5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Financiële bijstellingen

Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg

Terug naar navigatie - Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg

De provincie Noord-Holland heeft besloten om op basis van de Uitvoeringsregeling warmtetransitie
gebouwde omgeving de gemeente een subsidie te verstrekken, bedoeld voor de activiteiten die nodig
zijn om het warmtenet te realiseren. Deze subsidie van € 138.000 wordt verstrekt aan Warmtebedrijf
Muiderberg voor activiteiten ten behoeve van het project aquathermie in Muiderberg.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Reparaties riolering e.d. en Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast samenvoegen

Terug naar navigatie - Reparaties riolering e.d. en Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast samenvoegen

Voorgesteld wordt om de investering ‘Reparaties riolering’ met de investering ‘Uitvoering maatregelen
kwetsbare locatie wateroverlast’, die beide betrekking hebben op de uitvoering project Buitenruimte
Gemeentehuis, samen te voegen. Het krediet van deze investering van € 100.000 wordt overgeheveld
naar ‘Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast’. De omschrijving van deze investering
wordt vervolgens gewijzigd in ‘Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis’.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Riolering Eikenlaan

Terug naar navigatie - Riolering Eikenlaan

Voor de uitvoering van de werkzaamheden ‘riolering Eikenlaan’ is het huidige budget onvoldoende. Dit
als gevolg van:
· hoge EMVI-kosten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) voor zorgvuldig omgaan met
bomen;
· extra engineeringskosten;
· duurzaamheidskosten;
· legeskosten kabels en leidingen;
· indexering.


De gemeente Gooise Meren gunt op basis van de EMVI. Hiertoe worden bij de uitnodiging aan de
aannemers enkele zogenoemde EMVI-criteria meegegeven. Aannemers moeten daarbij een plan van
aanpak maken. Vervolgens kunnen zij een fictieve korting krijgen als zij heel goed met deze criteria
omgaan. Nadeel is dat deze EMVI-criteria meestal duurder zijn dan de standaard-werkwijze. Deze
hogere kosten kunnen zij verrekenen in de bestekspost “EMVI-kosten”. Dat geldt bijvoorbeeld bij
werkzaamheden nabij grote, monumentale bomen, zoals in de Eikenlaan te Muiderberg.


Omdat dit de komende jaren bij vrijwel elk project het geval is, worden deze nu al meegenomen in onze
ramingen. Dat was in het verleden niet zo. Het gaat om circa 4% - 6% van de aanneemsom, afhankelijk
van het criterium. Voorgesteld wordt om het krediet met € 195.000 te verhogen naar een totaalbedrag
van € 971.000.


De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Groenvoorzieningen en wegen Eikenlaan

Terug naar navigatie - Groenvoorzieningen en wegen Eikenlaan

Voor de investeringen groen en wegen Eikenlaan is een aanvullend budget van respectievelijk € 20.000
en € 35.000 nodig. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting, zoals hierboven is
vermeld bij riolering Eikenlaan. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de
Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

· Het krediet voor de investering reparaties riolering e.d. ad. € 100.000 over te hevelen naar de
investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast;
· De omschrijving van de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast te
wijzigen in Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis;
· Het krediet voor de riolering Eikenlaan met € 195.000 te verhogen;
· Het krediet voor groenvoorzieningen Eikenlaan met € 20.000 te verhogen;
· Het krediet voor wegen Eikenlaan met € 35.000 te verhogen.

Totaal programma 5

Terug naar navigatie - Totaal programma 5
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 19.573 531 411 20.515
Totaal baten -14.804 -19 -131 -14.954
Resultaat voor bestemming 4.769 512 280 5.561
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -21 0 0 -21
Resultaat na bestemming 4.748 512 280 5.541