Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad


Voor u ligt het eerste Voortgangsverslag van 2021.


Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het
voortgangsverslag. In juni gebeurt dat tegelijk met de perspectiefnota en in november tegelijk met de
programmabegroting.


Wij zitten nog altijd in een bijzondere periode voor onze samenleving als gevolg van het coronavirus. In
dit voortgangsverslag geven we wederom de financiële impact weer zoals die zich nu al heeft
voorgedaan en wat ons mogelijk nog te wachten staat. Maar er is meer. We zien een fors aantal extra
uitgaven in dit eerste voortgangsverslag met consequenties voor de meerjarenbegroting, waarvan de
ontwikkelingen in het sociaal domein de meest ingrijpende financiële gevolgen hebben.


Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Op de volgende pagina’s vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op
het begrotingssaldo. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de beleidsinhoudelijke
afwijkingen met de daaruit voortvloeiende financiële effecten aan. Daarnaast worden ook financiële
bijstellingen genoemd. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder
het kopje “beslispunten” expliciet genoemd, omdat dit zo wettelijk is geregeld in het BBV (= Besluit
Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje “beslispunten” hiernaar
verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.


Voortgang maatregelen Programmabegroting 2021-2024
In de Programmabegroting 2021-2024 zijn bij de programma’s allerlei maatregelen genoemd. Er is bij
de voorbereiding van dit voortgangsverslag gekeken wat de stand van zaken van deze maatregelen is,
door deze een groene (= loopt zoals gepland), oranje (enige (financiële) onzekerheid, maar < € 70.000)
of rode (= tijdsplanning en/of financieel loopt uit de pas) kleur te geven. De rode maatregelen worden in
dit voortgangsverslag genoemd (onder het kopje “beleidsinhoudelijke afwijkingen”) en zo nodig wordt
er extra budget gevraagd. De oranje maatregelen zijn ter informatie in de bijlage toegevoegd. Over de
groene maatregelen wordt niets gezegd, omdat voor dit voortgangsverslag geldt: “geen bericht is goed
bericht”. Hetzelfde is gedaan voor de voorzieningen, onderhoudsplannen en investeringen, waarbij
zowel de oranje als rode in de bijlagen worden toegelicht.


Financieel overzicht per programma
Voor de financiële cijfers geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. Tevens is aangegeven of een
bedrag incidenteel of structureel is. Incidenteel wil zeggen dat het om eenmalige zaken gaat en dat
deze tevens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Het merendeel van de wijzigingen
heeft betrekking op 2021. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2021
doorwerken. Deze bedragen worden in de nog op te stellen Programmabegroting 2022 e.v.
meegenomen.


Per programma wordt een financieel overzicht gegeven.
· De 1e kolom (begroting 2021) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is
vastgesteld.· De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 april 2021) laat de financiële gevolgen zien van de
begrotingswijzigingen, die t/m 1 april in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de
bijlage begrotingswijzigingen 2021 te vinden.
· De 3e kolom (wijzigingen 1e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag,
dus zowel de in de programma’s toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief /
budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma), wijzigingen kleiner dan €
70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. In dit voortgangsverslag is
een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms
beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door
de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn
dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.
· De 4e kolom (begroting 2021 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.