7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Financiële bijstellingen

Subsidie de Gooise Ark

Terug naar navigatie - Subsidie de Gooise Ark

Gelet op de aard van de subsidie wordt voorgesteld de subsidie aan de Stichting de Gooise Ark (ongeveer € 80.000 per jaar) over te hevelen van programma 7 naar programma 5.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 0

Verstrekkingen individuele voorzieningen Jeugd

Terug naar navigatie - Verstrekkingen individuele voorzieningen Jeugd

Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen is een prognose voor de kosten van verstrekking van individuele voorzieningen Jeugd gemaakt. Deze prognose laat een verwachtte overschrijding van €200.000 zien voor jeugd in 2020.Dit wordt met name veroorzaakt door een toename in:
• toename volume jeugdzorg algemeen;
• meerkosten voor 24-uurs verblijf en gesloten jeugdzorg en jeugdbeschermingsmaatregelen (veelal geïndiceerd door gecertificeerde instellingen)
Omdat er altijd een verschil blijft tussen toewijzingen en daadwerkelijke declaraties (benutting) is sprake van een grote mate van onzekerheid wat betreft de hoogte van de uiteindelijke overschrijding.

De uitgaven van jeugdhulp blijft onze continue aandacht houden. Daarbij is de focus van de uitvoeringsdienst gericht op het leveren van maatwerk, stimuleren preventie en gebruik maken van zelfredzaamheid daar waar dit kan. De jeugdconsulenten kennen pas een maatwerkvoorziening toe als het gebruik van voorliggende voorzieningen niet mogelijk of voldoende is. Ook wordt er aangesloten bij het regionale Transformatieplan Jeugd en de Bestuursopdracht “naar een Gezond financieel Sociaal Domein” teneinde het de zorg betaalbaar te houden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 200.000 nadelig (structureel)

Verstrekkingen individuele voorzieningen Wmo

Terug naar navigatie - Verstrekkingen individuele voorzieningen Wmo

Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen is een prognose voor de kosten van verstrekking van individuele voorzieningen Wmo gemaakt. Deze prognose laat een verwachtte overschrijding van
€ 200.000 voor Wmo in 2020 zien.
Dit wordt met name veroorzaakt door een toename in:
• begeleiding Wmo;
• stijging voorzieningen Huishoudelijke hulp (gevolg aanzuigende werking abonnementstarief);
• stijging verstrekte trapliften.

De enorme stijging van aanvragen (huishoudelijke hulp, namelijk 40% ten opzichte van 2019) veroorzaakt een stijging van de Wmo uitgaven individuele voorzieningen en drukt ook op de beschikbare capaciteit van de uitvoerende consulent Wmo. Om achterstanden te voorkomen moet er additioneel ingehuurd worden. Omdat er altijd een verschil blijft tussen toewijzingen en daadwerkelijke declaraties (benutting), is sprake van een grote mate van onzekerheid wat betreft de hoogte van de uiteindelijke overschrijding.

De uitgaven blijft continu onze aandacht houden. Daarbij is de focus van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein gericht op het leveren van maatwerk, stimuleren preventie en gebruik maken van zelfredzaamheid daar waar dit kan. De Bestuursopdracht “naar een Gezond financieel Sociaal domein” van de regiogemeenten, waarin Gooise Meren participeert, is ook een belangrijke stimulans met als doel de zorg betaalbaar te houden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 200.000 nadelig (structureel)

Inhuur onderwijs en coronacrisis

Terug naar navigatie - Inhuur onderwijs en coronacrisis

Op de afdeling M&O is extra ingehuurd op het gebied van onderwijs als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 38.000 nadeel (incidenteel)

Kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting

Terug naar navigatie - Kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting

Het krediet voor de Tijdelijke Huisvesting was volledig als investering ad € 13 miljoen, te dekken uit de reserve tijdelijke huisvesting, vertaald in de begroting 2020. In de praktijk worden er echter twee soorten kosten gemaakt, te weten:
1. Investeringskosten om de locatie voor de komende 10 jaar als wissellocatie te gebruiken voor het PO;
2. Kosten voor de dagelijkse exploitatie, waar ook weer een inkomstenstroom in de vorm van een gebruiksvergoeding tegenover staat.
De kosten worden dus gesplitst in exploitatie- en investeringsdeel.

Voor de tijdelijke huisvesting van de VO scholen is er op dit moment alleen nog maar een vooronderzoek gaande. Deze onderzoekskosten zijn investeringskosten. De uitkomst van dit onderzoek wordt gecommuniceerd naar de raad. De afschrijving valt incidenteel (verschuiving in de tijd) € 2.170.000 lager uit, waardoor ook de bijdrage vanuit de reserve tijdelijke huisvesting lager uitvalt. Zie ook kapitaallasten bij programma 9.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 0

Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs

Terug naar navigatie - Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs

In afwachting van uitsluitsel over de invulling van de tijdelijke huisvesting van het Voortgezet Onderwijs, wordt de geplande dotatie (€ 13.090.000) van de Algemene Reserve aan de reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs voorlopig met één jaar uitgesteld.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 0

Subsidies collectieve voorzieningen

Terug naar navigatie - Subsidies collectieve voorzieningen

De subsidies aan een aantal instellingen zoals Versa Welzijn, MEE en STAD zijn toegenomen om aan de vraag naar dienstverlening te kunnen voldoen. Ook zijn aan kleinere organisaties als Stichting Naast, het C’est la vie-huis en stichting Viore in de laatste jaren structurele subsidies toegekend. Deze ontwikkelingen bij het subsidiëren van organisaties sluit aan op het streven om middels het versterken van voorveldvoorzieningen de vraag naar individuele hulp te verminderen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 200.000 nadelig (incidenteel)

Eigen bijdrage Wmo en coronacrisis

Terug naar navigatie - Eigen bijdrage Wmo en coronacrisis

Door de coronacrisis heeft het Rijk besloten over de maanden april en mei geen eigen bijdrage te innen. Dit betekent een inkomstenderving van € 150.000. Daarnaast is het CAK nog niet in staat geweest eigen bijdragen te innen over 2020 vanwege problemen bij de overgang naar een nieuw systeem. Op het moment van schrijven is nog niet te bepalen of dit nog verdere financiële consequenties zal hebben.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 150.000 nadelig (incidenteel)

Aanvullend krediet Emmaschool

Terug naar navigatie - Aanvullend krediet Emmaschool

De werkzaamheden aan de Emmaschool zijn afgerond. Door onvoorzien meerwerk is er echter een kleine overschrijding van € 13.000 ten opzichte van de raming (€ 3.223.000).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• Aanvullend krediet van € 13.000 beschikbaar stellen voor aanpassen gebouw Emmaschool; (beslispunt s).
• Het laten vervallen van de onttrekking (€ 2.170.000) uit de reserve Tijdelijke Huisvesting in verband met lagere kapitaallasten; (beslispunt t)
• De dotatie van € 13.090.000 van de Algemene Reserve aan de Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs met één jaar uitstellen; (beslispunt u)

Totaal programma 7

Terug naar navigatie - Totaal programma 7
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 39.030 1.717 -1.856 38.891
Totaal baten -6.534 176 150 -6.208
Resultaat voor bestemming 32.496 1.893 -1.706 32.683
Toevoeging reserves 13.090 0 -13.090 0
Onttrekking reserves -2.562 0 2.170 -392
Resultaat na bestemming 43.023 1.893 -12.626 32.291