8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Financiële bijstellingen

Vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum

Terug naar navigatie - Vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum

Als gevolg van een moeilijk bereikbare locatie voor transport van bouwmaterialen en verhoging van de
bouwkosten, is het huidige budget onvoldoende. Voorgesteld om het krediet met € 15.000 te verhogen
naar een totaalbedrag van € 40.000. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van
de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Verbouwing Kantine en Terras NVC

Terug naar navigatie - Verbouwing Kantine en Terras NVC

De werkzaamheden voor de verbouwing kantine en terras NVC zijn afgerond. Echter door onvoorzien
meerwerk is er een overschrijding ontstaan ten opzichte van de raming van € 12.000. De extra
kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

· Het krediet voor vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum met € 15.000 te verhogen;
· Het krediet voor verbouwing kantine en terras NVC met € 12.000 te verhogen.

Totaal programma 8

Terug naar navigatie - Totaal programma 8
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 7.336 148 117 7.601
Totaal baten -667 0 0 -667
Resultaat voor bestemming 6.669 148 117 6.934
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -158 0 0 -158
Resultaat na bestemming 6.511 148 117 6.776