Sitemap

 1. Blz. 1 VV1-2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 Impact coronavirus
    1. Blz. 9 Impact coronavirus
   4. Blz. 10 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 11 Doelstellingen
     1. Blz. 12 Maatregel programma 1
      1. Blz. 13 Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt
    2. Blz. 14 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 15 Streekarchief
     2. Blz. 16 Tegemoetkoming Tweede Kamer verkiezingen
     3. Blz. 17 Uitgifte paspoorten
     4. Blz. 18 Totaal programma 1
   5. Blz. 19 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 20 Doelstellingen
     1. Blz. 21 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 22 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 23 Bommenregeling
     2. Blz. 24 Dwangsommen handhaving
     3. Blz. 25 Totaal programma 2
   6. Blz. 26 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 27 Doelstellingen
     1. Blz. 28 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 29 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 30 Vervroegde aanschaf (strooi)voertuig
     2. Blz. 31 Aanvullend krediet Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan
     3. Blz. 32 Onderhoud voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp
     4. Blz. 33 Schade aan asfalt rijwegen door klimaat/temperatuurwisselingen en zwaarder verkeer
     5. Blz. 34 Zwerfafvalvergoeding Nedvang
     6. Blz. 35 Emmaschool Lomanplein wegen
     7. Blz. 36 Emmaschool Lomanplein openbare verlichting
     8. Blz. 37 Herbouw brug in de Goog
     9. Blz. 38 Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan
     10. Blz. 39 Beslispunten
     11. Blz. 40 Totaal programma 3
   7. Blz. 41 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 42 Doelstellingen
     1. Blz. 43 Maatregel programma 4
      1. Blz. 44 Pro-actief accountmanagement
    2. Blz. 45 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 46 Renovatie Dak Fort E te Muiden
     2. Blz. 47 Beslispunt
     3. Blz. 48 Totaal programma 4
   8. Blz. 49 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 50 Doelstellingen
     1. Blz. 51 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 52 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 53 Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg
     2. Blz. 54 Reparaties riolering e.d. en Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast samenvoegen
     3. Blz. 55 Riolering Eikenlaan
     4. Blz. 56 Groenvoorzieningen en wegen Eikenlaan
     5. Blz. 57 Beslispunten
     6. Blz. 58 Totaal programma 5
   9. Blz. 59 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 60 Doelstellingen
     1. Blz. 61 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 62 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 63 Geen bijzonderheden
     2. Blz. 64 Totaal programma 6
   10. Blz. 65 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 66 Doelstellingen
     1. Blz. 67 Maatregelen programma 7
      1. Blz. 68 Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening
      2. Blz. 69 Opstellen integrale jeugdnota
      3. Blz. 70 Herijken subsidiebeleid
    2. Blz. 71 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 72 Indexatie Renovatie Juliana school/Dalton
     2. Blz. 73 Bijramen budget collectieve voorzieningen
     3. Blz. 74 Eigen bijdrage Wmo
     4. Blz. 75 Speelvoorzieningen Westbatterijpark
     5. Blz. 76 Voorbereidingskrediet nieuwbouw ONS
     6. Blz. 77 Beslispunten
     7. Blz. 78 Totaal programma 7
   11. Blz. 79 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 80 Doelstellingen
     1. Blz. 81 Maatregelen programma 8
      1. Blz. 82 Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches
    2. Blz. 83 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 84 Vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum
     2. Blz. 85 Verbouwing Kantine en Terras NVC
     3. Blz. 86 Beslispunten
     4. Blz. 87 Totaal programma 8
   12. Blz. 88 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 89 Doelstellingen
     1. Blz. 90 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 91 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 92 Dividend BNG
     2. Blz. 93 Raadsmededeling Corona update 9
     3. Blz. 94 Decembercirculaire 2020 / Maartbrief 2021
     4. Blz. 95 Totaal programma 9
    3. Blz. 96 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 97 Ziekteverzuim update maart 2021
   13. Blz. 98 Recapitulatie programma's
    1. Blz. 99 Financiële recapitulatie programma's
   14. Blz. 100 Financiële overzichten
    1. Blz. 101 Financieel overzicht
    2. Blz. 102 financieel overzicht 2022-2024
    3. Blz. 103 Ontwikkeling algemene reserve in 2021
   15. Blz. 104 Grote projecten
    1. Blz. 105 Projecten
    2. Blz. 106 Projectenboek
  2. Blz. 107 Bijlagen
   1. Blz. 108 Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen
    1. Blz. 109 Algemeen
    2. Blz. 110 Voorzieningen
    3. Blz. 111 Beheerplannen
   2. Blz. 112 Bijlage 2 Investeringen
    1. Blz. 113 Voorgenomen investeringen
    2. Blz. 114 Toelichting voorgenomen investeringen
    3. Blz. 115 Lopende investeringen
    4. Blz. 116 Toelichting lopende investeringen
   3. Blz. 117 Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen
    1. Blz. 118 Inleiding
    2. Blz. 119 Programma 1 Inwoners en Bestuur
    3. Blz. 120 Programma 2 Veiligheid
    4. Blz. 121 Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren
    5. Blz. 122 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    6. Blz. 123 Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen
    7. Blz. 124 Programma 6 Werk en Inkomen
    8. Blz. 125 Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    9. Blz. 126 Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie
    10. Blz. 127 Programma 9 Baten en lasten
   4. Blz. 128 Bijlage 4 Projectenboek
    1. Blz. 129 Doelstellingen
     1. Blz. 130 Projectenboek
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap