Bijlage 4 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het kader van de controlerende taak van de raad is het van belang dat de raad inzicht heeft in de voortgang van de maatregelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020.

Bij de programma’s zijn onder het kopje “beleidsinhoudelijke afwijkingen” de zogenaamde rode maatregelen al toegelicht. In deze bijlage is de stand van zaken van de maatregelen opgenomen, waarbij sprake is van enige onzekerheid of deze conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget zijn te realiseren in 2020: de oranje maatregelen.

1. Programma Inwoners en Bestuur

Terug naar navigatie - 1. Programma Inwoners en Bestuur

Maatregel Stimuleren jongerenparticipatie
De gemeente Gooise Meren neemt jongeren serieus en wil weten wat hen bezighoudt, hoe zij tegen zaken aankijken en wat zij belangrijk vinden. Jongerenparticipatie betekent dat jongeren leren mee te denken en te beslissen over hun omgeving en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun keuzes en inbreng. Dit betekent dat we jongeren actief betrekken bij hun omgeving en hier mogelijkheden voor scheppen. Vandaar dat we in het schooljaar 2019-2020 starten met het interactieve spel Democracity. Met dit spel maken kinderen uit groep 7 of 8 uit het basisonderwijs voor het eerst kennis met hoe democratie werkt. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad. De kinderen mogen als fictieve gemeenteraad van hun stad bepalen welke gebouwen en voorzieningen er in de stad moeten komen. Maar het budget is niet eindeloos en elke partij wil natuurlijk iets anders. Leerlingen ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Met de energie die ontstaat hopen we te bereiken dat het initiatief wordt genomen tot het oprichten van een jeugdraad.

Toelichting
Bij het opstellen van het jeugdbeleid verwerken we de ambities voor participatie door jongeren. Denk daarbij aan meer jongeren lid laten worden van het inwonerspanel en jongeren meer betrekken bij het opstellen van het beleid. Het college heeft besloten om alle aandacht te richten op het organiseren van de noodopvang tijdens de coronacrisis. In het najaar wordt het ontwikkelen van het jeugdbeleid weer opgestart.

Maatregel Besluitvorming fusie Archiefdienst
Eind 2019 / begin 2020 bieden we een voorstel over de fusie van de archiefdiensten ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het voorstel geeft ook inzicht in de incidentele implementatiekosten die nodig zijn voor een gezamenlijk archief.

Toelichting
In 2016 is vastgesteld dat de archiefdienst een maatje te klein is om zich goed door te ontwikkelen. Er zijn investeringen nodig en keuzes uit de mogelijke oplossingsrichtingen. Het college hoopt op een spoedige besluitvorming ten aanzien van de fusie in 2021.

Maatregel Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
In 2020 is er een bredere frontoffice voor klantcontacten ingericht, die te standaardiseren (aan)vragen van inwoners en bedrijven snel en in één keer kan afhandelen en alle eerstelijns contacten kan verzorgen.

Toelichting
Door de impact van de coronamaatregelen hebben we de planning voor de verbreding van de frontoffice aan moeten passen. Volgens de nieuwe planning starten we in september 2020 (i.p.v. april 2020) met de verbreding van de frontoffice, hierdoor zal de planning doorschuiven tot medio 2021.

Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder
De wijkwethouder is het bestuurlijke 'oog en oor' in de wijk en stimuleert het ontplooien van initiatieven. De wijkwethouder trekt actief de wijk in en is aanwezig bij evenementen. Het is (vooraf) inzichtelijk waar en wanneer de wijkwethouder aanwezig is in de wijk. Daarover wordt ook verantwoording afgelegd.

Toelichting
Activiteiten in de wijken kwamen door de corona crisis abrupt tot stilstand. Ook de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen van de bewonersplatforms werden in eerste instantie afgelast. Ondertussen is alles langzamerhand weer opgang gebracht met behulp van digitale vergadermogelijkheden, daarnaast vonden er in mei, juni en juli ook weer afspraken buiten in de buurten plaats met inachtneming van gepaste afstand. Om te voorkomen dat er te veel inwoners aanwezig zouden zijn bij bijeenkomsten met de wijkwethouders en er ongecontroleerde situaties zouden ontstaan zijn we heel selectief geweest met communiceren. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van verschillende communicatiekanalen, denk hierbij aan persoonlijke uitnodigingen, de gemeentepagina, de lokale krant en social media.

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Terug naar navigatie - 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Maatregelen Realiseren oplaadpunten strategische locaties
We gaan laadpalen plaatsen op grotere parkeerterreinen (meer dan acht parkeerplekken), op strategische locaties in de wijk en bij bestemmingslocaties (locaties waar veel mensen naar toe willen, bijvoorbeeld het Muiderslot). De bepaling van deze locaties gebeurt op basis van gedegen onderzoek en kengetallen. Hierbij houden wij rekening met verschillende ontwikkelingen, zoals snel-laden bij tankstations. Het plaatsen van deze laadpalen staat los van het plaatsen van laadpalen vanwege individuele aanvragen. De huidige afhandeling van individuele aanvragen blijft gehandhaafd.

Toelichting
Door het ontbreken van een beleidsmatig kader voor aanbod gestuurd laden, de lange doorlooptijden i.v.m. verkeersbesluiten en de te verwachten bezwaren moeten de ambities met betrekking tot het aanbod gestuurd laden voor 2020 worden bijgesteld. Het beleidsmatig kader is naar verwachting in vierde kwartaal van dit jaar gereed. Na besluitvorming in de raad kunnen vervolgens in de loop van 2021 op strategische locaties oplaadpalen worden geplaatst. De kosten per oplaadpaal voor de gemeente zijn gedaald waardoor minder budget nodig is. Dit is in de meerjarenbegroting 2021-2023 verwerkt.

Maatregel Invoeren van schoolzones
In 2019 zijn de eerste twee schoolzones aangelegd. Deze zones attenderen de weggebruiker op de aanwezigheid van een school. De verwachting is dat automobilisten hiermee hun gedrag aanpassen. Allereerst willen we het effect van de zones evalueren. Als ze effectief zijn, vergroten we in 2020 het aantal schoolzones om zo de verkeersveiligheid rond de scholen te verbeteren.

Toelichting
Vanwege corona hebben we in 2020 nog geen verkeerstelling kunnen houden en was het dus ook niet mogelijk de huidige zones te evalueren met harde cijfers. Als er geen nieuwe lockdown of vergelijke maatregelen komen, gaan we in het najaar weer tellingen houden en dus de schoolzones evalueren.

Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen
De drukke spoorlijn door Naarden en Bussum is een probleem voor de leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid voor beide kernen. Mensen moeten steeds langer wachten bij de spoorwegovergangen en het blijft drukker worden op de Gooilijn. Gooise Meren zet in op een duurzame en betaalbare oplossing. Zo richten we ons op het verbeteren van veiligheid rondom het spoor via het lopende project Snelheidsverbetering Naarden Bussum (ProRail).

Toelichting
Sinds de in augustus 2019 uitgevoerde werkzaamheden aan het spoor is er veel veranderd. Vier overwegen zijn aangepast waardoor de oversteeklengte voor passerend auto- en langzaam verkeer korter is geworden. De verbouwing van Station Naarden Bussum nadert zijn afronding. Verwacht wordt dat medio november 2020 het station weer volledig in gebruik is. De vormgeving van de kruising aan de Vlietlaanzijde van de overweg bij Gen. de La Reijlaan wordt meegenomen binnen het project Vlietlaan. Overige overwegen staan nog niet ingepland om te starten met de voorbereiding.

Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's
Elke vijf jaar wordt een verkeersregelinstallatie (Vri) gecontroleerd op zijn verkeerskundige werking en prestatie. Onderdeel daarvan is het prioriteren van verkeersstromen (bijvoorbeeld overstekende fietser belangrijker dan automobilist).

Toelichting
Om verkeerslichtenregelingen te kunnen evalueren, is het noodzakelijk dat de automaten zijn aangesloten op de verkeerscentrale van de provincie. Wij hebben met de provincie afspraken gemaakt dat zij de evaluaties uitvoeren. Op dit moment is er nog maar slechts 1 verkeerslichtenautomaat gekoppeld met de centrale. Er wordt op dit moment voor alle automaten onderzocht of deze kunnen worden omgebouwd of dat beter tot vervanging kan worden overgegaan. Dit onderzoek zal nog dit najaar (2020) zijn afgerond. Daarna zullen de automaten worden omgebouwd en geschikt gemaakt voor communicatie met de verkeerscentrale van de provincie. Tot die tijd zullen er nog geen controles kunnen plaatsvinden op verkeerskundige werking en prestatie.

Realiseren opvanglocatie weesfietsen
Om te kunnen handhaven op fout geparkeerde- en weesfietsen rondom de stations en in de kernen van onze gemeente is een permanente opslaglocatie gewenst. Op deze locatie moeten de verwijderde fietsen gestald kunnen worden. De eigenaar kan de fiets daar dan ophalen. De huidige locatie op station Naarden-Bussum vervalt per 1 oktober 2019.

Toelichting
Er is een tijdelijke locatie op de Parallelweg nabij station Naarden-Bussum. De fietsen die verwijderd zijn van het voorplein van het station Naarden Bussum staan hier opgeslagen en kunnen daar weer worden opgehaald door de eigenaar. Een definitieve oplossing/locatie is nog niet gevonden/gerealiseerd. De huidige locatie blijft tot uiterlijk de start van de realisatie van het project "Westzijde station Naarden Bussum " in komend najaar beschikbaar. s.v.z. nog steeds actueel.

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Terug naar navigatie - 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Maatregel BOR-gronden
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dit vormt de basis waarop het stedenbouwkundig plan, het ontwerp bestemmingsplan en het beeld kwaliteitsplan gebaseerd kunnen worden. Al deze drie documenten worden tegelijkertijd opgepakt zodat een compleet pakket gaat ontstaan waarmee het plan wordt vormgegeven en waarop de uitvoering gebaseerd kan worden. Het streven is eind 2020 deze documenten in samenspraak met omwonenden te voltooien. In 2020 wordt ook gestart met het opstellen van een anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

Toelichting
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen(SPvE) is in juni 2020 door de raad vastgesteld. Hierna is gestart met het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp. Dat vormt de basis voor het beeldkwaliteitsplan en (ontwerp) bestemmingsplan. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 deze documenten ter inzage te leggen. Na de vaststelling van het SPvE is parallel gestart met het opstellen van de anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

Maatregel Gemeentehuizen
Waar nu nog de gemeentehuizen van Naarden en Muiden staan, komen woningen. In Naarden is de bouw van de woningen, 5 middelduur, 16 duur, volop aan de gang. Een zorgvuldig samen met omwonenden voorbereid bouwproces in de nauwe straten van de vesting. De uitvoering wordt dan ook nauwlettend gevolgd. Voor Muiden is de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad gepland op de scheidslijn tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020. De omgevingsvergunning wordt dusdanig voorbereid, dat na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan deze direct verleend kan worden. De verwachting is om nog voor de zomer het bestaande gebouw te slopen en te starten met de bouw van de 41 sociale huurwoningen en de huiskamer voor de buurt.

Toelichting
Het bestemmingsplan met betrekking tot het gemeentehuis Muiden is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 mei 2020. Tot en met 2 augustus 2020 kon tegen de vaststelling beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Hiervan is gebruik gemaakt.

