2. Programma Veiligheid

Financiële bijstellingen

Leges Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en coronacrisis

In het 1e voortgangsverslag was nog uit gegaan van minder leges i.v.m. corona. Dat blijkt niet het geval.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 10.000 voordelig (incidenteel)

Handhaving en APV

Op het gebied van handhaving in relatie tot corona is o.a. een beveiligingsbedrijf ingehuurd. De extra kosten kunnen binnen het budget handhaving worden opgevangen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Totaal programma 2

Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 5.846 1.214 -52 7.008
Totaal baten -125 79 -10 -56
Resultaat voor bestemming 5.721 1.293 -62 6.952
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming