3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Financiële bijstellingen

Vervroegde aanschaf (strooi)voertuig

Terug naar navigatie - Vervroegde aanschaf (strooi)voertuig

In 2021 maken we de omslag van droog naar nat strooien. Het strooimaterieel wordt hierop aangepast.
Door het nat strooien wordt de lading van het voertuig zwaarder. Het laadvermogen van het huidige
voertuig is onvoldoende. Om veilig en conform wet- en regelgeving de weg op te kunnen, moet één van
de voertuigen reeds in 2021 vervangen (€ 69.000) worden in plaats van in 2022. De eenmalige
kapitaallasten 2022 worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Aanvullend krediet Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan

Terug naar navigatie - Aanvullend krediet Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan

De houten brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan is aan vervanging toe. Gelet op de duurzaamheid
en levensduur wordt voorgesteld om deze brug te vervangen en uit te voeren met het materiaal
composiet. Dit materiaal lijkt qua uiterlijk sterk op hout en heeft een langere levensduur dan hout. Voor
het materiaal composiet wordt een levensduur van 100 jaar en langer gerekend. Voor een houten brug
wordt een levensduur van max. 25 jaar gerekend. Composiet is qua beheer en onderhoud ook
onderhoudsarm.
Het huidige krediet van de investering brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan is niet toereikend. Er
wordt een extra krediet aangevraagd van € 40.000. Door de langere levensduur van de brug van
composiet worden de gemiddelde kapitaallasten iets lager. Dit wordt meegenomen bij de opstelling
van de Programmabegroting 2022-2025.
De afschrijvingstermijn van 100 jaar wijkt af van de termijn die genoemd wordt in de nota activabeleid.
Dat betekent dat daarover expliciet moet worden besloten.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Onderhoud voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp

Terug naar navigatie - Onderhoud voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp

Vanuit het beheerplan civieltechnische Kunstwerken is groot onderhoud gepland aan de
voetgangersbruggen Purperreiger en Regenwulp. Beide bruggen zijn getoetst aan de constructieve
veiligheidseisen en komen als verhoogd risico tevoorschijn. Dit betekent dat we z.s.m. maatregelen
moeten uitvoeren. Gelet op de duurzaamheid en levensduur wordt voorgesteld om beide bruggen
geheel te vervangen en uit te voeren met het materiaal composiet.
Omdat de bruggen in zijn geheel worden vervangen, is groot onderhoud niet meer van toepassing. In
plaats daarvan worden nu twee investeringen opgevoerd. De investering brug Purperreiger (€ 21.000) is
lager dan de drempel voor activeren. Daarom wordt deze gedekt uit de post “kleine investeringen”.
Voor de brug Regenwulp is een krediet nodig van € 66.000. De kapitaallasten 2022 worden
meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.
De vrijgevallen kosten voor groot onderhoud (circa € 46.000) worden betrokken bij de actualisatie van
de beheerplannen.
De afschrijvingstermijn van 100 jaar wijkt af van de termijn die genoemd wordt in de nota activabeleid.
Dat betekent dat daarover expliciet moet worden besloten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Schade aan asfalt rijwegen door klimaat/temperatuurwisselingen en zwaarder verkeer

Terug naar navigatie - Schade aan asfalt rijwegen door klimaat/temperatuurwisselingen en zwaarder verkeer

De afgelopen jaren is het klimaat in Nederland aan het veranderen. Door de warme zomer en koude
winter zijn de asfaltrijwegen onderhevig aan hoge en lage temperatuurwisselingen. Door deze
temperatuurwisselingen, in combinatie met gebruik en toename van zwaarder verkeer, ontstaan er
vervormingen in de constructieopbouw van de bestaande asfaltrijwegen. Ter plaatse van de vier
rotondes Ceintuurbaan en de aansluiting Ceintuurbaan - Amersfoortseweg is de asfaltdeklaag gaan
schuiven t.o.v. de asfalt tussenlaag. Hierdoor zijn er hobbels en scheuren in de rijweg ontstaan. Tevens
is op diverse locaties, zoals de Jur Visserlaan, Amersfoortsestraatweg aansluiting A1, Huizerweg, en
Bollelaan, vorstschade aan asfaltrijwegen ontstaan. Om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen
waarborgen, moeten er op korte termijn herstelwerkzaamheden aan de genoemde locaties uitgevoerd
worden.
Klein onderhoud is geen optie, omdat er dan volgend jaar opnieuw problemen zullen ontstaan. De
herstelwerkzaamheden aan het asfalt gaan niet om klein onderhoud of scheuren vullen. Op alle
rijwegen op genoemde locaties is het asfaltdeklaag schraal geworden, de textuur verliest zijn
samenhang en her en der worden er gaten in de rijwegen gereden. We moeten daarom nagenoeg op
alle locaties een nieuwe asfaltdeklaag aanbrengen. Mogelijk dat wij ook in de tussenlaag laag
herstelwerkzaamheden moeten verrichten, maar dat zien we pas tijdens het wegfrezen van de
asfaltlaag.
De geraamde kosten voor herstel aan de asfaltrijwegen incl. benodigde verkeersmaatregelen zijn
geraamd op € 632.000.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 632.000 nadeel (incidenteel).

