SISA verantwoording

Sisa verantwoording 2019

Terug naar navigatie - Sisa verantwoording 2019
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03
€ 369.384 € 259.702 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 04 Indicatornummer: D8 / 05 Indicatornummer: D8 / 06 Indicatornummer: D8 / 07
1 061942 Gemeente Gooise Meren € 0 061942 Gemeente Gooise Meren € 0
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Gemeenten Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04
€ 0 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen.
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08
1 061942 Gemeente Gooise Meren € 0 061942 Gemeente Gooise Meren € 0
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05 Indicatornummer: E3 / 06
1 BSV 2011057265 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 IenW/BSK-2019/60517 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
3 IenW/BSK-2019/146615 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
4 IenW/BSK-2019/146618 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
5 IenW/BSK-2019/146620 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
6 IenW/BSK-2019/146630 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
7 IenW/BSK-2019/146633 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
8 IenW/BSK-2018/195655 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
9 IenW/BSK-2018/198641 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11 Indicatornummer: E3 / 12
1 BSV 2011057265 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
2 IenW/BSK-2019/60517 € 0 € 0 € 0 -€ 55.364 Nee
3 IenW/BSK-2019/146615 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
4 IenW/BSK-2019/146618 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
5 IenW/BSK-2019/146620 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
6 IenW/BSK-2019/146630 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
7 IenW/BSK-2019/146633 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
8 IenW/BSK-2018/195655 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
9 IenW/BSK-2018/198641 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
EZK F1 Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding Totale besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Projectnaam /UWHS-nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning Is de bestemming gewijzigd Ja/Nee Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets Ja/Nee Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 01 Indicatornummer: F1 / 02 Indicatornummer: F1 / 03 Indicatornummer: F1 / 04 Indicatornummer: F1 / 05 Indicatornummer: F1 / 06
1 € 21.693 UWHS1807ZJRZU € 21.693 Nee Nee Ja
Kopie Projectnaam / UWHS-nummer Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot en met (Jaar T) Indien (een deel van) de uitkering voor het standaardbedrag voor gemeentelijke uitvoeringskosten is verantwoord als onderdeel van de cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot met (jaar T): Vermeld bedrag € 3.500, € 6.500 of € 10.000.
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 07 Indicatornummer: F1 / 08 Indicatornummer: F1 / 09
1 UWHS1807ZJRZU € 559.463 € 6.500
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 11.279.823 € 216.791 € 906.348 € 5.044 € 87.441 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 66.419 € 11.892 € 0 € 190.703 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 95.036 € 9.984 € 20.742 € 90.566 € 21.825 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06
1 485.875,00 5720701 € 66.517 € 0 € 0 € 66.517
2 5720703 € 3.632 € 0 € 0 € 3.632
3 5720704 € 1.007 € 0 € 0 € 1.007
4 5720705 € 43.012 € 0 € 0 € 43.012
5 5720707 € 812 € 0 € 0 € 812
6 5720731 € 13.288 € 0 € 0 € 13.288
7 5720733 € 4.017 € 0 € 0 € 4.017
8 5720734 € 240 € 0 € 0 € 240
9 5720717 € 0 € 0 € 0 € 0
10 5720721 € 7.273 € 0 € 0 € 7.273
11 5720723 € 726 € 0 € 0 € 726
12 5720727 € 127.604 € 0 € 0 € 127.604
13 5720729 € 23.836 € 0 € 0 € 23.836
14 5720730 € 3.869 € 0 € 0 € 3.869
15 5720735 € 7.332 € 0 € 0 € 7.332
16 5720737 € 1.095 € 0 € 0 € 1.095
17 5720741 € 1.773 € 0 € 0 € 1.773
18 5720801 € 0 € 0 € 0 € 0
19 5720803 € 288 € 0 € 0 € 288
20 5720804 € 699 € 0 € 0 € 699
21 5720807 € 698 € 0 € 0 € 698
22 6340301/2 € 56.969 € 0 € 0 € 56.969
23 6370102 € 30.552 € 0 € 0 € 30.552
24 6122006 € 442.447 € 0 € 0 € 442.447
25 5720708 € 46.199 € 46.199 € 0 € 0
26 5720738 € 699 € 699 € 0 € 0
27 5720742 € 1.201 € 1.201 € 0 € 0
28 5720802 € 0 € 0 € 0 € 0
29 5720808 € 1.147 € 1.147 € 0 € 0
30 6122005 € 127.296 € 127.296 € 0 € 0
31 6122006 € 584.353 € 584.353 € 0 € 0
32 7160324 € 38.675 € 38.675 € 0 € 0
33 7170047 € 0 € 0 € 0 € 0
34 7170052 € 580.873 € 580.873 € 0 € 0
Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11
1 5720701 66517 13,69% bruto bedrag -€ 1.732.254
2 5720703 3632 0,75% bruto bedrag
3 5720704 1007 0,21% bruto bedrag
4 5720705 43012 8,85% bruto bedrag
5 5720707 812 0,17% bruto bedrag
6 5720731 13288 2,73% bruto bedrag
7 5720733 4017 0,83% bruto bedrag
8 5720734 240 0,05% bruto bedrag
9 5720717 0,00% bruto bedrag
10 5720721 7273 1,50% bruto bedrag
11 5720723 726 0,15% bruto bedrag
12 5720727 127604 26,26% bruto bedrag
13 5720729 23836 4,91% bruto bedrag
14 5720730 3869 0,80% bruto bedrag
15 5720735 7332 1,51% bruto bedrag
16 5720737 1095 0,23% bruto bedrag
17 5720741 1773 0,36% bruto bedrag
18 5720801 0,00% bruto bedrag
19 5720803 288 0,06% bruto bedrag
20 5720804 699 0,14% bruto bedrag
21 5720807 698 0,14% bruto bedrag
22 6340301/2 56969 11,73% bruto bedrag
23 6370102 30552 6,29% bruto bedrag
24 6122006 442447 91,06% bruto bedrag, onzeker als gevolg van BTW positie sportbedrijf
25 5720708 46199 9,51% bruto bedrag
26 5720738 699 0,14% bruto bedrag
27 5720742 1201 0,25% bruto bedrag
28 5720802 0,00%
29 5720808 1147 0,24% bruto bedrag
30 6122005 127296 26,20% bruto bedrag
31 6122006 584353 120,27% bruto bedrag, onzeker als gevolg van BTW positie sportbedrijf
32 7160324 38675 7,96% bruto bedrag
33 7170047 0,00%
34 7170052 580873 119,55% bruto bedrag
IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05
1 472375/599220 € 0 € 0 € 0 € 0
2 473701/604775 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10
1 472375/599220 € 854.786 € 854.786 Westereng 5 Ja
2 473701/604775 € 331.144 € 331.144 Thijssepark Ja