Maatregel De Veldweg
Na het zomerreces van 2019 is gestart met de opdrachtformulering voor de ontwikkeling van de Veldweg locatie. Deze locatie is eigendom van de gemeente Gooise Meren en op dit moment in gebruik als parkeerterrein in het centrum van Bussum. De ambitie is de locatie te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw in combinatie met openbare parkeervoorzieningen. In 2020 wordt uw raad gevraagd de kaders vast te stellen voor de ontwikkeling van de Veldweg locatie, waarna een aanbestedingstraject kan worden doorlopen.

Toelichting
Alle ontwikkelingen in het centrum in samenhang bekeken, leidt tot de conclusie dat het niet verstandig is de ontwikkeling van de Veldweg locatie op korte termijn ter hand te nemen. De capaciteit van de Veldweg als parkeerterrein zal nodig zijn wanneer ervoor wordt gekozen parkeergarage de Olmen te herontwikkelen. Herontwikkeling van deze parkeergarage betekent immers dat de parkeercapaciteit van de garage voor een langere periode niet of beperkt beschikbaar zal zijn. Zodra zicht is op concrete plannen en bijpassende planning voor de ontwikkeling van parkeergarage de Olmen, wordt uw raad gevraagd een startkrediet te voteren om wel alle voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten.

Maatregel Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie
In mei 2019 is een onderzoek gestart naar een nieuw op te richten gemeentebrede marketing organisatie. De organisatie zet zich in voor het bedenken van nieuwe aantrekkelijke evenementenconcepten, het ondersteunen van bestaande evenementen, het opzetten en onderhouden van een groot vrijwilligersnetwerk en het economische vitaal houden van de kernen. In 2020 geven we samen met de betrokken stakeholders vorm aan zo'n nieuwe organisatie.

Toelichting
De brede bijeenkomst, die als gevolg van de coronacrisis niet is doorgegaan, is vervangen door een online enquête. Deze enquête heeft veel response en input opgeleverd. Op basis hiervan wordt na het zomerreces een voorstel aan het college voorgelegd en de doelstellingen van de nieuwe marketingorganisatie aangescherpt. De planning is om in het najaar / winter 2020 de marketingorganisatie op te richten en actief te laten zijn.

Maatregel Ondernemersbeleid
We stellen samen met de ondernemersvertegenwoordigers een ondernemersbeleid op. We waarderen in het bijzonder lokale initiatieven (rode loper) die bijdragen aan meer werkgelegenheid op het vlak van (sociale) duurzaamheid en initiatieven die het gebruik van lokale duurzame producten en diensten stimuleren. Onze houding is hierin uitnodigend voor ondernemers die in onze gemeente willen investeren. Naast het rode loper beleid, bepalen wij bijvoorbeeld het aantal bezoeken dat ons college aan bedrijven aflegt en hoe wij omgaan met jubilerende bedrijven .

Toelichting
We stellen samen met de ondernemersvertegenwoordigers en diverse ondernemers een ondernemersbeleid op. Als gevolg van de coronacrisis is het lastiger om de participatie voor dit beleid met ondernemers vorm te geven. Ook is en deel van de ambtelijke capaciteit de afgelopen periode ingezet ten behoeve van het lokale maatregelenpakket corona. De verwachting is wel dat we het beleid in 2020 vaststellen. Aandachtspunten zijn lokale initiatieven, die bijdragen aan meer werkgelegenheid op het vlak van (sociale) duurzaamheid en initiatieven, het gebruik van lokale duurzame producten en diensten en jubilerende bedrijven.

Maatregel Pro-actief accountmanagement
De accountmanager ondernemers, die sinds februari 2019 actief is, onderhoudt pro-actief contact met bedrijven, de bedrijvenfederatie en ondernemersvertegenwoordigers. Hierdoor leren wij de dynamiek die binnen ons bedrijfsleven speelt kennen. We zijn dan beter in staat de beleidsprogrammering op economie vorm te geven. De dienstverlening aan de ondernemers heeft door de inzet van de accountmanager een duidelijker gezicht gekregen. In een jaarlijks op te stellen accountmanagementplan geven we richting aan de bedrijfsbezoeken op basis van de gemeentelijke speerpunten op het gebied van economie. In het najaar van 2019 zijn we een onderzoek gestart onder 3000 ondernemers (ondernemerspeiling ) naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Op basis van de resultaten van dit onderzoek geven we in 2020 vorm aan de eventuele verbeterpunten, zodat we onze dienstverlening steeds beter en efficiënter kunnen inrichten. De accountmanager ondernemers stelt jaarlijks een accountmanagementplan op basis van de gemeentelijke speerpunten.

Toelichting
De accountmanager ondernemers heeft de afgelopen periode in het kader van de coronacrisis steeds pro-actief contact gehouden met ondernemers. Daarbij lag inhoudelijk de focus op het wijzen van ondernemers op mogelijkheden voor coronamaatregelen en het beantwoorden van hier aan gerelateerde vragen. Op dit moment lijkt er weer ruimte te ontstaan om naast corona gerelateerde activiteiten de dienstverlening weer breder op te pakken.

Maatregel Verduurzamen eigen vastgoed
De ESCo-pilot (Energy Service Company) zal in 2020 geïmplementeerd worden. Door de ervaring die hier wordt opgedaan zullen we ons eigen vastgoed ook verder verduurzamen. Het onderzoek naar samenwerking met zonnecoöperaties naar mogelijkheden voor zonnepanelen op de daken van gemeentelijk vastgoed wordt uitgewerkt naar concrete voorstellen.

Toelichting
De aanbesteding van de ESCo heeft vertraging opgelopen door vertrek van de projectleider. Ondertussen is een nieuwe projectleider aangetrokken. Met ESCo is in het land nog weinig ervaring opgedaan, zeker niet voor vijf gebouwen tegelijkertijd. Het vormgeven van de pilot heeft daarom het karakter van pionieren, waarbij we in elke fase tegen onverwachte vraagstukken oplopen. Gecombineerd met het nog niet volledig op orde zijn van de basis (vastgoed), levert dit een risico op. Een voorzichtige benadering met deze innovatie, waarbij wel voortgang wordt geboekt, maar er geen tijdsdruk ligt op het eindresultaat lijkt verstandig.

Maatregelen Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
In 2020 en 2021 ontwikkelen we een visie op het gebied van wonen en zorg. Hiervoor voeren we een haalbaarheidsstudie innovatie woonzorg-initiatieven uit voor inzicht in woon- en begeleidingsbehoeften van mensen, die langer zelfstandig willen wonen en van kwetsbare groepen. De inzet van de visie wonen en zorg is meer geschikte woonvormen in combinatie met passende ondersteuning

Toelichting
In 2021 starten we met de visie op het gebied van wonen met zorg.

Maatregel Bestemmingsplannen op orde
Alle bestemmingsplannen worden in 2020 omgezet om de raadpleegbaarheid via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te verkrijgen. Daar waar de bestemmingsplannen niet zomaar kunnen worden omgezet wordt dit hersteld.

Toelichting
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De huidige bestemmingsplannen zijn in orde en kunnen van rechtswege worden omgezet naar het Omgevingsplan Gooise Meren. Daarnaast werken we aan een nieuw integraal Omgevingsplan Gooise Meren. Op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft Gooise Meren één Omgevingsplan.

Maatregel Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen
We geven samen met de regio uitvoering aan het Werkplan Werklandschappen. Dit plan richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat op zowel de formele als informele werklocaties, met als doel het mogelijke maken van economische groei en groei van werkgelegenheid.

Toelichting
In het regionale Werkplan Werklandschappen werken we in de regio samen aan het realiseren van ruimte voor bedrijven. Echter door de druk op de woningmarkt is het behoud van ruimte voor bedrijven een grote uitdaging. In het concept Koersdocument van de Regio is in dat kader de behoefte aan (schuif) ruimte voor bedrijven niet meer nadrukkelijk benoemd. De woon-werk balans dreigt hiermee steeds verder scheef te groeien.

Maatregel Uitvoeren taakstelling
In 2019 had Gooise Meren een taakstelling om 42 personen te huisvesten, aan het eind van 2019 is deze groep voorzien van huisvesting. Zoals het er nu uit ziet zal de taakstelling in 2020 licht hoger zijn dan in 2019. Wij verwachten dat de woningcorporaties ook in 2020 weer in staat zijn om voldoende woningen beschikbaar te stellen.

Toelichting
Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor de 1e helft 2020 (januari-juni) is het aantal te huisvesten statushouders 18 personen voor onze gemeente. Omdat we in 2019 43 nieuwkomers hebben gehuisvest en de totale taakstelling 2019 41 nieuwkomers te huisvesten was, tellen de 2 extra mee voor dit jaar. Het aantal te huisvesten statushouders 1e helft 2020 komt daarmee op 16 personen.

Tussen 1 januari 2020 en 9 april 2020 hebben we 10 nieuwkomers gehuisvest op 5 verschillende adressen. Blijven er 6 nieuwkomers over nog te huisvesten dit eerste halfjaar. Door de coronacrisis zijn er onder andere met COA, Vluchtelingenwerk en woningcorporaties afspraken gemaakt waarbij maatregelen genomen zijn om de virusverspreiding tegen te gaan. Een aantal werkzaamheden staat daardoor tijdelijk on hold. We staan echter in de startblokken om direct weer tot actie over te gaan indien mogelijk.

Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren
Mede op basis van wat er aan ideeën uit de participatie is aangeleverd, is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. In de tweede helft van 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over het uiteindelijke ontwerp. Uitgaande van een positief besluit, kan de voorbereiding voor de herinrichting van de buitenruimte Gemeentehuis in voorjaar 2020 worden afgerond en kan het werk in de zomer 2020 worden gerealiseerd.

Toelichting
Op basis van de opbrengsten uit de participatie is het ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte rond het gemeentehuis Gooise Meren eind april 2020 vastgesteld door het college van B&W, de gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Met een loopzone en bomenrij vanaf de Nieuwe Raadhuisstraat zorgt de nieuwe inrichting voor een toegankelijker en groenere entree van het gemeentehuis. Nu onbenutte zones rond het gemeentehuis worden ingericht en bruikbaar gemaakt. De overkapping en hellingbaan bij de huidige nooduitgang verdwijnt en de verdiepte goot langs het gemeentehuis wordt ingericht als groene verblijfsruimte. Op basis van de participatie komt er op deze locatie een JOP (Jongerenontmoetingsplaats). Rond het gemeentehuis wordt een loopstrook aangelegd en ook de zone bij de waterpartij aan de noordzijde van het gemeentehuis wordt toegankelijk gemaakt. Op die locatie komt een vlonder en een fontein. De poffertjeskraam verplaatst naar het verlaagde deel van het voorplein in de hoek bij de rotonde Brinklaan.
In de zomer is op basis van een onderzoeksrapport naar wateroverlast besloten om gelijktijdig met de herinrichting aanpassingen te doen aan het rioolstelsel naast/onder het gemeentehuis waardoor de wateroverlast bij hevige regenbuien op straat vermindert. De kosten hiervoor worden gedekt uit reeds gevoteerd krediet voor de aanpak van kwetsbare locaties met wateroverlast en duurzame ruimtelijke ontwikkelingen klimaatadaptatie.
Zowel de herinrichting als deze klimaat adaptieve maatregelen worden tot in het najaar van 2020 verder uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp en contract voor de realisatie. Eind 2020 start de aanbesteding zodat de maatregelen in de eerste helft van 2020 kunnen worden uitgevoerd. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van het gemeentehuis en geplande evenementen zoals Bussum op IJs en de kermis. Het combineren van de maatregelen en verkrijgen van toestemmingen in vergunningprocedures zorgt er voor dat de uitvoering van deze maatregelen later gepland is dan eerder voorzien.

Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
Per project wordt bekeken of het project qua onderbouwing inzake stikstof uitsluitend op PAS regelgeving is gebaseerd of dat er al naar andere mogelijkheden is gekeken, bijvoorbeeld via de ADC toets. De ADC toets houdt in dat de gemeente onderbouwt dat er geen alternatieven zijn voor het betreffende project, dat er dwingende redenen zijn om het project uit te voeren en dat er compensatie plaatsvindt voor de schade aan de natuur.

Toelichting
Per project wordt bekeken hoe de stand van zaken is met betrekking tot stikstof en indien nodig wordt gezocht naar een oplossing.

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Terug naar navigatie - 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Maatregel Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld'
We stellen een integraal plan op waarin we waardevolle groenstructuren en ecologische verbindingszones vastleggen en de kansen voor versterking vergroening en biodiversiteit benoemen. We brengen de waardevolle elementen in kaart zodat we nog meer kunnen sturen op behoud en versterken van deze structuren. We onderzoeken kansen om de ecologische verbindingszones met het buitengebied en omliggende natuurgebieden te verbeteren. Daarbij wordt samengewerkt met gebied beherende instanties als Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Deze kaart zal onderdeel uit gaan maken van het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet.

Toelichting
In 2019 is gestart met de ontwikkeling van een integraal plan 'Buitenruimte in Beeld'. Ook de inwoners zijn betrokken bij deze ontwikkeling. In december 2019 heeft een digitale enquête de inwoners de kans gegeven om aan te geven waar zij kansen zien voor meer groen, biodiversiteit etc. Met de input van de inwoners en professionals vanuit o.a. het Goois Natuur Reservaat en Natuurmonumenten wordt nu het plan opgesteld. De verwachting is dat de vaststelling uiterlijk in het laatste kwartaal van 2020 volgt.

Maatregel Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand
Wij controleren onze bomen door ze eens in de vier jaar te laten onderzoeken. Daarnaast houden wij de lijst met waardevolle bomen actueel. We zetten ons samen met inwoners in voor een gevarieerd, gezond, duurzaam en veilig boom/groenbestand. Het belang van bomen wordt steeds duidelijker. Bomen leveren een belangrijke rol bij het opvangen van hittestress en wateroverlast als gevolg van klimaatsverandering. Veel diersoorten zijn afhankelijk van bomen als voedselbron maar ook als nest- en schuilgelegenheid. In dit licht is het belangrijk het huidige bomenbestand op pijl te houden. Het toetsingskader voor kapvergunningen willen wij beter laten aansluiten bij de huidige tijdgeest en de klimaatsveranderingen die wij ondervinden.

Toelichting
Zoals elk jaar wordt een deel van ons boombestand gecontroleerd op veiligheid (de zogenoemde BVC-controle). De acties die daaruit voortkomen, worden opgepakt. Bij de aanplant van bomen kijken wij kritisch naar de plantlocatie, zodat de boom zich goed kan ontwikkelen op een duurzame manier. Daarnaast kijken wij ook naar de boomsoort, waarbij rekening wordt gehouden met het versterken van de biodiversiteit waar dit mogelijk is.

In 2020 wordt gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Lijst Waardevolle bomen in 2012. Daarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid particuliere en gemeentelijke bomen in onze gemeente, zowel voor de invoering van de Lijst Waardevolle bomen als de huidige hoeveelheid bomen. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot een aanpassing van het toetsingskader voor de kapvergunningen, zodat wij ook in de toekomst voldoende bomen in onze gemeente hebben.

Maatregelen Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid
Aan de noordzijde van het bedrijvenpark Gooimeer Zuid bevindt zich een bomenrij die de overgang vormt van het bedrijvenpark naar het buitengebied. De conditie van de populieren is aan het verslechteren (einde levensduur) en de bomen moeten om die reden vervangen worden. De bomen hebben veel waarde voor de biodiversiteit en zijn visueel gezien belangrijk. Vervanging is niet eenvoudig gezien de functie en waarde die de bomen hebben en de locatie waar de bomen staan. Het verwijderen van de bomen heeft effecten op o.a. vleermuizen die hier voorkomen, daarnaast hebben de bomen een grote omvang en verwachten veel weerstand als deze gekapt worden. De uitvoering van dit project vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en een mogelijk gefaseerde uitvoering.

Toelichting
Het voorstel is om de investering een jaar door te schuiven en te faseren. Uit onderzoek is gebleken dat de boomstructuur grote waarde is voor diverse vleermuissoorten, waardoor deze niet in z'n geheel in 1 keer vervangen kan worden. Dit jaar willen wij gebruiken om de benodigde vergunning/ontheffing aan te vragen zodat de uitvoering van de 1e fase pas in 2021 kan plaatsvinden.

Maatregel Uitwerken Roadmap Circulaire Economie
We ronden in 2020 de stappen uit de Roadmap Circulair Inkopen af. Dit leidt tot een concreet actie- en communicatieplan. Het actie- en communicatieplan is er op gericht om het begrip circulaire inkoop en de voordelen daarvan voor mens en maatschappij zodanig breed uit te dragen binnen de ambtelijke organisatie dat dit de manier van werken wordt voor een ieder die bij inkoop betrokken is. Om circulaire inkoop bij de mensen in de genen te krijgen wordt een bewustwordingscampagne ingezet. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van de volgende elementen/instrumenten: 1. Een startbijeenkomst voor het personeel 2. Structureel Informatie/voorlichting/best practices (plus enquête of quizje) via het Intranet, 3. De inzet van een selecte groep interne ambassadeurs, die de boodschap uitdraagt (successtory). 4. Gebruik van (opmaak) posters, banners en foldermateriaal

Toelichting
Het actieplan loopt vertraging op door verminderde beschikbaarheid van de projectgroep. Op dit moment is er in verband met de coronacrisis nog geen zicht of dat in 2020 afgerond gaat worden.

