3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Financiële bijstellingen

Vervolgonderzoek bruggen

Terug naar navigatie - Vervolgonderzoek bruggen

In het afgelopen voorjaar zijn alle civiele Kunstwerken (bruggen) die binnen ons beheerareaal vallen, getoetst op de Constructieve Veiligheid. Het resultaat hiervan is dat bij 6 bruggen sprake is van een verhoogd risico. Dat betekent niet direct dat er maatregelen moeten worden getroffen, maar wel dat er schades zijn geconstateerd aan de constructie van de bruggen, die extra aandacht behoeven.
Voor deze 6 bruggen is het noodzakelijk om een vervolgonderzoek uit te voeren. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 110.000.
De verwachting is dat de resultaten van het vervolgonderzoek niet eerder dan in 2021 bekend zijn. Bij de Perspectiefnota 2022 dan wel met het 1e Voortgangsverslag 2021 zullen de financiële consequenties hiervan inzichtelijk worden gemaakt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 110.000 nadelig (incidenteel)

Aansluitpunten openbare verlichting

Terug naar navigatie - Aansluitpunten openbare verlichting

In 2020 is de afrekening 2019 van de elektriciteitslevering voor de openbare verlichting ontvangen. Uit een door Alliander uitgevoerde inventarisatie is gebleken dat er meer aansluitpunten zijn in ons beheerareaal. Daarnaast is er sprake van diverse areaaluitbreidingen, zoals de woonwijk Krijgsman, die hebben bijgedragen aan een toename van de verbruikskosten.
Incidenteel effect 2020: € 80.000 nadeel. Structureel effect 2020 en verder € 48.000 nadeel.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 80.000 nadelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 48.000 nadelig (structureel)

Compensatie voor degeneratie van wegen (nutsvergoedingen)

Terug naar navigatie - Compensatie voor degeneratie van wegen (nutsvergoedingen)

Nutswerkzaamheden leiden tot schade, waarvoor aan de gemeente een vergoeding wordt betaald. De baten kunnen voor 2020 incidenteel worden opgehoogd met € 80.000. Omdat de schade van deze werkzaamheden ook weer hersteld moet worden, stellen wij voor de lasten voor klein onderhoud wegen met een gelijk bedrag te verhogen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Subsidieaanvragen verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Subsidieaanvragen verkeersveiligheid

De Rijksoverheid heeft voor de komende 10 jaar landelijk € 500 miljoen vrijgemaakt voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 met als ambitie: nul verkeersslachtoffers. Het Rijk draagt voor maximaal 50% bij aan projecten om de verkeersveiligheid op provinciale-, gemeentelijke- en waterschapswegen te verbeteren.
Voor de wijk Mariahoeve te Muiden is een subsidie ad € 83.450 en voor de herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving is een subsidie ad € 209.850 aangevraagd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0 (incidenteel)

Leefbaarheid

Terug naar navigatie - Leefbaarheid

In verband met de definitieve vaststelling van het Actieplan Leefbaarheid in de tweede helft van 2020 worden de voorgenomen acties grotendeels later uitgevoerd. Ook de bestaande procedure voor het toekennen van budgetten voor initiatieven wordt herzien om te komen tot een betere toekenning, afhandeling en realisatie hiervan. Het grootste deel van het budget leefbaarheid, wordt daarom doorgeschoven naar 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 100.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 100.000 nadelig (incidenteel)

Parkeerinkomsten en coronacrisis

Terug naar navigatie - Parkeerinkomsten en coronacrisis

De inkomsten van naheffingen, straat- en garageparkeren zijn in verband met coronamaatregelen lager dan voorgaande jaren. Het verschil t/m juni is ongeveer €260.000. Momenteel zijn de inkomsten nog steeds lager dan een gemiddelde zomermaand. Afhankelijk van de maatregelen in de rest van 2020 bestaat de kans dat ook voor het tweede gedeelte van 2020 de inkomsten lager uitvallen. Uitgegaan wordt van een inkomstenderving voor de tweede helft van 2020 van € 80.000. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer geen extra maatregelen worden doorgevoerd en de situatie zich herstelt, dan is de verwachting dat de inkomsten van parkeren voor deze periode vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 340.000 nadelig (incidenteel)

Diverse investeringen

Terug naar navigatie - Diverse investeringen

Openbare verlichting 2018

Door de vele storingen zijn de armaturen in het Naarderwoonbos met voorrang vervangen en verantwoord op de investering openbare verlichting 2018. Hierdoor zal deze investering overschreden worden met circa € 40.000. Daar staat tegenover dat de voorgenomen investering Vervanging openbare verlichting Naarderwoonbos kan vrijvallen.

Toelichting op hierna volgende mutaties voorbereidingskredieten
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020-2023 zijn, conform staand beleid, diverse voorbereidingskredieten uit het onderliggende meerjaren investeringsplan vrijgegeven voor 2020.
In de daarop volgende Perspectiefnota 2021-2024 is aangegeven dat enerzijds de ramingen van dat investeringsplan zijn geactualiseerd en anderzijds, met behulp van een afwegingskader, de investeringen zijn geherprioriteerd. Door deze herprioritering zijn enkele eerder vrijgegeven voorbereidingskredieten op dit moment niet nodig. Van een aantal vrijgegeven voorbereidingskredieten, die wel behoren tot de prioriteiten, wordt nu voorgesteld om het krediet op te hogen. Ophoging is nodig omdat de berekening van de oorspronkelijke voorbereidingskredieten niet was gebaseerd op de in de Perspectiefnota 2021-2024 geactualiseerde uitgangspunten. Voor deze voorbereidingskredieten zijn in het verleden geen realistische ramingen opgesteld voor het hele voorbereidingstraject tot en met het Definitief Ontwerp. Deze nieuwe bedragen van de voorbereidingskredieten zijn integraal onderdeel van het totaalkrediet zoals dit is opgenomen in de Perspectiefnota 2021-2024. De bijbehorende kapitaallasten hiervan zijn reeds gedekt in de komende meerjarenbegroting. Er is bij deze voorgestelde mutaties derhalve géén sprake van een effect in het exploitatiesaldo. Hierna worden deze mutaties in de verschillende voorbereidingskredieten afzonderlijk besproken en komen deze ook terug als separate beslispunten om aldus te voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid.

Voorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat

Gevraagd wordt het reeds verleende voorbereidingskrediet van € 57.500 te verhogen met € 292.500 naar een totaalbedrag van € 350.000. Met als doel om het project verder te brengen naar een Definitief Ontwerp inclusief participatie. Op basis daarvan zal vervolgens een uitvoeringskrediet bij de raad worden aangevraagd. De verhoging van het voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op de uitvoeringskredieten van het project Spiegelstraat, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021-2024.

Voorbereidingskrediet kunstwerken Burg. van Wettumweg

Na onderzoek is vastgesteld dat eerst de Kunstwerken Burg. Van Wettumweg gerenoveerd moeten worden voordat onderhoud aan de weg nodig is. Daarom wordt voorgesteld het uitvoeringskrediet Kunstwerken Burg. Van Wettumweg aan te wenden als voorbereidingskrediet Kunstwerken Burg. Van Wettumweg en met € 200.000 te verhogen naar een totaalbedrag van € 275.000. De verhoging van het voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op het uitvoeringskrediet Kunstwerken Burg. Van Wettumweg, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021-2024.

Voorbereidingskrediet Vlietlaan:

In aanvulling op onderstaande voortgang in het project wordt gevraagd het reeds verleende voorbereidingskrediet van € 100.000 te verhogen naar € 350.000 om het project verder te brengen naar een Definitief Ontwerp inclusief participatie om op basis daarvan een uitvoeringskrediet aan te vragen. De besluitvorming wordt verwacht in de raad van december 2020, maar kan nog uitlopen vanwege vertraging in het besluitvormingsproces. De verhoging van het voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op de uitvoeringskredieten van het project Vlietlaan, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021-2024.

Voorbereidingskrediet Herinrichting Olmenlaan:

Voor het project Herinrichting Olmenlaan is € 40.000 aan voorbereidingskrediet verleend. Er wordt nu voorgesteld dit voorbereidingskrediet af te sluiten, omdat het project in de Perspectiefnota 2021-2024 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van parkeergarage De Olmen.

Voorbereidingskrediet Herinrichting Herenstraat:

Voor het project Herinrichting Herenstraat is € 40.000 aan voorbereidingskrediet verleend. Er wordt nu voorgesteld dit krediet af te sluiten, omdat het project in de Perspectiefnota 2021-2024 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van Mariënburg.

Investeringen gladheidsmaterieel

Voor de omvorming van droog naar nat strooien zijn de volgende aanpassingen nodig:
• Vervanging van 10 strooiers door 5 natzoutstrooiers en 2 aanhangwagens met natstrooiers
• Aanschaf van menginstallatie
• Realisatie van zoutsilo

De overgang van droog naar nat strooien betekent een andere werkwijze. Waar nu veelal curatief gestrooid wordt (laat in de avond/ ’s nachts) gaan we met nat strooien, preventief strooien (voordat het glad wordt, wordt gestrooid). Hiervoor is aanpassing/vervanging van materieel noodzakelijk.
Bij het opstellen van de begroting 2020 was rekening gehouden met een totale investeringsbedrag van € 505.000. Nu er minder materieel wordt aangeschaft, kan het totale investeringsbedrag voor gladheidsmaterieel en menginstallatie worden verlaagd met € 157.800 naar een totale investeringsbedrag van € 347.200.

Omdat we onafhankelijk van Rijkswaterstaat willen strooien, vanaf één locatie de strooiactie willen coördineren (hierop zijn ook de nieuwe strooiroutes gebaseerd) alsmede voor nat strooien pekelwater nodig hebben, moet de opslag van strooizout worden aangepast en uitgebreid. Hiertoe is de realisatie van een zoutsilo op één van de werflocaties de beste oplossing. De huidige zoutopslag op de werven is te klein en voorziet niet in de behoefte van pekelwater. Door de realisatie van een zoutsilo met zoutoplosser t.b.v. pekelwater, zijn we bij onze uitrukken niet langer afhankelijk van Rijkswaterstaat. Dit komt onze bedrijfsvoering, alsmede onze gladheidsbestrijding, in meerdere opzichten ten goede. Bovendien neemt een zoutsilo minder m2 grondoppervlakte in gebruik op het werfterrein en kan zo nodig verplaatst worden. Voor de realisatie van een zoutsilo met fundering is het totale investeringsbedrag € 220.000.

De mutaties in de investeringen voor de overgang van droog naar nat strooien, inclusief de silo met fundering, leiden niet tot een verhoging van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen

Zoals in het eerste Voortgangsverslag 2020 is aangegeven, heeft afgelopen tijd een maatregeltoets plaatsgevonden van de inspectiegegevens van de wegen van Naarden en Bussum (halfverhardingen uitgezonderd). De aanbevolen werkzaamheden vanuit de inspectie zijn omvangrijker dan de beschikbare middelen waarna herprioritering van diverse onderhoudsopdrachten heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat de veiligheid, ook in 2021, niet in het geding is.
Voor 2020 is ruimte in de voorziening voor uitvoering van werkzaamheden aan Mariahoeve (€ 250.000), Brink (€ 90.000), Muiderberg Buitendijke (€ 100.000) en divers cyclisch onderhoud uit de inspectie
(€ 400.000).
De inspectiegegevens van de wegen van Naarden en Bussum worden bij de actualisatie van het beheerplan betrokken. We houden rekening met een toename van de structurele last.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Voorziening civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Voorziening civiele kunstwerken

In het 1e voortgangsverslag 2020 is de voorziening civiele kunstwerken opgehoogd en zijn de mutaties ten laste van de voorziening aangepast. Dit was echter niet expliciet als beslispunt opgenomen en besloten door de raad. Met de voorgestelde beslispunten bij 3.3 wordt hierover alsnog expliciet besloten. Het betrof in het 1e voortgangsverslag 2020 een ophoging van de voorziening met € 433.000 (2020 en 2021) en € 44.000 (2022) en de mutaties ten laste van de voorziening van € 516.000 (2020), € 540.000 (2021) en € 110.000 (2022). Deze wijzigingen zijn dus al wel administratief verwerkt en hebben geen effect op het resultaat van dit tweede voortgangsverslag.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0 (incidenteel)

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• Een verlaging van het totale investeringsbedrag € 157.800 voor gladheidsmaterieel en menginstallatie vast te stellen; (beslispunt a)
• Het krediet voor de aanschaf van een zoutsilo met fundering met € 220.000 te verhogen (beslispunt b)
• Krediet voor de openbare verlichting 2018 (€ 125.000) met € 40.000 te verhogen; (beslispunt c)
• Het voorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat (€ 57.500) met € 292.500 te verhogen; (beslispunt d)
• De uitvoeringskredieten van het project Spiegelstraat, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021 met € 292.500 te verlagen; (beslispunt e)
• Het voorbereidingskrediet kunstwerken Burg. Van Wettumweg (€ 100.000) met € 200.000 te verhogen; (beslispunt f)
• Het uitvoeringskrediet kunstwerken Burg. Van Wettumweg, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021 met € 200.000 te verlagen; (beslispunt g)
• Het voorbereidingskrediet Vlietlaan (€ 100.000) met € 250.000 te verhogen; (beslispunt h)
• De uitvoeringskredieten van het project Vlietlaan, zoals vermeld in de Perspectiefnota 2021 met € 250.000 te verlagen; (beslispunt i)
• Het voorbereidingskrediet Herinrichting Olmenlaan af te sluiten; (beslispunt j)
• Het voorbereidingskrediet Herinrichting Herenstraat af te sluiten; (beslispunt k)
• In te stemmen met een aanvullende dotaties aan de voorziening Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken die zijn gedaan bij het eerste voortgangsverslag 2020 van € 433.000 voor 2020 en 2021 en € 44.000 voor 2022; (beslispunt l)
• In te stemmen met de mutaties in de ramingen voor lasten in de voorziening Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken die zijn gedaan bij het eerste voortgangsverslag 2020 van € 516.000, € 540.000 en € 110.000 voor respectievelijk de jaren 2020, 2021 en 2022; (beslispunt m)

Totaal programma 3

Terug naar navigatie - Totaal programma 3
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 8.540 1.018 -266 9.292
Totaal baten -2.749 -79 260 -2.568
Resultaat voor bestemming 5.791 939 -6 6.724
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming