Sitemap

Sitemap

VV1-2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Samenvatting Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Impact coronavirus Blz. 8  
Impact coronavirus Blz. 9  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 10  
Doelstellingen Blz. 11  
Maatregel programma 1 Blz. 12  
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 13  
Financiële bijstellingen Blz. 14  
Streekarchief Blz. 15  
Tegemoetkoming Tweede Kamer verkiezingen Blz. 16  
Uitgifte paspoorten Blz. 17  
Totaal programma 1 Blz. 18  
2. Programma Veiligheid Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 21  
Financiële bijstellingen Blz. 22  
Bommenregeling Blz. 23  
Dwangsommen handhaving Blz. 24  
Totaal programma 2 Blz. 25  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 26  
Doelstellingen Blz. 27  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 28  
Financiële bijstellingen Blz. 29  
Vervroegde aanschaf (strooi)voertuig Blz. 30  
Aanvullend krediet Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan Blz. 31  
Onderhoud voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp Blz. 32  
Schade aan asfalt rijwegen door klimaat/temperatuurwisselingen en zwaarder verkeer Blz. 33  
Zwerfafvalvergoeding Nedvang Blz. 34  
Emmaschool Lomanplein wegen Blz. 35  
Emmaschool Lomanplein openbare verlichting Blz. 36  
Herbouw brug in de Goog Blz. 37  
Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan Blz. 38  
Beslispunten Blz. 39  
Totaal programma 3 Blz. 40  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 41  
Doelstellingen Blz. 42  
Maatregel programma 4 Blz. 43  
Pro-actief accountmanagement Blz. 44  
Financiële bijstellingen Blz. 45  
Renovatie Dak Fort E te Muiden Blz. 46  
Beslispunt Blz. 47  
Totaal programma 4 Blz. 48  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 49  
Doelstellingen Blz. 50  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 51  
Financiële bijstellingen Blz. 52  
Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg Blz. 53  
Reparaties riolering e.d. en Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast samenvoegen Blz. 54  
Riolering Eikenlaan Blz. 55  
Groenvoorzieningen en wegen Eikenlaan Blz. 56  
Beslispunten Blz. 57  
Totaal programma 5 Blz. 58  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 59  
Doelstellingen Blz. 60  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 61  
Financiële bijstellingen Blz. 62  
Geen bijzonderheden Blz. 63  
Totaal programma 6 Blz. 64  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
Maatregelen programma 7 Blz. 67  
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 68  
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 69  
Herijken subsidiebeleid Blz. 70  
Financiële bijstellingen Blz. 71  
Indexatie Renovatie Juliana school/Dalton Blz. 72  
Bijramen budget collectieve voorzieningen Blz. 73  
Eigen bijdrage Wmo Blz. 74  
Speelvoorzieningen Westbatterijpark Blz. 75  
Voorbereidingskrediet nieuwbouw ONS Blz. 76  
Beslispunten Blz. 77  
Totaal programma 7 Blz. 78  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 79  
Doelstellingen Blz. 80  
Maatregelen programma 8 Blz. 81  
Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches Blz. 82  
Financiële bijstellingen Blz. 83  
Vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum Blz. 84  
Verbouwing Kantine en Terras NVC Blz. 85  
Beslispunten Blz. 86  
Totaal programma 8 Blz. 87  
9. Programma baten en lasten Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 90  
Financiële bijstellingen Blz. 91  
Dividend BNG Blz. 92  
Raadsmededeling Corona update 9 Blz. 93  
Decembercirculaire 2020 / Maartbrief 2021 Blz. 94  
Totaal programma 9 Blz. 95  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 96  
Ziekteverzuim update maart 2021 Blz. 97  
Recapitulatie programma's Blz. 98  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 99  
Financiële overzichten Blz. 100  
Financieel overzicht Blz. 101  
financieel overzicht 2022-2024 Blz. 102  
Ontwikkeling algemene reserve in 2021 Blz. 103  
Grote projecten Blz. 104  
Projecten Blz. 105  
Projectenboek Blz. 106  
Bijlagen Blz. 107  
Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen Blz. 108  
Algemeen Blz. 109  
Voorzieningen Blz. 110  
Beheerplannen Blz. 111  
Bijlage 2 Investeringen Blz. 112  
Voorgenomen investeringen Blz. 113  
Toelichting voorgenomen investeringen Blz. 114  
Lopende investeringen Blz. 115  
Toelichting lopende investeringen Blz. 116  
Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Blz. 117  
Inleiding Blz. 118  
Programma 1 Inwoners en Bestuur Blz. 119  
Programma 2 Veiligheid Blz. 120  
Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 121  
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 122  
Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 123  
Programma 6 Werk en Inkomen Blz. 124  
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 125  
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 126  
Programma 9 Baten en lasten Blz. 127  
Bijlage 4 Projectenboek Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Projectenboek Blz. 130