Sitemap

VV1-2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Samenvatting Blz. 9  
Samenvatting Blz. 10  
Impact coronavirus Blz. 11  
Impact coronavirus Blz. 12  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 13  
Doelstellingen Blz. 14  
Maatregel programma 1 Blz. 15  
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 16  
Financiële bijstellingen Blz. 17  
Streekarchief Blz. 18  
Tegemoetkoming Tweede Kamer verkiezingen Blz. 19  
Uitgifte paspoorten Blz. 20  
Totaal programma 1 Blz. 21  
2. Programma Veiligheid Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 24  
Financiële bijstellingen Blz. 25  
Bommenregeling Blz. 26  
Dwangsommen handhaving Blz. 27  
Totaal programma 2 Blz. 28  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 29  
Doelstellingen Blz. 30  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 31  
Financiële bijstellingen Blz. 32  
Vervroegde aanschaf (strooi)voertuig Blz. 33  
Aanvullend krediet Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan Blz. 34  
Onderhoud voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp Blz. 35  
Schade aan asfalt rijwegen door klimaat/temperatuurwisselingen en zwaarder verkeer Blz. 36  
Zwerfafvalvergoeding Nedvang Blz. 37  
Emmaschool Lomanplein wegen Blz. 38  
Emmaschool Lomanplein openbare verlichting Blz. 39  
Herbouw brug in de Goog Blz. 40  
Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan Blz. 41  
Beslispunten Blz. 42  
Totaal programma 3 Blz. 43  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 44  
Doelstellingen Blz. 45  
Maatregel programma 4 Blz. 46  
Pro-actief accountmanagement Blz. 47  
Financiële bijstellingen Blz. 48  
Renovatie Dak Fort E te Muiden Blz. 49  
Beslispunt Blz. 50  
Totaal programma 4 Blz. 51  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 52  
Doelstellingen Blz. 53  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 54  
Financiële bijstellingen Blz. 55  
Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg Blz. 56  
Reparaties riolering e.d. en Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast samenvoegen Blz. 57  
Riolering Eikenlaan Blz. 58  
Groenvoorzieningen en wegen Eikenlaan Blz. 59  
Beslispunten Blz. 60  
Totaal programma 5 Blz. 61  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 62  
Doelstellingen Blz. 63  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 64  
Financiële bijstellingen Blz. 65  
Geen bijzonderheden Blz. 66  
Totaal programma 6 Blz. 67  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 68  
Doelstellingen Blz. 69  
Maatregelen programma 7 Blz. 70  
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 71  
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 72  
Herijken subsidiebeleid Blz. 73  
Financiële bijstellingen Blz. 74  
Indexatie Renovatie Juliana school/Dalton Blz. 75  
Bijramen budget collectieve voorzieningen Blz. 76  
Eigen bijdrage Wmo Blz. 77  
Speelvoorzieningen Westbatterijpark Blz. 78  
Voorbereidingskrediet nieuwbouw ONS Blz. 79  
Beslispunten Blz. 80  
Totaal programma 7 Blz. 81  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 82  
Doelstellingen Blz. 83  
Maatregelen programma 8 Blz. 84  
Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches Blz. 85  
Financiële bijstellingen Blz. 86  
Vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum Blz. 87  
Verbouwing Kantine en Terras NVC Blz. 88  
Beslispunten Blz. 89  
Totaal programma 8 Blz. 90  
9. Programma baten en lasten Blz. 91  
Doelstellingen Blz. 92  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 93  
Financiële bijstellingen Blz. 94  
Dividend BNG Blz. 95  
Raadsmededeling Corona update 9 Blz. 96  
Decembercirculaire 2020 / Maartbrief 2021 Blz. 97  
Totaal programma 9 Blz. 98  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 99  
Ziekteverzuim update maart 2021 Blz. 100  
Recapitulatie programma's Blz. 101  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 102  
Financiële overzichten Blz. 103  
Financieel overzicht Blz. 104  
financieel overzicht 2022-2024 Blz. 105  
Ontwikkeling algemene reserve in 2021 Blz. 106  
Grote projecten Blz. 107  
Projecten Blz. 108  
Projectenboek Blz. 109  
Bijlagen Blz. 110  
Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen Blz. 111  
Algemeen Blz. 112  
Voorzieningen Blz. 113  
Beheerplannen Blz. 114  
Bijlage 2 Investeringen Blz. 115  
Voorgenomen investeringen Blz. 116  
Toelichting voorgenomen investeringen Blz. 117  
Lopende investeringen Blz. 118  
Toelichting lopende investeringen Blz. 119  
Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Blz. 120  
Inleiding Blz. 121  
Programma 1 Inwoners en Bestuur Blz. 122  
Programma 2 Veiligheid Blz. 123  
Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 124  
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 125  
Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 126  
Programma 6 Werk en Inkomen Blz. 127  
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 128  
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 129  
Programma 9 Baten en lasten Blz. 130  
Bijlage 4 Projectenboek Blz. 131  
Doelstellingen Blz. 132  
Projectenboek Blz. 133