Samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Uitgangspunten
Voor het voortgangsverslag hanteren wij de richtlijnen uit de Financiële verordening. We rapporteren
over:
1. afwijkingen per programma;
2. maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
3. het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen
aan reserves per programma;
4. de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
5. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
6. majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
7. afwijkingen op budgetten wanneer deze afwijkingen groter zijn dan € 70.000 en/of relevant zijn
voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.
Afwijkingen ten gevolge van het coronavirus worden ongeacht de grootte van het bedrag
vermeld. Het voortgangsverslag is beleidsarm.


Financiën op hoofdlijnen 2021- 2024
In 2021 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 280.000. Dit betreft een saldo van meeen
tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt
het nieuwe financiële beeld.


Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. Voor
2022 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025 en de Programmabegroting
2022-2025.

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2021 -1 2021 2022 2023 2024
Saldo Programmabegroting 2021-2024 (november 2020) 60 V 144 N 357 V 473 V
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april 712 N 687 N 638 N 638 N
Mutaties 1e voortgangsverslag 280 N 128 N 135 N 29 V
Nieuw saldo meerjarenbegroting 932 N 959 N 416N 136 NEnkele grote wijzigingen (vanaf € 150.000), die o.a. leiden tot het tekort van € 280.000 in 2021 worden
hieronder kort genoemd.


Uitgaven
· Asfaltschade wegen: Door grotere temperatuurwisselingen in combinatie met gebruik en
toename van zwaarder verkeer ontstaan er vervormingen in de constructieopbouw van de
bestaande asfaltrijwegen (€ 632.000 incidenteel, programma 3);
· Collectieve voorzieningen: De toename van het budget is nodig voor subsidieverlening aan de
organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het budget voor deze collectieve voorzieningen
wordt opgehoogd om de dienstverlening op sterkte te kunnen houden en daarmee instroom in
maatwerkvoorzieningen te helpen beperken (€ 150.000 incidenteel, programma 7);
· Eigen bijdrage Wmo: Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmovoorzieningen,
is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. Doordat de eigen bijdrage niet meer 
inkomensafhankelijk is, betekent dit dat de geraamde inkomsten voor de eigen bijdrage Wmo
aanzienlijk lager zijn dan structureel in de begroting is opgenomen (€ 250.000 incidenteel,
programma 7).


Inkomsten
· Coronabijdragen Rijk: In de decembercirculaire 2020 en Maartbrief 2021 ontvangt de gemeente
gelden voor diverse onderwerpen m.b.t. corona (€ 1.319.000 incidenteel, programma 9).


Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma’s. In het hoofdstuk “financiële
overzichten” zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd.