Balans

Balans per 31 december 2019

Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2019

Activa (x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019
Vaste Activa    
Materiele Vaste Activa € 169.877 € 164.456
Investeringen met een economisch nut € 95.263 € 89.209
Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven € 46.654 € 45.874
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut € 27.960 € 29.373
     
Financiële vaste activa € 25.871 € 25.887
Kapitaalverstrekkingen aan:    
Deelnemingen €        252 €        252
Overige langlopende leningen €        118 €        118
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 25.501 € 25.517
Totaal Vaste Activa € 195.748 € 190.343
Vlottende Activa    
Voorraden € 1.185 € 311
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie €    1.164 €       302
Gereed product en handelsgoederen €           20 €             9
     
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 16.318 € 15.981
Vorderingen op openbare lichamen €    8.361 €   9.584
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar €              0 €             0
Overige vorderingen €    7.957 €   6.397
     
Liquide Middelen € 12 € 13
Kassaldi €           10 €          11
Banksaldi €             2 €             2
     
Overlopende Activa € 12.445 € 6.433
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:    
Nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen €           0 €             0
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk € 1.592 €        441
Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen €     866 €        578
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen € 9.307 €    4.224
Overige vooruitbetaalde bedragen €     679 €    1.190
Totaal Vlottende Activa € 29.959 € 22.738
Totaal Activa € 225.707 € 213.081
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat € 0 - € 11

 

Passiva (x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019
Vaste Passiva    
Eigen Vermogen € 58.191 € 52.826
Algemene reserve € 28.726 € 33.018
Bestemmingsreserves € 27.963 € 18.151
Resultaat €    1.502 €              0
Gerealiseerd resultaat lopend boekjaar €              0 €    1.657
     
Voorzieningen € 23.829 € 19.866
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's €    9.167 €    7.173
Onderhoudsegalisatievoorzieningen €    6.037 €    4.106
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting €    8.625 €    8.588
     
Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 114.446 € 117.308
Onderhandse leningen van:    
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 70.160 € 74.042
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden € 44.235 € 42.969
Waarborgfondsen €           51 €        297
Totaal Vaste Passiva € 196.466 € 190.000
Vlottende Passiva    
Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 20.368 € 11.810
Overige kasgeldleningen €              0 €             0
Banksaldi €    8.409 €    6.160
Overige schulden € 11.959 €    5.650
     
Overlopende Passiva €    8.873 € 11.271
Nog te betalen bedragen €    5.632 €    6.695
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek  bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:    
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk €        900 €    2.087
Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen €    2.160 €        591
Overige vooruit ontvangen bedragen €        181 €    1.898
Totaal Vlottende Passiva € 29.241 € 23.080
Totaal Passiva € 225.707 € 213.081
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt € 127.156.026 € 125.750.550

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op: 10-03-2020 14:41 door Robert Paassen

 

 

 

Laatst gewijzigd op: 10-03-2020 14:41 door Robert Paassen