monodisciplinair of integraal opgepakt. 
 

2.3.2 Zorg- en Veiligheidshuis

Terug naar navigatie - 2.3.2 Zorg- en Veiligheidshuis

In 2019 is het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek gestart met de pilots radicalisering en MDA++. De pilots worden in 2020 geëvalueerd.  MDA++ is een multidisciplinaire aanpak die wordt ingezet bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie hiervoor verder par 7.4. 

In het Zorg- en Veiligheidshuis zijn in 2019 diverse casussen besproken met betrekking tot plegers van ernstige overlast en criminaliteit. Bij de doorontwikkeling van het Zorg-en Veiligheidshuis is aansluiting gezocht bij het uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang.

Door het ZVH is er voor onze Regio een inventarisatie gemaakt worden van stand van zaken van de zogenaamde BIJ-meldingen (Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen). BIJ heeft tot doel de maatschappelijke onrust als gevolg n de terugkeer van ernstige gewelds- en zedendelinquenten te voorkomen dan wel te beperken door burgemeesters tijdig te informeren.

 

 

2.3.3 Jeugd en veiligheid

Terug naar navigatie - 2.3.3 Jeugd en veiligheid

Het afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met Versa Welzijn, politie en de Boa’s overlastgevende of zorgelijke jongeren benaderd. Overlast van jongeren is aangepakt door een sluitende aanpak met de betrokken instanties. Hierbij werden bewoners, ouders en de jongeren zelf gecoacht in hun gedrag. Verveling onder jongeren leidt regelmatig tot overlastgevend gedrag. Er is ingezet op meer activiteiten voor jongeren om verveling te voorkomen. Bij ernstige of herhaaldelijke overlast is aan enkele jongeren in Gooise Meren een laatste waarschuwing uitgereikt. Indien zij weer de fout in gaan, dan riskeerden zij een tijdelijke gebiedsontzegging. Bij minderjarigen zijn ook ouders op de hoogte gesteld van de laatste waarschuwing. In alle gevallen is na het uitreiken van een laatste waarschuwing de overlast gestopt.

Risicojongeren komen op diverse manieren bij de gemeente in beeld. Bij zorgen over jongeren, waarbij het risico aanwezig is dat de jongeren afglijden in criminaliteit of maatschappelijke teloorgang, is de problematiek (in de omgeving) van en rond de jongere beter in kaart gebracht. Door een outreachende aanpak met betrokken instanties zijn individuele problemen van jongeren beter in kaart gebracht en waar mogelijk verbeterd. Bij jeugdgroepen met meerdere jongeren waar zorgen over zijn, is er ingezet op een intensieve groepsaanpak.

 

2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Terug naar navigatie - 2.3.4 Radicalisering en polarisatie
In de lokale aanpak radicalisering en polarisatie staat een combinatie van preventie, repressie en nazorg centraal. In 2019 heeft de gemeente samengewerkt met de ketenpartners uit het veiligheids- en sociale domein. Wij hebben deelgenomen aan verschillende overleggen, waarbij religieuze instellingen, verenigingen, scholen en andere maatschappelijke instanties bij elkaar komen om te praten over verschillende maatschappelijke aangelegenheden en om elkaar te weten te vinden. Bij gebeurtenissen in de wereld op het gebied van terrorisme, waren door deze overleggen contacten met onze partners snel gevonden en konden we elkaar steunen waar nodig en acties ondernemen indien gewenst.
 
In 2019 zijn er maandelijks regionale overleggen gehouden, waar informatie wordt gedeeld en afgestemd om signalen van radicalisering en polarisatie in een vroeg stadium met alle ketenzakelijke partners te delen en voortijdig op te handelen. Ook zijn er in 2019 weer verschillende trainingen voor medewerkers geweest om inzicht te krijgen in het proces van radicalisering en het herkennen en duiden van signalen.

2.4 Handhaving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.4.1 Handhaving/minder overlast

Terug naar navigatie - 2.4.1 Handhaving/minder overlast

In 2019 hebben de Boa's wekelijks ook op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond gewerkt. Op deze avonden is voornamelijk ingezet op jeugdoverlast, parkeeroverlast en ondersteuning bij evenementen. De Boa's hebben zich in 2019, naast inzet bij evenementen, vuurwerkvrije zone en ondermijningsprojecten, bezig gehouden met de volgende handhavingsacties   

Overlast/ boetes 

Aantal 2018

Aantal 2019
Proces verbaal parkeercontrole (Wet Mulder) 6178 5692
Overtreding fiscaal parkeren 3646 4202
Opmaken proces verbaal overlastfeit 12 15
Waarschuwingen overlastfeit 877 972

Eind november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de formatie van de Boa's per 1 januari 2020 uit te breiden met 1 formatieplaats. In december is de vacature opengezet om een jeugdboa te werven. Dit om jeugdoverlast tegen te gaan. 

 

2.4.2 Toezicht kinderopvang

Terug naar navigatie - 2.4.2 Toezicht kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de naleving van de kwaliteit van de kinderopvang binnen de gemeente. Zij voeren ook de administratie in een landelijk systeem. Het toezicht wordt uitgevoerd door de GGD Gooi & Vechtstreek. Inspecteurs van de GGD bezochten 51 locaties voor kinderopvang en rapporteerden daarover aan de gemeente. Er zijn 13 overtredingen geconstateerd. De meesten zijn na constatering verholpen. Er is in 3 gevallen tot handhaving overgegaan en is of zal een last onder dwangsom (worden) opgelegd. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente. 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 1. Veiligheid

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2018 GM

Begroot 2019 GM

Realisatie 2019 GM

Realisatie 2019 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
6. Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 35 35 34

135

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

In 2019 zijn het aantal HALT nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018.

8. Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,3 1,3 2,2 2,1 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Winkeldiefstal komt veel voor bij het Maxis terrein in Muiden en in het centrum van Bussum.

De diefstallen vinden regelmatig plaats bij de winkels waar men de artikelen zelf moet scannen. Voorheen handelde de winkel dat zelf, tegenwoordig doen ze aangifte.

9. Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 3.1 3,1 2,6 5 Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.  
10. Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 4,9 4,9 2,9 3,1 Diefstallen uit woning.

Diefstallen uit woningen betreffen zowel gekwalificeerde diefstallen (inbraken) als niet gekwalificeerde diefstallen uit woningen (insluiping of reguliere diefstallen). De ervaring leert dat het in het overgrote deel van de gevallen om inbraken gaat en om een klein deel om insluipingen gaat. Het kleinste deel zijn de reguliere diefstallen uit woningen. Inbraken en insluipingen zijn complexe begrippen die gekend worden door golfbewegingen in termen van aantallen en locatiespreiding waarin deze zich voordoen. Een toename, afname of verplaatsing van inbraken en insluipingen kunnen diverse oorzaken hebben zoals: inbrekers die vrijkomen en wel of niet recidiveren, preventieve maatregelen door bewoners, het aantal jongeren die afglijden in criminaliteit, de omvang van verslavingsproblematiek in de regio, enzovoort.

Gooise Meren en de naastliggende gemeenten kennen in relatie tot de rest van Nederland al jarenlang een relatief hoog aantal inbraken. Het aantal inbraken in de Gooise Meren kent in deze periode wel een daling. De precieze oorzaak van het relatief hoge aantal is moeilijk te achterhalen, maar er zijn wel enkele oorzaken die ons hier richting in kunnen geven. Ten eerste zijn wij een gemeente en regio die landelijk bekend staat als een gemeente met relatief welvarende inwoners waar voor de inbrekersgilde veel buit te halen valt. Daarnaast zien wij dat onze gemeente qua ruimtelijke vormgeving meer kansen biedt voor inbrekers. Weinig flats, veel brandgangen, steegjes en andere minder overzichtelijke locaties. In onze gemeente zien wij dat bewoners veel behoefte hebben aan privacy en daardoor de zichtbaarheid van hun voortuin in grote mate inperken. Ook zijn wij een gemeente met een relatief lage werkloosheid, waarvan de meeste werkenden buiten de gemeentegrenzen werken. Dit zorgt ervoor dat er met name over weinig mensen in de wijk zijn.

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 4,9 4,9 4,8 5,2 Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. 

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2018 GM

Begroot 2019 GM

Realisatie 2019 GM

Realisatie 2019 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
22. Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel 0,59 0,59 Geen cijfers bekend Geen cijfers bekend Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Cijfers over kinderen die voor de strafrechter komen, worden bijgehouden door het Openbaar Ministerie en rechterlijke macht. Cijfers over 2019 zijn nog niet binnen.

 

 

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2019 (na wijziging) Realisatie 2019
Lasten
605 Brandweer en rampen 5.091 4.954 5.043 4.876
606 Handhaving 1.538 632 3.661 3.626
Totaal Lasten 6.629 5.585 8.704 8.502
Baten
605 Brandweer en rampen -6 0 0 -11
606 Handhaving -114 -123 -77 -53
Totaal Baten -120 -123 -77 -64
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6.509 5.462 8.626 8.438

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen Programma 2 Veiligheid tussen Realisatie 2019 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2019
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting
Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.
49 V
Brandweer en rampen: Veiligheidsregio
De afrekening 2018 van de Veiligheidsregio, waarbij we geld terug hebben ontvangen, was niet meegenomen in een begrotingswijziging, waardoor er een voordeel is ontstaan. Over het voordelig resultaat 2018 van de Veiligheidsregio bent u apart geïnformeerd (Zie Raadsbesluit 22 mei 2019, zaaknummer 1358828).  Dit is met name veroorzaakt door eenmalige meevallers op het gebied van het niet invullen van vacatures en minder lessen vakbekwaamheid.
105 V
Brandweer en rampen: Overige verschillen < € 70.000 25 V
Handhaving: Overige verschillen < € 70.000 9 V
     
Totaal 189 V