6. Programma Werk en Inkomen

Financiële bijstellingen

Meicirculaire 2020

Terug naar navigatie - Meicirculaire 2020

In de Meicirculaire 2020 zijn o.a. bedragen toegekend voor de kosten voor (1) Wet inburgering, (2) maatschappelijke begeleiding statushouders en (3) Participatie (Wet sociale werkvoorziening (WSW). Hiermee worden de desbetreffende budgetten verhoogd. De inkomsten zijn geraamd op programma 9.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 296.000 nadelig (incidenteel)

Invoeringskosten nieuwe Wet inburgering

Terug naar navigatie - Invoeringskosten nieuwe Wet inburgering

In de Meicirculaire 2020 is € 115.000 aan budget ontvangen voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering. Deze wet wordt op 1 juli 2021 ingevoerd. Het beschikbare budget wordt deels in 2020 en deels in 2021 ingezet. Daarom dient een deel te worden overgeheveld naar 2021

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 88.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 88.000 nadelig (incidenteel)

Lokale uitvoering Werken aan Werk

Terug naar navigatie - Lokale uitvoering Werken aan Werk

In september 2019 is het regionaal arbeidsmarktbewerkingplan Werken aan Werk 2019-2022 door de raad vastgesteld. Voorts is op 19 december in het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de begrotingswijziging Werken aan Werk vastgesteld. Op basis daarvan heeft de raad in januari 2020 besloten om in 2020 € 225.000 aan de Reserve Sociaal domein te onttrekken voor lokale uitvoering van Werken aan Werk. Inmiddels zijn de projecten bekend en kan het budget worden ingezet. De projecten starten in 2020 en lopen door in 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 en 2021: € 0 (incidenteel)

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• Een bedrag van € 90.000 in 2020 en een bedrag van € 135.000 in 2021 ten laste van de reserve sociaal domein te brengen ter dekking van lokale uitvoering Werk aan Werk; (beslispunt r)

Totaal programma 6

Terug naar navigatie - Totaal programma 6
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 20.852 -7 325 21.170
Totaal baten -13.040 0 0 -13.040
Resultaat voor bestemming 7.812 -7 325 8.130
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -215 0 -90 -305
Resultaat na bestemming 7.597 -7 235 7.825