Bijlage 3 Afkortingen

Afkortingen

Terug naar navigatie - Afkortingen

Afkorting

Betekenis

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Reserve

ARG

Algemene Reserve Grondexploitatie

Arhi

Algemene Regels Herindeling

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting Verantwoording

BDU

Brede Doel Uitkering

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIE

Bouwgronden in Exploitatie

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRO

Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

Boa

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

EMU

Economische en Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

FIDO

Wet financiering decentrale overheden

GAD

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GMiB

Gooise Meren in Balans

GNR

Gooisch Natuurreservaat

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

HUP

Handhavings Uitvoerings Programma

IHP

Integraal Huisvestingsplan

JGZ

Jeugd gezondheidszorg

KCC

Klant Contact Centrum

KNSF

Koninklijke Nederlands Springstof Fabrieken

LNC

Landgoed Nieuw Cruysbergen

MJOB

Meerjaren onderhoud begroting

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NIEGG

(Nog) Niet in Exploitatie genomen gronden

Afkorting

Betekenis

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

OFGV

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

OV

Openbare Voorzieningen

OVGM

Ondernemersvereniging Gooise Meren

OVNV

Ondernemersvereniging Naarden Vesting

OVSAAL

Spooruitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

OZB

Onroerend Zaak Belasting

PID

Project Initiatief Document

PKVW

Politiekeurmerk Veilig Wonen

PN17

Perspectiefnota 2017

PUN

Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland

RSA

Regionale Samenwerkingsagenda

RvS

Raad van State

Sd

Sociaal domein

SKBNM

Stichting Kinderdagverblijf Bussum, Naarden en Muiden

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SUWInet

Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

RWS

Rijkswaterstaat

RZB

Roerende zaakbelasting

SVB

Sociale Verzekeringsbank

VANG

Van Afval naar Grondstof

Vic

Verbijzonderde Interne Controle

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VOF

Vennootschap onder Firma

VTH

Vergunningen, toezicht en handhaving

VV2016-2

Het Voortgangsverslag 2016-2

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaak

WTCG

Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening