2. Programma Veiligheid

Inhoud

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Bommenregeling

De raad heeft op 27 januari 2021 besloten om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een bijdrage in de kosten voor onderzoek en opsporing van explosieven op het
KNSF terrein aan te vragen. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan KNSF. De uitgave (=doorbetaling)
staat op programma 2 en de inkomst (=subsidie via algemene uitkering) is bij programma 9
opgenomen.
 
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 447.000 nadeel (incidenteel)

Dwangsommen handhaving

Er zijn enkele dwangsommen opgelegd vanwege o.a. illegale bouw.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 79.000 voordeel (incidenteel)

Totaal programma 2

Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 6.042 9 581 6.632
Totaal baten -52 0 -143 -195
Resultaat voor bestemming 5.990 9 438 6.437
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
Publicatiedatum: 09-06-2021

Inhoud