Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het kader van de controlerende taak van de raad is het van belang dat zij inzicht heeft in de voortgang van de maatregelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021-2024.

Bij de programma’s worden, indien van toepassing, onder het kopje “beleidsinhoudelijke afwijkingen” de zogenaamde rode maatregelen toegelicht. In deze bijlage is de stand van zaken van de maatregelen opgenomen, waarbij sprake is van enige onzekerheid of deze conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget zijn te realiseren in 2021: de oranje maatregelen.

Mocht later in het jaar blijken dat er toch sprake is van een definitieve en/of grote afwijking, dan worden deze maatregelen in het 2e Voortgangsverslag 2021 opgenomen.

Programma 1 Inwoners en Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 Inwoners en Bestuur

Maatregel: Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt
De gemeente Gooise Meren neemt jongeren serieus en wil weten wat hen bezighoudt, hoe zij tegen zaken aankijken en wat zij belangrijk vinden. Jongerenparticipatie betekent dat jongeren leren mee te denken en te beslissen over hun omgeving en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun keuzes en inbreng. Dit betekent dat we jongeren actief betrekken bij hun omgeving en hier mogelijkheden voor scheppen. Vandaar dat we ook in het schooljaar 2020-2021 het interactieve spel Democracity aan scholen aanbieden. Met dit spel maken kinderen uit groep 7 of 8 uit het basisonderwijs voor het eerst kennis met hoe democratie werkt.

Toelichting:
Door corona zijn deze activiteiten nu lastig te organiseren.

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Terug naar navigatie - Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Maatregel: Pro-actief accountmanagement
De accountmanager ondernemers houdt pro-actief contact met bedrijven, de bedrijvenfederatie en ondernemersvertegenwoordigers. Hierdoor hebben we een goed beeld van de dynamiek binnen ons bedrijfsleven. Op basis van de behoefte van ondernemers wordt doorlopend de digitale dienstverlening verbeterd. Daarnaast is in 2020 onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een fysiek ondernemershuis of loket in Gooise Meren. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aan ondernemers nog zichtbaarder maken en te verbreden.

Toelichting:
In verband met de coronacrisis kunnen we niet aan de slag met onze voornemens voor 2021. De EZ-capaciteit wordt nu volledig ingezet voor de hulp aan ondernemers.

Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Maatregel: Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening
1. We evalueren onze dienstverlening vanuit de positie van de cliënten en we evalueren een aantal werk- en/of bedrijfsprocessen. Om te bezien of deze processen efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden en bespaarmogelijkheden opleveren.
2. De opdracht voor administratieve lastenverlichting in de zorgketen wordt in een lokaal en regionaal project uitgewerkt. Dit zal ook effect hebben op de dienstverlening in Gooise Meren.
3. Plan 18. Wij ondersteunen ouders en jongeren op maat bij de overgang naar volwassenheid indien zij daar niet op eigen kracht of met steun van hun eigen ouders toe in staat zijn.
4. Verbetering van de dienstverlening vindt plaats door de midoffice van de USD onder te brengen in de frontoffice KCC van de gemeente.

Toelichting:
Administratieve lastenverlichting: het regionale project heeft een wat langzamere voortgang vanwege regionale prioriteitstelling op inkoop en ontwikkeling regiovisie Jeugd. De verwachting is dat later in 2021 voor dit regionale project verdere stappen worden gezet. Waarbij geldt dat het lokale is verweven met het regionale en beide dus hetzelfde tijdpad lopen.
Geen bijzonderheden te melden ten aanzien van nummers 1, 3 en 4.


Maatregel: Opstellen integrale jeugdnota
In 2020 zijn we begonnen met het opstellen van de integrale jeugdnota, die we medio 2021 aan de gemeenteraad aanbieden. De nota komt tot stand in samenwerking met de jeugd en onze ketenpartners. Met de Stichting Talents and Dreams (STAD) is een jongerenparticipatie-traject gestart "Slimpact" genaamd. In verschillende vormen en op diverse manieren werken jongeren aan onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Dit levert belangrijke input voor de integrale jeugdnota op.

Toelichting:
Door de acute werkzaamheden, die we moesten verrichten om de coronacrisis het hoofd te bieden, hebben we de planning aan moeten passen. We streven ernaar om in december 2021 de jeugdnota aan de raad aan te bieden.

Maatregel: Herijken subsidiebeleid
We beoordelen samen met organisaties hoe het staat met de doelmatige besteding van de verschafte middelen. Met Stichting Versa zetten we in 2021 het ontwikkeltraject voort dat in de 2e helft van 2020 is gestart, ter voorbereiding op het toekennen van een meerjarige subsidie.

Toelichting:
Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de coronamaatregelen staat uitvoering op dit moment stil. Vooralsnog worden er geen verdere (discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel vragen wij inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht voor doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.

Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie

Maatregel: Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches 

De organisatie van het schoolvoetbal gaan we in 2021 anders regelen. Het schoolvoetbal legt namelijk jaarlijks een flink beslag op de ureninzet en het budget van de buurtsportcoaches. Daarom is er voor gekozen om de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi vanaf 2021 bij Sportfondsen te beleggen in de vorm van een subsidie.

Toelichting:
Als gevolg van de voortdurende pandemie en de beperkende maatregelen, die hieruit voortkomen (o.a. streven naar zo min mogelijk reisbewegingen en contactmomenten tussen scholen en scholieren), is het niet mogelijk om het schoolvoetbaltoernooi in zijn standaardvorm te organiseren. Er is hierover afstemming geweest met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is ook de KNVB terughoudend en zien zij af van regio-, district- en landelijke finaledagen. Door de gemeente en de organisator (Sportfondsen BV.) wordt overlegd of er mogelijkheden zijn voor een lokaal toernooi in juni/begin juli dit jaar. Er is ons veel aan gelegen om het schoolvoetbaltoernooi plaats te laten vinden. Het zorgt voor saamhorigheid, ontmoeting en sportdeelname onder basisschoolleerlingen in Gooise Meren. Een traditie om in ere te houden.