Financiële overzichten

Financiële overzichten

Terug naar navigatie - Financiële overzichten

Het tweede voortgangsverslag 2020 laat een voordeel zien van € 766.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving Voordeel 2020 Nadeel 2020 Incidenteel Structureel
1. Inwoners en Bestuur
Streekarchief (fusie) 35.000 I
Thuis bezorgen paspoorten 7.000 I
Inhuur burgerzaken (corona) 25.000 I
Digitale producten burgerzaken 75.000 I
2. Veiligheid
Leges apv (corona) (correctie VV1) 10.000 I
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
Vervolgonderzoek bruggen 110.000 I
Leefbaarheid 100.000 I
Aansluitpunten openbare verlichting 128.000 I/S
Compensatie degeneratie wegen 80.000 80.000 I
Parkeerinkomsten (corona) 340.000 I
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme
Bijdrage kosten Bloemendalerpolder 220.000 I
Cofinanciering Filmhuis (corona) 16.000 I
Onderzoek Naarderheem 30.000 I
Onderzoek/advies Emmaschoollocatie / Jan ter Gouwweg 100.000 I
Inhuur economie (corona) 45.000 I
Leges omgevingsvergunningen 450.000 100.000 I
Markt (corona) 15.000 I
5. Duurzaamheid, Water en Groen
Ligplaatsen Bruine Vloot (corona) 15.000 I
Bomenonderzoek 40.000 I
Geluidsanering B-lijsten 466.000 466.000 I
Groenonderhoud De Krijgsman 167.000 I
Initiatief leefbaarheid 128.000 I
Pilot Energiebesparing 106.000 I
Subsidie Gooise Ark 78.000 S
6. Werk en Inkomen
Invoering nieuwe wet inburgering naar 2021 88.000 I
Meicirculaire: inburgering, statushouders, wsw 296.000 I
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Subsidie Gooise Ark 78.000 S
Individuele voorzieningen jeugd 200.000 S
Individuele voorzieningen WMO 200.000 S
Inhuur onderwijs (corona) 38.000 I
Collectieve voorzieningen 200.000 I
Eigen bijdrage Wmo (corona) 150.000 I
8. Sport, Cultuur en Recreatie
Onderhoud sportvelden 70.000 I
Buurtsportcoaches 49.000 S
Inhuur sport (corona) 63.000 I
9. Algemene baten en lasten
Kapitaallasten 2.808.000 2.233.000 I
Precario (corona) 26.000 I
ICT licenties (corona) 62.000 I
OZB 134.000 I
Rijksbijdrage Corona (corona) 768.000 I
SPUk 2020 433.000 I
Meicirculaire 2020 340.000 I
Aanbesteding inhuur 146.000 S
Toeristenbelasting (corona) 132.000 I
Niet onttrekken GMiB aan algemene reserve 200.000 I
Overige < 70.000 incidenteel 300.000 I
Overige < 70.000 structureel 90.000 S
Totaal in € 6.651.000 5.885.000

Financieel overzicht (meerjarig effecten)

Terug naar navigatie - Financieel overzicht (meerjarig effecten)

De meerjarenbegroting 2021-2024 laat samengevat het volgende negatieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2021 doorberekend. Een negatief bedrag is een voordeel.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1. Inwoners en bestuur
Streekarchief 40.000
3. Openbare ruimte, verkeer en parkeren
Leefbaarheid 100.000
Aansluitpunten openbare verlichting 48.000 48.000 48.000 48.000
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Onderzoek Naarderheem 30.000
5. Duurzaamheid, Water en Groen
Bomenonderzoek 40.000
Initiatief leefbaarheid 128.000
Pilot energiebesparing 106.000
Subsidie Gooise Ark 81.000 81.000 81.000 81.000
6. Werk en Inkomen
Invoering nieuwe wet inburgering 88.000
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Subsidie Gooise Ark -81.000 -81.000 -81.000 -81.000
Individuele voorzieningen jeugd 200.000 200.000 200.000 200.000
Individuele voorzieningen WMO 200.000 200.000 200.000 200.000
8. Sport, Cultuur en Recreatie
Buurtsportcoaches 49.000 49.000 0 0
9. Algemene baten en lasten
Aanbesteding inhuur 100.000 100.000 100.000 100.000
Overige < 70.000 incidenteel 95.000
Overige < 70.000 structureel 90.000 90.000 90.000 90.000
Totaal in € 1.314.000 687.000 638.000 638.000

Ontwikkeling algemene reserve

Terug naar navigatie - Ontwikkeling algemene reserve

De Algemene Reserve laat de volgende (begrote) ontwikkeling zien in 2020 (inclusief mutaties 2e voortgangsverslag).

Verloop Algemene Reserve
Stand Algemene Reserve per 31 december 2019 € 33.017.788
Dekking invoering omgevingswet (2e voortgangsverslag 2018) € -200.000
Uitvoeringsplan Leefbaarheid (begroting 2020) € -300.000
Energietransitie (begroting 2020) € -200.000
Saldo 2e voortgangsverslag 2019 (2e VV 2019) € -214.723
Saldo 1e voortgangsverslag 2020 (Rv 1821235) € -29.757
Jaarstukken 209 (Rv 1861702) € 69.189
Naarderheem (Rv 3832019) € -100.000
Niet onttrekken GMiB (2e voortgangsverslag 2020, programma 9) € 200.000
Overheveling budgetten 2020 naar 2021 (2e voortgangsverslag 2020) € 602.334
Begrote stand tot 2e voortgangsverslag 2020 € 32.844.831