4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Financiële bijstellingen

Bloemendalerpolder

Terug naar navigatie - Bloemendalerpolder

Het bezwaar van onze gemeente op het eerder genomen besluit van Gedeputeerde Staten(GS) over de financiële verrekening van de grenscorrectie tussen Gooise Meren en Weesp heeft geleid tot een onlangs genomen wijzigingsbesluit van GS.
In dit besluit worden de te verrekenen plankosten vastgesteld op € 110.000 externe kosten (inmiddels ontvangen en  al eerder verwerkt in 2018) en € 247.000 interne kosten (nog te ontvangen). Onder aftrek van reeds gemaakte kosten ad. € 27.000 resteert een voordeel van € 220.000. De gemeente Weesp heeft inmiddels pro forma bezwaar gemaakt tegen het besluit van GS.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 220.000 voordelig (incidenteel)

Asbestsanering Schootsvelden Naarden

Terug naar navigatie - Asbestsanering Schootsvelden Naarden

Op één van de schootsvelden rond Naarden, aan de Godelindeweg, is een asbestverontreiniging geconstateerd, dat gesaneerd moet worden.. Zie ook onze raadsmededeling hierover. Het betreffende schootsveld was onderdeel van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting, het project Onderhoud en beheer Schootsvelden. Doel van dit project was de schootsvelden over te dragen aan het Goois Natuur Reservaat, om zo de openheid van de schootsvelden te kunnen borgen. In 2018 zijn al enkele schootsvelden overgedragen aan het GNR (tranche 1). Inmiddels is het programma Naarden buiten de Vesting afgeschaald en is de tweede tranche komen te vervallen. De kosten voor de asbestsanering bedragen circa € 30.000. Omdat de vervuilers (gebruikers van het voormalige moestuincomplex) onbekend zijn, zijn de kosten niet op hen te verhalen.
Wanneer er in de toekomst beheer met bijvoorbeeld beweiding plaatsvindt, dan zijn er ook nog kosten voor de sanering van zware metalen. Hiervoor wordt een separaat voorstel aan de raad gedaan.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 30.000 nadelig (incidenteel)

Onderzoek Naarderheem

Terug naar navigatie - Onderzoek Naarderheem

Voor het onderzoek Naarderheem is door de raad een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar gesteld via een onttrekking uit de algemene reserve. De onderzoeken lopen naar verwachting door in 2021. Daarom wordt gevraagd om van het budget € 30.000 door te schuiven naar 2021. Dit in afwijking van de gestelde grens voor over te hevelen budgetten van € 50.000 in de Financiële Verordening 2019. Dit betekent ook dat er € 30.000 minder aan de algemene reserve onttrokken hoeft te worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 30.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 30.000 nadelig (incidenteel)

Leges omgevingsvergunningen

Terug naar navigatie - Leges omgevingsvergunningen

De opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen vallen naar verwachting hoger uit dan geraamd (€ 450.000). Een deel van deze opbrengsten wordt ingezet voor de hogere kosten van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (€ 100.000). Zij vergaderen langer naarmate het aantal aanvragen toeneemt dan wel meer behandelingen per aanvraag in de commissie vragen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 350.000 voordelig (incidenteel)

Inhuur economie en coronacrisis

Terug naar navigatie - Inhuur economie en coronacrisis

Op de afdeling M&O is extra ingehuurd op het gebied van economie als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 45.000 nadeel (incidenteel)

Markt en coronacrisis

Terug naar navigatie - Markt en coronacrisis

Door de coronacrisis zijn er minder baten marktgelden en worden en meer kosten gemaakt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 15.000 nadelig (incidenteel)

Totaal programma 4

Terug naar navigatie - Totaal programma 4
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 11.715 2.378 334 14.427
Totaal baten -7.135 -2.978 -701 -10.814
Resultaat voor bestemming 4.580 -600 -367 3.613
Toevoeging reserves 0 513 0 513
Onttrekking reserves -96 -500 0 -596
Resultaat na bestemming 4.484 -587 -367 3.530