Toelichting op overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per programma

In dit onderdeel vindt u een toelichting op het overzicht van baten en lasten. Vele daarvan vallen onder het BBV. De toelichting op de afwijkingen groter dan € 70.000 tussen begroting en rekening staan per programma bij de programmaverantwoording. Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op incidentele lasten en baten, de post ‘Onvoorzien’ en het onderdeel begrotingsrechtmatigheid.

4.5.1. Toelichting overzicht baten en lasten per programma

Programma 1-9

Verschillen tussen de begroting en rekening boven de € 70.000 krijgen per programma een toelichting.

4.5.2 Algemene dekkingsmiddelen

Programma 9 | Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000)

Lasten/
Baten

Primitieve
Begroting
2019

Begroting
inclusief wijzigingen
2019

Realisatie
2019

Uitkeringen Gemeentefonds

L

18

19

33

 

B

-70.778

-75.926

-74.500

Saldo

 

-70.760

-75.907

-74.467

Belastingen

L

734

760

760

 

B

-12.925

-12.899

-12.993

Saldo

 

-12.190

-12.139

-12.233

Overige baten en lasten

L

608

-48

1.093

 

B

-1.601

-1.477

-3.185

Saldo

 

-993

-1.525

-2.092

Rekening van baten en lasten

L

0

0

0

 

B

0

0

0

Saldo

 

0

0

0

Huisvesting Gooise Meren

L

18

19

43

 

B

0

0

0

Saldo

 

18

19

43

 

 

 

 

 

Totaal

 

-83.925

-89.552

-88.749

 

Voor toelichting op de verschillen boven de € 70.000, zie de uitleg bij programma 9 Algemene baten en lasten.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien
Onvoorzien (bedragen x € 1.000) Primitieve begroting 2019 Begroting inclusief wijzigingen 2019 Realisatie 2019
Onvoorzien 52 52 0
Totaal 52 52 0

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten komen maximaal drie jaar achtereen voor. Hieronder staan de belangrijkste incidentele baten en lasten van het boekjaar 2019.

Activiteit/omschrijving

Prog

Res

   Incidentele  

Toelichting

 

 

 

   Baten  

   Lasten  

 

Programmatische ontwikkeling

1

 

 

100.000 

Het pro-actief bieden van oplossingen op basis van vragen van burgers

Inclusie: Transitie inclusieve samenleving

1

 

 

85.000

Conform CUP uitgaven Inclusie, gedekt door onttrekking reserve Sociaal domein

6

R

         -85.000

 

Wachtgeld wethouders

1

 

     -1.796.604

 

Vrijval voorziening wethouders pensioenen op basis van actualisatie

Bestuurlijk advies

1

 

 

137.676

(Juridische) advisering kosten oud-Valkeveen

Kosten voormalig personeel

1

 

 

86.170

Extra storting in de voorziening personele kosten op basis van actualisatie

Bommenregeling

2

 

 

  2.990.529

Bommenregeling De Krijgsman

9

 

   -2.990.529

 

Bijdrage Rijk Bommenregeling De Krijgsman via algemene uitkering

Kunstwerken

3

R

       -219.000

 

Opheffen van reserve civieltechnische kunstwerken

 

3

 

 

219.000

Dotatie aan de voorziening civiel-technische kunstwerken als gevolg van opheffen reserve.

Erfpacht

4

 

       -768.496

 

Verkoop erfpachtgronden

Ruimtelijke ontwikkeling

4

 

 

90.000

Woonvisie

Instelling reserve MFA Keverdijk

4

R

 

5.722.871

Splitsing reserve Godelindeschool/ Keverdijk in 2 afzonderlijke reserves conform nota Reserves en Voorzieningen (R&V)

7

R

    -5.722.871

 

Maximeren reserve MFA Keverdijk

4

R

    -3.722.871

 

Wijziging doel reserve ivm ontwikkeling MFA door een derde, conform nota R&V.

9

R

 

3.722.871

Sociale woningbouw Bensdorp

4

 

 

350.000

Compensatie aan ontwikkelaar voor onrendabele top sociale woningbouw, gedeeltelijk gecompenseerd door een bijdrage van de provincie

4

 

       -276.192

 

Verliesvoorziening Grex Bredius

4

 

 

5.843.525

Negatieve contante waarde van de grondexploitatie Bredius cf. raadsbesluit van 22 mei 2019, te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve

9

R

    -5.843.525

 

Bommenregeling Crailo

4

 

 

290.945

Kosten voor het verwijderen van explosieven op het Crailo terrein worden vergoed door het Rijk via de uitkering uit het Gemeentefonds.

9

 

       -290.945

 

Grote Projecten

4

R

 

125.059

Storting in de reserve Grote Projecten als gevolg van geactualiseerde exploitaties grote projecten

4

 

       -122.526

 

Extra leges Project Krijgsman

Algemene reserve Grondexploitatie

4

R

    -3.808.416

 

Vrijval algemene reserve Grondexploitatie conform nota R&V. Deze vrijval is gestort in de Algemene Reserve

 

9

R

 

3.808.416

 

 

Activiteit/omschrijving

Prog

Res.

   Incidentele  

Toelichting

 

 

 

   Baten  

   Lasten  

 

Sociale woningbouw Bensdorp Bussum

4

 

 

350.000

Bijdrage gemeente BLS-subsidie Bensdorp (Besluit locatiegebonden subsidies)

4

 

      -206.000

 

BLS-subsidie Provincie Noord-Holland 'Project Bensdorp'

4

R

       -144.000

 

Onttrekking uit de algemene reserve Grondexploitatie voor de bouw van sociale huurwoningen in het project Bensdorp. Dit betreft een eerder aan de gemeente toegekende UNA-ISV subsidie (Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing). Deze subsidie is i.a.v. de realisatie van het project in deze reserve gestort

Ontsluitingsbruggen Krijgsman

4

 

 

1.600.000

Aanpassen van de Maxisweg tot een goede ontsluiting van Bredius en De Krijgsman, inclusief het realiseren van drie bruggen over de Muidertrekvaart. Gedeeltelijke dekking vanuit de Reserve Grote Projecten en Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman.

4

R

   -1.600.000

 

Energietransitie

5

 

 

96.758 

Omdat er regionaal vertraging is opgelopen zijn niet alle middelen voor de energietransitie uitgegeven

9

R

         -96.758

 

Dekking uitgaven uit Algemene Reserve

Begraven

5

R

       -158.861

 

Opheffen reserve egalisatie Begraafrechten

9

R

 

158.861

Storting Algemene Reserve als gevolg van het opheffen reserve egalisatie begraafplaatsen

5

 

         -93.485

 

Opheffen voorz. onderh. geb. begraafpl.

Afrekening GAD 2018

5

 

       -347.190

 

Aandeel Gooise Meren in voordelig saldo over 2018 van De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD).

Nedvang 2018

5

 

         -98.810

 

Op grond van de deelnemersovereenkomst afgesloten met Nedvang krijgt de Regio een vergoeding voor gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheden verpakkingsafval. De afrekening 2018 valt hoger uit. Restitutie aan Gooise meren bedraagt € 98.810.

Maximeren reserve Sociaal domein

6

R

    -1.153.492

 

Conform de nota R&V is de reserve Sociaal Domein gemaximeerd. De vrijval is gestort in de Algemene reserve.

9

R

 

1.153.492

Innovatiebudget

7

 

 

180.000

Inzet Innovatiebudget gedekt uit reserve Sociaal domein.

7

R

       -180.000

 

Onderwijs-achterstandenbeleid

7

R

       -202.164

 

Opheffen reserve onderwijsachterstandenbeleid

9

R

 

202.164

Storting Algemene Reserve als gevolg van het opheffen reserve egalisatie onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijshuisvesting

7

R

 

2.100.000

Instellen van reserve tijdelijke huisvesting onderwijs. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve

9

R

   -2.100.000

 

Bescherming en Opvang

7

 

-297.329

 

Betreft incidentele restitutie van de regio. Hiervan is besloten (B&W 3 december) om dit in te zetten voor lokale actielijnen in 2020.

Herindelingsbijdrage

 

9

 

-1.606.000

 

Herindelingsbijdrage Rijk 2019

9

R

 

1.606.000

Storting herindelingsbijdrage in Algemene reserve

Voortgangsverslagen

 

9

R

-380.207

 

Onttrekking uit de algemene reserve als gevolg van resultaat eerste voortgangsverslag

9

R

 

1.323.987

Dotatie aan uit de algemene reserve als gevolg van resultaat tweede voortgangsverslag

Incidentele baten en lasten

9

 

-1.516.202

 

Vrijval onderhoudsvoorzieningen Gebouwen, Zwembad De Lunet en Civiele Kunstwerken

 

9

 

 

937.000

Dotatie onderhoudsvoorzieningen Wegen en Water

Totaal incidentele baten/lasten

-35.827.473

33.280.324

 

 

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Reserves

Toevoeging/
onttrekking

 Primitieve begroting  2019

 Begroting incl. wijzigingen 2019

 Realisatie 2019

 Verschil 2019

Reserve Godelindeschool

Toevoeging

 

 

   

 

Onttrekking

         -100.275

          -100.275

        -46.770

         -53.505

Saldo

 

         -100.275

          -100.275

        -46.770

         -53.505

Reserve Grondwaterbeh. Masterpl. ’t Gooi

Toevoeging

 

 

 

  

 

Onttrekking

             -21.400

                  -21.400

                 -21.400

Saldo

 

             -21.400

                 -21.400

                 -21.400

 0

Reserve Onderwijsachterstandenbeleid

Toevoeging

 

 

 

 

 

Onttrekking

              -2.902

                   -2.902

                              0  

             - 2.902

Saldo

 

              -2.902

                   -2.902

                 -21.400

                   -2.902

Reserve Egalisatie Talent Primair

Toevoeging

                           0  

 

 

 

 

Onttrekking

925 

925 

-2.815 

3.740 

Saldo

 

925  

925

-2.815

3.740

Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen

Toevoeging

 

 

 

 

 

Onttrekking

-163.994 

-163.994  

-153.381  

-10.613 

Saldo

 

-163.994 

-163.994  

-153.381  

-10.613

 

Toelichting:

De afwijkingen op de onttrekkingen Reserve Godelindeschool en Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen worden veroorzaakt door lagere kapitaallasten.

De rente voor de lening Talent Primair was abusievelijk geraamd bij de reserve Onderwijsachterstandenbeleid.

 

 

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

Er zijn verschillende categorieën van begrotingsafwijkingen aan te geven:

Soorten begrotingsafwijkingen

Rechtmatig

Onrechtmatig

1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

x

 

2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen

x

 

3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn

 

x

4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

 

x

5. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend

 

x

6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt:

  1. geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar
  2. geconstateerd na het verantwoordingsjaar

 

 

x

 

x

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.

  • het jaar van investeren
  • hogere kapitaallasten in latere jaren

 

 

x

 

x

 

Op programmaniveau is nagegaan of de begrotingsafwijkingen van de exploitatiebudgetten binnen de grenzen liggen van de door de raad geautoriseerde begroting. Er zijn geen begrotingsafwijkingen per programma die als onrechtmatig worden geclassificeerd.

Op investeringsniveau is ook nagegaan of de afwijkingen van de kredieten binnen de grenzen liggen van de door de raad geautoriseerde begroting. Van de investeringen waar meer dan € 70.000 op is overschreden, is van 1 investering de afwijking als onrechtmatig beoordeeld voor een bedrag van € 78.000. Dit betreft de verbouw van JLC / Sherpa. (Zie Bijlage 1 Investeringen, overzicht lopende en afgesloten investeringen, regel 50).
Daarnaast worden een aantal kredieten afgesloten van investeringen met overschrijdingen van minder dan € 70.000. Deze overschrijdingen betreffen een totaal aan onrechtmatigheden van € 98.000. 

Wet Normering Topinkomens

Terug naar navigatie - Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen. Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld zodra zij hoger zijn dan het bezoldigingsmaximum.

Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en de deeltijdfactor waarvoor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2019 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regeling geldende algemene WNT-maximum van € 194.000. Er zijn er geen bezoldigingen betaald die boven het wettelijke maximum uitkomen.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Bedragen x € 1

M. Knibbe

D. Van Huizen

Functiegegevens 2019

Raadsgriffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

 

 

Bezoldiging 2019

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

  97.585

116.969

Beloningen betaalbaar op termijn

  16.212

  19.535

Subtotaal

113.797

136.504

 

   

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

194.000

194.000

 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen

-

-

 

   

Totaal bezoldiging

113.797

136.504

 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

   

Gegevens 2018

   

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte)

1

1

 

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

 94.997

115.024

Beloningen betaalbaar op termijn

 15.157

  17.885

Subtotaal

   

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

   

 

   

Totaal bezoldiging 2019

110.154

132.909