Sitemap

VV-2 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Impact coronacrisis Blz. 8
Corona financieel Blz. 9
Prognose financiële gevolgen Blz. 10
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 11
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 12
Maatregelen programma 1 Blz. 13
Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid Blz. 14
Financiële bijstellingen Blz. 15
Streekarchief Blz. 16
Digitale producten burgerzaken Blz. 17
Thuis bezorgen paspoorten en coronacrisis Blz. 18
Inhuur burgerzaken en coronacrisis Blz. 19
Totaal programma 1 Blz. 20
2. Programma Veiligheid Blz. 21
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 22
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 23
Financiële bijstellingen Blz. 24
Leges Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en coronacrisis Blz. 25
Handhaving en APV Blz. 26
Totaal programma 2 Blz. 27
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 28
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 29
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 30
Financiële bijstellingen Blz. 31
Vervolgonderzoek bruggen Blz. 32
Aansluitpunten openbare verlichting Blz. 33
Compensatie voor degeneratie van wegen (nutsvergoedingen) Blz. 34
Subsidieaanvragen verkeersveiligheid Blz. 35
Leefbaarheid Blz. 36
Parkeerinkomsten en coronacrisis Blz. 37
Diverse investeringen Blz. 38
Voorziening onderhoud wegen Blz. 39
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 40
Beslispunten Blz. 41
Totaal programma 3 Blz. 42
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 43
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 44
Maatregelen Blz. 45
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 46
Financiële bijstellingen Blz. 47
Bloemendalerpolder Blz. 48
Asbestsanering Schootsvelden Naarden Blz. 49
Onderzoek Naarderheem Blz. 50
Onderzoek- en advieskosten Emmaschoollocatie en Jan ter Gouwweg Blz. 51
Leges omgevingsvergunningen Blz. 52
Cofinanciering Filmhuis en coronacrisis Blz. 53
Inhuur economie en coronacrisis Blz. 54
Markt en coronacrisis Blz. 55
Beslispunten Blz. 56
Totaal programma 4 Blz. 57
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 58
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 59
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 60
Financiële bijstellingen Blz. 61
Bomenonderzoek Blz. 62
Geluidsanering B-lijsten Gooise Meren Blz. 63
Groenonderhoud De Krijgsman Blz. 64
Initiatief leefbaarheid Blz. 65
Pilot energiebesparing Gooimeer Noord en Zuid en coronacrisis Blz. 66
Opschoning Vechtmonding Muiden Blz. 67
Subsidie de Gooise Ark Blz. 68
Liggeld Bruine vloot en coronacrisis Blz. 69
Krediet revitalisering Aula begraafplaats Bussum Blz. 70
Krediet Historische Haven Naarden Blz. 71
Beslispunten Blz. 72
Totaal programma 5 Blz. 73
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 74
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 75
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 76
Financiële bijstellingen Blz. 77
Meicirculaire 2020 Blz. 78
Invoeringskosten nieuwe Wet inburgering Blz. 79
Lokale uitvoering Werken aan Werk Blz. 80
Beslispunten Blz. 81
Totaal programma 6 Blz. 82
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 83
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 84
Maatregelen programma 7 Blz. 85
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 86
Financiële bijstellingen Blz. 87
Subsidie de Gooise Ark Blz. 88
Verstrekkingen individuele voorzieningen Jeugd Blz. 89
Verstrekkingen individuele voorzieningen Wmo Blz. 90
Inhuur onderwijs en coronacrisis Blz. 91
Kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Blz. 92
Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs Blz. 93
Subsidies collectieve voorzieningen Blz. 94
Eigen bijdrage Wmo en coronacrisis Blz. 95
Aanvullend krediet Emmaschool Blz. 96
Beslispunten Blz. 97
Totaal programma 7 Blz. 98
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 99
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 100
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 101
Financiële bijstellingen Blz. 102
Onderhoud sportvelden Blz. 103
Buurtsportcoaches Blz. 104
Inhuur sport en coronacrisis Blz. 105
Totaal programma 8 Blz. 106
9. Programma baten en lasten Blz. 107
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 108
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 109
Financiële bijstellingen Blz. 110
Kapitaallasten (rente en afschrijving) Blz. 111
OZB opbrengst Blz. 112
SPUK uitkering 2020 Blz. 113
Meicirculaire 2020 Blz. 114
Inkoop inhuur Blz. 115
Bijdrage Gooise Meren in Balans Blz. 116
Toeristenbelasting en coronacrisis Blz. 117
Precariobelasting en coronacrisis Blz. 118
ICT licenties en coronacrisis Blz. 119
Rijksbijdrage corona Blz. 120
Overname zonnepanelen Blz. 121
Krediet digitalisering 2020 en 2021 Blz. 122
Krediet klant volgsysteem Blz. 123
Beslispunten Blz. 124
Totaal programma 9 Blz. 125
Recapitulatie programma's Blz. 126
Financiële recapitulatie programma's Blz. 127
Financiële overzichten Blz. 128
Financiële overzichten Blz. 129
Financieel overzicht (meerjarig effecten) Blz. 130
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 131
Grote projecten Blz. 132
Projecten Blz. 133
Projectenboek Blz. 134
Bijlagen Blz. 135
Bijlage 1 Begrotingswijzigingen 2020 Blz. 136
Overzicht begrotingswijzigingen 2020 tot en met 1 augustus Blz. 137
Bijlage 2 Reserves, voorzieningen en beheerplannen Blz. 138
Algemeen Blz. 139
Bestemmingsreserves Blz. 140
Voorzieningen Blz. 141
Beheerplannen Blz. 142
Bijlage 3 Investeringen Blz. 143
Voorgenomen investeringen Blz. 144
Toelichting voorgenomen investeringen Blz. 145
Lopende investeringen Blz. 146
Toelichting lopende investering Blz. 147
Bijlage 4 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020 Blz. 148
Inleiding Blz. 149
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 150
2. Programma Veiligheid Blz. 151
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 152
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 153
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 154
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 155
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 156
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 157
9. Programma baten en lasten Blz. 158
Bijlage 5 Projectenboek Blz. 159
Projectenboek Blz. 160
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap