Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het tweede Voortgangsverslag van 2020.

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. In juni gebeurt dat tegelijk met de perspectiefnota en in november tegelijk met de programmabegroting..

Wij zitten nog steeds in een bijzondere periode voor onze samenleving als gevolg van het coronavirus. In dit voortgangsverslag geven we wederom kort de financiële impact weer zoals die zich nu al heeft voorgedaan en wat ons mogelijk nog te wachten staat. Daarnaast wordt u via raadsmededelingen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Ook de Programmabegroting 2021-2024 geeft inzicht in de mogelijke (financiële) gevolgen voor de lange termijn.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

 

 

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Op de volgende pagina’s vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op het saldo. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de beleidsinhoudelijke afwijkingen met de daaruit voortvloeiende financiële effecten. Daarnaast worden ook financiële bijstellingen genoemd. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje “beslispunten” expliciet genoemd, omdat dit zo wettelijk is geregeld in de BBV (= Besluit Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje “beslispunten” hiernaar verwezen. Dit is een verandering ten opzichte van de vorige Voortgangsverslagen. Eerder werden beslispunten alleen bij de programma’s benoemd, maar in het kader van transparantie inzake het budgetrecht van de raad worden deze vanaf dit voortgangsverslag als separate beslispunten in het raadsvoorstel opgenomen.
Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Voortgang maatregelen Programmabegroting 2020
In de Programmabegroting 2020-2023 zijn bij de programma’s allerlei maatregelen genoemd. Er is gekeken bij de voorbereiding van dit voortgangsverslag wat de stand van zaken van deze maatregelen is, door deze een groene (= loopt zoals gepland), oranje (enige (financiële) onzekerheid, maar < € 70.000) of rode (= tijdsplanning en/of financieel loopt uit de pas) kleur te geven. De rode maatregelen worden in dit voortgangsverslag genoemd (onder het kopje “beleidsinhoudelijke afwijkingen”) en zo nodig wordt er extra budget gevraagd. De oranje maatregelen zijn ter informatie in de bijlage toegevoegd. Over de groene maatregelen wordt niets gezegd, omdat voor dit voortgangsverslag geldt: “geen bericht is goed bericht”. Hetzelfde is gedaan voor de voorzieningen, onderhoudsplannen, reserves en investeringen, waarbij zowel de oranje als rode in de bijlagen worden toegelicht.

Voor de financiële cijfers geldt dat deze meestal zijn afgerond op duizendtallen. Tevens is aangegeven of een bedrag incidenteel of structureel is. Incidenteel wil zeggen dat het om eenmalige zaken gaat en dat deze tevens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Het merendeel heeft betrekking op 2020. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2020 doorwerken. Deze structurele bedragen worden als een begrotingswijziging op de begroting 2021 verwerkt.

Financieel overzicht per programma
Per programma wordt een financieel overzicht gegeven.
De 1e kolom (begroting 2020) bevat de cijfers uit de (in november 2019 door de raad vastgestelde) begroting 2020.

De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 augustus 2020) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen, die t/m 1 augustus in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2020 te vinden.

De 3e kolom (wijzigingen 2e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag:
- de in de programma’s toegelichte (grote) wijzigingen;
- administratief / budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma);
- wijzigingen kleiner dan € 70.000;
- doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat.

In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.

De 4e kolom (begroting 2020 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.