7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Financiële bijstellingen

Indexatie Renovatie Juliana school/Dalton

Terug naar navigatie - Indexatie Renovatie Juliana school/Dalton

Alle investeringsbedragen van de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan zijn op basis van de
indexatie t/m 2020 geactualiseerd en de bijbehorende kapitaallasten zijn in de Programmabegroting
2021 meegenomen. Het uitvoeringskrediet voor de Daltonschool was op dat moment echter al
gevoteerd op basis van het bedrag zonder indexatie. Dat wordt nu aangepast (€ 367.000) en heeft geen
consequenties voor de exploitatiebegroting.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Bijramen budget collectieve voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijramen budget collectieve voorzieningen

Het budget voor collectieve voorzieningen wordt verhoogd. Deze toename is nodig voor
subsidieverlening aan de organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het budget voor deze
collectieve voorzieningen wordt opgehoogd om de dienstverlening op sterkte te kunnen houden en
daarmee instroom in maatwerkvoorzieningen te helpen beperken. In de afgelopen jaren zijn
loon/prijsindexaties slechts beperkt toegepast. Ook zijn sommige subsidies opgehoogd voor
uitbreiding van uren, afhankelijk van de behoefte en maatschappelijke vraagstukken/ontwikkelingen.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 150.000 nadeel (incidenteel)

Eigen bijdrage Wmo

Terug naar navigatie - Eigen bijdrage Wmo

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1
januari 2020 definitief van kracht. Deze wetswijziging heeft niet alleen gevolgen gehad voor het beleid
en de uitvoering, maar ook voor de financiën. Het abonnementstarief betekent 1 tarief per huishouden
voor alle voorzieningen en laat met name een aanzuigende werking zien voor Huishoudelijke Hulp.
Doordat de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is, betekent dit dat de geraamde inkomsten
voor de eigen bijdrage Wmo aanzienlijk lager zijn dan in de begroting is opgenomen.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 250.000 nadeel (incidenteel)

Speelvoorzieningen Westbatterijpark

Terug naar navigatie - Speelvoorzieningen Westbatterijpark

Het college heeft besloten om een jongereninitiatief voor het realiseren van een skatebaan te
honoreren. De skatebaan komt in het Westbatterijpark. De kosten vallen hoger uit dan het in de
begroting opgenomen budget van € 100.000. Naast een aanvullende bijdrage uit het fonds
Leefbaarheid van € 20.000 hebben de initiatiefnemers zelf gezorgd voor een bedrag van € 44.000 door
zelf subsidies en een crowdfunding te regelen om het project dekkend te krijgen.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Voorbereidingskrediet nieuwbouw ONS

Terug naar navigatie - Voorbereidingskrediet nieuwbouw ONS

In de programmabegroting 2021-2024 staat vermeld dat het voorbereidingskrediet (€ 438.000) in 2022
zou worden aangewend. Nu er een besluit is genomen voor de locatiekeuze, verwachten we ook eerder
kosten te zullen gaan maken ter voorbereiding. Daarom het verzoek om het voorbereidingskrediet dat
gepland stond voor het jaar 2022 een jaar naar voren te halen en tevens te voteren. Er was al een
bedrag van € 50.000 gevoteerd in 2020.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

· Het krediet voor de Julianaschool / Dalton te verhogen met € 367.000;
· Zowel de uitgaven als inkomsten van het krediet voor de speelvoorziening Westbatterijpark met €
44.000 te verhogen;
· Het voorbereidingskrediet ad € 438.000 voor nieuwbouw ONS gepland voor 2022 een jaar naar
voren te halen en dit voorbereidingskrediet tevens te voteren.

Totaal programma 7

Terug naar navigatie - Totaal programma 7
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 41.504 943 329 42.776
Totaal baten -6.377 0 250 -6.127
Resultaat voor bestemming 35.127 943 579 36.649
Toevoeging reserves 0 13.090 0 13.090
Onttrekking reserves -2.540 0 0 -2.540
Resultaat na bestemming 32.587 14.033 579 47.199