Financiële stimulans klimaatadaptatie
We stimuleren bewoners om tuinen te ontharden, groene daken aan te leggen, een regenton te plaatsen en/of af te koppelen. Dit doen we met behulp van financiële bijdragen voor groene daken, regentonnen en voor afkoppelen en door in te zetten op Operatie Steenbreek.

Toelichting
Er is nog niet gestart met het opstellen van een subsidieverordening "Financiële Stimulans Klimaatadaptatie" waarmee particulieren een bijdrage ontvangen voor een klimaatbestendige inrichting. Wel wordt er een uitvoeringsprogramma voor Operatie Steenbreek opgesteld.

6. Programma Werk en Inkomen

Terug naar navigatie - 6. Programma Werk en Inkomen

Maatregel Verruimen van voorzieningenaanbod
Wij verkennen met de regiogemeenten en onderwijsinstellingen of het opleidingsaanbod past bij de huidige en toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat doen wij door overleg met werkgevers, door personeelsontwikkelingen te volgen en door de arbeidsmarkt voortdurend te analyseren.

Toelichting
Door de huidige situatie is de vraag vanuit de arbeidsmarkt aan het veranderen. Op dit moment is het nog onzeker of dat de vraag in sommige sectoren tijdelijk is afgenomen of dat dit door faillissementen langdurig is. Dit in combinatie met het feit dat veel onderwijsinstellingen op dit moment druk bezig zijn met het acteren op de huidige situatie maakt het erg lastig om het opleidingsaanbod aan te passen aan de toekomstige vragen vanuit de arbeidsmarkt.

Maatregel Aandacht voor kwetsbare jongeren
Wij hebben kwetsbare jongeren in beeld. Wij bieden hen een sluitende aanpak naar de arbeidsmarkt met een traject dat gericht is op scholing, werk en -wanneer nodig- hulpverlening.

Toelichting
Door de huidige situatie omtrent corona kunnen veel trajecten niet of slechts ten dele doorgaan. Dit kan ertoe leiden dat de mate van problemen en de afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt.

Maatregel Trajecten voor statushouders
Wij hebben de statushouders met een bijstandsuitkering in beeld. Wij bieden hen een traject aan gericht op ontwikkelen van taalvaardigheden, participatie en/of begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Toelichting
Door de huidige situatie omtrent corona kunnen veel trajecten niet, of enkel in beperkte vorm worden voortgezet. Dit zorgt ervoor dat statushouders mogelijk langer afhankelijk zijn van een uitkering.

Maatregel Intensivering van de samenwerking
Wij zetten in op een intensieve samenwerking van en met de hulpverlenende organisaties. Wij organiseren netwerk- en kennisbijeenkomsten. Wij agenderen (het belang van) schuldhulpverlening in interdisciplinair overleg o.a. binnen de netwerken van jeugd- en gezinszorg.

Toelichting
In 2020 zijn er diverse netwerk- en kennisbijeenkomsten gepland met als doel van de samenwerking tussen de ketenpartners te intensiveren en stappen te zetten binnen schuldhulpverlening, maar ook rondom armoede en inclusie. De bijeenkomsten hebben niet plaatsgevonden in verband met de maatregelen rondom de covid-19 crisis.

Maatregel Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur
Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC) waardoor kinderen die opgroeien in armoede kunnen deelnemen aan sport en/of culturele activiteiten. Het JSC vormt een aanvulling op de gemeentelijke minimaregelingen, waaronder het Kinder- en jeugdbudget. Onze samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2020. In komend jaar onderzoeken wij, op basis van het bereik, de resultaten en ervaringen, of het contract met JSC wordt verlengd met ingang van 2021.

Toelichting
Dit kan pas worden opgepakt in het najaar van 2020.

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Terug naar navigatie - 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Maatregel Inzet op dekkend AED-netwerk
We zetten in op samenwerking met andere partijen voor een dekkend AED-netwerk in alle kernen. Hiervoor maken we afspraken met belangenorganisaties over reanimatietrainingen en beschikbaarheid van openbare AED's.

Toelichting
Om een dekkend AED-netwerk te creëren, wordt er in navolging van het gekozen Plan van Aanpak op dit moment een beschikking opgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente een inlogaccount krijgt van Stichting HartslagNu, waarmee zij inzage heeft in de dekking van het AED-netwerk in de gemeente. Met deze gegevens kunnen vervolgstappen worden ondernomen. Door de huidige situatie omtrent corona kan maar een beperkt aantal van de vervolgstappen worden uitgevoerd, waarna de ontwikkeling tijdelijk stil zal liggen.

Maatregel Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan. (Zie ook de doelen uit programma 2 ‘Veiligheid’).

Toelichting
Het nieuwe regionale beleidsplan wordt niet eind 2020, maar in 2021 vastgesteld. De ontwikkeling van het nieuwe regionale beleidsplan is in verband met de coronacrisis vooruitgeschoven om ruimte te maken voor de waarborging van vitale gemeentelijke taken.

Maatregel Herijken van regionale en lokale financiering beleidsterrein Bescherming en Opvang
De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaan tot nog toe grotendeels naar de centrumgemeente, maar de wettelijke taak voor uitvoering ligt bij alle regiogemeenten. De regiogemeenten bepalen tot nog toe gezamenlijk beleid en besteden de middelen via de regionale begroting voor bescherming en opvang. Per 2021 gaan de middelen voor beschermd wonen en mogelijk ook de maatschappelijke opvang niet langer naar de centrumgemeente, maar naar elke gemeente afzonderlijk. Tegelijkertijd passen we het financieel verdeelmodel aan én doen we een uitname vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die langdurig zijn aangewezen op beschermd wonen (onderdeel van de Wmo). Dit sluit inhoudelijk aan op de afbouw en ambulantisering van het beschermd wonen. Doordecentralisatie van de middelen en de verdere afbouw van het beschermd wonen maken het noodzakelijk om met de regiogemeenten opnieuw te kijken welke taken we nog gezamenlijk via de regionale begroting willen financieren en welke taken we lokaal gaan financieren. Het is nog niet duidelijk of de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek er financieel op vooruit of op achteruit gaan.

Toelichting
De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen gaat pas in per 2022. Hetzelfde geldt voor de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een in-groeipad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor beschermd wonen eruit komt te zien. In de Decembercirculaire 2020 wordt de verdeling bekend gemaakt. Minstens zo belangrijk voor Gooise Meren is dat er momenteel wordt gewerkt aan een landelijke compensatieregeling voor gemeenten, die onevenredig veel plekken beschermd wonen binnen hun grenzen hebben. Hierin wordt geregeld dat de gemeenten meebetalen aan de kosten van hun inwoners die in andere gemeenten gebruik gaan maken van beschermd wonen. Besluitvorming over het type kostenverrekening/woonplaatsbeginsel dat wordt gekozen, staat gepland voor de tweede helft van 2020.

Maatregel Actieplan mantelzorg: we voeren het actieplan uit waaronder het communicatieplan.
We voeren het communicatieplan mantelzorgondersteuning zodat de inwoner zich met dit begrip kan identificeren en weet waar ondersteuning en advies te verkrijgen is.We onderzoeken de overige aanbevelingen uit het actieplan op haalbaarheid

Toelichting
Zoals in het vorige voortgangsverslag reeds is vermeld, heeft het opstellen van het actieplan mantelzorgondersteuning vertraging opgelopen. De thans geplande oplevering is eind 2020. Er zijn geen financiële consequenties.

Maatregelen Ontwikkelen van een lokale aanpak eenzaamheid
Samen met maatschappelijke partners ontwikkelen we een samenhangende regionale/lokale aanpak tegen eenzaamheid. Daarbij gebruiken we de uitkomsten van het experiment en inzichten uit andere experimenten (best practices). De inzet en problematiek verschillen per wijk en per buurt. Het tegengaan van eenzaamheid vraagt om maatwerk.

Toelichting
Vanwege de coronacrisis heeft het plan van aanpak tegen eenzaamheid vertraging opgelopen. Dit najaar hopen we met partners en stakeholders op een alternatieve manier in gesprek te gaan over een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid.

Maatregel Ontwikkelen gezondheidsbeleid
Samen met onze ketenpartners ontwikkelen wij gezondheidsbeleid voor onze inwoners, waarbij wij gebruik maken van de kennis en kunde van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Toelichting
De nieuwe gezondheidsnota wordt in 2021 gerealiseerd op basis van de periodieke gezondheidsmonitor. Dit najaar wordt de monitor voor volwassenen en ouderen uitgevoerd door de GGD.

Maatregel Herijken subsidiebeleid
We beoordelen samen met organisaties hoe het staat met de doelmatige besteding van de verschafte middelen.

Toelichting
Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de huidige periode van coronamaatregelen staat uitvoering op dit moment in 2020 stil. Vooralsnog worden er geen verdere (discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel communiceren wij (in mei 2020) dat we inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht vragen aan doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten in de aanvraag 2021 beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.

Maatregel Inzet uitbreiding rookvrije omgeving
In 2020 blijven we er samen met de GGD voor zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien. Dit betekent dat er niet wordt gerookt op plekken waar kinderen zijn en dat opvoeders (ouders en professionals) in deze omgevingen het goede voorbeeld geven. Een groot aantal sportverenigingen heeft in 2019 zelf al gekozen om hun vereniging rookvrij te maken. Ook de sportverenigingen die nog niet zover zijn worden gestimuleerd om rookvrij te worden. In 2019 is gestart met het rookvrij maken van speeltuinen. Na nominatie door omwonenden, is een speeltuin rookvrij gemaakt. Om onze inwoners bewust te maken van wat de gevolgen zijn van roken in de omgeving van kinderen, wordt hierover het gesprek met hen aangegaan. Communicatie loopt via de plaatselijke kranten en de wijk- en buurtplatforms, maar wanneer blijkt dat inwoners toch behoefte hebben aan het plaatsen van borden of tegels, is dat zeker mogelijk.

Toelichting
Het uitbreiden van plekken waar niet gerookt mag worden, heeft op dit moment geen prioriteit. Sportverenigingen, scholen en horeca zijn dicht als gevolg van de coronamaatregelen. Het is onzeker hoe lang deze situatie gaat duren en wanneer weer stappen gezet kunnen worden.
Het inzetten op rookvrij maken van speeltuinen kan wel doorgaan en wordt gedaan als een speeltuin voor onderhoud c.q. renovatie bezocht wordt.

Sociale kaart implementeren en bekend maken
De sociale kaart maakt de inwoner wegwijs naar laagdrempelige voorzieningen en zorgaanbieders en is ook voor laaggeletterden toegankelijk.

