Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht lokale heffingen
Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.
 
Algemene heffingen
• Onroerendezaakbelasting (OZB)
• Roerende zaakbelasting (RZB)
• Precariobelasting buizen, kabels en leidingen
• Precariobelasting overige zaken
• Toeristenbelasting
• Watertoeristenbelasting
• Reclamebelasting
• Parkeerbelasting
 
Bestemmingsheffingen
• Rioolheffing
• Afvalstoffenheffing
• Lijkbezorgingsrechten
• Liggelden
• Marktgelden
• Bouwleges
• Overige leges
 
Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten, die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven).
 
 
 

Beleid lokale heffingen

Terug naar navigatie - Beleid lokale heffingen
De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Het beleid van de lokale heffingen is vastgelegd in verschillende verordeningen. Vanaf 2018 zijn alle verordeningen geharmoniseerd.
 
Kwijtscheldingsbeleid
Belastingplichtigen die de belastingschuld niet kunnen voldoen door het ontbreken van (voldoende) vermogen of inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Het beleid dat hierbij gehanteerd wordt, ligt vast in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017. Deze regeling is voor 2018 en 2019 gewijzigd vastgesteld. Voor de afvalstoffenheffing is in 2019 kwijtschelding verleend tot maximaal het tarief behorende bij een meerpersoons huishouden. Voor andere gemeentelijke belastingen is geen kwijtschelding verleend. In 2019 zijn  in 1068 gevallen kwijtschelding verleend.
 
Belastingen op onroerende zaakbelastingen Gooise Meren 2019 (OZB)
Onderstaand de gerealiseerde OZB-opbrengst 2019 bij de gecorrigeerde WOZ-waarde per 1 januari 2018:
 
Tariefgroepen Gerealiseerde OZB opbrengst Gerealiseerde WOZ waarde Percentage
Woning-eigenaar 8.094.351 10.574.474.000 0,0762%
Niet-woning eigenaar 1.259.965 1.016.767.000 0,1274%
Niet-woningen gebruiker 915.340 729.000 0,1085%
Totaal 10.269.656    
Met deze OZB tarieven is voor Gooise Meren een netto OZB opbrengst 2019 van € 10.269.656 gerealiseerd.  
 
Belastingen op roerende woon– en bedrijfsruimten Gooise Meren 2019 (RZB)
Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen: belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB). De tarieven RZB zijn gelijk aan de OZB-tarieven.
 
 
 
 
 

Lokale belastingdruk

Terug naar navigatie - Lokale belastingdruk

Lokale belastingdruk voor huishoudens
De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent berekeningen van de belastingdruk per (meerpersoons)huishouden aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor eigenaren van woningen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lokale belastingdruk, gerelateerd aan de gemiddelde waarde van de woning (de gemiddelde (WOZ)-waarde, peildatum 2018, van een woning in Gooise Meren is circa € 405.000). Onderstaande berekening betreft derhalve een indicatie voor een meerpersoonshuishouden.
 
Waarde woning € 405.000
Woonlasten  
Afvalstoffenheffing € 277,85
Rioolheffing € 199,50
Onroerende zaakbelasting € 308,61
Totaal  € 785,96 
 
 

Tarieven en opbrengsten

Terug naar navigatie - Tarieven en opbrengsten
Tarieven Gooise Meren 2019
In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2019 weergegeven.
 
Heffing Grondslag Tarief 2019
Algemene heffingen    
OZB woning eigenaar  % WOZ-waarde woning 0,0762%
OZB niet-woning eigenaar  % WOZ-waarde niet-woning 0,1274%
OZB niet-woning gebruiker % WOZ-waarde niet-woning 0,1085%
RZB Zie OZB 0,0762%
Precariobelasting  Buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende m € 2,50
Toeristenbelasting Per overnachting € 1,74
Watertoeristenbelasting Per etmaal € 1,74
Bestemmingsheffingen    
Rioolheffing woning eigenaar Per aansluiting op de riolering € 199,50
Rioolheffing niet-woning gebruiker [1] Niet meer afgevoerd dan 500 m3 € 194,34
Rioolheffing niet-woning gebruiker 501-1.000 m3 € 291,51
Rioolheffing niet-woning gebruiker 1.001-2.000 m3 € 583,03
Rioolheffing niet-woning gebruiker 2.001-5.000 m3 € 1.360,40
Rioolheffing niet-woning gebruiker 5.001-10.000 m3 € 2.915,14
Rioolheffing niet-woning gebruiker > 10.000 m3 € 5.830,27
Afvalstoffenheffing gezinnen  Eénpersoonshuishouden € 176,79
Afvalstoffenheffing gezinnen  Meerpersoonshuishouden € 277,85
[1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik
 
Opbrengsten en tarieven lokale heffingen

Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in 2019 een totale belastingopbrengst gerealiseerd van circa € 32,4 miljoen. De samenstelling ziet er als volgt uit:

Heffing % aandeel Opbrengst realisatie 2019

Opbrengst begroot 2019 *

 

Onroerendezaakbelasting (OZB) 31,7% 10.269.656 10.358.050
Roerende zaakbelasting (RZB) 0,0% 11.756 11.011
Precariobelasting kabels en leidingen 6,9% 2.217.212 2.170.806
Precariobelasting grond 0,2% 64.292 38.600
Toeristenbelasting 0,9% 277.071 220.230
Reclamebelasting 0,6% 203.125 189.192
Rioolheffing 17,2% 5.554.533 5.573.540
Afvalstoffenheffing 18,1% 5.864.013 5.984.755
Lijkbezorgingsrechten 2,1% 680.936 646.207
Marktgelden 0,3% 83.109 97.739
Parkeerbelasting 7,4% 2.405.558 2.176.070
Bouwleges 11,3% 3.667.215 3.184.125
Overige leges 3,3% 1.056.303 898.015
Totaal 100% 32.354.779 31.548.340
 
*  Na vastgestelde  wijzigingen
 
 

Kostendekkende heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkende heffingen

 

In onderstaande overzichten worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en marktgelden de aansluitingen gepresenteerd op basis van kostendekkendheid, conform de uitkomsten van het onderzoek naar de juiste onderbouwing van deze heffingen/rechten. Het saldo wordt onttrokken uit (dekking < 100%) dan wel gestort in (dekking > 100%) de egalisatievoorziening. BTW is een toegestaan onderdeel van het tarief.

Berekening van kostendekkende heffingen

Realisatie 2019 (in € x 1.000)

Begroting 2019 (in € x €1.000)

Kosten taakveld afval

5.691

5.280
Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen  -1.199 -10
Netto kosten taakveld 4.491 5.270
Toe te rekenen kosten kwijtschelding
247 210
Overhead
35 38
BTW op exploitatie en investeringen 1.090 1.099
Totale kosten 5.864 6.617
Opbrengst heffingen 5.864 5.985
Dekkingspercentage 100% 90,5%

 

Berekening van kostendekkende heffingen

Realisatie 2019 (in € x 1.000)

Begroting 2019 (in € x €1.000)

Kosten taakveld riolering

4.817

4.761
Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen -430 -362
Netto kosten taakveld 4.387 4.399
Overhead 426 446
BTW op exploitatie en investeringen 741 728
Totale kosten 5.554 5.574
Opbrengst heffingen 5.555 5.574
Dekkingspercentage 100% 100%

 

Berekening van kostendekkende heffingen

Realisatie 2019 (in € x 1.000)

Begroting 2019 (in € x €1.000)

Kosten taakveld begraven

1.083

1.147
Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen -369 -381
Netto kosten taakveld 713 766
Overhead 451 446
Totale kosten 1.165 1.212
Opbrengst heffingen 681 816
Dekkingspercentage 58% 67%

In 2019 is de egalisatiereserve begraafrechten opgeheven. Het saldo van de reserve  is afgeboekt ten gunste van het product Begraven. Dit bedrag ( circa € 159.000) is onvoldoende om het exploitatietekort te dekken.

 

Berekening van kostendekkende heffingen

Realisatie 2019 (in € x 1.000)

Begroting 2019 (in € x €1.000)

Kosten taakveld marktgelden

88

84
Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen -2 -3
Netto kosten taakveld 86 81
Overhead 49 44
BTW 6 5
Totale kosten 141 130
Opbrengst heffingen 83 96
Dekkingspercentage 59% 74%

 

Berekening van kostendekkende heffingen

Realisatie 2019 (in € x 1.000)*

Begroting 2019 (in € x €1.000)*

Kosten taakveld leges

3.821

3.099
Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen 0 0
Netto kosten taakveld 3.821 3.099
Overhead 1.243 1.327
Totale kosten 5.064 4.426
Opbrengst heffingen 4.484 2.740
Dekkingspercentage 89% 62%

* Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 was het project Krijgsman niet meegenomen bij de berekening van de kostendekkende heffingen. Om een goede vergelijking te maken is het project Krijgsman, zowel in de kolom realisatie 2019 als in de kolom begroting 2019, nu wel meegenomen. Het project Krijgsman valt onder taakveld leges titel 2.

Berekening van kostendekkende heffingen

Realisatie 2019 (in € x 1.000)

Begroting 2019 (in € x €1.000)

Kosten taakveld leges titel 1

619

869
Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen 0 0
Netto kosten taakveld 619 869
Overhead 232 413
Totale kosten 851 1.282
Opbrengst heffingen 793 730
Dekkingspercentage 93% 57%

Titel 1 betreft Algemene dienstverlening. Voorbeelden zijn: Burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Berekening van kostendekkende heffingen

Realisatie 2019 (in € x 1.000)*

Begroting 2019 (in € x €1.000)*

Kosten taakveld leges titel 2

3.147

2.130
Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen 0 0
Netto kosten taakveld 3.147 2.130
Overhead 981 846
Totale kosten 4.128 2.946
Opbrengst heffingen 3.667 1.962
Dekkingspercentage 89% 66%

* Zie toelichting kosten taakveld leges. 

Titel 2 betreft Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. Voorbeeld: Omgevingsvergunningen.

Berekening van kostendekkende heffingen

Realisatie 2019 (in € x 1.000)

Begroting 2019 (in € x €1.000)

Kosten taakveld leges titel 3

55

100
Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen 0 0
Netto kosten taakveld 55 100
Overhead 30 67
Totale kosten 85 167
Opbrengst heffingen 24 47
Dekkingspercentage 29% 28%

Titel 3 betreft Dienstverlening vallend onder Europese richtlijnen. Voorbeelden zijn: Horeca, organiseren van evenementen en markten.