Financiële overzichten

Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 280.000. Dit is als volgt opgebouwd:

financieel overzicht 2022-2024

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn
hierbij vanaf 2022 doorberekend.

Ontwikkeling algemene reserve in 2021

De Algemene Reserve laat de volgende ontwikkeling zien in 2021.