Toelichting
De ambitie in het College-uitvoeringsprogramma is een sociale kaart te ontwikkelen, waardoor inwoners en professionals makkelijk kunnen achterhalen welke organisaties welke voorzieningen en diensten leveren. Het idee is om dit niet te doen in de ouderwetse vorm vanuit ons maatwerk voorzieningenaanbod (zie ook Mid term Review), maar vanuit de vraag van inwoners en hen daarmee de weg te wijzen naar de collectieve basisvoorzieningen en het maatschappelijk-pedagogisch veld. Dit om eigen kracht en zelfredzaamheid te versterken, problemen vroeger te signaleren en het beroep op dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen. We onderzoeken of de sociale kaart gekoppeld kan worden aan het omgevingsplan dat in de maak is.

We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden.
Elders in het land zijn voorbeelden van laagdrempelige dagactiviteiten (zonder indicatie) in de wijk, waarvan oudere inwoners en licht dementerende inwoners gebruik maken. Dit in het kader van inclusie, als alternatief voor de lichtste vorm van specialistische groepsbegeleiding op indicatie (voor de laatst genoemde groep).

Toelichting
Dit is ontwikkeling. De regionale kerngroep Welzijn heeft dit thema opgepakt (in ontwikkeling). Tegelijk past dit onderwerp (versterken aanbod voorveld) ook in het voornemen van regiogemeenten en de Regio om beheersmaatregelen te benoemen/te nemen om de oplopende zorguitgaven Jeugd/Wmo terug te dringen (regionale/lokale knoppen-discussie). De coronacrisis heeft de voortgang vertraagd.

We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw)

Toelichting
In diverse gremia in de regio vragen we hier aandacht voor. De praktijk leert dat dit complex is door de vele partners en de inhoud van de diverse wetten (Jeugd, Wmo, Zvw en Wlz).

We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit (Ceo Wmo) en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo.
De Regio Gooi en Vechtstreek voert het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uit. Gemeenten ontvangen lokale rapporten over de uitkomsten zodat regionaal onderling vergeleken kan worden. Daarnaast monitoren we lokaal maandelijks de zorguitgaven door data te analyseren en te duiden. Zo nodig sturen we bij met nieuwe maatregelen.

Toelichting
Voor de jaarlijkse Ceo Wmo is door het Rijk uitstel verleend, vanwege corona (zoals in meer gemeenten). Regiogemeenten en de Regio zijn gestart met het traject om beheersmaatregelen te benoemen/te nemen om toenemende zorguitgaven beheersbaar te houden (bestuursopdracht). Zo zal ook een onderzoek in het 3e kwartaal van 2020 beginnen naar lokaal te nemen beheersmaatregelen waarbij we starten vanuit de beschikbare data van Gooise Meren, en zal de factor van menselijk handelen in specifieke zorgprocessen onder de loep wordt genomen zodat mogelijk ongewenste patronen bijgesteld kunnen stellen.

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Maatregel Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit
In lijn met het uitgangspunt om als gemeente alleen vastgoed in eigen bezit te hebben voor maatschappelijke taken, wordt een lijst opgesteld van het te verkopen vastgoed. In het geval van het afstoten van historisch erfgoed zorgen we voor een waarborg tot behoud van het erfgoed.
Op dit moment zijn 20 gemeentelijke panden bekend met de status van gemeentelijk of rijksmonument. Ook zijn er terreinen, waaronder bijvoorbeeld de schootsvelden, waar zich gemeentelijk vastgoed bevindt. Via het op te stellen beleidskader kan beredeneerd worden aangegeven welk historisch erfgoed in gemeentelijk bezit moet worden verworven, behouden dan wel kan worden afgestoten. Daarnaast geven we voorwaarden voor gebruik, behoud en onderhoud van de betreffende panden in het geval van afstoting, met als uitgangspunt dat historisch erfgoed in beginsel niet wordt afgestoten. Het beleidskader volgt op de Nota cultureel erfgoed (vast te stellen in 2020).

Toelichting
Het beleid voor cultureel erfgoed wordt vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie. Het beleidskader historische erfgoed in gemeentelijk bezit volgt daarop. Na de zomer komt er voor de raad hier nog een themabijeenkomst over. De verwachting is dat de Omgevingsvisie, en daarmee het erfgoedbeleid, niet meer in 2020 worden vastgesteld.

Maatregel opstellen beleidsnota met participatie
De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met cultuur binnen de gemeente willen omgaan. Onderdeel hiervan is cultuureducatie. Daarnaast fungeert de nota als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden en Naarden was de afgelopen periode geen cultuurbeleid. De nota die we gaan opstellen, leidt ten minste tot harmonisatie van, voor zover mogelijk, bestaande afspraken. Verder wordt de rol van de gemeente beschreven die zij heeft bij grote evenementen.

Toelichting
De ontwikkeling van de beleidsnota ondervindt enige vertraging, doordat er een kwaliteitsslag is gemaakt binnen het Participatie en Communicatieplan. Het budget dat begroot was voor 2019, is hierdoor niet gebruikt en is bij VV1 weer beschikbaar gesteld. Dit budget is nodig voor het uitvoeren en betrekken van bewoners en jongeren voor het participatietraject om gezamenlijk de bouwstenen voor de visie te formuleren en het cultuurbeleid in co-creatie met hen te maken.

Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties
Wij maken voor de inwoners op eenvoudige wijze digitaal inzichtelijk waar formele speellocaties zich bevinden in de gemeente.

Toelichting
Vanuit enkele inwoners kwam het initiatief om een speeltuinapp te ontwikkelen. Wij hebben de algemene locatiegegevens van onze speelvoorzieningen beschikbaar gesteld voor gebruik in de app. Daarnaast wordt gemeentebreed gekeken naar het openstellen van kaartviewer voor externe gebruikers. Ook de gegevens van de speelvoorzieningen zijn opgenomen in de kaartviewer. De verwachting is dat de kaartviewer in 2020 wordt opengesteld.