Sitemap

 1. Blz. 1 VV-2 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 Impact coronacrisis
    1. Blz. 9 Corona financieel
    2. Blz. 10 Prognose financiële gevolgen
   4. Blz. 11 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 12 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 13 Maatregelen programma 1
      1. Blz. 14 Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid
    2. Blz. 15 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 16 Streekarchief
     2. Blz. 17 Digitale producten burgerzaken
     3. Blz. 18 Thuis bezorgen paspoorten en coronacrisis
     4. Blz. 19 Inhuur burgerzaken en coronacrisis
     5. Blz. 20 Totaal programma 1
   5. Blz. 21 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 22 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 23 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden
    2. Blz. 24 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 25 Leges Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en coronacrisis
     2. Blz. 26 Handhaving en APV
     3. Blz. 27 Totaal programma 2
   6. Blz. 28 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 29 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 30 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden
    2. Blz. 31 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 32 Vervolgonderzoek bruggen
     2. Blz. 33 Aansluitpunten openbare verlichting
     3. Blz. 34 Compensatie voor degeneratie van wegen (nutsvergoedingen)
     4. Blz. 35 Subsidieaanvragen verkeersveiligheid
     5. Blz. 36 Leefbaarheid
     6. Blz. 37 Parkeerinkomsten en coronacrisis
     7. Blz. 38 Diverse investeringen
     8. Blz. 39 Voorziening onderhoud wegen
     9. Blz. 40 Voorziening civiele kunstwerken
     10. Blz. 41 Beslispunten
     11. Blz. 42 Totaal programma 3
   7. Blz. 43 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 44 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 45 Maatregelen
      1. Blz. 46 Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
    2. Blz. 47 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 48 Bloemendalerpolder
     2. Blz. 49 Asbestsanering Schootsvelden Naarden
     3. Blz. 50 Onderzoek Naarderheem
     4. Blz. 51 Onderzoek- en advieskosten Emmaschoollocatie en Jan ter Gouwweg
     5. Blz. 52 Leges omgevingsvergunningen
     6. Blz. 53 Cofinanciering Filmhuis en coronacrisis
     7. Blz. 54 Inhuur economie en coronacrisis
     8. Blz. 55 Markt en coronacrisis
     9. Blz. 56 Beslispunten
     10. Blz. 57 Totaal programma 4
   8. Blz. 58 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 59 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 60 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden
    2. Blz. 61 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 62 Bomenonderzoek
     2. Blz. 63 Geluidsanering B-lijsten Gooise Meren
     3. Blz. 64 Groenonderhoud De Krijgsman
     4. Blz. 65 Initiatief leefbaarheid
     5. Blz. 66 Pilot energiebesparing Gooimeer Noord en Zuid en coronacrisis
     6. Blz. 67 Opschoning Vechtmonding Muiden
     7. Blz. 68 Subsidie de Gooise Ark
     8. Blz. 69 Liggeld Bruine vloot en coronacrisis
     9. Blz. 70 Krediet revitalisering Aula begraafplaats Bussum
     10. Blz. 71 Krediet Historische Haven Naarden
     11. Blz. 72 Beslispunten
     12. Blz. 73 Totaal programma 5
   9. Blz. 74 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 75 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 76 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden
    2. Blz. 77 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 78 Meicirculaire 2020
     2. Blz. 79 Invoeringskosten nieuwe Wet inburgering
     3. Blz. 80 Lokale uitvoering Werken aan Werk
     4. Blz. 81 Beslispunten
     5. Blz. 82 Totaal programma 6
   10. Blz. 83 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 84 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 85 Maatregelen programma 7
      1. Blz. 86 Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren
    2. Blz. 87 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 88 Subsidie de Gooise Ark
     2. Blz. 89 Verstrekkingen individuele voorzieningen Jeugd
     3. Blz. 90 Verstrekkingen individuele voorzieningen Wmo
     4. Blz. 91 Inhuur onderwijs en coronacrisis
     5. Blz. 92 Kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting
     6. Blz. 93 Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs
     7. Blz. 94 Subsidies collectieve voorzieningen
     8. Blz. 95 Eigen bijdrage Wmo en coronacrisis
     9. Blz. 96 Aanvullend krediet Emmaschool
     10. Blz. 97 Beslispunten
     11. Blz. 98 Totaal programma 7
   11. Blz. 99 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 100 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 101 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden
    2. Blz. 102 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 103 Onderhoud sportvelden
     2. Blz. 104 Buurtsportcoaches
     3. Blz. 105 Inhuur sport en coronacrisis
     4. Blz. 106 Totaal programma 8
   12. Blz. 107 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 108 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 109 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden
    2. Blz. 110 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 111 Kapitaallasten (rente en afschrijving)
     2. Blz. 112 OZB opbrengst
     3. Blz. 113 SPUK uitkering 2020
     4. Blz. 114 Meicirculaire 2020
     5. Blz. 115 Inkoop inhuur
     6. Blz. 116 Bijdrage Gooise Meren in Balans
     7. Blz. 117 Toeristenbelasting en coronacrisis
     8. Blz. 118 Precariobelasting en coronacrisis
     9. Blz. 119 ICT licenties en coronacrisis
     10. Blz. 120 Rijksbijdrage corona
     11. Blz. 121 Overname zonnepanelen
     12. Blz. 122 Krediet digitalisering 2020 en 2021
     13. Blz. 123 Krediet klant volgsysteem
     14. Blz. 124 Beslispunten
     15. Blz. 125 Totaal programma 9
   13. Blz. 126 Recapitulatie programma's
    1. Blz. 127 Financiële recapitulatie programma's
   14. Blz. 128 Financiële overzichten
    1. Blz. 129 Financiële overzichten
    2. Blz. 130 Financieel overzicht (meerjarig effecten)
    3. Blz. 131 Ontwikkeling algemene reserve
   15. Blz. 132 Grote projecten
    1. Blz. 133 Projecten
    2. Blz. 134 Projectenboek
  2. Blz. 135 Bijlagen
   1. Blz. 136 Bijlage 1 Begrotingswijzigingen 2020
    1. Blz. 137 Overzicht begrotingswijzigingen 2020 tot en met 1 augustus
   2. Blz. 138 Bijlage 2 Reserves, voorzieningen en beheerplannen
    1. Blz. 139 Algemeen
    2. Blz. 140 Bestemmingsreserves
    3. Blz. 141 Voorzieningen
    4. Blz. 142 Beheerplannen
   3. Blz. 143 Bijlage 3 Investeringen
    1. Blz. 144 Voorgenomen investeringen
    2. Blz. 145 Toelichting voorgenomen investeringen
    3. Blz. 146 Lopende investeringen
    4. Blz. 147 Toelichting lopende investering
   4. Blz. 148 Bijlage 4 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020
    1. Blz. 149 Inleiding
    2. Blz. 150 1. Programma Inwoners en Bestuur
    3. Blz. 151 2. Programma Veiligheid
    4. Blz. 152 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    5. Blz. 153 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    6. Blz. 154 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    7. Blz. 155 6. Programma Werk en Inkomen
    8. Blz. 156 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    9. Blz. 157 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    10. Blz. 158 9. Programma baten en lasten
   5. Blz. 159 Bijlage 5 Projectenboek
    1. Blz. 160 Projectenboek
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap