Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Hieronder ziet u ter informatie twee overzichten met betrekking tot de voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:

Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

 

 

Voorzieningen (x € 1.000) Stand 1 jan bij af Stand 1 apr Toelichting
Egalisatie Rioolheffing 6.244 6.244
Egalisatie Afvalstoffenheffing 598 598
Sociale recherche 50 50
Vervangingsinvestering riolering 527 527
Onderhoud gebouwen 660 660
Onderhoud wegen 3.489 20 3.469
Onderhoud zwembad De Zandzee 1.514 94 1.608
Onderhoud civiele kunstwerken 759 759
Onderhoud water 65 65
Spaarhypotheek ambtenaren 101 1 102
Afkoopsommen begraafrechten 1.386 1.386
Pensioen/wachtgeld Wethouders 5.873 244 5.629
Personele kosten 514 148 366
Bouwgronden in exploitatie 5.337 5.337
Totaal 27.119 95 412 26.802

Beheerplannen

Terug naar navigatie - Beheerplannen
Beheerplannen T/M Toelichting
Verbreed GRP 2018-2022 2022
Wegen 2.0 2027
Kunstwerken 2.0 2022
Openbare verlichting 1.0 2022 Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen Perspectiefnota 2022-2025.
Spelen 3.0 2023
Gebouwen 3.0 2022
Groen 3.0 2023
Sportvelden 3.0 2023
Water 3.0 2027
Verkeersinstallaties 1.0 2022 Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de Perspectiefnota 2022-2025.
Onroerende zaken 2022
Zwembad De Lunet 2021
MFA De Zandzee 2031