Sitemap

VV1-2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Impact coronavirus Blz. 8
Impact coronavirus Blz. 9
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 10
Doelstellingen Blz. 11
Maatregel programma 1 Blz. 12
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 13
Financiële bijstellingen Blz. 14
Streekarchief Blz. 15
Tegemoetkoming Tweede Kamer verkiezingen Blz. 16
Uitgifte paspoorten Blz. 17
Totaal programma 1 Blz. 18
2. Programma Veiligheid Blz. 19
Doelstellingen Blz. 20
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 21
Financiële bijstellingen Blz. 22
Bommenregeling Blz. 23
Dwangsommen handhaving Blz. 24
Totaal programma 2 Blz. 25
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 26
Doelstellingen Blz. 27
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 28
Financiële bijstellingen Blz. 29
Vervroegde aanschaf (strooi)voertuig Blz. 30
Aanvullend krediet Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan Blz. 31
Onderhoud voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp Blz. 32
Schade aan asfalt rijwegen door klimaat/temperatuurwisselingen en zwaarder verkeer Blz. 33
Zwerfafvalvergoeding Nedvang Blz. 34
Emmaschool Lomanplein wegen Blz. 35
Emmaschool Lomanplein openbare verlichting Blz. 36
Herbouw brug in de Goog Blz. 37
Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan Blz. 38
Beslispunten Blz. 39
Totaal programma 3 Blz. 40
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 41
Doelstellingen Blz. 42
Maatregel programma 4 Blz. 43
Pro-actief accountmanagement Blz. 44
Financiële bijstellingen Blz. 45
Renovatie Dak Fort E te Muiden Blz. 46
Beslispunt Blz. 47
Totaal programma 4 Blz. 48
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 49
Doelstellingen Blz. 50
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 51
Financiële bijstellingen Blz. 52
Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg Blz. 53
Reparaties riolering e.d. en Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast samenvoegen Blz. 54
Riolering Eikenlaan Blz. 55
Groenvoorzieningen en wegen Eikenlaan Blz. 56
Beslispunten Blz. 57
Totaal programma 5 Blz. 58
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 59
Doelstellingen Blz. 60
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 61
Financiële bijstellingen Blz. 62
Geen bijzonderheden Blz. 63
Totaal programma 6 Blz. 64
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 65
Doelstellingen Blz. 66
Maatregelen programma 7 Blz. 67
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 68
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 69
Herijken subsidiebeleid Blz. 70
Financiële bijstellingen Blz. 71
Indexatie Renovatie Juliana school/Dalton Blz. 72
Bijramen budget collectieve voorzieningen Blz. 73
Eigen bijdrage Wmo Blz. 74
Speelvoorzieningen Westbatterijpark Blz. 75
Voorbereidingskrediet nieuwbouw ONS Blz. 76
Beslispunten Blz. 77
Totaal programma 7 Blz. 78
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 79
Doelstellingen Blz. 80
Maatregelen programma 8 Blz. 81
Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches Blz. 82
Financiële bijstellingen Blz. 83
Vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum Blz. 84
Verbouwing Kantine en Terras NVC Blz. 85
Beslispunten Blz. 86
Totaal programma 8 Blz. 87
9. Programma baten en lasten Blz. 88
Doelstellingen Blz. 89
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 90
Financiële bijstellingen Blz. 91
Dividend BNG Blz. 92
Raadsmededeling Corona update 9 Blz. 93
Decembercirculaire 2020 / Maartbrief 2021 Blz. 94
Totaal programma 9 Blz. 95
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 96
Ziekteverzuim update maart 2021 Blz. 97
Recapitulatie programma's Blz. 98
Financiële recapitulatie programma's Blz. 99
Financiële overzichten Blz. 100
Financieel overzicht Blz. 101
financieel overzicht 2022-2024 Blz. 102
Ontwikkeling algemene reserve in 2021 Blz. 103
Grote projecten Blz. 104
Projecten Blz. 105
Projectenboek Blz. 106
Bijlagen Blz. 107
Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen Blz. 108
Algemeen Blz. 109
Voorzieningen Blz. 110
Beheerplannen Blz. 111
Bijlage 2 Investeringen Blz. 112
Voorgenomen investeringen Blz. 113
Toelichting voorgenomen investeringen Blz. 114
Lopende investeringen Blz. 115
Toelichting lopende investeringen Blz. 116
Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Blz. 117
Inleiding Blz. 118
Programma 1 Inwoners en Bestuur Blz. 119
Programma 2 Veiligheid Blz. 120
Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 121
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 122
Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 123
Programma 6 Werk en Inkomen Blz. 124
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 125
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 126
Programma 9 Baten en lasten Blz. 127
Bijlage 4 Projectenboek Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
Projectenboek Blz. 130
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap