Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt.
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen. Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen verbonden partijen voordoen. De volgende gegevens moeten worden weergegeven:
 
  1.  het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
  2.  de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft.
  3.  de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
  4.  de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar
  5.  de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente
 
Overzicht verbonden partijen Gooise Meren
 
Verbonden partijen Vestigingsplaats Bijdrage
Regio Gooi en Vechtstreek Bussum 9.420.195 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum 4.267.657 
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum 544.010
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad 811.314
Cooperatie Gastvrije Randmeren U.A. Harderwijk 27.254
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum 1.837.597 
GEM Crailo BV Laren pm
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden pm
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t. (renteloze lening)
BNG Bank N.V. Den Haag pm
Metropoolregio Amsterdam Amsterdam € 1,50 per inwoner

Totaal

  € 16.827.181

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
De beoogde bestuurlijke herindeling van gemeenten in de Gooi en Vechtstreek naar drie gemeenten zal voorlopig geen doorgang vinden. De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsprocedure stop gezet. Het Rijk legt in het beleidskader vast dat herindelingen alleen met draagvlak van betrokken gemeenten kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat het huidige aantal gemeenten voorlopig niet het beoogde aantal zal hebben. Uitzondering op dit verhaal is Weesp. Deze gemeente heeft besloten vrijwillig te fuseren (of: op te gaan in) Amsterdam. Deze ontwikkeling heeft twee belangrijke gevolgen voor de Regio. In de eerste plaats zal Weesp na de fusie met Amsterdam geen participant meer zijn van de Regio Gooi en Vechtstreek. In 2019 is een begin gemaakt met het in beeld brengen van de financiële consequenties en de juridische aspecten van uittreding. Een tweede consequenties is dat de bestuurskracht van de samenwerkende gemeenten opnieuw als aandachtspunt in beeld is gekomen. De Regio is samen met de betrokken gemeenten een proces gestart dat moet uitmonden in een aangepaste governance, waarbij versterking van de bestuurskracht bij voorkeur gepaard gaat met tenminste een behoud van het democratische gehalte ('democratische legitimatie') van het samenwerkingsverband.  In 2020 zal hierover een besluit vallen. Gooise Meren heeft ingebracht dat de knelpunten van de samenwerking - en welke oplossing een verandering van de samenwerkingsstructuur hiervoor kan bieden - goed in beeld moeten komen.
 
Het jaar 2019 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het - in nauwe samenwerking met raden - opstellen van de Regionale Samenwerkingsagenda (2019 - 2022).  Dit proces is uiteindelijk uitgemond in een agenda met vijf herkenbare speerpunten, waardoor de nodige focus gerealiseerd kan worden.  Het komende jaar worden deze speerpunt  uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma.
 
Een belangrijke ontwikkeling die heeft plaatsgevonden in de Regio is de voorbereiding op een mogelijke inbesteding van het doelgroepenvervoer.  Door het doelgroepenvervoer zelf te organiseren en daarmee een bundeling tot stand te brengen van verschillende vervoersvormen, zo is het idee, kan de kwetsbaarheid van deze individuele voorziening worden verminderd. Inbesteden houdt in dat de Regio meer directe sturing krijgt over het doelgroepenvervoer, maar ook een groter risico kent.  De Regio heeft de risico's inmiddels in beeld gebracht. In 2020 valt het besluit.
 
 
 
 

Risico's

De risico's bestaan uit stijging van lonen, pensioenen  en arbeidskosten. Ook de uittreding van Weesp brengt financiële risico's met zich mee.  Aan de  keuze het zelf organiseren voor het  doelgroepenvervoer zijn risico's verbonden.  

 

Kerngegevens

Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm
De Regio is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma
Programma 1: Inwoners en bestuur;
Programma 3: Openbare ruimte en verkeer;
Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd;
Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden
0.4 Overhead
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.1 Economische ontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.5 Cultureel erfgoed
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang
Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.
Bestuurlijk belang
De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming.
Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid). Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2019 op € 9.359.729
Eigen vermogen per 1-1-2019 € 13.332.000
Vreemd vermogen per 1-1-2019 € 35.209.000

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

0,38
Eigen vermogen per 31-12-2019 € 12.308.000 (begroot)
Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 32.946,000 (begroot)
Solvabiliteit per 31-12-2019 0,37
Geraamd resultaat 2019 Het geraamde resultaat is € 1.024.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
Begin juli 2018 heeft het algemeen bestuur de programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio vastgesteld. In de programmabegroting 2019 zijn tien beleidsthema’s benoemd waar de kolommen van de veiligheidsregio de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor willen dragen.  Dit is ook voortgezet in de programmabegroting 2020. Nog steeds staat de begroting van de veiligheidsregio onder druk. Er zijn geen mogelijkheden meer om te besparen. De besturen van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de GGD-en hebben in december 2019 een Samenwerkingsovereenkomst ondertekent als vervolg op de eerder ondertekende intentieverklaring voor verdere samenwerking. Men verwacht dat door deze intensievere samenwerking men minder kwetsbaar is op verschillende functies en dat er ook minder meerkosten zullen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

Risico's

De risico’s zijn o.a in de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio opgenomen. Volledigheidshalve verwijzen wij hier naar. De algemene reserve van de Veiligheidsregio is voldoende om deze risico's te dekken. 

 

Kerngegevens

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm
De Veiligheidsregio is een openbaar lichaam op basis van de Wet veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma Programma 2: Veiligheid
Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
Doel/Openbaar belang
De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve
brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur heeft zeven leden (met zeven plaatsvervangers). De gemeente Gooise Meren is met één lid
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Daarmee heeft zij rechtstreekse invloed. Een en ander is geregeld in de
gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang
De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2019 op € 4.267.657.
Eigen vermogen per 1-1-2019 € 2.080.860
Vreemd vermogen per 1-1-2019 € 16.109.091

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

0,13
Eigen vermogen per 31-12-2019 €    1.758.263 (begroot)
Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 13.712.010 (begroot)
Solvabiliteit per 31-12-2019 0,13
Geraamd resultaat 2019 Het geraamde resultaat is ca. € 323.000 negatief.  Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat
Ontwikkelingen
De participaten van het GNR hebben in 2016 ingezet op het behoud van een zelfstandig GNR, daarbij is ingezet op versterking op een viertal vlakken: beheer, profiliering en draagvlak, bestuur en organisatie en projecten.  In 2019 is de looptijd van het beheerplan afgelopen. In 2020 wordt in samenspraak met de omgeving- inwoners,  gemeenten e.a. - gewerkt aan een nieuwe beheervisie en beheerplan.  Deze geldt voor minimaal 10 jaar.  In 2019 is het niet gelukt extra fondsen te verwerven. Inmiddels is hier iemand voor aangesteld. In 2019 is het projectenbureau volledig operationeel. Er is onder meer gezocht voor het opkappen van de tafelberg en het vernieuwen van de fietsbrug in het Spanderswoud.   
 
Het GNR Gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben verzocht uit het GNR te treden. Er  worden  in 2020 onderhandelingen gestart over de voorwaarde van  uittreding. De participanten hebben een intentieovereenkomst getekend, waarin ze aangeven te staan voor het behoud en de bescherming van de Gooise Natuur. Dit moet de vorm krijgen van een Gooise Natuuragenda. Er worden onderhandelingen gestart over de wijze van uittreding en de uittreedsom. De insteek is om hier medio juli 2020 een besluit over te nemen. Uiteindelijk kan dit  invloed hebben op de verdeelsleutel voor de resterende partijen en zal het bedrag per deelnemende gemeente op termijn mogelijk omhooggaan. 

Risico's 

Bij faillissement van het GNR zullen de participanten als eigenaren van de stichting de financiële gevolgen voor hun rekening krijgen. Het faillissement kan gevolgen hebben voor het beheer van de natuur en de recreatieve voorzieningen. De kans op faillissement is zeer gering, aangezien tekorten worden aangevuld naar de procentuele verdeling van alle participanten. 

De uittreding van Amsterdam en de provincie Noord-Holland is een financieel risico voor de de achterblijvende participanten (de vijf Gooise gemeenten).  De afname van de algemene reserve is een aandachtspunt. 

Kerngegevens

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Stichting
Programma Programma 3: Openbare ruimte en vervoer
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten
Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en provincie Noord-Holland.
Doel/Openbaar belang
1.  De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten
eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.
2.  Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat 
natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang
Het bestuur van de stichting  GNR bestaat 1 vertegenwoordiger van de 7 particiapten (wethouder of burgemeester), een onafhankelijk voorzitter en twee extern deskundigen.
Financieel belang
De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2019 begroot op € 544.010  (inclusief beheer rijwielpaden)
Eigen vermogen per 1-1-2019 € 1.837.957
Vreemd vermogen per 1-1-2019 €     931.988

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

1,97
Eigen vermogen per 31-12-2019 € 1.148.100 (begroot)
Vreemd vermogen per 31-12-2019 €     731.400 (begroot)
Solvabiliteit per 31-12-2019 1,56
Geraamd resultaat 2019 Het geraamde resultaat is ca. € 690.000 negatief.  Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

 

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Qua reguliere werkzaamheden blijken de asbestmeldingen jaarlijks ca. 50% meer te zijn dan aanvankelijk ingeschat. 

Project tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (EED).  Er is informatieplicht geïntroduceerd. Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub gas verbruiken dienen zich te melden en te onderzoeken of ze energie kunnen besparen. Tot 1 juli 2019 beoordeelde de OFGV deze rapportages voor de gemeente. Sinds 1 juli 2019 rust deze taak bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Gezamenlijk hebben de verbonden partijen een Beleidskader VTH 2019-2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek opgesteld voor een eenduidige uitvoering van de taken. Op 19 februari 2019 heeft B&W dit vastgesteld.

De hernieuwde Gemeenschappelijke Regeling voor de OFGV is op 19 september 2019 door de Raad vastgesteld.

Mogelijk zal Amsterdam (Weesp) besluiten uit te treden. Voor de eerste drie jaren  zal de uittredende partij alle kosten dragen, het is nog niet duidelijk wat de effecten op langere termijn zullen zijn.

Risico's 

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Op grond van een wettelijke verplichting (Wet VTH) zijn gemeenten verplicht om een groot aantal milieutaken bij een uitvoeringsdienst, in dit geval de OFGV, onder te brengen. Dit zijn de zogenaamde basistaken. Daarnaast staat het gemeenten vrij om ook andere taken bij deze dienst onder te brengen, de zogenaamde plustaken. Gooise Meren heeft zowel basistaken als plustaken op milieugebied bij de OFGV ondergebracht. Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers aangezien er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen. 
 

Kerngegevens

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm
De omgevingsdienst is een openbaar lichaam op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 7.4 Milieubeheer
Deelnemende gemeenten
De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum,
Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang
Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel een robuuste uitvoeringsdienst te vormen ten behoeve van een adequate
uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie
Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek. De deelnemers kiezen voor een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de
uitvoering van de taken door deze onder te brengen in deze regionale uitvoeringsdienst. De uitvoering wordt bij de uitvoeringsdienst belegd
met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor
zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang
Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De
stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de
gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang
De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2019 op € 785.211, bestaande uit de reguliere bijdrage van 
€ 773.271 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 11.940.
Eigen vermogen per 1-1-2019 € 1.562.537
Vreemd vermogen per 1-1-2019 € 4.434.824

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

0,35
Eigen vermogen per 31-12-2019 € 1.598.000 (begroot)
Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 4.500.393 (begroot)
Solvabiliteit per 31-12-2019  EV / VV 0,36
Geraamd resultaat 2019 Het voorlopig jaarresultaat op de reguliere budgetten wordt per 30-09-2019 geschat op tenminste € 35.500 positief.

 

 

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Van uit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

Ontwikkelingen

Als gevolg van een verbeterde waterkwaliteit in het Gooimeer neemt de hoeveelheid waterplanten toe. Op een aantal locaties wordt daardoor het recreatief gebruik van het water gehinderd. In 2019 zijn in opdracht van de Coöperatie Gastvrije Randmeren, waterplanten gemaaid om de recreatieve mogelijkheden beter te kunnen benutten. In 2019 is onderzocht of er in het beheersgebied het te maaien areaal van waterplanten kan worden uitgebreid. Hiervoor is door de Provincie een maaivergunning afgegeven en is er in 2019 een gebied van 575 ha gemaaid, waarvan 230 ha twee keer is gemaaid. 
 
In 2019 is door de Coöperatie Gastvrije Randmeren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin met diverse betrokken partijen afspraken zijn gemaakt voor het structureel oplossen (beheersen) van de waterproblematiek in het zuidelijk deel van het IJsselmeergebied. 

Risico's 

Op dit moment is de begroting van de coöperatie Gastvrije Randmeren niet sluitend. Het bestuur heeft opdracht gegeven om de meerjarenbegroting sluitend te maken en heeft hiervoor reeds de nodige maatregelen genomen. 

Uitvoeringsagenda 2018-2021
De projecten die zijn gekoppeld aan de uitvoeringsagenda worden niet uitgevoerd (en bekostigd) door de coöperatie, maar door de afzonderlijke gebiedspartijen zelf gedragen. De proceskosten en eventuele gezamenlijke projectkosten van deze Uitvoeringsagenda kunnen gedekt worden uit de middelen van de coöperatie. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat ingestemd met het inzetten van het restant van de IIVR-gelden (die oorspronkelijk bedoeld waren voor gebiedsontwikkeling). Voor een toelichting over de middelen van de coöperatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2018.
 
Vermogensbeheer
De organisatie hanteert een vergelijkbaar risiconiveau als bij toepassing van de wet Fido. De Wet financiering decentrale overheden is van toepassing voor gemeenten. De coöperatie hanteert voor haar beleggingen een beleggingsstatuut (vastgesteld 8 februari 2018).
 
Gevolgen Faillissement
Bij een eventueel faillissement van de coöperatie loopt de gemeente Gooise Meren het risico dat de uitvoeringstaken die nu door de coöperatie worden gedaan niet meer worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de recreatieve vaarmogelijkheden die vanuit havens in de gemeente plaatsvinden.

Kerngegevens

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Coöperatieve vereniging
Programma
Programma 5: Duurzaamheid en Water;
Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme
Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen
Deelnemende gemeenten
Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang
1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren;
2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren;
3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren;
4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 1 bestuurder de voormalige blauwe as (leden B) vertegenwoordigt. De gemeente
Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang
De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2019 € 32.977. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en
zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
Eigen vermogen per 1-1-2019 €    2.752.129
Vreemd vermogen per 1-1-2019 € 11.502.567 (incl. ledenrekeningen)

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

0,24
Eigen vermogen per 31-12-2019 €    2.587.000 (begroot)
Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 10.608.000 (begroot)
Solvabiliteit per 31-12-2019  EV / VV 0,24
Geraamd resultaat 2019 Het geraamde resultaat is ca. € 165. 000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene- en bestemmingsreserve.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen

Tomin zorgt voor werkgelegenheid in de regio Gooi en Vechtstreek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen werken in een Tomin bedrijf en hebben een dienstverband met het
werkvoorzieningsschap Tomin. Door veranderingen in de wetgeving vanaf 2015 is de taak van Tomin geleidelijk aan veranderd: niet meer alleen werk bieden aan mensen met de grootste afstand die in de sociale
werkvoorziening werken, maar werkgelegenheid kunnen bieden aan iedereen, ongeacht beperking, en vooral werk kunnen bieden aan mensen uit de Participatiewet. Begin 2018 is aan de hand van de geactualiseerde
opdrachtformulering van het Algemeen Bestuur het bedrijfsplan ‘Tomin maakt er werk van 2018-2022’ vastgesteld. Het bedrijfsplan beoogt om op langere termijn de verliezen in het Schap te compenseren door de omzet in de BV te verhogen. Dit is nodig want de verliezen nemen in het Schap tot 2022 toe door de afnemende rijkssubsidie per werknemer in het Schap. De verhoging van de omzet in de BV vraagt groei. In het bedrijfsplan is uiteen gezet waar de groei kan plaatsvinden en welke nieuwe kansen Tomin BV hiervoor ziet.  Over 2019 is een verlies binnen de BV geprognosticeerd (2,3 mln.). De compensatie van het Schap vindt plaats met inzet van de reserves. Om financieel gezond te worden is sinds september 2019 een verbetertraject gestart dat in 2020 zijn bestuurlijke besluitvorming krijgt. 