Zwerfafvalvergoeding Nedvang

Terug naar navigatie - Zwerfafvalvergoeding Nedvang

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks € 20 miljoen
ontvangen voor de extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Het bedrag wordt naar rato van
inwonertal over de gemeenten verdeeld. De gemeente Gooise Meren maakt aanspraak op de middelen
doordat het jaarplan is goedgekeurd door Nedvang. De middelen dragen bij aan beleids- en
uitvoeringsplannen van de gemeente. Met de activiteiten in het jaarplan streven we naar vermindering
van zwerfafval in de gemeente. De vergoeding (over 2020 en 2021) bedraagt € 112.000 meer dan
waarmee in de begroting rekening was gehouden. De uitvoering van deze aanpak verloopt
budgetneutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Emmaschool Lomanplein wegen

Terug naar navigatie - Emmaschool Lomanplein wegen

De overschrijding (€ 49.000) op het project wordt voor het grootste deel veroorzaakt door extra kosten
voor het zorgvuldig omgaan met en verwijderen en afvoeren van verontreinigde funderingslagen en
grond (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en zware metalen), inclusief benodigd aanvullend
onderzoek en bijkomende handelingskosten (zeven/scheiden in depots en apart bemalen). In de
uitvoeringsfase is meer verontreinigd materiaal vrijgekomen dan op basis van eerder onderzoek was
berekend. Daarnaast zijn we geconfronteerd met onvoorziene zaken in de ondergrond, zoals niet
bekende betonsloven (fundatie) onder riolering en opsluitbanden, niet bekende kabels en leidingen
(opruimen is wettelijk voor rekening van gemeente) en extra werkzaamheden aan de randen van het
schoolplein, die ook niet voorzien waren in het verbouwingskrediet van de Kon. Emmaschool. De extra
kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Emmaschool Lomanplein openbare verlichting

Terug naar navigatie - Emmaschool Lomanplein openbare verlichting

Voor het aanpassen van de openbare verlichting zijn er meer nieuwe aansluitingen op de hoofdkabel
gemaakt dan vooraf ingeschat. Hierdoor heeft de netbeheerder uiteindelijk meer kosten
(€ 13.000) in rekening gebracht. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de
Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Herbouw brug in de Goog

Terug naar navigatie - Herbouw brug in de Goog

Na aanvang van de werkzaamheden stuitten we op een noodzakelijke technische aanpassing, die
gemaakt moest worden aan de constructie van de onderbouw van de brug. Zodat de brug weer voldoet
aan de huidige normen. Deze werkzaamheden waren vooraf niet voorzien. Hierdoor is meerwerk
(€ 22.000) gerealiseerd. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de
Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan

Terug naar navigatie - Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan

De gemeente Gooise Meren heeft een specifieke uitkering Regeling stimulering
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 ontvangen. Dit betreft de volgende projecten:
· Herinrichting Vlietlaan ad € 188.000;
· Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving ad € 210.000;
· Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan ad. € 43.000.
De uitgaven waren reeds in de begroting opgenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

Het krediet van € 69.000 voor de aanschaf van een (strooi)voertuig in 2021 beschikbaar te stellen in
plaats van in 2022;
· Een aanvullend krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug Pr.
Beatrixhof Anna van Buurenlaan;
· Een krediet van € 66.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug Regenwulp;
· Het krediet voor de Emmaschool Lomanplein wegen met € 49.000 te verhogen;
· Het krediet voor de Emmaschool Lomanplein openbare verlichting met € 13.000 te verhogen;
· Het krediet Herbouw brug in de Goog met € 22.000 te verhogen.
· De afschrijvingstermijn voor de bruggen Pr.Beatrixhof Anna van Buurenlaan, Regenwulp en De
Goog, in afwijking van de nota activabeleid, vast te stellen op 100 jaar;
· De specifieke uitkering Regeling stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 van de
kredieten van Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen
Bollelaan in de begroting 2021 aan te passen.

Totaal programma 3

Terug naar navigatie - Totaal programma 3
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 9.602 356 1.063 11.021
Totaal baten -2.773 0 -110 -2.883
Resultaat voor bestemming 6.829 356 953 8.138
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming