9. Programma baten en lasten

Financiële bijstellingen

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Terug naar navigatie - Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Er zijn lagere kapitaallasten omdat de realisatie van de investeringen achter blijven op de begrote uitgaven. Dit heeft o.a. te maken met een latere start van een investering of een langer bestuurlijk voortraject. Omdat de afschrijving gaat lopen in het jaar na gereedkomen van een investering, verschuift het startjaar van afschrijving en ontstaat er een eenmalig voordeel van € 2.670.000 (inclusief € 2.170.000 voor tijdelijke huisvesting onderwijs).
Rente wordt jaarlijks berekend over de werkelijke uitgaven (deze zijn lager dan begroot); waardoor een voordeel van € 138.000 ontstaat. Omdat de lagere kapitaallasten voor tijdelijke huisvesting onderwijs en riolering en begraven ten laste komen van de daarvoor ingestelde reserves/voorzieningen, worden de bijdragen van die reserves/voorzieningen aan de exploitatie verlaagd (€ 2.233.000). Voor de financiële verwerking van die boekingen wordt verwezen naar programma’s 5 en 7.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 2.808.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 2.233.000 nadelig (incidenteel)

OZB opbrengst

Terug naar navigatie - OZB opbrengst

In het 1e Voortgangsverslag 2020 is de indexatie teruggedraaid van 2,5% naar 1,5%. Echter bij de OZB was al ten tijde van de vaststelling van de begroting in de begrotingsraad rekening gehouden met de lagere indexatie. Dit wordt nu gecorrigeerd. Daarnaast wordt er nog nadrukkelijk gekeken naar leegstand van niet-woningen, waardoor dit voordeel lager uit kan vallen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 134.000 voordelig (incidenteel)

SPUK uitkering 2020

Terug naar navigatie - SPUK uitkering 2020

Met ingang van 1 januari 2019 is Sport vrijgesteld van BTW. De BTW is vanaf dat moment niet meer verrekenbaar. Hiervoor is een Regeling specifieke uitkering stimulering in de plaats gekomen. In de praktijk wordt de regeling aangeduid als SPUK, specifieke uitkering sport. Voor 2020 heeft het voor de exploitatie een voordelig resultaat van € 433.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 433.000 voordelig (incidenteel)

Meicirculaire 2020

Terug naar navigatie - Meicirculaire 2020

In de Meicirculaire 2020 zijn bedragen toegekend voor de kosten voor (1) invoering van de Wet inburgering, (2) maatschappelijke begeleiding statushouders en (3) Participatie (WSW). De lasten zijn opgenomen bij programma 7. Tevens is sprake van een beperkte toename door acresaanpassingen. De structurele effecten zijn meegenomen bij de Begroting 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 340.000 voordelig (incidenteel)

Inkoop inhuur

Terug naar navigatie - Inkoop inhuur

In het kader van rechtmatigheid wordt de gemeente Gooise Meren door een extern bureau ondersteund om de aanbesteding en inkoop voor inhuur van personeel goed te laten lopen. De complexe landelijke en Europese wetgeving m.b.t aanbesteding van inhuur van personeel kunnen een (financieel) risico opleveren als de wetgeving niet wordt gevolgd. Inkoop en aanbesteding is niet voor niets een onderwerp dat de accountant jaarlijks extra aandacht geeft. Tot op heden is altijd geprobeerd om deze extra kosten binnen de bestaande personeelsbudgetten op te vangen. Inmiddels staat er zoveel financiële druk op de personeelsbudgetten, dat dit nu niet meer mogelijk is. Voor 2020 betekent dit een extra last van € 146.000. Op basis van de kosten van voorafgaande jaren verwachten wij dat er structureel € 100.000 per jaar nodig is.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 : € 146.000 nadelig (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 100.000 nadelig (structureel)

Bijdrage Gooise Meren in Balans

Terug naar navigatie - Bijdrage Gooise Meren in Balans

In de begroting 2020 was een bijdrage van € 200.000 uit de algemene reserve geraamd ter dekking van
frictiekosten GMiB. Omdat dit project vorig jaar reeds is beëindigd, had ook deze bijdrage niet meer
opgenomen moeten worden.Daarom moet deze onttrekking aan de algemene reserve vervallen en wordt het nadelig saldo meegenomen in het resultaat van dit voortgangsverslag. Het heeft geen effect op het eerder behaalde resultaat van de bezuinigingen rond GMiB.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 200.000 nadelig (incidenteel)

Toeristenbelasting en coronacrisis

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting en coronacrisis

Op basis van cijfers van het CBS en het NBTC (de branchevereniging voor de toeristische sector) is de inschatting dat Gooise Meren zo’n 59% (= € 132.000) minder toeristenbelasting zal ontvangen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 132.000 nadeel (incidenteel)

Precariobelasting en coronacrisis

Terug naar navigatie - Precariobelasting en coronacrisis

De gemeente legt precario op voor gebruik van de buitenruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers en voor reclame-uitingen en uitstallingen van winkeliers. De horecaondernemingen ondervinden nog steeds de gevolgen van de coronamaatregelen. Het college heeft daarom besloten om het aanvullende maatregelenpakket voor ondernemers en organisaties i.v.m. de coronacrisis, zoals eerder door het college was vastgesteld, te verlengen tot 1 oktober 2020. Het college gaat de precarioaanslag niet opleggen voor de maanden juli, augustus en september. De maanden april, mei en juni zijn ook niet opgelegd. Hiermee is in het 1e voortgangsverslag 2020 al rekening gehouden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 26.000 nadeel (incidenteel)

ICT licenties en coronacrisis

Terug naar navigatie - ICT licenties en coronacrisis

Als gevolg van corona wordt er veel meer op afstand gewerkt. Hierdoor waren er op ICT gebied nieuwe functionaliteiten nodig. Denk aan Microsoft Teams en Zoom. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven m.b.t. licentiekosten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 62.000 nadelig (incidenteel)

Rijksbijdrage corona

Terug naar navigatie - Rijksbijdrage corona

Om te voorkomen dat de gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden (VNG, IPO en Unie van Waterschappen) tot een compensatiepakket besloten. Het gaat hierbij om lokale culturele voorzieningen, inhaalzorg Jeugd en Wmo, toeristen- en parkeerbelasting, maatschappelijke opvang, Participatie (sociale werkbedrijven) en voorschoolse voorziening peuters. Het toegekende bedrag beslaat de periode t/m juni 2020.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 768.000 voordelig (incidenteel)

Overname zonnepanelen

Terug naar navigatie - Overname zonnepanelen

De zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis zijn door de gemeente Gooise Meren overgenomen (€ 39.000). Hiervoor was geen krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit lagere energiekosten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0 (structureel)

Krediet digitalisering 2020 en 2021

Terug naar navigatie - Krediet digitalisering 2020 en 2021

Het nieuwe zaaksysteem van de afdeling burgerzaken wordt in 2020 geïmplementeerd. De investering (€ 50.000) was echter in 2021 begroot. Daarom wordt er € 50.000 van de investering digitalisering 2021 overgeheveld naar digitalisering 2020.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Krediet klant volgsysteem

Terug naar navigatie - Krediet klant volgsysteem

Deze investering (€ 50.000) komt te vervallen. Er wordt wel een planningstool aangeschaft, die gedekt wordt uit de vrij te vallen geraamde kapitaallasten van deze investering (per saldo budgettair neutraal in de meerjarenbegroting).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• Een krediet van € 39.000 beschikbaar stellen voor de overname van de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis; (beslispunt v)
• Een krediet van € 50.000 van digitalisering 2021 overhevelen naar digitalisering 2020; (beslispunt w)
• Het krediet klant volgsysteem ad € 50.000 te laten vrijvallen; (beslispunt x)
• Het laten vervallen van de onttrekking van een bedrag voor Gooise Meren in Balans (€ 200.000) aan de algemene reserve; (beslispunt y)

Totaal programma 9

Terug naar navigatie - Totaal programma 9
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 20.450 -1.368 149 19.231
Totaal baten -87.640 -2.420 -941 -91.001
Resultaat voor bestemming -67.190 -3.788 -792 -71.770
Toevoeging reserves 0 82 0 82
Onttrekking reserves -13.990 -2.016 13.290 -2.716
Resultaat na bestemming -81.180 -5.722 12.498 -74.404