Bijlage 2 Reserves, voorzieningen en beheerplannen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Hieronder ziet u ter informatie drie overzichten met betrekking tot de bestemmingsreserves, voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:

Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves (x € 1.000) Stand 1 jan Bij (*) Af (*) Stand 1 aug Toelichting
Grondexploitatie 1.675 1.675  Geen bijzonderheden
Parkeren centrum Bussum 2.179 2.179  Geen bijzonderheden
Godelindeschool 3.085 3.085  Geen bijzonderheden
Masterplan grondwaterbeheer 43 43  Geen bijzonderheden
Sociaal Domein 2.789 2.789  Geen bijzonderheden
Bovenwijkse voorz De Krijgsman 40 40 Geen bijzonderheden
Grote projecten Muiden 2.091 2.091 Geen bijzonderheden
Egalisatie talent primair 37 37 Geen bijzonderheden
Sportvoorzieningen 1.198 1.198 Geen bijzonderheden
Groot onderhoud De Zandzee 785 785 Geen bijzonderheden
Groen beleidsplan 130 130 Geen bijzonderheden
MFA Keverdijk 2.000 2.000 Geen bijzonderheden
Tijdelijke huisvesting onderwijs 2.100 2.100 Geen bijzonderheden
Stimuleringsfonds woningen 0 0 In 2020 ingesteld, budget € 500.000
Totaal 18.151 0 0 18.151
(*) De boekingen in de bestemmingsreserves vinden doorgaans aan het eind van het boekjaar plaats, omdat er meestal een verband is met de werkelijke cijfers in de exploitatie.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Voorzieningen (x € 1.000) Stand 1 jan Bij Af Stand 1 aug Toelichting
Egalisatie Rioolheffing 6.606 6.606  Geen bijzonderheden
Egalisatie Afvalstoffenheffing 1.379 1.379  Geen bijzonderheden
Sociale recherche 42 42  Geen bijzonderheden
Vervangingsinvestering riolering 562 562  Geen bijzonderheden
Onderhoud gebouwen 521 245 276  Geen bijzonderheden
Onderhoud wegen 2.934 758 2.176 Uit inspectie blijkt dat het, in een later stadium geplande, groot onderhoud, vanuit veiligheidsoogpunt, naar voren moet worden gehaald. Dit was niet eerder te voorzien.
Onderhoud civiele kunstwerken 634 133 501 Er komt een vervolgonderzoek bruggen. Bij de Perspectiefnota 2022 dan wel in het 1e voortgangsverslag 2021 worden de financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. Zie ook programma 3.
Onderhoud water 15 15 Geen bijzonderheden
Spaarhypotheek ambtenaren 94 4 98 Geen bijzonderheden
Afkoopsommen begraafrechten 1.383 1.383 Geen bijzonderheden
Pensioen/wachtgeld Wethouders 5.321 490 4.831 Geen bijzonderheden
Personele kosten 375 5 240 140 Geen bijzonderheden
Bouwgronden in exploitatie 6.058 6.058 Geen bijzonderheden
Totaal 25.924 9 1.866 24.067

Beheerplannen

Terug naar navigatie - Beheerplannen
Beheerplannen T/M Toelichting
Verbreed GRP 2018-2022 2022 Geen bijzonderheden
Wegen 2.0 2027 Begin 2020 zijn de inspectiegegevens van de verharde wegen in Naarden en Bussum beschikbaar gekomen. Uit de inspectie komt naar voren dat extra groot onderhoud nodig is. Aanpassing van het beheerplan volgt nog.
Kunstwerken 2.0 2022 In dit voortgangsverslag wordt € 110.000 gevraagd voor een vervolgonderzoek bruggen. De verwachting is dat de resultaten van het vervolgonderzoek niet eerder dan in 2021 bekend zijn. Zie ook programma 3.
Openbare verlichting 1.0 2022 Het beheerplan Openbare Verlichting is nog niet vastgesteld (zie PN21-2024). Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022.
Spelen 3.0 2023 Geen bijzonderheden
Gebouwen 3.0 2022 Geen bijzonderheden
Groen 3.0 2023 Geen bijzonderheden
Sportvelden 3.0 2023 Geen bijzonderheden
Water 3.0 2027 Geen bijzonderheden
Verkeersinstallaties 1.0 2022 Dit beheerplan is nog niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022.
Onroerende zaken 2022 Geen bijzonderheden
Zwembad De Lunet 2021 Geen bijzonderheden
MFA De Zandzee 2031 Geen bijzonderheden, binnenkort volgt er een separaat raadsvoorstel m.b.t. het beheerplan.