5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Financiële bijstellingen

Bomenonderzoek

Terug naar navigatie - Bomenonderzoek

Het toetsingskader voor kapvergunningen willen wij beter laten aansluiten bij de huidige tijdgeest en de klimaatsveranderingen die wij ondervinden. Oorspronkelijk stond dit onderzoek voor 2020 gepland. Door een verschuiving in de planning is dit onderzoek enigszins vertraagd en zal het onderzoek in 2021 uitgevoerd worden. In afwijking van de gestelde grens voor over te hevelen budgetten van € 50.000 in de Financiële Verordening, stellen wij voor het budget van € 40.000 over te hevelen naar 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 40.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 40.000 nadelig (incidenteel)

Geluidsanering B-lijsten Gooise Meren

Terug naar navigatie - Geluidsanering B-lijsten Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren ontvangt subsidie (€ 466.000) vanuit het Rijk om woningen die een volgens de norm te hoge geluidsbelasting aan de gevel ondervinden, te saneren. Het saneringsproject van de B-lijsten woningen heeft vertraging opgelopen. Inmiddels is e.e.a. in gang gezet. Bewoners zijn aangeschreven en er wordt een pilot uitgevoerd met de leverancier. De subsidieverstrekker is akkoord met het uitstellen van de oplevering per oktober 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Groenonderhoud De Krijgsman

Terug naar navigatie - Groenonderhoud De Krijgsman

Het geraamde onderhoud van Krijgsman voor 2020 is niet volledig ingezet, door latere oplevering van bouwfasen en overdracht naar de gemeente Gooise Meren. Met uitzondering van fase 1 vallen de middelen vrij. Een deel van deze middelen is ingezet voor de post regulier onderhoud bomen dat in 2019 is uitgevoerd en ten laste is gebracht van 2020. Per saldo resteert een incidenteel voordeel in 2020 van € 167.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 167.000 voordelig (incidenteel)

Initiatief leefbaarheid

Terug naar navigatie - Initiatief leefbaarheid

In de tweede helft van 2020 wordt vanuit het initiatief leefbaarheid de bestaande procedure herzien om zo te komen tot een beter toekenning, afhandeling en realisatie van initiatieven. Het grootste deel (85%) van het budget, wordt doorgeschoven naar 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 128.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 128.000 nadelig (incidenteel)

Pilot energiebesparing Gooimeer Noord en Zuid en coronacrisis

Terug naar navigatie - Pilot energiebesparing Gooimeer Noord en Zuid en coronacrisis

De OFGV voert deze pilot voor GM uit onder de naam “stimulerend toezicht”. In totaal worden 70 bedrijven op vrijwillige basis geadviseerd voor het nemen van erkende energie besparende maatregelen uit het Activiteitenbesluit. In 2019 is een start van het project gemaakt en in 2020 zou het worden afgerond. Echter door corona zal de helft van de pilot doorlopen in 2021.
De planning is dat in 2020 ca. 35 bedrijven worden geadviseerd en in 2021 nog eens 35 bedrijven.
Eind 2020 wordt het project tussentijds geëvalueerd. Er worden geen meerkosten verwacht.

In 2020 resteerde nog een budget van € 176.000 voor deze pilot, bestaande uit budget voor vooruitbetaalde kosten van € 140.000 en een restant budget van € 36.000.
Financieel schuiven we nu de helft van de vooruitbetaalde kosten door van 2020 naar 2021 vanwege de vertraging, dit is € 70.000. Aan het eind van het project volgt de afrekening op basis van werkelijke uren, waarbij wordt gerekend met een geïndexeerd uurtarief. Hierbij vragen we, in afwijking van de gestelde grens voor over te hevelen budgetten van € 50.000 in de Financiële Verordening, het restant budget van € 36.000 over te hevelen naar 2021 ten behoeve van mogelijke meerkosten bij de afrekening.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 106.000 voordelig (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 106.000 nadelig (incidenteel)

Opschoning Vechtmonding Muiden

Terug naar navigatie - Opschoning Vechtmonding Muiden

Zoals in het eerste Voortgangsverslag 2020 gemeld, zouden we nog terugkomen op eventueel benodigde dekking voor het verwijderen van de scheepswrakken en andere objecten, die illegaal een ligplaats ingenomen hebben in de Vechtmonding in Muiden. Het proces loopt nog steeds vertraging op. De eigenaar van de wrakken voert juridische procedures tegen de gemeente. Daarmee is het nog steeds onzeker of de uitgaven dit jaar gedaan worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Subsidie de Gooise Ark

Terug naar navigatie - Subsidie de Gooise Ark

Gelet op de aard van de subsidie wordt voorgesteld de subsidie aan de Stichting de Gooise Ark (ongeveer € 80.000 per jaar) over te hevelen van programma 7 naar programma 5.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. : € 0

Liggeld Bruine vloot en coronacrisis

Terug naar navigatie - Liggeld Bruine vloot en coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis worden er geen liggelden bij de Bruine vloot (= professionele passagiersvaart met traditionele zeilschepen en motorschepen) opgelegd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 15.000 nadelig (incidenteel)

Krediet Historische Haven Naarden

Terug naar navigatie - Krediet Historische Haven Naarden

In 2019 is het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting afgeschaald. Hierdoor zijn er nog twee projecten, die getrokken worden door Gooise Meren: Historische havenkom Naarden (voorheen Passantenhaven) en Optimalisatie Naardertrekvaart.

De historische haven bij Naarden wordt aangelegd om het zicht op de Naarden-Vesting te verbeteren. Dit draagt bij aan het versterken van de cultuurhistorische waarde. Voor dit project is het pand aan de Energiestraat 1 door de gemeente aangekocht. Wanneer dit pand gesloopt is, kan de havenkom verder worden uitgegraven, conform de situatie uit omstreeks 1796. De openbare ruimte eromheen kan vervolgens opnieuw aangelegd worden. Het water in de Naarden-Vesting is in eigendom en beheer van Stichting Monumentenbezit Naarden (hierna SMB). Het is de bedoeling dat het nieuwe water en (een deel van) de openbare ruimte worden overgedragen aan SMB.
Het voorstel is om de Historische haven in te richten als uitvalsbasis voor elektrische bootjes, die de Naarden-Vesting kunnen bezoeken. Dit bedrijfsmatige gebruik past goed als schakel tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de Vesting. Deze exploitatie moet nog verder onderzocht worden.

Voor het onderzoek naar de mogelijke exploitatie, de definitief ontwerptekeningen van de openbare ruimte en de uit te graven havenkom met de bijbehorende begroting wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 50.000. De dekking van dit voorbereidingskrediet wordt betaald uit de beschikbare compensatiemiddelen van Rijkswaterstaat.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• Het krediet Revitalisering aula begraafplaats Bussum (€ 411.479) met € 25.000 te verhogen; (beslispunt o)
• Een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor Historische Haven Naarden; (beslispunt p)
• Een bedrag van € 40.000 voor bomenonderzoek over te hevelen van 2020 naar 2021; (beslispunt q)

Totaal programma 5

Terug naar navigatie - Totaal programma 5
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 18.835 1.698 145 20.678
Totaal baten -14.246 -503 -478 -15.227
Resultaat voor bestemming 4.589 1.195 -333 5.451
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -21 -130 0 -151
Resultaat na bestemming 4.567 1.065 -333 5.300