Impact coronavirus

Impact coronavirus

Terug naar navigatie - Impact coronavirus

De coronacrisis heeft een behoorlijke financiële impact op de gemeente. Er zijn inmiddels door het Rijk
in 2020 en 2021 steunpakketten voor lokale overheden bekend gemaakt. In de volgende tabel is
weergegeven waarvoor de gemeente in de vorm van een algemene uitkering corona-compensatie
heeft gekregen. De ontvangen bedragen in de decembercirculaire 2020 en maartbrief 2021 worden in
dit 1e voortgangsverslag verwerkt (programma 9), waarvan een aantal al wordt toegevoegd aan het
uitgavenbudget.

 

Compensatie corona Rijksoverheid
(bedragen x € 1.000)
Compensatie voor: 2020 december-circulaire 2020 maartbrief 2021
Extra kosten verkiezingen 2020-2021 89 76
(zie ook programma 1)
Toezicht en handhaving 158
Compensatie parkeerbelasting 311
Compensatie afvalverwerking 93
Bijzondere bijstand 14 28
Bijzondere bijstand (TONK) 171
Gemeentelijk schuldenbeleid 40 81
Aanvullend pakket re-integratiekosten 50 61
Participatie Wsw 158
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 129
Extra begeleiding kwetsbare groepen 95
Activiteiten en ontmoetingen 23
Mentale ondersteuning 2021 33
Perspectief jeugd en jongeren 2020 60
Perspectief jeugd en jongeren 2021 56
Jongerenwerk 40
Continuïteit van zorg 53 115
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 31
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg 75
Voorschoolse voorziening peuters 26 16
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 87
Eigen bijdrage Wmo 55
Precariobelasting en markt- en evenementen leges (zie ook programma 9) 43
Compensatie toeristenbelasting 55
Lokale culturele voorzieningen 363 241
Buurt en dorpshuizen 50
Vrijwilligersorganisatie jeugd 29
Compensatie quarantaine kosten 12
Totaal 1.698 602 717

Rijksmiddelen
Via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds ontvangen gemeente compensatie voor corona. In
bovengenoemd overzicht zijn de middelen te zien die de gemeente Gooise Meren heeft ontvangen.
Omdat de middelen via de Algemene Uitkering beschikbaar worden gesteld, zijn zij niet geoormerkt.
Daarom komen deze bedragen ten gunste van de algemene middelen. Mochten er corona gerelateerde
uitgaven zijn die niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden, dan zullen deze
middelen hiervoor als dekking kunnen worden gebruikt. Op dit moment worden deze extra middelen
ingezet op basis van een onderbouwd verzoek (college- en/of raadsvoorstel).
In dit 1e voortgangsverslag worden deze middelen o.a. gebruikt ter dekking van de kosten van de
recente verkiezing, lagere opbrengsten precario/markt/evenementen en ons eigen
ondersteuningsfonds (voor organisaties op het gebied van cultuur, sport en welzijn).

€ 1 miljoen beschikbaar gesteld in algemene reserve
In 2020 is besloten om 1 miljoen euro (= 0,7 % van het begrotingstotaal) beschikbaar te stellen voor
steun voor organisaties op de domeinen cultuur, sport en welzijn. Voor dekking van dit bedrag wordt de
algemene reserve ingezet.
In 2020 is van dit bedrag € 407.000 en in 2021 € 173.000 besteed. Er is nog € 420.000 beschikbaar. Voor
de nadere specificering wordt verwezen naar de raadsmededelingen die hierover zijn verschenen. Of
kijk in de speciale Covid-19 paragraaf van de Jaarstukken 2020.

Het jaar 2021 en verder
Op basis van de huidige kennis en inzichten is het niet eenvoudig een goede inschatting van de impact
voor de jaren 2021 en verder te maken. Ook de rol van de Rijksoverheid is voor de consequenties van de
coronacrisis op onze financiële positie cruciaal. Indien ook in de komende jaren de gemeenten voor de
effecten van de coronacrisis door het Rijk grotendeels gecompenseerd worden, lijken de gevolgen
behapbaar. De vraag is echter of het Rijk deze lijn op de langere termijn kan en wil blijven volgen.
Ervan uitgaande dat we het komende half jaar nog zeker te maken hebben met gevolgen van de
coronacrisis, is de verwachting dat veel van de gemelde coronarisico’s in 2020 zich ook in 2021 zullen
manifesteren. Denk aan de verminderde parkeeropbrengsten, de terugloop van marktgelden, tekorten
in de culturele- en sportsector, afname legesopbrengsten paspoorten en rijbewijzen etc.
Op basis van concrete voorstellen zal de bijdrage van het Rijk zo nodig worden aangewend.

In 2021 wordt voor verdere ontwikkelingen en (financiële) gevolgen voor de gemeente Gooise Meren
verwezen naar de corona-updates van de gemeente Gooise Meren en het tweede voortgangsverslag
2021.