Toelichting op de balans

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

 

Materiële vaste activa

Overzicht onderdelen materiële vaste activa (x € 1.000)

1-1-2019

31-12-2019

Gronden uitgegeven in erfpacht

373

          355

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

46.654

45.874

Overige investeringen met een economisch nut

94.891

88.854

Totaal investeringen economisch nut

141.917

135.083

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

27.960

29.373

Totaal

169.877

164.456

 Overzicht investeringen met een economisch nut waarvoor om de kosten te verminderen een heffing kan worden geheven:

(x € 1.000)

Boekwaarde   1-1-2019

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdrage derden

Afwaardering duurzame waarde        vermindering

Boekwaarde 31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

45.630

593

132

1.227

0

0

44.863

Vervoermiddelen

23

45

0

5

0

0

63

Machines, apparaten en installaties

56

0

0

11

0

0

45

Overige materiële vaste activa

946

8

6

45

0

0

903

Totaal

46.654

646

138

1.288

0

0

45.874

Toelichting

In 2019 is er voor ca. € 0,6 miljoen geïnvesteerd. Hiervan bestaat het grootste gedeelte uit rioleringsprojecten. Voor enkele daarvan zijn de uitgaven gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering. Dit betreffen de volgende investeringen: Riolering Beerensteinerlaan ad. € 20.778 en Emmaschool Lomanplein riool ad. € 111.598.

Hieronder een opsomming van de grootste projecten:

Projectnaam

Uitgaven

Subsidie

Aansluiten woonboten Muidertrekvaart Vrijverval/pers

303.394

          0

Rioolaansluiting Landgoed Hoogerlust bouwkundig

96.614

0

 

Overzicht overige Investeringen met een economisch nut:

(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Afwaardering duurzame waarde vermindering Boekwaarde 31-12-2019
Gronden uitgegeven in erfpacht 373 0 18 0 0 0 355
Gronden en terreinen 20.112 0 5.419 0 0 0 14.693
Woonruimten 176 0 0 23 0 0 152
Bedrijfsgebouwen 65.770 2.517 281 3.272 288 0 64.447
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.333 599 0 580 86 0 5.267
Vervoermiddelen 665 568 0 109 0 0 1.124
Machines, apparaten en installaties 1.480 896 0 284 0 0 2.093
Overige materiële vaste activa 1.354 0 0 276 0 0 1.078
Totaal 95.263 4.580 5.718 4.543 374 0 89.209

Toelichting

Volgens artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

Toelichting grootste/belangrijkste investeringen:

De investering in bedrijfsgebouwen betreffen de volgende projecten:

Projectnaam

Uitgaven

Vituscollege 514.504
Renovatie Bussumse Montessorieschool     378.653
IKC Muiden 291.811
Voorbereidingskrediet renovatie Vondelschool 286.362
Godelindeschool 241.844
Voorbereidingskrediet nieuwbouw Tweemaster 217.120
Voorbereidingskrediet renovatie Julianaschool Dalton 161.418
Aanpassen gebouw voor Emmaschool 141.652

De investering in grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft de wijziging van een voetbalveld naar een hockeyveld in Naarden en bouwkundige activiteiten kantine en terras NVC. De investeringen in vervoermiddelen betreft tractiemiddelen en de investeringen op machines, apparaten en installaties betreft automatisering.

De desinvestering op gronden uitgegeven in erfpacht betreft de verkoop van erfpacht gronden. De desinvesteringen op gronden en terreinen betreffen de overboeking ( 5,4 mln.) van grondaankopen Bredius naar de grondexploitatie Bredius. De desinvestering bij bedrijfsgebouwen betreft een afboeking bureaustoelen van vm. stadskantoor Naarden en een overboeking naar het investeringsproject Centrum Keverdijk.

De bijdrage van derden aan bedrijfsgebouwen betreft een vergoeding in de plankosten van het investeringsproject Centrum Keverdijk en een specifieke uitkering stimulering sport voor bouwkundige activiteiten kantine en terras NVC.

De bijdrage van derden aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft een specifieke uitkering stimulering sport voor de wijziging van een voetbalveld naar een hockeyveld in Naarden

Een overzicht van alle lopende investeringen vindt u in bijlage 1.

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

x ( 1.000) Boekwaarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Afwaardering duurzame waarde vermindering Boekwaarde 31-12-2019
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 27.960 6.906 1.647 1.105 2.740 0 29.373
Totaal 27.960 6.906 1.647 1.105 2.740 0 29.373

Toelichting

In 2019 is geïnvesteerd in diverse projecten voor in totaal € 6,9 miljoen. Hiertegenover staan subsidies van o.a. Provincie Noord-Holland en Nationaal Groenfonds. Hieronder een opsomming van de grootste investeringen.

Projectnaam

Uitgaven

Subsidie

Ontsl.weg A1- Krijgsman/Bredius-3 bruggen 3.032.610 1.371.500

Aanleg passantenhaven

811.957 800.210

Rotonde Rijksweg-Churchillstraat

578.011 147.560

Wandelpad Vesting-Stadzigt  

443.169 355.559

Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) 

354.564 0

Uitv. krediet project centrum Keverdijk

226.951 0

Herinrichting Stationsgebied

152.346 0

Verv. fiets-voetbruggen O.Blaricummerwerg

145.080 0

Voorber. krediet verder met de Vesting Muiden

121.375 0

Herbouw brug in de Goog           

108.808 0

De desinvestering betreft voornamelijk een onttrekking uit de reserve grote projecten Muiden en reserve bovenwijkse voorziening Krijgsman (totaal 1,6 mln.) ten gunste van het project Ontsluitingsweg A1- Krijgsman/Bredius-3 bruggen

 Financiële vaste activa

 

Overzicht financiële vaste activa
(x € 1.000)

Boekwaarde   1-1-2019

Toename

Aflossingen

Afschrijvingen

Afwaardering duurzame waarde vermindering

Boekwaarde 31-12-2019

Kapitaalverstrekkingen aan:

 

 

 

 

 

          

 • Deelnemingen

252

0

0

0

0

252

Overige langlopende leningen

118

0

0

0

0

118

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

25.502

625

609

0

0

25.517

Totaal

25.871

625

609

0

0

25.887

 

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Voorraden

Overzicht opgenomen voorraden (x € 1.000)

1-1-2019

31-12-2019

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

1.164

302

Gereed product en handelsgoederen

20

9

Totaal

1.185

311

 

Gereed product en handelsgoederen

Dit betreft de voorraad gezondheidsverklaringen.

 

Onderhanden werk, Bouwgronden in exploitatie

Bouwgronden in exploitatie ( x  € 1.000)

Storklocatie

Bredius

Boekwaarde  01-01-2019 1.390 0
Verliesvoorziening -227 0
Boekwaarde  01-01-2019, incl. verliesvoorziening 1.163  
Investeringen en overige vermeerderingen:    
 • Grondaankopen
  3.834
 • Bouwrijp maken
  1.681
 • Rentekosten
28  
 • Overige bestedingen
126 118
 • Storting in Alg Res. Grondexploitatie (t.b.v. volkshuisvestingsfonds)
   
 • Bij resultaatbestemming storten in Algemene Reserve Grondexploitatie
   
Opbrengsten (verminderingen)    
 • Verkopen
-792  
 • Overige opbrengsten
-26  
 • Bij resultaatbestemming onttrekken uit Algemene Reserve Grondexploitatie
   
 • Winst uitname
   
Mutaties in verliesvoorziening 13 -5.843
Boekwaarde 31-12-2019 excl. verliesvoorziening 726 5.633
Verliesvoorziening -214 -5.843
Boekwaarde 31-12-2019, incl. verliesvoorziening 512 -210
Nog te verwachten kosten:    
 • Bouwrijp maken
  4.581
 • Rentekosten
14 434
 • Overige bestedingen
20 927
Nog te verwachten opbrengsten:    
 • Verkopen
-526 -4.846
 • Overige opbrengsten
-20 -278
Verwacht eindresultaat (nadeel) 214 5.843

Toelichting

Om te bepalen met welke verliesvoorzieningen voor de lopende grondexploitaties we te maken krijgen, zijn we uitgegaan van de contante waarde van de toekomstige baten en lasten.

Voor de Storklocatie verwachten we een negatief eindresultaat. Om dit verlies te dekken is een voorziening gevormd. Deze is in bovenstaande tabel verwerkt. Dit geldt ook voor de in 2019 vastgestelde grondexploitatie Bredius. Voor een verdere toelichting verwijzen we u graag naar paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder

Overzicht Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder (x € 1.000) Balanswaarde  31-12-2018 Boekwaarde 31-12-2019 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen 8.283 9.584 0 9.584
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0 0 0
Overige vorderingen:        
Debiteuren 7.813 8.554 -2.132 6.422
Overige vorderingen 223 -25 0 -25
Totaal 16.318 18.114 -2.132 15.981

 

De post debiteuren is als volgt opgebouwd Vordering Voorz. Dub.debiteuren
Privaat rechtelijk 5.291.754 -64.434
Publiek rechtelijk 641.678 -475.840
Sociale zaken Terugvordering en verhaal 2.620.666 -1.588.110
Totaal 8.554.097 -2.132.384

Liquide middelen

Overzicht liquide middelen (x € 1.000)

Boekwaarde   1-1-2019

Boekwaarde 31-12-2019

Kassaldi

10

11

Banksaldi

2

2

Totaal

12

13

Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren houdt in dat de centrale overheden hun liquide middelen, als die een gemeentegerelateerde norm overstijgen, onder moeten brengen bij het ministerie van Financiën. Dit gebeurt in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. De genoemde norm is ingesteld op 0,75% van het begrotingstotaal en was voor 2019 € 990.540. De gemeente zou dus gemiddeld per kwartaal niet meer dan € 990.540 positief mogen staan op alle bankrekeningen samen. Onderstaand overzicht laat zien dat wij voor elk kwartaal in 2019 onder dit drempelbedrag bleven. 

Drempelbedrag schatkistbankieren
(x € 1.000)

1e kwartaal 2019

2e kwartaal 2019

3e kwartaal  2019

4e kwartaal 2019

1. Gemiddeld buiten de schatkist

137

760

301

618

2. Drempelbedrag

991

991

991

991

3. Ruimte onder het drempelbedrag (2-1)

853

231

690

373

4. Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Overlopende activa

Overlopende activa gerubriceerd (x € 1.000) Boekwaarde
31-12-2018
Boekwaarde
31-12-2019
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:    
 • het Rijk
1.592 441
 • overige Nederlandse overheidslichamen
866 578
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen  9.307 4.224
Overige vooruitbetaalde bedragen 679 1.190
Totaal 12.445 6.433

Toelichting

De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor meer andere investeringsprojecten te dekken. In onderstaand overzicht staat per subsidie het verloop ervan in 2019. Deze bedragen moeten nog ontvangen worden. De kosten voor het project zijn hiervoor al gemaakt.

Verloopoverzicht van in 2019 nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

Overzicht van de in de balans opgenomen voorschotbedragen (x € 1.000) die we nog van Europese en Nederlandse overheidsinstanties moeten ontvangen.

Subsidienummer (x € 1.000) Beschrijving Saldo per 31-12-2018 Toevoegingen 2019 Ontvangen 2019 Saldo per 31-12-2019
Het Rijk          
  Teruggave BTW uitwateringskanaal 1.134   1.134 0
1036519 BRIM Weeshuiskaz./Comenius N 3   1 2
1036202 BRIM Stadhuis Naarden 29   11 18
1036446 BRIM Stadsarch. Cattenhage 8 14   6 8
1038244 Brim 2013 St. Nicolaaskerk 3     3
BSK-2012/217796 Railscherm Uitvoering (2015/2016) 410     410
Overige Nederlandse overheidslichamen:          
472376/599278 Provincie Noord Holland Meerweg 246   246 0
473701/604775-630869 Thijssepark 66   0 66
472375/599220 Provincie Noord Holland Westereng Deelplan 5 405   0 405
792353/832414 Muiden Noord West 150   150 0
247751/367031 Veldheimer/Botweg 0   0 0
473716/603341 Verkeersmaatregelen Oranje Nassaupark 0     0
992379/1003333 Verb.Vesting Stadzicht 0 107   107
Totaal   2.458 107 1.546 1.019

 

 

Vaste passiva

Terug naar navigatie - Vaste passiva

Reserves en voorzieningen

Een groot deel van het vermogen van de gemeente bestaat uit reserves en voorzieningen. Het verschil zit hier in: reserves maken deel uit van het eigen vermogen dat in principe vrij besteedbaar is; voorzieningen daarentegen behoren tot het vreemd vermogen dat met het oog op reële risico’s of egalisatie van onvermijdelijk kosten is gevormd. Bijvoorbeeld groot onderhoud of verplichtingen.

Reserves

Samen met het saldo van rekening van baten en lasten vormen de reserves het eigen vermogen van de gemeente. Het totaal van het eigen vermogen bedroeg eind 2019 afgerond € 53 miljoen, onderverdeeld als volgt:

 

Het eigen vermogen van de gemeente Gooise Meren (x € 1.000) Boekwaarde
31-12-2018
Boekwaarde
31-12-2019
Algemene Reserves 28.726 33.018
Bestemmingsreserves 27.963 18.151
Resultaat na bestemming 1.502 1.657
Totaal 58.192 52.826

 

Reserves (x € 1.000) Saldo     31-12-2018 Toevoeging Onttrekking Vermindering Resultaatbestemming Saldo     31-12-2019
Toevoeging Onttrekking
Algemene Reserve  28.726 12.260 8.843   874   33.018
Totaal Algemene reserve  28.726 12.260 8.843 0 874 0 33.018
Bestemmingsreserves:              
Algemene reserve Grondexploitatie 5.808 0 4.134       1.675
Reserve Parkeren Centrum Bussum/Scapino 2.179 0 0       2.179
Reserve Godelinde 8.854 0 5.770       3.085
Exploitatie markten 41 0 41       0
Exploitatie begraafplaatsen 159 0 159       0
Reserve bruggen 219 0 219       0
Reserve grondwater Masterplan 't Gooi 64 0 21       43
Onderwijsachterstandenbeleid 202 0 202       0
Reserve Sociaal Domein 4.207 0 1.418       2.789
Bovenwijkse voorzieningen 865 0 825       40
Reserve Grote projecten Muiden 2.750 125 784       2.091
Egalisatiereserve Primair 40 0 3       37
Reserve uitbreiding sportvoorzieningen 1.352 0 153       1.198
Reserve Buurtsportcoaches 246 0 246       0
Reserve Groot onderhoud De Zandzee 786 0 0       786
Reserve Tijdelijke tekorten Wabo 63 0 63       0
Reserve Groen beleidsplan 130 0 0       130
Reserve MFA Keverdijk 0 5.723 3.723       2.000
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 0 2.100 0       2.100
Totaal bestemmingsreserves  27.963 7.948 17.760 0 0 0 18.151
Totaal reserves  56.690 20.208 26.603 0 874 0 51.169

Toelichting reserves 2019

Naam

Algemene Reserve

Aard

Algemene reserve

Reden

Bufferfunctie voor opvangen van tegenvallers en afdekken risico’s.

 

Naam

Algemene reserve grondexploitatie

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Dekking voor onzekere toekomstige exploitatiesaldi grondexploitaties door verrekening van winsten en verliezen.

 

Naam

Reserve Parkeren Centrum Bussum

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Reserve is ingesteld om het openbaar parkeren in Bussum te verbeteren.

 

Naam

Reserve Godelinde

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld.

 

Naam

Reserve exploitatie markten

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

De marktgelden worden op grond van de Marktgeldverordening geïnd. Daarbij is als doelstelling gesteld dat de marktexploitatie kostenneutraal kan plaatsvinden. De exploitatie van de markt kostte in het verleden minder dan begroot, waardoor een reserve was opgebouwd. De reserve is echter niet meer toereikend om het jaarlijks nadelig saldo van de markten aan te onttrekken, waardoor is besloten de reserve op te heffen.

 

Naam

Reserve exploitatie begraafplaatsen

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

De exploitatie van de begraafplaatsen is op dit moment niet kostendekkend te exploiteren. Een tariefegalisatie via een reserve is daardoor niet mogelijk. Besloten is de reserve op te heffen en het bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

 

Naam

Reserve Bruggen

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten bruggen. Omdat in 2018 het onderbouwd meerjaren onderhoudsplan is vastgesteld, is besloten deze reserve op te heffen en het saldo te laten vrijvallen ten gunste van de onderhoudsvoorziening.

 

Naam

Reserve Grondwater Masterplan ‘t Gooi

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Bestemd voor dekking van de kosten van het regionaal convenant aanpak bodemwaterproblematiek Bussum

 

Naam

Reserve Onderwijsachterstandenbeleid

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een structureel budget in de begroting opgenomen. Het restantbedrag in de reserve kan hiervoor niet worden aangewend en besloten is de reserve op te heffen.

 

Naam

Reserve Sociaal domein

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

De reserve wordt aangehouden in verband met de transformatie van het sociaal domein ter uitvoering van de plannen vanuit het college uitvoeringsprogramma.

 

Naam

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Ontwikkeling van bovenwijkse voorzieningen gerelateerd aan de kosten van de aanleg van de toerit A1 en de brug naar de Krijgsman.

 

Naam

Reserve Grote projecten Muiden

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Voor de grote projecten In Muiden is in 2013 een bestemmingsreserve ingesteld. Het doel is om de financiële voor- en nadelen van de projecten die onder het projectbureau vallen via deze bestemmingsreserve te laten lopen. Hierdoor wordt de reguliere begroting van de gemeente niet beïnvloed door zaken aangaande het projectbureau.

 

Naam

Egalisatiereserve Primair

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Bedoeld om de interne rentekosten van een verstrekte renteloze lening te dekken. Deze lening maakt de continuering mogelijk van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, Naarden

 

Naam

Reserve Uitbreiding Sportvoorzieningen

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden.

 

Naam

Reserve Buurtsportcoaches

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Voor buurtsportcoaches is een structureel budget in de begroting opgenomen. Het restantbedrag in de reserve kan hiervoor niet worden aangewend en besloten is deze reserve op te heffen.

 

Naam

Reserve Groot onderhoud De Zandzee

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Deze reserve is ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten gebouwen, in afwachting van een onderbouwd meerjaren onderhoudsplan. Daarna kan de reserve worden opgeheven en het saldo vrijvallen ten gunste van de onderhoudsvoorziening.

 

Naam

Reserve Tijdelijke tekorten Wabo

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Het is niet toegestaan om een reserve aan te houden om legesopbrengsten i.v.m. de kostendekkendheid te egaliseren. Van deze reserve wordt dan ook geen gebruik meer gemaakt en besloten is deze op te heffen.

 

Naam

Reserve MFC Keverdijk

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk was een reserve ingesteld. Het MFC wordt echter door een derde ontwikkeld en besloten is om alleen nog een bedrag te reserveren voor de afkoop van de huur voor 25 jaar door de gemeente van een deel van het MFC.

 

Naam

Reserve Groen Beleidsplan

Aard

Bestemmingsreserve

Reden

Deze reserve is ingesteld om de komende jaren de kwaliteit van het openbaar groen in Muiden te verbeteren.

 

Voorzieningen

Financiële voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en worden gevormd om reële risico’s, egalisatie van tarieven of onvermijdelijke kosten te dekken. Bijvoorbeeld groot onderhoud of verplichtingen.

 

Voorzieningen (x € 1.000 Boekwaarde 31-12-2018 Boekwaarde 31-12-2019
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 9.167 7.173
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 6.037 4.105
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 8.625 8.588
Totaal 23.829 19.866

 

Overzicht verloop voorzieningen

Voorzieningen (x € 1.000) Saldo
31-12-2018 
Toevoeging  Onttrekking  Resultaat bestemming  Saldo
31-12-2019
Toevoeging Onttrekking
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:            
Spaarpremies hypotheken ambtenaren  87 7 0     94
Afkoop onderhoud graven 1.403 90 110     1.383
Voorziening wachtgeld en pensioenen 7.095 1.167 2.941     5.321
Voorziening Personele kosten 582 93 301     375
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 9.167 1.358 3.351 0 0 7.173
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:            
Voorziening groot onderhoud Breeduit 614 0 614     0
Voorziening onderhoud gebouwen -149 2.315 1.644     521
Voorziening onderhoud wegen  3.708 1.740 2.514     2.934
Voorziening onderhoud gebouwen begraafplaats 94 0 94     0
Voorziening onderhoud schoolgebouwen 224 0 224     -0
Voorziening onderhoud Zwembad De Zandzee 0 0 0     0
Voorziening onderhoud Sport 560 0 560     -0
Voorziening onderhoud Kunstwerken 739 334 438     634
Voorziening groenbeheer LNC 201 0 201     0
Voorziening onderhoud Water 45 45 75     15
Voorziening onderhoud Zwembad De Lunet 0 235 235     0
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 6.037 4.669 6.600 0 0 4.105
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:            
Egalisatie rioolheffing 6.925 77 396     6.606
Egalisatie afvalstoffenheffing 1.656 459 736     1.379
Egalisatie sociale recherche  44 8 11     42
Vervangingsinvest. riolering 0 694 132     562
Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 8.625 1.238 1.274 0 0 8.588
Totaal voorzieningen 23.830 7.264 11.226 0 0 19.866

 

Naam

Voorziening Wachtgeld Verplichtingen

Aard

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Reden

Bedoeld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en wethouders te bekostigen, evenals de pensioenen van wethouders

 

Naam

Voorziening Personele kosten

Aard

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Reden

Ingesteld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en de financiële gevolgen van sociaal plan te bekostigen

 

Naam

Voorziening afkoopsommen begraafrechten

Aard

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Reden

Deze voorziening is Ingesteld om de lasten en baten te egaliseren voor het onderhoud aan graven waarvoor een afkoopsom is ontvangen.

 

Naam

Voorziening spaarpremies hypotheken en ambtenaren

Aard

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Reden

Deze voorziening is ingesteld om de uitkering van het benodigde kapitaal zeker te stellen. De deelnemers in de regeling zijn daardoor gegarandeerd van de aflossing van de hypotheek aan het eind van de looptijd

 

Naam

Diverse onderhoudsvoorzieningen

Aard

Onderhoudsvoorzieningen

Reden

Ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten van het (groot) onderhoud van wegen, civieltechnische kunstwerken, waterwegen, zwembad De Lunet en gemeentelijke gebouwen.

 

Naam

Egalisatievoorzieningen rioolheffing en afvalstoffenheffing

Aard

Door derden beklemde middelen voor een specifieke aanwending

Reden

Bestemd voor de egalisatie van lasten in relatie tot de daarvoor ingestelde heffing of leges

 

Naam

Egalisatievoorziening Sociale recherche

Aard

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending

Reden

Met het doel incidentele investeringsuitgaven te egaliseren

 

Naam

Voorziening Vervangingsinvestering riolering

Aard

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Reden

Deze voorziening is ingesteld om te sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen. In het jaar dat de vervangingsinvestering riolering wordt gerealiseerd, kan de opgebouwde spaarvoorziening daarop in mindering worden gebracht.

 

 

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste Schulden (x € 1.000) Saldo
31-12-2018
Vermeerdering Aflossingen Saldo
31-12-2019
Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 70.160 11.000 7.118 74.042 2.143
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 44.235 0 1.267 42.969 657
Waarborgsommen 51 252 5 297  
Totaal 114.446 11.252 8.390 117.308 2.800

 

Toelichting

Dit jaar hebben wij een langlopende lening van € 10 miljoen afgesloten. In 2019 is € 7,4 miljoen afgelost. De totale schuld is met € 2,6 miljoen toegenomen.

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva

 

Vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar (x € 1.000) Boekwaarde
31-12-2018
Boekwaarde
31-12-2019
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 8.409 6.160
Overige vlottende schulden:    
Crediteuren 8.567 5.380
Overige schulden 2.017 270
Totaal 20.368 11.810

 

Toelichting

De gemeente Gooise Meren heeft  twee kortlopende leningen van in totaal € 12 miljoen afgelost. Daarna hebben wij één langlopende lening van € 10 miljoen afgesloten.

 Overlopende passiva 

Overlopende passiva (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2018 Boekwaarde 31-12-2019
Nog te betalen bedragen 5.632 6.695
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:    
 • het Rijk
900 2.087
 • overige Nederlandse overheidslichamen
2.160 591
Overige vooruit ontvangen bedragen 181 1.898
Totaal 8.873 11.271

 

Toelichting

De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor onder andere investeringsprojecten te financieren. In onderstaand overzicht wordt per subsidie het verloop in 2019 weergegeven. Deze bedragen hebben we dus ontvangen en moeten nog gebruikt worden.

 

 

Subsidienummer (x € 1.000) Beschrijving Saldo per    31-12-2018 Toevoegingen 2019 Ontvangen 2019 Gemaakte kosten 2019 Saldo per    31-12-2019
Het Rijk 899       2.087

SPUK 0 157     157
  Geluidsanering voorbereiding 7       7
M2015119 Onderwijsachterstandenbeleid 2014/2015 23     23 0
UWHS170094 Rest. sub. Hakkelaarsbrug 2018 2     2 0
1036227 Turfloods 5   2   7
1044927 Toren Grote Kerk Naarden 54   14 6 62
1059994 Kerktoren Muiderberg 12   3   15
1043314 Verder met de vesting, bastion VII en VIII 18   6   24
1044295 Verder met de vesting, bastion VI en IX en courtine 30   9   39
BSV 2011057265 Railschermenproject voorbereiding 516   250   766
BS2018106003 Geluidsan. Landstraat uitv.1e 2e term 49   32   81
IenW/BSK-2018/170767 Geluidsan.Huizerweg Oost uitv. 25   37   62
IenW/BSK-2018/170757 Geluidsan.Centuurbaan uitv. 26   70   96
IenW/BSK-2018/178339 Geluidsan.Brinklaan,Kerkstr, Nieuwstraat uitv. 31   45   76
IenW/BSK-2018/234657 Geluidsan.Laarderweg uitv. 46   118   164
IenW/BSK-2018/195655 Geluidsan.Huizerw.West uitv. 57   184   241
IenW/BSK-2019/315 Geluidsanering Generaal de la Reylaan 0 150 138   288
Overige Nederlandse overheidslichamen: 2.160       591
2010-35722 Stedelijke vernieuwing ISV 2010-2014 Bouw 358     70 288
2010-4814 Spoorzone Zuid Bensdorp 165     165 0
88899/861687 Energiebesparing bestaande woningbouw 4     4 0
869975 / 879883 Verder met de Vesting  134       134
992379/1003333 vs verb Vesting-Stadzigt 300     300

0

803140/842741 Stimuleringsfonds bedrijventerreinen Gooise Meren 95      

95

81918/20026101 27164 ST.AFVALF.Nedvang  243     169

74

  Van RO Alg nr Specifiek RO of project 861     861

0

Totaal   3.060 307 910 1.642

2.678

 

 

 

 

 

 

 

Niet in balans opgenomen rechten/ verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet in balans opgenomen rechten/ verplichtingen

Overzicht directe borgstellingen en achtervang

 

Op 1 januari 2019 bedroeg het saldo aan geldleningen met een garantierelatie, afgesloten met externe partijen € 8.037.728. Deze partijen hebben bij het afsluiten van de geldlening een verzoek ingediend bij de gemeente voor een garantstelling en hebben deze ook verkregen. De gemeente staat garant voor 100 procent of een lager percentage van die geldleningen. Het bedrag waarvoor de gemeente eind 2019 nog garant staat is € 12.396.983. De toename hiervan heeft te maken met de nieuwe garantstellingovereenkomst van 5 mln. In 2019 heeft de gemeente geen betalingen hoeven te doen voor de rente en aflossing waarvoor zij garant staat.

Geldnemer (in €)

Hoofdsom

%

Schuldrestant   31-12-2018

Schuldrestant   31-12-2019

St. Openbare Bibliotheken Naarden-Bussum

714.704

100%

171.529

142.941

Sportfondsen-Naarden b.v.

204.201

100%

33.183

22.973

Hockeyclub Naarden

190.000

100%

10.754

0

Hockeyclub Naarden

220.020

100%

220.020

220.020

Hockeyclub Naarden

79.980

100%

74.208

68.880

Rock Steady B.V.

650.000

100%

193.251

160.751

Rock Steady B.V.

325.000

100%

95.499

79.249

Rock Steady B.V.

325.000

100%

95.499

79.249

R.K voetbalvereniging SDO

33.000

50%

1.300

200

t Spant

7.176.169

100%

2.960.170

2.601.361

Tennisclub Het Spieghel

175.000

50%

52.500

43.750

Tennisclub Het Spieghel

453.500

50%

30.231

15.114

St. kinderopv. Bussum/Naarden

248.067

100%

124.033

111.630

Onderwijs VPCO

580.000

100%

538.724

532.208

St. Vrije School Michael

804.000

100%

736.826

726.657

SIVOG

4.320.000

100%

2.700.000

2.592.000

GEM Crailo B.V.

5.000.000

100%

0

5.000.000

Totaal  directe borgstellingen

21.498.641

 

8.037.728

12.396.983

 

Geldnemer (in €)

Hoofdsom

 

Schuldrestant 31-12-2018

Schuldrestant 31-12-2019

Dudok wonen

2.268.901

Achtervang

273.243

182.435

Dudok wonen

2.268.901

Achtervang

1.134.451

1.134.451

Dudok wonen

7.000.000

Achtervang

3.500.000

3.500.000

Dudok wonen

7.500.000

Achtervang

3.750.000

3.750.000

Dudok wonen

1.500.000

Achtervang

750.000

750.000

Dudok wonen

6.000.000

Achtervang

3.750.000

3.000.000

Dudok wonen

25.000.000

Achtervang

2.500.000

0

Dudok wonen

1.600.000

Achtervang

556.585

0

Dudok wonen

8.000.000

Achtervang

3.866.500

3.733.340

Woningstichting Naarden

3.176.462

Achtervang

973.395

916.097

Woningstichting Naarden

719.627

Achtervang

201.368

185.662

Woningstichting Naarden

3.700.000

Achtervang

1.037.278

954.963

Woningstichting Naarden

1.900.000

Achtervang

735.476

710.270

Woningstichting Naarden

3.000.000

Achtervang

1.096.146

1.053.227

Woningstichting Naarden

1.000.000

Achtervang

349.757

334.832

Woningstichting Naarden

1.900.000

Achtervang

663.946

635.566

Woningstichting Naarden

1.500.000

Achtervang

582.208

562.745

Woningstichting Naarden

1.100.000

Achtervang

436.887

422.352

Woningstichting Naarden

1.400.000

Achtervang

582.523

565.714

Woningstichting Naarden

5.300.000

Achtervang

2.146.744

2.081.649

Woningstichting Naarden

3.000.000

Achtervang

1.116.571

1.051.502

Woningstichting Naarden

2.500.000

Achtervang

1.033.300

996.861

Woningstichting Naarden

3.000.000

Achtervang

1.279.486

1.245.567

Woningstichting Naarden

2.400.000

Achtervang

0

1.200.000

Woningstichting Naarden

2.500.000

Achtervang

0

1.250.000

Woningstichting Naarden

750.000

Achtervang

310.457

293.578

Woningstichting De Alliantie

4.756.000

Achtervang

2.378.000

2.378.000

Woningstichting de Woonplaats

562.000

Achtervang

281.000

281.000

Woningstichting het Gooi en Omstreken

10.000.000

Achtervang

5.000.000

5.000.000

Woningstichting het Gooi en Omstreken

5.000.000

Achtervang

2.500.000

2.500.000

St.woonzorg Nederland

3.205.300

Achtervang

343.425

114.475

Stichting Ymere

1.051.184

Achtervang

483.383

468.869

 

 

 

 

 

Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw*

124.558.375

Achtervang

43.612.129

41.253.157

 

 

 

 

 

Totaal Hypotheken (van voor 1994)

 

100%

1.506.170

1.600.410

Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)

 

Achtervang

74.000.000

70.500.000

 

 

 

 

 

Totaal garanties en borgstellingen

146.057.016

 

127.156.026

125.750.550

*Het totaal saldo Waarborgfonds Sociale Woningbouw op 31-12-2018 is aangepast t.o.v. het eindsaldo zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2018, vanwege een correctie in de optelsom.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden

Inkoopverplichtingen
Op jaarbasis bedragen onze inkoopverplichtingen circa € 62 miljoen. De grootste inkooppakketten zijn WMO en jeugdzorg, nieuwbouw en renovatie, aanleg en onderhoud wegennetwerk en realisatie en onderhoud kunstwerken. Daarnaast bedragen de jaarlijkse subsidieverplichtingen circa € 7 miljoen.

Europese aanbesteding
De contracten waarvan de contractwaarde de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt en waar de Europese aanbestedingsregels op van toepassing zijn bedragen ultimo 2019 in totaal € 5 miljoen.

Eigen bijdrage op basis van de Wmo
Een inwoner die een Wmo voorziening op indicatie ontvangt, moet op basis van de Wmo daaraan zelf een financiële bijdrage betalen. Dit geldt ook als deze hulp en ondersteuning is geregeld via het persoonsgebonden budget (Pgb). De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage uitvoert. De informatie die de gemeente van het CAK ontvangt - om privacy redenen beperkt - is ontoereikend om per aanvrager de juistheid van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen.
Het CAK stelt formeel de hoogte van de eigen bijdragen vast, daarmee heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen (op grond dus van de Wmo) niet meer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. Hoewel dit een vaste eigen bijdrage per huishouden per 4 weken is (ongeacht de omvang en de duur van hulp en ondersteuning) komt het er kortom op neer dat de gemeenten van het CAK geen zekerheid over het totaalbedrag aan inkomsten aan deze eigen bijdragen kunnen krijgen.