Risico's 

Financiële risico’s worden afgedekt door de Tomingroep BV, voor zover de reserves toereikend zijn. Voor 2018 is het geconsolideerd vermogen van de WSW en Tomingroep B.V. als adequaat zijn beoordeeld. Voor zover de reserves toch niet toereikend zouden zijn, komt een eventueel tekort voor rekening van de deelnemende gemeenten.

 

Kerngegevens

 

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm BV
Programma Programma 6: Werk en Inkomen
Taakvelden 6.4 Begeleide participatie
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes en Almere.
Doel/Openbaar belang
De gemeenschappelijke regeling richt zich op het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk Wsw’ers richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur heeft negen leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang
De Rijksvergoeding o.b.v. de meicirculaire 2018 ad. € 1.837.597 wordt doorbetaald aan Tomingroep. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
Eigen vermogen per 1-1-2019 €    1.906.000
Vreemd vermogen per 1-1-2019 € 10.625.000

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

0,18
Eigen vermogen per 31-12-2019 €   1.906.000 (begroot)
Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 13.000.000 (begroot)
Solvabiliteit per 31-12-2019 0,15
Geraamd resultaat 2019 Het verwachte resultaat is € 785.000 negatief.  In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. 
Tomingroep BV
Eigen vermogen per 1-1-2019 € 21.392.000
Vreemd vermogen per 1-1-2019 €   8.331.000
Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV 2,57
Eigen vermogen per 31-12-2019 € 19.100.000 (begroot)
Vreemd vermogen per 31-12-2019 €   7.600.000 (begroot)
Solvabiliteit per 31-12-2019 2,51
Geraamd resultaat 2019 Het verwachte resultaat is ca. € 2.300.000 negatief.

 

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Crailo werden in 2019 de volgende werkzaamheden opgepakt binnen de GEM Crailo BV. Er is een stedenbouwkundig en landschapsplan opgesteld dat op 17 december is vastgesteld door de colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren. Dit plan is vervolgens toegestuurd ter behandeling in de raden van deze drie gemeenten. Daarnaast is er een start gemaakt met het circulair slopen van een aantal van de bestaande opstallen. De interne organisatie is actief betrokken bij de door de GEM Crailo BV op te stellen stukken.
 

Risico's 

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

Kerngegevens

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm BV
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 8.1 Ruimtelijke Ordening
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang
Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de
groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het
Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang
Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de
verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren.
Financieel belang
Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Eigen vermogen per 1-1-2019 € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen per 1-1-2019 Zie toelichting
Toelichting
Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin
is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln., waarvan de maximale opnamelimiet tot 1 juli
2020 is vastgesteld op € 10 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren
voor 10%.

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

n.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2019 € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen per 31-12-2019 Zie toelichting
Solvabiliteit per 31-12-2019   EV / VV n.v.t.
Geraamd resultaat 2019

Het saldo contante waarde per 1-1-2020, verdisconteerd met 2%, bedraagt 1.519.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2029 van €1.851.000.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling voert de taken uit die voortvloeien uit de Archiefwet voor de gemeente Gooise Meren en Huizen: de bewaring en het beheer van overgebrachte, historische archieven, de dienstverlening daaruit en toezicht en advisering inzake het informatiebeheer van de aangesloten gemeenten. Dit laatste omdat nu gevormde informatie het archief van de toekomst is. Plaats van vestiging is Naarden-Vesting.

Gooise Meren is centrumgemeente van deze lichte gemeenschappelijke regeling. Het gemeentearchief heeft geen eigen begroting. De diverse archiefgerelateerde posten worden binnen de begroting van de gemeente Gooise Meren begroot. De gemeente Huizen betaalt een vaste bijdrage per inwoner, die jaarlijks wordt geïndexeerd. In het begrotingsjaar 2019 hebben zich geen veranderingen voorgedaan, aangezien de fusieonderzoekplannen naar een combinatie van de eigen archiefdienst met de dienst die onder de centrumgemeente Hilversum ressorteert, nog niet tot een voorstel aan de gemeenteraad hebben geleid.

Risico's 

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft, ook de archiefdienst moet mee in de digitalisering van de dienstverlening.

Kerngegevens

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Gooise Meren is centrumgemeente o.g.v. art. 8 Wgr
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen
Doel/Openbaar belang
Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt
jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de
kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang
Gemeente Gooise Meren heeft 1 vertegenwoordiger in de commissie van advies.
Financieel belang
Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd. Er is geen afzonderlijke begroting.
Eigen vermogen per 1-1-2019 N.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1-2019 N.v.t.

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

N.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2019 N.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12-2019 N.v.t.
Solvabiliteit per 31-12-2019 N.v.t.
Geraamd resultaat 2019 N.v.t.

 

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Risico's 

Het leerlingaantal is afgenomen met 60 leerlingen. De trend voor de aankomende jaren is een licht dalend leerlingaantal.

Het ziekteverzuim schommelt in 2019 tussen 4,5% en 6%, net onder het landelijk gemiddelde.

Uit de laatste kwartaalrapportage van Talent Primair blijkt dat er in 2019 € 60.000 meer is uitgegeven dan geraamd. De personele lasten zijn toegenomen vanwege het lerarentekort: Talent Primair kiest ervoor om op scholen waar goed personeel te vinden is, extra mensen (boven-formatief) aan te nemen, waardoor de noodlijdende scholen ook bemenst kunnen worden. Het tekort kan door Talent Primair gefinancierd worden uit de reserves. 

 

 

Kerngegevens

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Stichting
Programma Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Taakvelden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Deelnemende gemeenten
Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdemeren, Stichtse Vecht en Laren.
Doel/Openbaar belang
Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise
Meren, Stichtse Vecht, Wijdemeren, Weesp, Huizen en de BELgemeenten.
De gemeenten zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten.
Bestuurlijk belang
De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de
bovengenoemde gemeenten van het werkgebied. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van
Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeurbestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3
leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert. De directeurbestuurder
heeft een actieve informatieplicht. Hij informeert de RvT en de Regiegroep tijdig, zowel over de voortgang als ook wanneer er
(financiële) omstandigheden ontstaan die de continuïteit van de stichting in gevaar brengen.
Financieel belang
De gemeente Gooise Meren heeft een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting.
Eigen vermogen per 1-1-2019 € 5.975.354
Vreemd vermogen per 1-1-2019 € 4.709.694

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

1,27
Eigen vermogen per 31-12-2019 € 5.975.354
Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 5.029.636
Solvabiliteit per 31-12-2019 1,19
Geraamd resultaat 2019 € 0

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2019.

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2019.

Kerngegevens

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm N.V.
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.5 Treasury
Deelnemende gemeenten Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang
BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de
gemeente.
Bestuurlijk belang
De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. Muiden had 3.510 aandelen en Bussum
97.188 aandelen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang
De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)
Eigen vermogen per 1-1-2019 € 4,991miljard
Vreemd vermogen per 1-1-2019 € 132,518 miljard

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

3,8%
Eigen vermogen per 31-12-2019 € 4.887 miljard
Vreemd vermogen per 31-12-2019 € 144,802 miljard
Solvabiliteit per 31-12-2019 3,4%
Geraamd resultaat 2019

Het gerealiseerd resultaat is € 163 miljoen. BNG Bank stelt conform het kapitalisatie- en dividendbeleid voor om € 71 miljoen uit te keren aan aandeelhouders. Het dividend bedraagt € 1,27 per aandeel. Het uit te keren dividend wordt in 2020 uitgekeerd. Voor gemeente Gooise Meren betekent dit een dividend uitkering van € 127,886.

 

 

 

 

 

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Ontwikkelingen

In 2019  zijn er voor de MRA twee belangrijke ontwikkeling: er heeft een uitvoerig onderzoek plaatsgevonden naar de governance van de MRA en de agenda MRA 2.0 – de MRA agenda voor de komende 4 jaar - is opgesteld. Daarnaast  zijn de acties uit de vigerende MRA agenda uitgevoerd.

MRA agenda 2019

De MRA agenda 2019 omvat div acties op het vlak van economie, bouwen en wonen en mobiliteit. Het accent op het vlak van Economie lag op het versterken van innovatiekracht door het organiseren van de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Wat betreft de component Ruimte lis er vooral aandacht voor bouwen en wonen (afstemming programmering woningbouw), het uitvoeren van de  vastgoed strategie, het ontwikkelen van een regionale accommodatiestrategie, werken aan de energietransitie en uitvoering geven aan actieprogramma  landschap. Op het vlak van mobiliteit is vooral aandacht gegaan naar knooppuntontwikkeling rondom stations en deelname aan diverse mobiliteitsprojecten (MIRT Oostkant Amsterdam, optimalisering verbinding Almere - Gooi - Utrecht, etc.).

MRA agenda 2.0

De MRA agenda 2.0 is met input van de deelnemende partij op gesteld.  Er is gekozen voor een agenda die is opgebouwd uit een drietal opdrachten die elk een beperkt aan aantal uitvoeringslijnen kennen. De regio Gooi en Vechtstreek heeft gepleit  voor een aparte uitvoeringslijn landschap. Deze is onderdeel van de opdracht bouwen voor de woningbehoefte en het verbeteren van de leefkwaliteit. De ander opdrachten zijn: werk maken van een veerkrachtige, inclusie schonen MRA-economie en vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem. De agenda wordt begin 2020 vastgesteld.

 

Governance

Op basis van gesprekken met deelnemers en kennisname van ambities is in opdracht van de regiegroep een onderzoek uitgevoerd naar de opbrengsten van de MRA samenwerking. De onderzoekers signaleren verdeeldheid en ook handelingsverlegenheid. De onderzoekers wijzen op het belang van een visie, focus in de uitvoering, leiderschap en een organisatievorm waardoor die slagvaardig werken meer kan heeft. De uitwerking van de aanbevelingen krijgt in 2020 z’n beslag.

 

Risico's

Deelname aan de MRA  is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee. Het niet meedoen aan de MRA is eerder een risico, omdat de middelen die vanuit het rijk naar de MRA kunnen vloeien dan minder snel in het bereik van onze gemeente komen. Investering in de MRA door deelname aan projecten of het nemen van een trekkersrol vraagt extra capaciteit en middelen.

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen als regio aan de MRA deel om meer invloed te hebben

Kerngegevens

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Regeling zonder meer (bestuurlijk convenant)
Programma Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Taakvelden

3.1 Economische ontwikkelingen

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.3 Wonen en bouwen

Deelnemende gemeenten 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam 
Doel/Openbaar belang Dienen van de economie en leefbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam
Bestuurlijk belang Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB)
Financieel belang Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is € 1,50 per inwoner
Eigen vermogen per 1-1-2019 N.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1-2019 N.v.t.

Solvabiliteit per 1-1-2019 EV / VV

N.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2019 N.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12-2019 N.v.t.
Solvabiliteit per 31-12-2019 N.v.t.  
Geraamd resultaat 2019

N.v.t.

 

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019

Terug naar navigatie - Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2019

 

Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Regio Gooi en Vechtstreek 0.4 Overhead 26.395
  1.2 Openbare orden en veiligheid 3.960
  3.1 Economische ontwikkeling 59.840
  4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 152.806
  5.5 Cultureel erfgoed 119.680
  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 71.391
  6.2 Wijkteams 55.562
  6.5 Arbeidsparticipatie 235.664
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 192.940
  6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 272.787
  6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33.370
  6.82 Geëscaleerde zorg 18- 605.120
  7.1 Volksgezondheid 2.043.581
  7.3 Afval 5.191.503
  7.4 Milieubeheer 59.840
  7.5 Begraafplaatsen en crematoria 20.178
  8.1 Ruimtelijke Ordening 99.733
  8.3 Wonen en bouwen 115.376
Totale gemeentelijke bijdrage   9.359.729

 

Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.267.657
Totaal gemeentelijke bijdrage   4.267.657

Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Stichting Goois
Natuurreservaat
5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie) 544.010
Totaal gemeentelijke bijdrage   544.010

Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
OFGV
7.4 Milieubeheer 785.211
Totaal gemeentelijke bijdrage   785.211

Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Coöperatie Gastvrije
Randmeren U.A.
2.4 Economische havens en waterwegen 32.977
Totaal gemeentelijke bijdrage   32.977

Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Werkvoorzieningschap
Tomingroep
6.4 Begeleide participatie 1.837.597
Totaal gemeentelijke bijdrage   1.837.597