Samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Uitgangspunten

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de volgende richtlijnen (conform de Financiële Verordening 2019): we rapporteren 
• over afwijkingen per programma;
• over maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
• over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
• over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
• niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
• over majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
• over afwijkingen op budgetten wordt gerapporteerd in het voortgangsverslag, wanneer de afwijking groter is dan € 70.000 en/of relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Afwijkingen ten gevolge van het coronavirus worden ongeacht de grootte van het bedrag vermeld.

Financiën op hoofdlijnen 2020- 2023

In 2020 laat het voortgangsverslag een voordeel zien van totaal € 766.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Dit bedrag is te verdelen in:
• Coronamaatregelen € 106.000 nadeel;
• doorgeschoven budgetten € 602.000 voordeel;
• overig € 270.000 voordeel.
Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld. Er wordt een aantal budgetten doorgeschoven van 2020 naar 2021 (€ 602.000). Het voordeel in 2020 hiervan en het nadeel in 2021 wordt via een dotatie (2020) en onttrekking (2021) aan de algemene reserve geneutraliseerd.

Het saldo van dit voortgangsverslag, exclusief het bedrag van de over te hevelen budgetten naar 2021 dat ten gunste van de algemene reserve zal komen, zal in 2020 worden toegevoegd aan het saldo van de begroting 2020. Vanaf 2021 is sprake van nadelige effecten. Deze nadelen worden gepresenteerd in de komende Programmabegroting 2021-2024, incl. de daaruit voortvloeiende consequenties.
De effecten worden, na vaststelling van de Programmabegroting 2021 - 2024, als eerste begrotingswijziging 2021 in die programmabegroting verwerkt.

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2020 -2 2020 2021 2022 2023 2024
Mutaties 2e voortgangsverslag  766 -1.314 -687 -638  -638
Via Algemene reserve over te hevelen bedragen     -602  602 0 0 0
Nieuw saldo 164 -712 -687 -638 -638

(Een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie, alle bedragen x € 1.000)

Grote verschillen

Enkele grote wijzigingen (groter dan € 200.000), die o.a. leiden tot het overschot van € 766.000 in 2020, worden hieronder kort genoemd.

Uitgaven
• Als gevolg van corona worden er minder parkeergelden ontvangen (€ 340.000 incidenteel, programma 3);
• Verstrekkingen individuele voorzieningen Jeugd en Wmo worden verhoogd op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en prognoses (€ 400.000 structureel, programma 7).

Inkomsten
• Door meer aanvragen stijgt de opbrengst van leges omgevingsvergunningen (€ 350.000 incidenteel, programma 4);
• De gemeente ontvangt, op basis van een wijzigingsbesluit van GS, alsnog een vergoeding van de gemaakte interne kosten Bloemendalerpolder 2012-2015 (€ 220.000 incidenteel, programma 4);
• De gemeente heeft een rijksbijdrage corona ontvangen (€ 768.000 incidenteel, programma 9);
• Als gevolg van vertraagde realisatie van investeringen vallen de kapitaallasten lager uit (€ 575.000 incidenteel, programma 9);
• De gemeente heeft een zogenaamde specifieke uitkering ontvangen, omdat de BTW op sport tegenwoordig is vrijgesteld (€ 433.000 incidenteel, programma 9).

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma’s. In het hoofdstuk “Financiële overzichten” zijn de mutaties van dit voortgangsverslag gespecificeerd.