Impact coronacrisis

Corona financieel

Terug naar navigatie - Corona financieel

In dit 2e voortgangsverslag willen wij u graag inzicht geven in een aantal financiële cijfers m.b.t. de coronacrisis. Via raadsmededelingen wordt u vooral beleidsmatig op de hoogte gehouden.

Medio april is een eerste impactanalyse opgesteld om de effecten van de coronacrisis op onze begroting in kaart te brengen. Maandelijks, maar eigenlijk continu, wordt deze impactanalyse geactualiseerd. Er is nog veel financiële onzekerheid, maar wij willen u toch een inzicht geven wat de coronacrisis voor Gooise Meren betekent.

Begrotingswijzigingen
Als eerste ziet u een overzicht met de daadwerkelijke begrotingswijzigingen. De cijfers in de kolom VV2 worden bij de verschillende programma’s kort toegelicht.
In dit overzicht ziet u dat wij van het Rijk € 768.000 ontvangen om extra coronakosten te kunnen dekken. Deze inkomst is volledig geboekt, maar wij verwachten nog veel extra uitgaven waarvoor wij nu al wel de rijksbijdrage hebben ontvangen, maar die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Zie ook het derde overzicht.

OPGENOMEN IN BEGROTINGSWIJZIGING
Omschrijving VV1 VV2
Inhuur KCC (programma 1) 29.400  
Inhuur burgerzaken (programma 1) 50.000 -25.000
Thuisbezorgen paspoorten (programma 1) 5.000 6.500
Precario (totaal 6 maanden) (programma 9) 26.239 26.239
Leges evenementen (programma 2) 10.000 -10.000
Reclamebelasting (programma 9) 0  
Toeristenbelasting (programma 9)   132.000
Licenties ICT (programma 9)     62.000
Cofinanciering Filmhuis (programma 4)   16.300
Liggeld Bruine Vloot (programma 5)   15.000
Parkeergelden (programma 3)   340.000
Marktgelden (programma 4)   15.000
Inhuur sport (programma 8)   63.000
Inhuur economie (programma 4)   45.000
Inhuur onderwijs (programma 7)   38.250
Eigen bijdrage Wmo (programma 7)   150.000
Subtotaal 120.639 874.289
Rijksbijdrage corona (programma 9)   -768.000
Totaal 120.369 106.289

Hieronder in het tweede overzicht de specificatie van de Rijksbijdrage corona. Voor parkeerbelasting en toeristenbelasting zijn (zoals in het eerste overzicht te zien) ook daadwerkelijk minder inkomsten geraamd.

SPECIFICATIE RIJKSBIJDRAGE CORONA  
via Algemene uitkering  
Lokale culturele voorzieningen 180.000
Inhaalzorg Jeugdwet 75.000
Inhaalzorg WMO 30.000
via Decentralisatie-/Integratieuitkering  
Parkeerbelasting 311.000
Toeristenbelasting 55.000
Voorschoolse voorziening peuters 26.000
Participatie 91.000
Totaal 768.000

 

 

 

 

Prognose financiële gevolgen

Terug naar navigatie - Prognose financiële gevolgen

Prognose financiële gevolgen
Het derde overzicht geeft inzicht in de financiële gevolgen die ons nog te wachten staan. Tegen over enkele forse uitgaven (zoals Tozo en Buig) staan Rijksinkomsten. De inkomsten waar “*” achter staat, zijn reeds in het eerste overzicht bij de Rijksbijdrage corona meegenomen. Niet alle onderstaande uitgaven leiden tot een begrotingswijziging, want sommige uitgaven kunnen binnen bestaande budgetten (omdat er door corona minder wordt uitgegeven) worden opgevangen.
Uitgangspunt is dat er geprobeerd wordt om de extra kosten van corona binnen de eigen begroting op te vangen. Er is maar een kleine kans dat dat daadwerkelijk gaat lukken. Zodra er een beter inzicht (op basis van de werkelijkheid) is in verschillende ontwikkelingen, komt er nog een begrotingswijziging in de raad van december. Dit vanwege de rechtmatigheid van de uitgaven/inkomsten.

(NOG) NIET OPGENOMEN IN BEGROTING (VERWACHT)
Omschrijving Uitgaven Inkomsten
Sociaal domein
Tozo 12.240.387 12.240.387
Tozo kredieten 800.000 800.000
Doorbetalen zorgaanbieders onbekend volledig
Meerkosten in sociaal domein onbekend volledig
Dak- en thuislozen opvang onbekend onbekend
Veilig Thuis/huiselijk geweld onbekend onbekend
BUIG 548.000 548.000
Armoedebeleid/bijzondere bijstand 35.000 0
Minimaregelingen 25.000 0
Participatie 15.000 0
Schuldhulpverlening 6.000 0
Wmo-inhaaleffect (€ 30K rijksbijdrage) 30.000 *
Jeugd-inhaaleffect (€ 75K rijksbijdrage) 75.000 *
SW-bedrijven (€ 91K rijksbijdrage) 91.000 *
Taalonderwijs nieuwkomers 3.000 0
Steun culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties
Cofinanciering PM 0
Maatschappelijk ondersteuningsfonds (€ 180K rijksbijdrage) 180.000 *
Stichting Grote Kerk Naarden 125.333 81.466
Spant 433.000 281.450
Forteiland Pampus 262.500 170.625
Vestingmuseum 28.862 18.760
Subsidies Welzijn (Berrona/Toffe Peren) 3.000 0
Bussum op IJs PM PM
Steun sport instellingen 20.000 PM
Aanvraag Sportfondsen 119.269 PM
MKB Doorgaan - Corona steun ondernemers 10.000 PM
Stickers 1,5m. in kernwinkelgebied 1.320 0
Ouderbijdrage peuteropvang (€ 26K rijksbijdrage) 20.000 *
Leerlingenvervoer 5.800 0
Doelgroepenvervoer onbekend onbekend
Openbare ruimte coronaproof onbekend onbekend
Garantstellingen Culturele en sport instellingen onbekend onbekend
Gederfde inkomsten uit huur en belastingen 25.000 0
Dierenwelzijn (Vogelhospitaal) PM PM
Uitvoeringslasten
GGD-en onbekend onbekend
Veiligheidsregio onbekend onbekend
Handhaving corona-richtlijnen onbekend onbekend
Thuiswerkfaciliteiten ICT 61.000 0
Bewustwording en trainingen HRM 8.000 0
Impactanalyse en monitoring 15.000 0
Administratielasten agv corona PM 0
Hogere kosten afvalinzameling onbekend onbekend
Klantcontactcentra / loketten / spreekkamers 17.000 0
Uitvoeringskosten Werk & Inkomen 130.000 0
Handhaving van 1,5m samenleving onbekend onbekend
Verkiezingen 2021 coronaproof 40.000 0
Verkeersborden bij scholen 1.800 0
Vervangende locatie "allemaal taal" 3.000 0
Inkomstenderving
Reclamebelasting 20.000 0
Afboeken dubieuze debiteuren 100.000 onbekend
BNG dividend 123.000 0
Inzet ambtelijke capaciteit
Corona crisisteam en communicatie 50.000 0
Facilitair en ICT 6.000 0
Financiën, beleid en regie 12.000 0
Buitendienst 20.000 0
Inzet coronacrisisteam PM 0
Beleidsregie, coördinatie coronamaatregelen PM 0
Totaal 15.709.271 14.140.688
Let op: Bovenstaand lijst is niet limitatief en een momentopname. Er kunnen inmiddels ontwikkelingen zijn geweest die nog niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen.