9. Programma baten en lasten

Financiële bijstellingen

Dividend BNG

Terug naar navigatie - Dividend BNG

BNG Bank stelt conform haar kapitalisatie- en dividendbeleid een dividenduitkering over 2020 voor
van € 101 miljoen (€ 1,81 per aandeel, Gooise Meren heeft 100.698 aandelen). Dat is 50% van de
nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal. Uitkering van
het dividend over 2020 zal niet plaatsvinden vóór 30 september 2021 en is onderworpen aan
mogelijke toekomstige aanbevelingen van de Europese Centrale Bank. Het dividend is lager dan wij in
de begroting hadden opgenomen, maar wel iets meer dan over 2019. Wij verwachten dat het dividend
in 2021 wel weer stijgt, omdat de rente oploopt en corona minder impact zal hebben op het resultaat.
Daarom wordt alleen in 2021 het begrote bedrag aangepast.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 105.000 nadeel (incidenteel)

Raadsmededeling Corona update 9

Terug naar navigatie - Raadsmededeling Corona update 9

In de raadsmededeling Corona update 9 is aangegeven dat een aantal financiële consequenties in het
1e voortgangsverslag verwerkt zouden worden. Dit zijn:
1. Geen precario te heffen voor het gebruik van de gemeentegrond tot eind 2021 voor ondernemers
(vergunninghouders), die door de lockdown zijn getroffen;
2. Geen marktgeld aan ondernemers van non-food kramen op te leggen, die momenteel niet op de
markt mogen staan.


Totaal gaat dit om een (afgerond bedrag) van € 72.000.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 72.000 nadeel (incidenteel)

Decembercirculaire 2020 / Maartbrief 2021

Terug naar navigatie - Decembercirculaire 2020 / Maartbrief 2021

In de Decembercirculaire 2020 zijn voor 2021 e.v. extra middelen (bijna € 600.000) beschikbaar
gesteld. Dit betreft voor 2021 met name coronamaatregelen, waaronder: verkiezingen Tweede
Kamer, culturele voorzieningen, re-integratie en schuldenbeleid. In de daarop volgende Maartbrief
2021 zijn wederom extra middelen (ruim € 700.000) beschikbaar gesteld voor corona-effecten
waaronder: perspectief Jeugd en Jongeren, Bijzondere bijstand, Afvalverwerking, Bestrijding
eenzaamheid ouderen en Extra begeleiding kwetsbare groepen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 1.295.000 voordeel (incidenteel)

Totaal programma 9

Terug naar navigatie - Totaal programma 9
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 19.708 432 -999 19.141
Totaal baten -91.963 -1.034 -1.439 -94.436
Resultaat voor bestemming -72.255 -602 -2.438 -75.295
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -550 -14.952 0 -15.202
Resultaat na bestemming -72.805 -15.554 -2.438 -90.797

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Ziekteverzuim update maart 2021

Terug naar navigatie - Ziekteverzuim update maart 2021

Het ziekteverzuim is altijd een punt van aandacht voor de directie en management. Vlak na de fusie
steeg het verzuim . Sinds 3 jaar zien we een dalende trend. Het jaar 2020 was een goed moment om te
toetsen of die dalende trend zou doorzetten. We kunnen concluderen dat dit inderdaad het geval is.


In de afgelopen jaren is er door de gemeente Gooise Meren veel geïnvesteerd om zicht te krijgen op de
oorzaken van het verzuim teneinde verdere uitval van collega’s tegen te gaan. Zo heeft onze arbodienst
(Arbo Unie) diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld een quickscan, een verzuimanalyse, een
Risico Inventarisatie & Evaluatie, Psychosociale Arbeidsbelasting en Periodieke Medische
Onderzoeken.


Een belangrijke rode draad in deze onderzoeken is ‘Aandacht’. Aan dit onderwerp wordt ook dit jaar,
door directie en management, extra aandacht besteed. Verder is er in afgelopen periode ingezet op
preventie door vroegtijdig inzetten van extra begeleiding


Om een kijkje te geven in het verloop van ons gemiddelde ziekteverzuim per jaar hieronder enkele
cijfers.

 

Jaar Ziektepercentage
2018 8,09%
2019 7,78%
2020 7,46%


In 2020 zagen we per kwartaal het volgende ziekteverzuim:
Q1: 9,42%
Q2: 7,37%
Q3: 6,88%
Q4: 6,52%
In 2018 en 2019 was het landelijk gemiddelde ziekteverzuim van alle gemeentelijke organisaties 5,8%
(cijfers van A&O fonds). Het landelijk gemiddelde van 2020 is helaas nog niet bekend.
Bij Gooise Meren zijn er in Q4 3 afdelingen, die boven de 5,8% scoren. De andere 7 afdelingen zitten
daaronder.


Na de Verzuimanalyse in oktober jl. met de Arbo Unie zijn er per afdeling verdere plannen gemaakt om
het verzuim aan te pakken. Afhankelijk van het soort werk of oorzaak wordt gezocht naar een passende
oplossing.


Volgens de Arbo Unie is de daling van Q1 naar Q4 in 2020 maar deels beïnvloed door corona. Bij de
overheid daalde het ziekteverzuim namelijk tijdens corona. Onze daling ligt procentueel hoger dan de
geobserveerde daling bij andere overheidsinstellingen. Dus de daling van ons verzuim zet door! We
doen dus iets goed en hebben wel degelijk een lijn naar beneden te pakken. Nu is het zaak dit vast te
houden.

Geplande vervolgacties hiervoor zijn:
· Jaarlijkse analyse met Arbodienst
· De aanpak van het verzuim wordt op afdelingsniveau verder vormgegeven. Het terugdringen
van het verzuim is structureel een onderwerp van gesprek tussen management en directie.
· Aandacht is in 2021 één van de focus-thema’s van directie en management.
· Passend beleid voor Duurzame inzetbaarheid is op dit moment in ontwikkeling.


Omdat door het jaar heen de verzuimcijfers kunnen fluctueren (bv door seizoengerelateerde griep),
wordt voor de meting van verzuim en de effectiviteit van de aanpak hiervan gekeken naar de jaarcijfers.