2. Programma Veiligheid

Financiële bijstellingen

Bommenregeling

Terug naar navigatie - Bommenregeling
De raad heeft op 27 januari 2021 besloten om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een bijdrage in de kosten voor onderzoek en opsporing van explosieven op het
KNSF terrein aan te vragen. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan KNSF. De uitgave (=doorbetaling)
staat op programma 2 en de inkomst (=subsidie via algemene uitkering) is bij programma 9
opgenomen.
 
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 447.000 nadeel (incidenteel)

Totaal programma 2

Terug naar navigatie - Totaal programma 2
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 6.042 9 581 6.632
Totaal baten -52 0 -143 -195
Resultaat voor bestemming 5.990 9 438 6.437
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming