9. Programma baten en lasten

9.1 Sluitende begroting

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Terug naar navigatie - 9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

We blijven kritisch op uitgaven en zijn financieel bewust. Zo zijn we in 2019 een traject gestart om het financieel bewustzijn bij de medewerkers te vergroten (P&C Bewust).  Dit heeft blijvend onze aandacht.

De feitelijke uitvoering van voorgenomen investeringen duurt aanzienlijk langer dan gepland, terwijl die planning een groot beslag legt op de financiële middelen. Daarom is in 2019 een verbeterslag gemaakt door middel van een project om de voorgenomen (met name ruimtelijke) investeringen beter op elkaar af te stemmen qua planning en financiën. Het project resulteert in concreter onderbouwde voorstellen voor de korte termijn, waarmee de uitvoering realistischer wordt.

Tegelijkertijd is eind 2019 een onderzoek opgestart naar de werking van een mogelijk in te voeren kapitaallastenplafond om de exploitatie (structureel en reëel sluitend) en de gemeenteschuld beter te beheersen en minder afhankelijk te maken van de invulling van onze ambities door forse investeringen.

9.1.2 Transparantie

Terug naar navigatie - 9.1.2 Transparantie

Door middel van het project digitalisering van het P&C proces wordt gewerkt aan verbetering van de doorlooptijd en inhoudelijke kwaliteit van de periodieke Planning en Control documenten. Hiertoe is het programma Pepperflow aangeschaft, waardoor veel meer digitaal kan. Als eerste is dit instrument gebruikt bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2020 in het 4e kwartaal. Na de Jaarstukken 2019 en het eerste Voortgangsverslag 2020 wordt Pepperflow geëvalueerd.

In afwachting van deze evaluatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, is de toegezegde afstemming met de raad over de transparantie en inrichting van de begroting in 2019 nog niet opgestart.

9.2 Lasten stabiel

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2019 (na wijziging) Realisatie 2019
Lasten
638 Uitkeringen Gemeentefonds 0 18 19 33
639 Belastingen 676 734 760 760
640 Overige baten en lasten 0 608 -48 1.093
641 Rekening van baten en lasten 0 0 0 0
644 Huisvesting Gooise Meren 67 18 19 43
646 Overhead 14.755 16.480 17.454 16.897
Totaal Lasten 15.497 17.859 18.204 18.826
Baten
638 Uitkeringen Gemeentefonds -67.515 -70.778 -75.926 -74.500
639 Belastingen -12.725 -12.925 -12.899 -12.993
640 Overige baten en lasten -3.219 -1.601 -1.477 -3.185
641 Rekening van baten en lasten 0 0 0 0
644 Huisvesting Gooise Meren -86 0 0 0
646 Overhead -2.769 -103 -103 -358
Totaal Baten -86.314 -85.407 -90.405 -91.036
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -70.817 -67.548 -72.201 -72.210
Stortingen
639 Belastingen 0 0 0 0
640 Overige baten en lasten 11.438 2.571 12.978 13.134
641 Rekening van baten en lasten 0 0 0 1.657
Totaal Stortingen 11.438 2.571 12.978 14.792
Onttrekkingen
639 Belastingen 0 0 0 0
640 Overige baten en lasten -5.755 -2.375 -11.661 -10.344
641 Rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -5.755 -2.375 -11.661 -10.344
Mutaties reserves 5.683 196 1.317 4.447

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen Realisatie 2019 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2019
Onderdeel programma 9 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting
Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.
747 V
Uitkeringen gemeentefonds
De uitkomst van de september- en decembercirculaire hebben een fors nadelig effect. Dit kon niet meer worden verwerkt in de begroting. Het effect in de septembercirculaire betrof met name een lager accres als gevolg van aanpassingen door het Rijk op het gebied van het investeringsritme van het Ministerie van I&W en Defensie, sluiten van het Pensioenakkoord en het Woningmarktpakket. Voor 2019 betekent dit een daling van de uitkering uit het Gemeentefonds met ruim € 600k. Hierover bent u geïnformeerd met een raadsmededeling (zaak 1640381).
In de decembercirculaire heeft een negatieve aanpassing van € 565k plaatsgevonden inzake de suppletie-uitkering van de Integratie-uitkering Sociaal Domein op basis van nacalculatie van de definitieve gegevens van de onderliggende maatstaven.
Daarnaast hebben nog kleine negatieve correcties plaatsgevonden i.v.m. definitieve vaststelling uitkeringen uit voorgaande jaren (ca. € 100k N).
-1.426 N
Belastingen
Lagere opbrengst van de OZB, omdat o.a. de bouw op De Krijgsman minder snel is gegaan dan begroot.
-87 N
Belastingen
De inkomsten op precario zijn hoger dan begroot, omdat enerzijds de inkomsten jaarlijks stijgen en in 2019 ook de definitieve aanslagen 2018 zijn verantwoord.
72 V
Overige baten en lasten
De stand en ontwikkeling van de onderhoudsvoorzieningen is vergeleken met de eind 2018 vastgestelde beheerplannen voor de periode 2018-2022. De onderhoudsvoorzieningen zijn nu, conform regelgeving, aangepast. De belangrijkste mutaties betreffen een verhoging met ruim € 900k van de voorziening Wegen en een verlaging met € 1.200k van de voorziening gebouwen (per saldo V € 580k). Deze verlaging laat onverlet dat de geplande periodieke actualisatie van de beheerplannen zeer waarschijnlijk zal leiden tot een toekomstige behoefte aan structurele verhoging van de storting in enkele onderhoudsvoorzieningen. 
580 V
Overige verschillen < € 70.000 123 V
Totaal voor reserves 9 V
     
Reserves    

Reserve

Conform de nota Reserves & Voorzieningen is de reserve Sociaal Domein gemaximeerd en wordt de vrijval (voordeel in Programma 6) gestort in de Algemene Reserve (N 1,1, mln) (Per saldo geen resultaateffect). Er is minder onttrokken aan de Algemene Reserve ter dekking van de uitvoering van het CUP als gevolg van vertraging in de realisatie van activiteiten (€ 400k N).

-1.473 N
Totaal na reserves -1.464 N

 

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Programma 9 | Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000) 
Lasten/ Baten Primitieve Begroting 2019 Begroting inclusief wijzigingen 2019 Realisatie 2019
Uitkeringen Gemeentefonds L 18 19 33
  B -70.778 -75.926 -74.500
Saldo   -70.760 -75.907 -74.467
Belastingen L 734 760 760
  B -12.925 -12.899 -12.993
Saldo   -12.190 -12.139 -12.233
Overige baten en lasten L 608 -48 1.093
  B -1.601 -1.477 -3.185
Saldo   -993 -1.525 -2.092
Rekening van baten en lasten L 0 0 0
  B 0 0 0
Saldo   0 0 0
Huisvesting Gooise Meren L 18 19 43
  B 0 0 0
Saldo   18 19 43
         
Totaal   -83.925 -89.552 -88.749

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Programma 9 | Overhead
(bedragen x € 1.000) 
Lasten/ Baten

Primitieve Begroting 2019

Begroting inclusief wijzigingen 2019 Realisatie 2019
Overhead L 16.480 17.454 16.897
  B -103 -103 -358
Totaal   16.377 17.351 16.539

 

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting
Programma 9 | Vennootschapsbelasting
(bedragen x € 1.000) 
Lasten/ Baten Primitieve Begroting 2019 Begroting inclusief wijzigingen 2019 Realisatie 2019
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting* L 0 0 -11
B 0 0 0
Totaal   0 0 -11

*De realisatie 2019 betreft de vermindering van de voorlopige aanslagen 2016, 2017, 2018 en 2019. Op basis van een fiscaal adviesrapport leidt het resultaat op de ondernemingsactiviteiten bij de exploitatie van grond niet tot betaling van belasting over 2016, 2017, 2018 en 2019.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien
Programma 9 | Onvoorzien
(bedragen x € 1.000) 
Primitieve Begroting 2019 Begroting inclusief wijzigingen 2019 Realisatie 2019
Onvoorzien 52 52 0
Totaal 52 52 0

Doorbelastingen

Terug naar navigatie - Doorbelastingen
Toelichting verschillen doorbelastingen per programma Verschil V/N
Realisatie 2019 t.o.v. begroting inclusief wijzigingen 2019 (bedrag) (V=Voordeel
(x € 1.000)   N=Nadeel)
       
Programma 1  Inwoners en Bestuur -162 N
Programma 2  Veiligheid 49 V
Programma 3  Openbare Ruimte en Verkeer -250 N
Programma 4  Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme -314 N
Programma 5  Duurzaamheid en Water -485 N
Programma 6  Werk en Inkomen -77 N
Programma 7  Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd -279 N
Programma 8  Sport, Cultuur en Recreatie -211 N
Programma 9  Algemene baten en lasten 747 V
Investeringen   114 V
       
Totaal doorbelastingen   -868 N
       
Toelichting doorbelastingen

In de eerste vier jaar van het bestaan van Gooise Meren zijn de meeste overschrijdingen op de diverse afdelingsbudgetten,  opgevangen binnen de vacature gelden van het totaal budget van de salarissen en sociale lasten. Er waren onder- en overschrijdingen. De overschrijdingen zijn meegenomen in de diverse voortgangsrapportages. In 2019 is het duidelijk geworden dat de grenzen van opvang binnen het salarisbudget zijn bereikt.  De oorzaken hiervoor zijn divers, maar hebben te maken met ziekteverzuim ( 8 %), vervangende inhuur, inhuur van expertise, het hoge ambitieniveau  en beroep op de beleidsafdeling, de kwantitatieve en kwalitatieve problemen bij dienstverlening en de  inhuur om de focus op de uitvoering van projecten in de buitenruimte te kunnen behouden om zo de voorgenomen plannen te realiseren.  Je ziet dat de opstartfase van onze fusie-organisatie voorbij is en de volgende stappen gezet worden naar een volwassen organisatie. Wij blijven ons professionaliseren, waarbij wij tegelijkertijd de blik naar buiten richten en meer en meer samen met burgers en instellingen oppakken én de interne beheersing strakker vormgeven. Dat doet een extra beroep op onze bedrijfsvoering.