8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Financiële bijstellingen

Onderhoud sportvelden

Terug naar navigatie - Onderhoud sportvelden

Tot het moment van algehele harmonisatie van de sportparken zal het gereserveerde budget voor veldonderhoud nog niet volledig ten lasten komen van de gemeente Gooise Meren, omdat het onderhoud niet door Gooise Meren wordt uitgevoerd, maar door de vereniging zelf. Overige zal er binnenkort aan de raad een voorstel tot algemene harmonisatie van tarieven worden voorgelegd. Dit betekent op dit moment nog dat een bedrag ter hoogte van € 70.000 incidenteel niet wordt besteed.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 70.000 voordelig (incidenteel)

Buurtsportcoaches

Terug naar navigatie - Buurtsportcoaches

Het uitgavenbudget buurtsportcoaches kan worden opgehoogd met € 49.000 als gevolg van onze aanvraag en de toekenning in de Decembercirculaire 2019 voor de periode 2020,2021 en 2022. De hogere bijdrage van het Rijk was bij het eerste Voortgangsverslag 2020 als bate verantwoord, terwijl de uitgaven nog niet waren meegenomen. Voor 2023 e.v. worden zowel het uitgaven- als opbrengstbudget met dit bedrag opgehoogd, in afwachting van een structurele toekenning.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 49.000 nadelig (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2023 e.v.: € 49.000 voordelig (structureel)

Inhuur sport en coronacrisis

Terug naar navigatie - Inhuur sport en coronacrisis

Op de afdeling M&O is extra ingehuurd op het gebied van sport als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 63.000 nadeel (incidenteel)

Totaal programma 8

Terug naar navigatie - Totaal programma 8
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 6.916 268 -61 7.123
Totaal baten -827 144 0 -683
Resultaat voor bestemming 6.089 412 -61 6.440
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -151 0 0 -151
Resultaat na bestemming 5.938 412 -61 6.289