Sitemap

VV-2 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Samenvatting Blz. 9  
Samenvatting Blz. 10  
Impact coronacrisis Blz. 11  
Corona financieel Blz. 12  
Prognose financiële gevolgen Blz. 13  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 14  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 15  
Maatregelen programma 1 Blz. 16  
Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid Blz. 17  
Financiële bijstellingen Blz. 18  
Streekarchief Blz. 19  
Digitale producten burgerzaken Blz. 20  
Thuis bezorgen paspoorten en coronacrisis Blz. 21  
Inhuur burgerzaken en coronacrisis Blz. 22  
Totaal programma 1 Blz. 23  
2. Programma Veiligheid Blz. 24  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 25  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 26  
Financiële bijstellingen Blz. 27  
Leges Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en coronacrisis Blz. 28  
Handhaving en APV Blz. 29  
Totaal programma 2 Blz. 30  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 31  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 32  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 33  
Financiële bijstellingen Blz. 34  
Vervolgonderzoek bruggen Blz. 35  
Aansluitpunten openbare verlichting Blz. 36  
Compensatie voor degeneratie van wegen (nutsvergoedingen) Blz. 37  
Subsidieaanvragen verkeersveiligheid Blz. 38  
Leefbaarheid Blz. 39  
Parkeerinkomsten en coronacrisis Blz. 40  
Diverse investeringen Blz. 41  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 42  
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 43  
Beslispunten Blz. 44  
Totaal programma 3 Blz. 45  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 46  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 47  
Maatregelen Blz. 48  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 49  
Financiële bijstellingen Blz. 50  
Bloemendalerpolder Blz. 51  
Asbestsanering Schootsvelden Naarden Blz. 52  
Onderzoek Naarderheem Blz. 53  
Onderzoek- en advieskosten Emmaschoollocatie en Jan ter Gouwweg Blz. 54  
Leges omgevingsvergunningen Blz. 55  
Cofinanciering Filmhuis en coronacrisis Blz. 56  
Inhuur economie en coronacrisis Blz. 57  
Markt en coronacrisis Blz. 58  
Beslispunten Blz. 59  
Totaal programma 4 Blz. 60  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 61  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 62  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 63  
Financiële bijstellingen Blz. 64  
Bomenonderzoek Blz. 65  
Geluidsanering B-lijsten Gooise Meren Blz. 66  
Groenonderhoud De Krijgsman Blz. 67  
Initiatief leefbaarheid Blz. 68  
Pilot energiebesparing Gooimeer Noord en Zuid en coronacrisis Blz. 69  
Opschoning Vechtmonding Muiden Blz. 70  
Subsidie de Gooise Ark Blz. 71  
Liggeld Bruine vloot en coronacrisis Blz. 72  
Krediet revitalisering Aula begraafplaats Bussum Blz. 73  
Krediet Historische Haven Naarden Blz. 74  
Beslispunten Blz. 75  
Totaal programma 5 Blz. 76  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 77  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 78  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 79  
Financiële bijstellingen Blz. 80  
Meicirculaire 2020 Blz. 81  
Invoeringskosten nieuwe Wet inburgering Blz. 82  
Lokale uitvoering Werken aan Werk Blz. 83  
Beslispunten Blz. 84  
Totaal programma 6 Blz. 85  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 86  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 87  
Maatregelen programma 7 Blz. 88  
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 89  
Financiële bijstellingen Blz. 90  
Subsidie de Gooise Ark Blz. 91  
Verstrekkingen individuele voorzieningen Jeugd Blz. 92  
Verstrekkingen individuele voorzieningen Wmo Blz. 93  
Inhuur onderwijs en coronacrisis Blz. 94  
Kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Blz. 95  
Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs Blz. 96  
Subsidies collectieve voorzieningen Blz. 97  
Eigen bijdrage Wmo en coronacrisis Blz. 98  
Aanvullend krediet Emmaschool Blz. 99  
Beslispunten Blz. 100  
Totaal programma 7 Blz. 101  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 102  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 103  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 104  
Financiële bijstellingen Blz. 105  
Onderhoud sportvelden Blz. 106  
Buurtsportcoaches Blz. 107  
Inhuur sport en coronacrisis Blz. 108  
Totaal programma 8 Blz. 109  
9. Programma baten en lasten Blz. 110  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 111  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 112  
Financiële bijstellingen Blz. 113  
Kapitaallasten (rente en afschrijving) Blz. 114  
OZB opbrengst Blz. 115  
SPUK uitkering 2020 Blz. 116  
Meicirculaire 2020 Blz. 117  
Inkoop inhuur Blz. 118  
Bijdrage Gooise Meren in Balans Blz. 119  
Toeristenbelasting en coronacrisis Blz. 120  
Precariobelasting en coronacrisis Blz. 121  
ICT licenties en coronacrisis Blz. 122  
Rijksbijdrage corona Blz. 123  
Overname zonnepanelen Blz. 124  
Krediet digitalisering 2020 en 2021 Blz. 125  
Krediet klant volgsysteem Blz. 126  
Beslispunten Blz. 127  
Totaal programma 9 Blz. 128  
Recapitulatie programma's Blz. 129  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 130  
Financiële overzichten Blz. 131  
Financiële overzichten Blz. 132  
Financieel overzicht (meerjarig effecten) Blz. 133  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 134  
Grote projecten Blz. 135  
Projecten Blz. 136  
Projectenboek Blz. 137  
Bijlagen Blz. 138  
Bijlage 1 Begrotingswijzigingen 2020 Blz. 139  
Overzicht begrotingswijzigingen 2020 tot en met 1 augustus Blz. 140  
Bijlage 2 Reserves, voorzieningen en beheerplannen Blz. 141  
Algemeen Blz. 142  
Bestemmingsreserves Blz. 143  
Voorzieningen Blz. 144  
Beheerplannen Blz. 145  
Bijlage 3 Investeringen Blz. 146  
Voorgenomen investeringen Blz. 147  
Toelichting voorgenomen investeringen Blz. 148  
Lopende investeringen Blz. 149  
Toelichting lopende investering Blz. 150  
Bijlage 4 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020 Blz. 151  
Inleiding Blz. 152  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 153  
2. Programma Veiligheid Blz. 154  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 155  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 156  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 157  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 158  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 159  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 160  
9. Programma baten en lasten Blz. 161  
Bijlage 5 Projectenboek Blz. 162  
Projectenboek Blz. 163