Bijlage 3 Investeringen

Voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen
In het onderstaand overzicht treft u investeringen aan, die nog door de raad in 2020 d.m.v. een raadsvoorstel moeten worden gevoteerd.

De betekenis van een oranje cel is wanneer het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding onder de € 70.000 blijft.

De betekenis van de rode cel is wanneer het duidelijk is dat de desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding groter is dan € 70.000.

Regelnr. Omschrijving investering Voortgang
1 Programma 2
2 Verbouwing Brandweergarage Muiden
3 Programma 3
4 Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn)
5 Op.verl. Vlietlaan Pj193
6 Vervanging OV Naarderwoonbos
7 Programma 5
8 Riolering Vlietlaan Pj 193
9 Plantsoen Vlietlaan Pj 193
10 Totaal

Toelichting voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting voorgenomen investeringen
Programma 2
Regelnr. Toelichting
2 In Q3 en Q4 van 2020 vindt de voorbereiding van de brandweerkazerne plaats. Afhankelijk van de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan wordt mogelijk in december 2020 een voorstel aan de raad voorgelegd voor de vaststelling van het uitvoeringskrediet.
Programma 3
4 en 5 Het kredietvoorstel Vlietlaan wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd.
6 Dit krediet kan vervallen. De armarturen zijn vervangen en zijn t.l.v. de lopende investering openbare verlichting 2018 geboekt.
Programma 5
8 en 9 Het kredietvoorstel Vlietlaan wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd.

Lopende investeringen

Terug naar navigatie - Lopende investeringen

Lopende investeringen

In het onderstaand overzicht van de lopende investeringen treft u die investeringen aan, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting is voorzien.

De betekenis wanneer een cel oranje is gearceerd:
Als het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding kleiner dan € 70.000 zal zijn.

De betekenis wanneer een cel rood is gearceerd:
Wanneer het duidelijk is dat desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding groter dan€ 70.000 is.

Regelnr. Kostenplaats Voortgang
1 Programma 3
2 Vervanging p-automaten (p/14)
3 Zoutoplosser (2018-101)
4 Zoutstrooier Muiderberg 1 (2018-101)
5 Zoutstrooier groot nr. 1
6 Zoutstrooier groot nr. 2
7 Zoutstrooier groot nr. 3
8 Zoutstrooier groot nr. 4
9 Zoutstrooier klein nr. 1
10 Zoutstrooier klein nr. 2
11 Zoutstrooier Muiderberg 2 (2018-101)
12 Aanp. natstr. zoutstrooiers (2018-101)
13 Track en trace systemen (2018-101)
14 Zoutstrooier klein nr. 3
15 Zoutstrooier klein nr. 4
16 Rotonde Rijksweg-Churchillstraat
17 Openbare Verlichting 2018
18 Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg
19 Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)
20 Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg
21 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017
22 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018
23 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019
24 Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan
25 Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18)
26 VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.
27 Busbaan Bredius
28 Burg. Van Wettumweg
29 Voorbereidingskrediet Burg. van Wettumwg
30 Voorbereidingskrediet Vlietlaan
31 VBK Olmenlaan Pj 206
32 VBK Herenstraat Pj 189
33 Programma 5
34 Reparaties riolering e.d.
35 Revitalisering aula begraf. Bussum
36 Afkop particuliere bij proj openb ruimte 2020
37 Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen 2020
38 Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt. 2020
39 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2020
40 Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19
41 Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019
42 Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019
43 Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '19
44 Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19
45 Programma 7
46 Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11)
47 Programma 8
48 Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum
49 Opslagruimte Sportpark Zuid
50 Hockeyveld Bredius
51 Vervanging speeltoestellen 2018
52 Vervanging speeltoestellen 2019
53 Vervanging speeltoestellen 2020
54 Programma 9
55 Vervangingsinvestering (Tractor wijk)
56 Tractor Sportpark
57 Klantvolgsysteem

Toelichting lopende investering

Terug naar navigatie - Toelichting lopende investering
Programma 3
Regelnr. Toelichting
2 Aanbesteding zal eerst na vaststelling van het mobiliteitsplan worden gestart. Het mobliliteitsplan wordt naar verwachting eind 2020 vastgesteld.
3 t/m 10 Deze worden in 2020 aanbesteed. Realisatie loopt mogelijk door in 2021 in verband met de effecten van coronacrisis op de werkvoorbereiding en de levertijd van het materieel.
11 t/m 15 Deze investeringen komen te vervallen als gevolg van diverse investeringen gladheidsmaterieel.
16 Er loopt nog een discussie over het BTW aspect bij de afrekening met Rijkswaterstaat.
17 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 40.000.
18 t/m 25 De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in 2021.
26 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 292.500.
27 De werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2021 in relatie tot Bredius.
28 Het groot onderhoud aan de Burg. Van Wettumweg heeft geen technische urgentie. Het project is daarom in de programmering doorgeschoven tot na 2024.
29 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 200.000.
30 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 250.000.
31 Dit voorbereidingskrediet kan worden afgesloten, omdat het project in de Perspectiefnota 2021 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van parkeergarage De Olmen.
32 Dit voorbereidingskrediet kan worden afgesloten, omdat het project in de perspectiefota 2021 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van Mariënburg.
Programma 5
34 Dit krediet wordt ingezet voor een extra overstort naar het oppervlakte water om tijdens hevige regenbuien de wateroverlast rondom het gemeentehuis en delen van de Brinklaan te beperken.
35 In verband met onvoorzien asbest tijdens de sloopwerkzaamheden, wijzigingen nutsvoorzieningen en planaanpassing is er een overschrijding ten opzichte van de raming. Hiervoor wordt in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 25.000 aangevraagd.
36 t/m 44 Loopt mee in projecten. Per project wordt in kaart gebracht of en welke maatregelen genomen kunnen worden die hieraan bijdragen.
Programma 7
46 De werkzaamheden aan de Emmaschool zijn afgerond, echter door onvoorzien meerwerk is er een kleine overschrijding ten opzichte van de raming. Hiervoor wordt in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 13.000 aangevraagd.
Programma 8
48 De aanbesteding is in 2019 mislukt. Intussen is er weer overleg met de club. De uitvoering gaat waarschijnlijk wel iets meer kosten dan het beschikbare krediet. Gedacht wordt aan uitvoering 2021.
49 Het beschikbaar gestelde investeringsbedrag blijkt waarschijnlijk onvoldoende om het project uit te voeren. Om te bepalen of/ en hoeveel extra geld  hiervoor nodig is moet er eerst het programma van eisen gecheckt worden alsmede nagegaan worden of de kosten van sloop en herbouw bijgesteld dienen te worden. Mocht er extra geld nodig zijn dan zal de raad hiervan op de hoogte worden gesteld.
50 De overschrijding op het budget is het gevolg van het feit dat de BTW kostprijsverhogend is. Waarschijnlijk krijgen we een deel hiervan via de SPUK aanvraag terug. Ook waren de voorbereiding- en toezichtkosten niet geraamd bij de kredietaanvraag.
51 Deze investering wordt ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
52 en 53 De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
Programma 9
55 en 56 Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nog nodig zijn. Dit volgt uit de uitwerking van het koersplan. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
57 Deze investering komt te vervallen. Er wordt wel een planningstool aangeschaft die gedekt wordt uit de vrij te vallen geraamde kapitaallasten van deze investering (per saldo budgettair neutraal in de meerjarenbegroting). De implementatiekosten en de jaarlijkse licentiekosten van de planningstool zullen worden verantwoord op het centrale ICT-budget.